Vyhľadávanie pripomienok

Vyhľadávanie môžete zefektívniť použitím vyhľadávacích znakov, napríklad:
- ak výraz (alebo slovo) zadáte v úvodzovkách, vyhľadajú sa všetky jeho presné výskyty (príklad: "Slovenská republika" vyhľadá presný výraz Slovenská republika),
- použitím +/- spresníte, ktoré slovo sa vyhľadať musí (+) a ktoré sa má pri vyhľadaní ignorovať (-); (príklad: +slovenská -republika vyhľadá všetky predpisy, ktoré obsahujú slovo slovenská a ktoré neobsahujú slovo republika),
- použitím znaku * môžete nahradiť niekoľko znakov [príklad: slov* vyhľadá všetky slová začínajúce na slov (slovo, Slovensko, slovník, ...)],
- použitím znaku ? môžete nahradiť jeden znak [príklad: slo? vyhľadá všetky slová, ktoré začínajúce písmenami slo a končiace ďalším ľubovoľným jedným písmenom (sloh, slon)],
- použitím znaku ~ stanovíte rozsah, v akom sa majú slová hľadať (príklad: "slovenská republika" ~ 5 vyhľadá všetky predpisy, v ktorom je slovo slovenská vzdialené od slova republika najviac 5 slov).
Jednoduché vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Zásadná pripomienka V § 72 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta. Za druhou vetou § 72 ods. 2 (pôvodne treťou) sa dopĺňa nasledovný text: „Návrh prokurátora na vzatie obvineného do väzby musí obsahovať konkrétne skutočnosť, ktoré zakladajú navrhovaný dôvod väzby. V prípade návrhu na vzatie obvineného do väzby podľa § 71 ods. 1 písm. b/, návrh musí obsahovať aj označenie konkrétnych svedkov, znalcov, spoluobvinených, či iných dôkazov, u ktorých je dôvodná obava, že bude obvinený na nich pôsobiť, alebo u ktorých je už zrejmé, že tak obvinený už konal.“ Nasledujúci text § 72 ods. 2 sa označí ako odsek 3. Doterajšie odseky 3 až 6 sa označia ako odseky 4 až 7. 29.04.2021 KS v Bratislave (Krajský súd v Bratislave) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Zásadná pripomienka § 71 ods. 1 – navrhujem upraviť aktuálne znenie: na konci text za písmenom „c“ nahradiť bodku čiarkou a doplniť samostatný odsek: „ak s ohľadom na osobu obvineného, povahu a závažnosť trestného činu, pre ktorý bolo obvinenie vznesené, nie je v čase rozhodovanie o väzbe účel väzby možné dosiahnuť inštitútmi nahrádzajúcimi väzbu, a to dohľadom probačného a mediačného úradníka podľa § 80 ods. 1 písm. c/, ponúknutou zárukou podľa § 80 ods. 1 písm. a/, ponúknutým písomným sľubom obvineného podľa § 80 ods. 1 písm. b/, ponúknutou peňažnou zárukou podľa § 81.“ za odsek 1/ sa vkladá nový odsek 2, ktorý znie: „2/ V prípade vzatia obvineného do väzby podľa § 71 ods. 1 písm. b/ musí výrok obsahovať aj uvedenie osobitných lehôt podľa § 76 ods. 8 alebo ods. 9.“ Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4. V odseku 4 sa v písmene f/ slová „ v odseku 2“ mení na „odseku 3“ za § 71 navrhujem doplniť § 71a „Náležitosti rozhodnutia o väzbe. Odôvodnenie rozhodnutia o väzbe, ktorého následkom je vzatie obvineného do väzby alebo ponechanie obvineného vo väzbe, musí okrem všeobecných náležitostí odôvodnenia uznesenia obsahovať a/ uvedenie skutkových okolností, o ktoré sa výrok rozhodnutia o väzbe opiera, b/ konkrétne skutočnosti, ktoré preukazujú dôvody väzby, c/ dôvody, pre ktoré nebolo možné dosiahnuť účel väzby inštitútmi nahrádzajúcimi väzbu v zmysle § 80 a § 81.“ 29.04.2021 KS v Bratislave (Krajský súd v Bratislave) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Zásadná pripomienka V § 76 ods. 2 sa slová „Základná lehota“ nahrádzajú slovami „Ak nie je v odseku 8 ustanovené inak, základná lehota“. V § 76 ods. 7 sa na konci odseku namiesto „postupuje primerane podľa § 72 ods. 3“ nahradí „postupuje primerane podľa § 72 ods. 4“. V § 76 sa za odsek 7 vkladajú nové odsek 8 až 9, ktoré znejú: „ 8/ Ak je obvinený vo väzbe z dôvodu podľa § 71 ods. 1 písm. b) založeného na dôvodnej obave, že bude pôsobiť na svedkov, znalcov, spoluobvinených alebo inak mariť objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie, väzba z tohto dôvodu môže trvať najviac tri mesiace. Ak nebol obvinený, ktorý nie je vo väzbe súčasne aj z iného dôvodu, prepustený z väzby pred uplynutím lehoty podľa prvej vety, musí byť prepustený z väzby na slobodu písomným príkazom predsedu senátu a v prípravnom konaní prokurátora v posledný deň tejto lehoty. Ak je obvinený vo väzbe súčasne aj z iného dôvodu, rozhodne o zmene dôvodov väzby najneskôr posledný deň lehoty podľa prvej vety súd a v prípravnom konaní na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie, inak musí byť obvinený, ktorý nie je vo väzbe súčasne aj z iného dôvodu, prepustený z väzby na slobodu písomným príkazom predsedu senátu alebo sudcu pre prípravné konanie, ktorý musí byť odôvodnený. Ak bolo zistené, že obvinený pôsobil na svedkov, spoluobvinených alebo znalcov alebo inak maril objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie, o ponechaní obvineného vo väzbe nad lehotu podľa prvej vety rozhodne v prípravnom konaní na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie, a po podaní obžaloby alebo návrhu na schválenie dohody o vine a treste súd, a to najneskôr v posledný deň lehoty podľa prvej vety. 9/ Ak je obvinený vo väzbe, pretože pôsobil na svedkov, spoluobvinených alebo znalcov alebo inak maril objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie, ustanovenie odseku 8 sa nepoužije.“ Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 10 až 12. 29.04.2021 KS v Bratislave (Krajský súd v Bratislave) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Obyčajná pripomienka V úvodnej vete je potrebné slovo „odsek“ nahradiť slovom „odseky“. 04.05.2021 MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Obyčajná pripomienka Odporúčame v § 72 ods. 2 za slová „a odôvodnenie rozhodnutia o väzbe“ vložiť slová „musí obsahovať“. 04.05.2021 MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Obyčajná pripomienka Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (v čl. I bode 1 za slová „ods. 1“ vložiť slová „úvodnej vete“ a za slová „písmena a) alebo“ vložiť slovo „písmena“, bod 2 rozdeliť do troch novelizačných bodov tak, aby doplnenie druhej vety bolo upravené v samostatnom novelizačnom bode a nové dopĺňané vety boli upravené v samostatných novelizačných bodoch, v bode 4 úvodnej vete slovo „odsek“ nahradiť slovom „odseky“, v § 76 ods. 9 za slovo „organizovanou“ a za slovo „zločineckou“ vložiť slovo „skupinou“). 04.05.2021 MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Obyčajná pripomienka Odporúčame prehodnotiť sociálne vplyvy predloženého návrhu zákona, ktoré boli predkladateľom vyhodnotené ako žiadne, a to v súvislosti s bodom 4.2 analýzy sociálnych vplyvov (vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám) po zohľadnení najmä zásad upravených v § 2 ods. 2 a 4 Trestného poriadku. V prípade prehodnotenia sociálnych vplyvov je ich potrebné identifikovať v doložke vybraných vplyvov v bode 9. Vplyvy navrhovaného materiálu a zhodnotiť v analýze sociálnych vplyvov (bod 4.2), ktorá sa tak stáva povinnou súčasťou predkladaného materiálu. Zároveň je potrebné upraviť informáciu o sociálnych vplyvoch predloženého návrhu zákona vo všeobecnej časti dôvodovej správy. Odôvodnenie: Potreba úpravy vyplýva z Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. 05.05.2021 MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Obyčajná pripomienka Odporúčame v Čl. I bode 6 navrhovaný § 567r upraviť v tom zmysle, aby v § 567r bolo explicitne vyjadrené, že obvinený môže byť vo väzbe z dôvodu podľa § 71 ods. 1 písm. b) nad lehotu piatich mesiacov, len ak sa toto rozhodnutie opiera nie o „zistenia“, ale o preukázanie jeho osobného pôsobenia alebo prostredníctvom iných osôb počas výkonu väzby na svedkov, spoluobvinených alebo znalcov alebo iné marenie objasňovania skutočností závažných pre trestné stíhanie, a to na základe konkrétnych skutočností získaných z dôveryhodných zdrojov. Zároveň nie je zrejmé, ako môže obvinený v kolúznej väzbe osobne pôsobiť na svedkov, spoluobvinených alebo znalcov. Odôvodnenie: Dôvodom v pripomienke navrhovanej úpravy je posilnenie ochrany obvineného pred možným svojvoľným a účelovým rozhodnutím o trvaní kolúznej väzbe a jej dôsledkami, a to vzhľadom na skutočnosť, že väzba je najsilnejším zásahom do osobnej slobody, dôstojnosti a súkromia obvinenej osoby, ktorý je ešte zosilnený povinnosťou považovať každého, proti komu sa vedie trestné konanie za nevinného, kým súd nevysloví právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu. 05.05.2021 MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Obyčajná pripomienka Odporúčame v Čl. I bode 4 navrhovaný § 76 ods. 8 a 9 upraviť v tom zmysle, aby v § 76 ods. 8 a 9 bolo explicitne vyjadrené, že obvinený môže byť vo väzbe z dôvodu podľa § 71 ods. 1 písm. b) nad lehotu piatich mesiacov, len ak sa toto rozhodnutie opiera nie o „zistenia“, ale o preukázanie jeho osobného pôsobenia alebo prostredníctvom iných osôb počas výkonu väzby na svedkov, spoluobvinených alebo znalcov alebo iné marenie objasňovania skutočností závažných pre trestné stíhanie, a to na základe konkrétnych skutočností získaných z dôveryhodných zdrojov. Zároveň nie je zrejmé, ako môže obvinený v kolúznej väzbe osobne pôsobiť na svedkov, spoluobvinených alebo znalcov. Odôvodnenie: Dôvodom v pripomienke navrhovanej úpravy je posilnenie ochrany obvineného pred možným svojvoľným a účelovým rozhodnutím o trvaní kolúznej väzby a jej dôsledkami, a to vzhľadom na skutočnosť, že väzba je najsilnejším zásahom do osobnej slobody, dôstojnosti a súkromia obvinenej osoby, ktorý je ešte zosilnený povinnosťou považovať každého, proti komu sa vedie trestné konanie za nevinného, kým súd nevysloví právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu. 05.05.2021 MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Obyčajná pripomienka Odporúčame v Čl. I bode 1 navrhované doplnenie znenia § 71 ods. 1 upraviť v tom zmysle, aby v § 71 ods. 1 bola explicitne vyjadrená, v čase rozhodovania o väzbe obvineného, potreba skúmania a preukazovania prioritnej potreby primeranosti a dostatočnosti použitia všetkých iných ochranných opatrení nahradzujúcich väzbu, a to tak jednotlivo, ako aj v ich možnej kombinácii, nakoľko väzba je najsilnejším zásahom do osobnej slobody, dôstojnosti osôb a ich súkromia, ktorý je ešte zosilnený povinnosťou považovať každého, proti komu sa vedie trestné konanie za nevinného, kým súd nevysloví právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu. Odôvodnenie: Dôvodom v pripomienke navrhovanej úpravy je posilnenie ochrany obvineného pred možným svojvoľným a účelovým rozhodnutím o väzbe a jej dôsledkami, a to vzhľadom na skutočnosť, že väzba je najsilnejším zásahom do osobnej slobody, dôstojnosti a súkromia obvinenej osoby, ktorý je ešte zosilnený povinnosťou považovať každého, proti komu sa vedie trestné konanie za nevinného, kým súd nevysloví právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu. 05.05.2021 MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Obyčajná pripomienka Odporúčame v Čl. I bode 2 navrhované doplnenie znenia § 72 ods. 2 upraviť v tom zmysle, aby v § 72 ods. 2 bolo explicitne vyjadrené, že je potrebné v záujme presvedčivosti odôvodnenia rozhodnutia o väzbe obvineného, oprieť toto rozhodnutie o konkrétne skutočnosti, ktoré len vo vzájomnom spojení a súlade skutkových zistení vyúsťujú k jednoznačnému záveru o odôvodnenosti väzby a zároveň ustanoviť viazanosť právnou podmienkou, že opis týchto skutkových okolností, o ktoré sa opiera rozhodnutie o väzbe obvineného, je získaný z dôveryhodných zdrojov, ktoré vylučujú účelové a klamlivé tvrdenia, resp. svedectvá. Odôvodnenie: Dôvodom v pripomienke navrhovanej úpravy je posilnenie ochrany obvineného pred možným svojvoľným a účelovým rozhodnutím o väzbe a jej dôsledkami, a to vzhľadom na skutočnosť, že väzba je najsilnejším zásahom do osobnej slobody, dôstojnosti a súkromia obvinenej osoby, ktorý je ešte zosilnený povinnosťou považovať každého, proti komu sa vedie trestné konanie za nevinného, kým súd nevysloví právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu. 05.05.2021 MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Zásadná pripomienka V bode 2 žiadame vypustiť slová „aj zákonné ustanovenie o lehote podľa § 76 ods. 8 alebo ods. 9 a“ a „alebo z ktorých je zrejme, že tak obvinený už konal.“. Súčasne žiadame vypustiť body 3 až 5. Odôvodnenie: Problémy súvisiace s výkonom kolúznej väzby, ktoré boli medializované, podľa nášho názoru nesúvisia s dĺžkou trvania lehoty väzby, ale podmienkami aké majú obvinení v kolúznej väzbe v porovnaní s obvinenými vzatými do väzby z ostatných dôvodov väzby alebo dokonca v porovnaní s odsúdenými. Ministerstvo spravodlivosti SR ako predkladateľ návrhu vo svojej dôvodovej správe k návrhu uvádza: „... Vláda Slovenskej republiky sa v programovom vyhlásení zaviazala pokračovať v humanizácii a zmierňovaní obmedzení osôb vo výkone väzby a vo výkone trestu v kontexte odporúčaní vnútroštátnych a medzinárodných inštitúcií.“. Zo znenia návrhu je však zrejmé, že návrh sa nezaoberá humanizáciou ani zmiernením obmedzení osôb vo výkone väzby. Tieto možno dosiahnuť jedine zmenou a doplnením príslušných ustanovení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby, príp. interných predpisov Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktoré umožňujú premiestňovať obvinených vzatých do kolúznej väzby do ústavov na výkon väzby mimo miesta bydliska obvineného (z dosahu jeho rodiny a obhajcov), umiestňovanie v „samotkách“, obmedzovanie komunikácie s najbližšími a pod., prípadne interných predpisov upravujúcich oprávnenia vyšetrovateľa súvisiace s povoľovaním korešpondencie a návštev obvineného v kolúznej väzbe. Podľa dôvodovej správy sa uvedený návrh predkladá taktiež preto, že: „V neposlednom rade návrh zákona zohľadňuje správu a odporúčania adresované Slovenskej republike Výborom RE na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (CPT).“. Zmienené rovnako nekorešponduje so skutočnosťou, nakoľko zo „Správy pre vládu Slovenskej republiky o návšteve Slovenskej republiky, ktorú uskutočnil Európsky výbor na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (CPT)“ z marca 2018 vyplýva iný záver. Zo správy vyberáme: „V tomto ohľade Výbor veľmi znepokojuje nedostatok pokroku od návštevy v roku 2013 v niekoľkých oblastiach, najmä pokiaľ ide o zaobchádzanie s osobami zaistenými políciou, pripútavanie osôb k upevneným objektom políciou, veľmi reštriktívny režim a drastické bezpečnostné opatrenia uplatňované v prípade odsúdených na doživotie, ako aj ochudobnený režim ponúkaný obvineným vo výkone väzby. ...ešte stále nie je stanovená zodpovedajúca zákonná požiadavka vzťahujúca sa na umiestnenie obvinených do bezpečnostnej cely. ...väčšina obvinených v štandardnom režime bola po väčšinu dní zamknutá až 23 hodín v ich celách,...“. Z citovaného je zjavné, že predložený návrh sa nezaoberá skutočnosťami, ktoré Európsky výbor na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (CPT) Slovenskej republike vytýka, keďže upravuje väzbu ako inštitút trestného konania, resp. trestného práva procesného. K odporúčaniam Európskeho výboru na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (CPT) je potrebné uviesť, že tieto sa týkajú najmä podmienok osôb vo výkone väzby v zariadeniach na výkon väzby, pričom odporúčajú minimalizáciu nepriaznivých sociálno-psychologických následkov na tieto osoby a využívanie väzby ako krajný spôsob zásahu do ľudských práv a slobôd. Odporúčania CPT adresované Slovenskej republike nepoukazujú na zákonom stanovenú dĺžku väzby v zmysle Trestného poriadku, ale naopak na reálnu dĺžku väzby u obvinených v zariadeniach na výkon väzby v Slovenskej republike, ktorá je v zjavnom nepomere k štandardom ostatných štátov Európskej únie. Súčasná právna úprava „kolúznej väzby“ v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku uvádza ako jeden z dôvodov väzby obvineného prípad, ak zo zistených skutočností vyplýva dôvodná obava, že „bude pôsobiť na svedkov, znalcov, spoluobvinených alebo inak mariť objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie,“ pričom § 76 ods. 2 Trestného poriadku určuje základnú dĺžku väzby na 7 mesiacov. Túto je možné v prípravnom konaní predĺžiť v závislosti od právnej kvalifikácie skutku na najviac 12 mesiacov, ak je vedené trestné stíhanie pre prečin, 36 mesiacov, ak je vedené trestné stíhanie pre zločin a 48 mesiacov, ak je vedené trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin. Dôležité je poznamenať, že dĺžka väzby je upravená pre všetky dôvody väzby uvedené v ustanovení § 71 ods. 1 Trestného poriadku rovnako. Bez zmeny tohto systému by bolo skrátenie lehoty väzby vo vzťahu k účelu väzby kontraproduktívne, pričom dôvody na jej trvanie by vzhľadom na vykonávané dokazovanie stále trvali. Základnou príčinou, pre ktorú orgány činné v trestnom konaní – vyšetrovatelia Policajného zboru podávajú prostredníctvom prokurátora návrh na vzatie obvineného do väzby z dôvodov uvedených v § 71 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku je odôvodnená obava, že ponechanie obvineného na slobode by mohlo zapríčiniť marenie vyšetrovania, a to tým, že obvinený bude pôsobiť na svedkov, znalcov, spoluobvinených a ďalšie osoby, mariť vykonanie dôkazov alebo ich zničí s cieľom ovplyvniť výsledky vyšetrovania vo svoj prospech. Uvedená dôvodná obava však vo väčšine prípadov nevyplýva zo skutočnosti, že obvinený už týmto spôsobom v minulosti konal, nakoľko ak ide o osobu, ktorá je prvýkrát trestne stíhaná, tak na takéto konanie nemusela mať v minulosti dôvod. Naopak, v prípade obvineného z niektorého z trestných činov korupcie, vydierania alebo hrubého nátlaku by predmetná skutočnosť mala automaticky zakladať dôvod na vzatie obvineného do väzby z dôvodov uvedených v § 71 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku. Skutočnosť, či dôvody väzby uvádzané v návrhu orgánu činného v trestnom konaní dostatočne odôvodňujú rozhodnutie o kolúznej väzbe, ktorá predstavuje najvážnejší zásah do ľudských práv a slobôd v prípravnom konaní, posudzuje sudca pre prípravné konanie v súvislosti s jednotlivým dôkazmi ako aj ďalšími okolnosťami týkajúcimi sa osoby obvineného. Pre potrebu novej právnej úpravy týkajúcej sa odôvodnenia rozhodnutia o väzbe zákonodarca poukazuje na rekodifikovanú právnu úpravu väzby v Českej republike. Máme za to, že súčasná právna úprava náležitostí rozhodnutia o väzbe v zmysle § 72 ods. 2 druhá veta („Odôvodnenie rozhodnutia o väzbe obsahuje aj uvedenie skutkových okolností, o ktoré sa výrok rozhodnutia o väzbe opiera.“) dostatočne reflektuje potrebu odôvodnenia skutočností, ktoré odôvodňujú podozrenie, že konkrétna osoba spáchala trestný čin, ako aj konkrétne skutočnosti, pre ktoré je účelné a nevyhnutné použitie inštitútu kolúznej väzby. Tejto skutočnosti rovnako zodpovedá aj súdna prax, pričom je potrebné skonštatovať, že dohľad nad zákonnosťou konania a rozhodnutí v trestnom konaní vykonáva podľa § 4 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre aj príslušný prokurátor. Orgány činné v trestnom konaní a súd sú povinné nielen v každom štádiu trestného konania skúmať existenciu dôvodov väzby, ale tiež skutočnosť či ich postup v konkrétnej trestnej veci je konformný z hľadiska naplnenia zásady vybavovania väzobných vecí prednostne a urýchlene. Ak v ich postupe dôjde k pochybeniu, napríklad že v dôsledku nekonania nie je väzobná vec vybavovaná prednostne alebo dokonca nie je vybavovaná vôbec, takáto skutočnosť môže byť dôvodom pre prepustenie obvineného z väzby bez ohľadu na prípadnú existenciu dôvodov väzby. Na základe zmieneného nie je zjavné, z akého dôvodu je potrebná ďalšia úprava konkrétnych dôvodov pre rozhodnutie o vzatí osoby do väzby z dôvodov uvedených v § 71 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku. Skrátenie základnej lehoty kolúznej väzby na 3 mesiace (ako sa pôvodne predpokladalo a ako je upravená v Českej republike), resp. 5 mesiacov, podľa nášho názoru neprináša v porovnaní s platnou právnou úpravou žiadny progres, inštitút väzby nevylepšuje. Podľa § 76 ods. 1 Trestného poriadku väzba v rámci základnej alebo predĺženej lehoty väzby v prípravnom konaní a väzba v konaní pred súdom môže trvať len nevyhnutný čas. Podľa § 79 ods. 1 Trestného poriadku, ak pominie dôvod väzby, musí byť obvinený ihneď prepustený na slobodu. V prípravnom konaní o tom rozhodne prokurátor. Podľa odseku 2 uvedeného ustanovenia policajt, prokurátor, sudca pre prípravné konanie a súd sú povinní skúmať v každom období trestného stíhania, či dôvody väzby trvajú, alebo či sa zmenili. Podľa uvedeného ustanovenia tiež platí, že ak v prípravnom konaní prokurátor zistí, že dôvody väzby sa zmenili, podá návrh sudcovi pre prípravné konanie na rozhodnutie o zmene dôvodov väzby. Sudca pre prípravné konanie o takom návrhu rozhodne bez meškania. Potrebe prijatia návrhu nezodpovedá ani skutočnosť, že podľa štatistiky spracovávanej Policajným zborom bola k decembru 2020 výsledná rýchlosť väzobného vyšetrovania vykonávaného vyšetrovateľmi odborov kriminálnej polície okresných a krajských riaditeľstiev Policajného zboru pri zločinoch 83 % a pri obzvlášť závažných zločinoch dokonca 91,76 %. Z celkovo skončených väzieb - 2 649 bolo v lehote prevyšujúcej 6 mesiacov skončených 62 trestných vecí, čo predstavuje 2,3 %. Väzobné stíhanie vykonávané vyšetrovateľmi odborov kriminálnej polície okresných a krajských riaditeľstiev Policajného zboru je v 97,7 % prípadov ukončované včas, teda v zákonom stanovenej lehote. Príčinou nášho negatívneho stanoviska k návrhu je aj skutočnosť, že návrh prispeje k ďalšiemu zhoršeniu nepriaznivej situácie vo vyšetrovaní. Máme za to, že súčasná úprava základnej lehoty väzby v prípravnom konaní odzrkadľuje náročnosť vykonávaného dokazovania, nutnosť dodržiavania zásady kontradiktórnosti konania (spôsobujúca opakovanie výsluchov osôb po vznesení obvinenia, hoci boli riadne vypočuté po začatí trestného stíhania a opätovne na súde), práv obvineného na obhajobu a s nimi spojeného opätovného vykonávania všetkých úkonov, ktoré už boli vykonané v štádiu pred začatím trestného stíhania, ako aj obštrukcie obhajcov a obvinených v spojitosti s rigidným dodržiavaním lehôt, ktoré často vedú k neúmernému predĺženiu prípravného konania. Súčasný systém prípravného konania núti orgány činné v trestnom konaní vykonať všetky úkony dokazovania v štádiu pred podaním obžaloby, pričom v konaní pred súdom dochádza už len k ich opätovnému zopakovaniu. Bez sľubovaného zjednodušovania prípravného konania navrhovaná zmena, ako takmer všetky novely Trestného poriadku doposiaľ, negatívne ovplyvní predsúdne konanie, a to nielen primárne, zúžením časového rámca vykonania úkonov vo veciach obvinených vzatých do väzby z dôvodu podľa § 71 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku, ale tiež sekundárne, napr. dosahom na ochotu policajtov vykonávať funkciu orgánu činného v trestnom konaní. Zvyšovanie nárokov na policajtov vykonávajúcich vyšetrovanie (napr. sú povinní odôvodňovať uznesenia o stíhaní, ale aj ďalšie meritórne rozhodnutia na úrovni rozsudkov súdov, agenda obzvlášť zraniteľných obetí spojená so zaznamenávaním ich výsluchov na audiovizuálny záznam s následným vykonaním jeho časovo náročného prepisu, potreba zabezpečovania psychológa na výsluch obzvlášť zraniteľných obetí, rozšírenie práv oznamovateľov protispoločenskej činnosti a s tým súvisiacich úkonov, úkony v rámci stíhania právnických osôb, „finančného vyšetrovania“, novodefinované zaisťovanie vecí a majetku a pod.) dosahuje v súčasnosti úroveň, ktorá reálne ohrozuje akcieschopnosť útvarov Policajného zboru podieľajúcich sa na trestnom konaní. Vedie k vysokej a zintenzívňujúcej sa fluktuácii vyšetrovateľov z odborov kriminálnej polície okresných a krajských riaditeľstiev Policajného zboru na iné funkcie v rámci Policajného zboru alebo dokonca mimo Policajný zbor. Uvedená reálna dĺžka väzby je spôsobená práve vyššie zmienenými aspektmi ovplyvňujúcimi dokazovanie v prípravnom konaní, ktoré zjavne nadbytočne supluje konanie pred súdom, pričom bez zmeny uvedeného stavu nie je účelné vykonať navrhovanú zmenu Trestného poriadku. 05.05.2021 MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Obyčajná pripomienka Odporúčame návrh zákona upraviť legislatívno-technicky a jazykovo, napríklad - v čl. I bode 2 slovo "prečo" nahradiť slovami "z akého dôvodu", - v čl. I bode 4 úvodnej vete slovo "odsek" nahradiť slovom "odseky", - v čl. I bode 4 odseku 9 slová "väzbe, pretože" nahradiť slovami "väzbe z dôvodu, že". 26.04.2021 MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Zásadná pripomienka Podľa § 176 ods. 2 Trestného poriadku vyplývajú obsahové náležitosti odôvodnenia rozhodnutia o väzbe primárne z ustanovenia § 71 Trestného poriadku upravujúceho podmienky vzatia do väzby a v nadväznosti na to tiež z ustanovení § 80 a nasl. Trestného poriadku upravujúcich nahradenie väzby. Odôvodnenia rozhodnutí všeobecných súdov, rešpektujúc ustálenú judikatúru Ústavného súdu Slovenskej republiky v tomto smere, už dnes, bez toho, aby bola potrebná osobitná právna úprava, obsahujú konkrétne skutočnosti preukazujúce dôvodnosť trestného stíhania a existenciu dôvodov väzby a tiež vysvetlenie, prečo nebola väzba nahradená. Ak v konkrétnej veci rozhodnutie súdu tieto obsahové náležitosti nespĺňa, nejde o dôsledok nedostatočnej právnej úpravy, ale o chybu konkrétneho rozhodnutia. Z tohto pohľadu nepovažujeme navrhované doplnenie obsahových náležitosti odôvodnenia rozhodnutia o väzbe a návrhu prokurátora na vzatie do väzby, ktoré navyše zneprehľadňuje už aj tak pomerne komplikované znenie ustanovenia § 72 ods. 2 Trestného poriadku, ktoré nesúrodo upravuje rôzne aspekty rozhodovania o väzbe, za nevyhnutné. Za opodstatnené v tejto súvislosti nepovažujeme ani osobitné zvýraznenie obsahových náležitosti návrhu prokurátora a rozhodnutia o väzbe v prípade kolúzneho dôvodu väzby, keďže konkrétne skutočnosti zakladajúce dôvod väzby musia byť v rozhodnutí uvedené v prípade každého väzobného dôvodu. Navrhujeme preto v § 72 Trestného poriadku za odsek 1 vložiť nový odsek v znení: „Výrok rozhodnutia o väzbe podľa 71 ods. 1 písm. b) musí obsahovať aj zákonné ustanovenie o lehote podľa § 76 ods. 8 alebo ods. 9.“ a pokiaľ napriek vyššie uvedeným výhradám bude predkladateľka považovať za potrebné osobitne upraviť obsahové náležitosti rozhodnutia o väzbe, tieto navrhujeme vložiť do tohto nového ustanovenia. V takom prípade zároveň navrhujeme nahradiť slová „ktoré zakladajú dôvodnú obavu podľa § 71“ slovami „ktoré zakladajú dôvod väzby podľa § 71“. Dôvodnú obavu je totiž možné konštatovať iba v prípade dôvodov väzby podľa § 71 ods. 1 Trestného poriadku, nie však už v prípade dôvodov väzby podľa § 71 ods. 3 Trestného poriadku. Túto pripomienku uplatňujeme ako pripomienku zásadnú. 05.05.2021 NSSR (Najvyšší súd Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Obyčajná pripomienka Navrhujeme zmeniť aj znenie ustanovenia § 77 ods. 3 Trestného poriadku takto: „Dĺžka trvania väzby, o ktorej bolo rozhodnuté v konaní o mimoriadnych opravných prostriedkoch podľa § 380 ods. 2 alebo § 403 alebo v konaní podľa § 495 ods. 4 písm. b) alebo osobitného predpisu, sa posudzuje samostatne a nezávisle od dĺžky trvania väzby v pôvodnom konaní.“ a to s odkazom na § 9 ods. 4 písm. b) zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení neskorších predpisov. Dlhodobo totiž poukazujeme na to, že v prípade, ak bol obvinený prepustený z väzby z dôvodu uplynutia maximálnej lehoty jej trvania, následne bol odsúdený v konaní proti ušlému a na výkon trestu bol vydaný na základe medzinárodného zatýkacieho rozkazu alebo európskeho zatýkacieho rozkazu s výhradou voči konaniu, ktorej v prípade nesúhlasu obvineného musíme vyhovieť a rozsudok zrušiť, je (aj so zreteľom na aktuálne znenie § 77 ods. 3 Trestného poriadku a obmedzené možnosti analógie v neprospech obvineného) problematické, či môže byť obvinený v takejto situácii v novom konaní vzatý do väzby. Ak by sme dospeli k záveru, že nie, vydávacie konanie v takýchto veciach stráca zmysel. 05.05.2021 NSSR (Najvyšší súd Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Zásadná pripomienka Podľa dôvodovej správy je predkladaný návrh inšpirovaný českou právnou úpravou. Nie je z nej však už zrejmé, na základe akých kritérií (dôvodov) sa navrhuje lehota trvania kolúznej väzby práve na päť mesiacov. V tejto súvislosti poukazujeme na to, že v prípade českej právnej úpravy lehota trvania kolúznej väzby zodpovedá trojmesačnej lehote preskúmavania trvania väzby ex offo a okrem iného korešponduje aj s užšie vymedzeným dôvodom kolúznej väzby. Podľa aktuálnej slovenskej úpravy, ktorú predkladaný návrh nemení, sa súdny prieskum trvania väzby (ak ho skôr neiniciujú strany konania) realizuje prvýkrát v súvislosti s uplynutím základnej – sedem mesačnej lehoty väzby v prípravnom konaní, t. j. fakticky po uplynutí šiestich mesiacov, keďže najmenej dvadsať pracovných dní z uvedenej lehoty je vyhradených na rozhodovanie súdov oboch stupňov o väzbe, a následne vždy v lehotách, o ktoré bola väzba predĺžená. Navrhujeme preto zosúladiť lehotu trvania kolúznej väzby so základnou lehotou väzby v prípravnom konaní s tým, že v prípade rozhodovania o ponechaní v kolúznej väzbe nad túto lehotu by sa zároveň primerane uplatnil postup pri rozhodovaní o návrhu na predĺženie lehoty väzby, resp. o ponechaní vo väzbe po podaní obžaloby alebo návrhu na schválenie dohody o vine a treste, čo predložený návrh vôbec nerieši. Tým zostane úprava rozhodovania o väzbe vnútorne konzistentná a zároveň sa tým vo väčšine prípadov zabezpečí, že sa otázky ďalšieho trvania väzby a prípadného ponechania v kolúznej väzbe nad stanovenú lehotu budú posudzovať súčasne (ak totiž nebol dôvod kolúznej väzby konštatovaný už pri vzatí obvineného do väzby, k jeho rozšíreniu dochádza v drvivej väčšine prípadov preto, že bolo dodatočne zistené, že sa obvinený kolúzne správal, kedy sa ale obmedzenie trvania kolúznej väzby už podľa návrhu nebude uplatňovať). Pokiaľ ide o navrhované rozhodovanie o zmene dôvodov väzby, ak je obvinený súčasne vo väzbe aj z iného dôvodu, než z dôvodu podľa § 71 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku založeného na dôvodnej obave, že bude pôsobiť na svedkov, znalcov, spoluobvinených alebo inak mariť objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie, navrhujeme, aby v prípravnom konaní o tom mohol rozhodnúť prokurátor. Ak totiž podľa § 79 ods. 1 Trestného poriadku môže prokurátor v prípravnom konaní rozhodnúť o prepustení obvineného z väzby, ak dospeje k záveru, že pominuli všetky dôvody väzby, niet rozumného dôvodu, aby nemohol rozhodnúť o zmene dôvodov väzby, ak zistí, že pominul len niektorý z dôvodov väzby. Vychádzajúc z uvedeného navrhujeme nový odsek 8 § 76 v znení: „(8) Ak je obvinený vo väzbe z dôvodu podľa § 71 ods. 1 písm. b) založeného na dôvodnej obave, že bude pôsobiť na svedkov, znalcov, spoluobvinených alebo inak mariť objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie, väzba z tohto dôvodu môže trvať najviac sedem mesiacov. Ak nebol obvinený, ktorý nie je vo väzbe súčasne aj z iného dôvodu, prepustený z väzby pred uplynutím lehoty podľa prvej vety, musí byť prepustený z väzby na slobodu písomným príkazom predsedu senátu a v prípravnom konaní prokurátora, ktorý musí byť primerane odôvodnený, najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Ak je obvinený vo väzbe súčasne aj z iného dôvodu, rozhodne o zmene dôvodov väzby najneskôr posledný deň lehoty podľa prvej vety súd a v prípravnom konaní prokurátor. Ak bolo zistené, že obvinený osobne alebo prostredníctvom iných osôb pôsobil na svedkov, spoluobvinených alebo znalcov alebo inak maril objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie, rozhodne o ponechaní obvineného vo väzbe nad lehotu podľa prvej vety súd a v prípravnom konaní na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie; postupujú pritom primerane podľa ods. 2 a 3 a podľa § 238 ods. 4.“. V nadväznosti na to zároveň navrhujeme:  rozhodnutie o ponechaní v kolúznej väzbe nad lehotu podľa § 76 ods. 8 veta prvá Trestného poriadku zaradiť do výpočtu rozhodnutí o väzbe uvedených v § 72 ods. 1 Trestného poriadku a taktiež do výpočtu skutočností, o ktorých treba ihneď upovedomiť príslušný ústav na výkon väzby podľa § 75 ods. 1 Trestného poriadku,  v § 72 ods. 3 Trestného poriadku nahradiť slová „podľa § 76 ods. 3 alebo 4“ slovami „podľa § 76 ods. 3, 4 alebo poslednej vety ods. 8“,  v § 79 ods. 2 tretej vete Trestného poriadku nahradiť bodku bodkočiarkou a vložiť slová: „ak pominie niektorý z dôvodov väzby, rozhodne o zmene dôvodov väzby v prípravnom konaní prokurátor.“,  v § 83 ods. 2 Trestného poriadku nahradiť slová „podľa § 76 ods. 3 alebo 4“ slovami „podľa § 76 ods. 3, 4 alebo poslednej vety ods. 8“,  v § 190 ods. 3 Trestného poriadku nahradiť slová „podľa § 76 ods. 3 alebo 4“ slovami „podľa § 76 ods. 3, 4 alebo poslednej vety ods. 8“ a  v § 194 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku doplniť do výpočtu rozhodnutí podľa § 72 ods. 1 Trestného poriadku aj rozhodnutie o ponechaní v kolúznej väzbe nad lehotu podľa prvej vety § 76 ods. 8 Trestného poriadku. Túto pripomienku uplatňujeme ako pripomienku zásadnú. 05.05.2021 NSSR (Najvyšší súd Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Zásadná pripomienka Navrhované znenie prechodného ustanovenia podľa nášho názoru nerieši všetky do úvahy prichádzajúce situácie. Osobitne v tejto súvislosti poukazujeme na to, že podľa dôvodovej správy k tomuto ustanoveniu sa vydanie príkazu na prepustenie z väzby podľa prvej vety nevzťahuje na obvineného, v prípade ktorého sa vedie trestné stíhanie pre trestný čin spáchaný organizovanou, zločineckou alebo teroristickou skupinou, pre trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia zosnovania a podporovania teroristickej skupiny alebo pre trestný čin, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody na doživotie, čo však zo samotného ustanovenia nevyplýva. Ak je takýto zámer, treba ho podľa nášho názoru výslovne uviesť, keďže prechodné ustanovenie je vo vzťahu špeciality k navrhovanej zmene, t. j. postup podľa prechodného ustanovenia má prednosť, čo vyplýva z charakteru tohto ustanovenia, ktorého účelom je úprava postupu vzhľadom na právne vzťahy upravené doterajším zákonom. Obdobne, ak sa v dôvodovej správe uvádza, že súd by mal rozhodnúť o zmene dôvodov väzby u obvineného, v prípade ktorého je daný aj iný dôvod väzby ako kolúzny, ani to z textu prechodného ustanovenia nevyplýva, keďže podľa neho má súd rozhodnúť iba o tom, či sa lehota kolúznej väzby posudzuje podľa § 76 ods. 8 alebo ods. 9. Za vhodné riešenie preto považujeme vytvorenie zákonnej fikcie, podľa ktorej ak je obvinený ku dňu účinnosti novely vo väzbe z dôvodu podľa § 71 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku, bude sa mať za to, že sa lehota väzby posudzuje podľa § 76 ods. 8 Trestného poriadku, okrem prípadov, že je obvinený trestné stíhaný pre niektorý z trestných činov uvedených v § 76 ods. 9 Trestného poriadku, a to pri súčasnom vytvorení časového priestoru na rozhodnutie podľa § 76 ods. 8 veta druhá a nasl. Trestného poriadku. Navrhujeme preto, aby ustanovenie § 567r znelo napr. nasledovne: „Ak je 1. augusta 2021 obvinený vo väzbe z dôvodu podľa § 71 ods. 1 písm. b), lehota väzby sa posudzuje podľa § 76 ods. 8; to neplatí, ak je obvinený trestne stíhaný pre trestný čin spáchaný organizovanou, zločineckou alebo teroristickou skupinou, pre trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Trestného zákona, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny podľa § 297 Trestného zákona, alebo pre trestný čin, za ktorý je možné uložiť trest odňatia slobody na doživotie. O väzbe podľa druhej až štvrtej vety § 76 ods. 8 rozhodne súd a v prípravnom konaní na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie alebo prokurátor bezodkladne, najneskôr do 31. augusta 2021; to platí aj v prípade ak 1. augusta 2021 lehota väzby podľa prvej vety § 76 ods. 8 už uplynula. Túto pripomienku uplatňujeme ako pripomienku zásadnú. 05.05.2021 NSSR (Najvyšší súd Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Zásadná pripomienka Pri rozhodovaní o vzatí do väzby súdy okrem formálnej podmienky, spočívajúcej v tom, že tomu, kto má byť vzatý do väzby, bolo vznesené obvinenie (§ 33 a § 72 ods. 2 veta prvá Trestného poriadku), skúmajú najprv dôvodnosť trestného stíhania, t. j. či doteraz zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, bol spáchaný, má znaky trestného činu a zároveň sú dané dôvody na podozrenie, že tento skutok spáchal obvinený. V ďalšom kroku potom skúmajú, či z konania obvineného alebo ďalších konkrétnych skutočností vyplýva dôvodná obava zakladajúca niektorý z dôvodov väzby. Až keď sú tieto podmienky vzatia do väzby dané, môžu prikročiť k posúdeniu, či vzhľadom na osobu obvineného, povahu alebo závažnosť trestného činu, pre ktorý je trestne stíhaný, nie je možné väzbu nahradiť. Tomuto algoritmu rozhodovania o vzatí do väzby by malo zodpovedať aj novelizované znenie ustanovenia § 71 ods. 1 Trestného poriadku. Zároveň, vzhľadom na to, že podmienky nahradenia väzby sú upravené v § 80 a § 81 Trestného poriadku, sú slová „podľa písm. a) a c)“ duplicitné a nadbytočné. Navrhujeme preto v § 71 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku nahradiť bodku na konci čiarkou a pripojiť slová: „a ak vzhľadom na osobu obvineného, povahu alebo závažnosť trestného činu, pre ktorý je trestne stíhaný, nie je v čase rozhodovania o väzbe možné väzbu nahradiť podľa § 80 alebo § 81.“. So zreteľom na to, že materiálne podmienky väzby podľa § 72 ods. 2 Trestného poriadku sú v tomto ustanovení upravené samostatne, navrhujeme slová „a ak vzhľadom na osobu obvineného, povahu alebo závažnosť trestného činu, pre ktorý je trestne stíhaný, nie je v čase rozhodovania o väzbe možné väzbu nahradiť podľa § 80 alebo § 81.“ pripojiť aj na konci tohto ustanovenia. Súčasne navrhujeme zosúladiť znenie ustanovení § 80 ods. 1 a § 81 ods. 1 Trestného poriadku s nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky z 8. októbra 2004, sp. zn. I. ÚS 100/04, ktorý je publikovaný v Zbierke nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky pod č. 89/2004 a podľa záverov ktorého je (musí byť) možné nahradiť väzbu realizovanú na základe každého dôvodu, včítane kolúzneho. Z pohľadu všeobecných súdov treba pritom zdôrazniť, že pokiaľ sa Ústavný súd Slovenskej republiky kvalifikovaným spôsobom neodchýli od svojho už publikovaného právneho názoru (§ 13 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), jeho nerešpektovanie zo strany všeobecných súdov, s poukazom na to, že zákon nahradenie väzby z dôvodu podľa § 71 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku nepripúšťa, zakladá riziko vyslovenia porušenia základných práv a slobôd obvineného. O to viac, že zákonodarca naproti tomu umožnil nahradiť (hoci za sprísnených podmienok) opätovnú kolúznu väzbu podľa § 71 ods. 3 písm. b) Trestného poriadku, ktorá predpokladá už preukázané kolúzne konanie. Za takéhoto stavu veci niet rozumného dôvodu, ktorý by dostatočne ospravedlnil vylúčenie tejto možnosti v prípade dôvodu väzby podľa § 71 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku, na naplnenie ktorého stačí dôvodná obava z kolúzneho správania (a to aj napriek tomu, že z povahy tohto väzobného dôvodu vyplýva, že nahradenie väzby bude v tomto prípade skôr výnimočné). Navyše, so zreteľom na rozdiely medzi slovenskou a českou právnou úpravou, keď podľa českého Trestného poriadku je už samotný dôvod kolúznej väzby vymedzený užšie (obava z pôsobenia len na doposiaľ nevypočutých svedkov alebo spoluobvinených) a zároveň je trvanie väzby z tohto dôvodu obmedzené na tri mesiace, pričom toto obmedzenie neplatí iba v prípade preukázaného kolúzneho konania (na Slovensku má byť táto lehota stanovená na päť mesiacov, pričom širšie sú koncipované aj výnimky z tohto obmedzenia), považujeme za otázne, či by Európsky súd pre ľudské práva dospel pri posudzovaní ex lege vylúčenej možnosti nahradenia väzby z dôvodu podľa § 71 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku k rovnakým záverom ako vo veci Krejčíř proti Českej republike (rozsudok z 26. marca 2009, sťažnosti č. 39298/04 a 8723/05). V tejto súvislosti považujeme za problematické tiež to, že doslovné znenie ustanovení § 80 a § 81 Trestného poriadku vylučuje nahradenie väzby aj z dôvodu podľa § 71 ods. 3 písm. d) Trestného poriadku. Z týchto dôvodov navrhujeme zmeniť dotknuté ustanovenia takto:  v § 80 ods. 1 Trestného poriadku vypustiť slová „podľa § 71 ods. 1 písm. a) alebo c)“,  v § 81 ods. 1 Trestného poriadku vypustiť slová „podľa § 71 ods. 1 písm. a) alebo c)“. Túto pripomienku uplatňujeme ako pripomienku zásadnú. 05.05.2021 NSSR (Najvyšší súd Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Obyčajná pripomienka Napriek aktuálne prebiehajúcej verejnej diskusii o väzbe a jej podmienkach, ani rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky a ani rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ako súdu sťažnostného vydané v ostatnom čase neindikujú, že by aktuálna právna úprava týkajúca sa dôvodov a trvania väzby bola natoľko defektná, že systémovo umožňuje držať obvinené osoby vo väzbe nedôvodne. Treba pritom zdôrazniť, že väzba, včítane tej kolúznej, môže (podľa súčasnej úpravy a tomu zodpovedajúcej rozhodovacej praxe) trvať len nevyhnutný čas, po ktorý trvajú jej dôvody. A hoci je diskusia o prípadných legislatívnych zmenách, ktoré prispejú k tomu, že orgány činné v trestnom konaní a súdy budú vo väzobných veciach konať rýchlejšie a že sa pri rozhodovaní o väzbe a jej trvaní bude ešte dôslednejšie uplatňovať princíp primeranosti (zdržanlivosti), namieste, momentálne nevidíme odborný dôvod na takúto urýchlenú a čiastkovú zmenu, týkajúcu len trvania kolúznej väzby. Všetky sporné otázky týkajúce sa väzby by mali byť riešené komplexne, v rámci pripravovanej novely Trestného poriadku. Iná situácia je pokiaľ ide o podmienky výkonu väzby, ktorých sa ale predložený návrh netýka. 05.05.2021 NSSR (Najvyšší súd Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Zásadná pripomienka Navrhujeme, aby sa základná lehota väzby znížila zo 7 mesiacov na 6 mesiacov a zároveň navrhujeme, aby sa zmenila celková lehota väzby nasledujúcim spôsobom: • Ak je vedené trestné stíhanie pre zločin na 24 mesiacov (pôvodne 36 mesiacov) • Ak je vedené trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin na 36 mesiacov (pôvodne 48 mesiacov) Ak sa zmení celková lehota väzby, logicky musí dôjsť aj k zmene lehôt, ktoré pripadajú na jednotlivé fázy trestného konania. Preto navrhujeme, aby z celkovej lehoty väzby pripadalo na prípravné konanie: • 6 mesiacov (v súčasnosti 7 mesiacov) ak je vedené trestné stíhanie pre prečin, • 12 mesiacov (v súčasnosti 19 mesiacov) ak je vedené trestné stíhanie pre zločin, • 19 mesiacov (v súčasnosti 25 mesiacov) ak je vedené trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin. V dôvodovej správe k zákonu č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok zákonodarca nezdôvodnil vymedzenie základnej lehoty na 7 mesiacov. V dôvodovej správe je len konštatované, že: „Uvedený nový spôsob konania a rozhodovania o lehote trvania väzby a zavádza v snahe prispieť k zodpovednejšiemu a rýchlejšiemu vybavovaniu väzobných vecí - nové lehoty sú ustanovené s prihliadnutím na závažnosť a náročnosť riešeného prípadu. Má na zreteli zavádzaný kontradiktórny charakter súdneho procesu, aj procesne menej náročné prípravné konanie, ako aj skutočnosť, že vlastné súdne konanie, na ktorom sa budú procesne náročným spôsobom vykonávať všetky rozhodujúce dôkazy, bude trvať nutne dlhší čas. Dĺžka trestného stíhania ako celku, však má byť citeľne kratšia vo väčšine vecí. Z hľadiska súdnej väzby je toto ustanovenie významné aj preto, že začiatok plynutia lehoty pre súd bude určený podaním veci na súd a nie až uplynutím lehoty väzby patriacej predsúdnemu konaniu.“ Máme za to, že 6 mesačná základná lehota väzby a následne upravená celková lehota väzby vytvára dostatočný priestor OČTK, na vybavenie nevyhnutných procesných úkonov a zároveň rešpektuje základné práva obvineného. Treba si uvedomiť, že väzba je jedným z najzávažnejších zásahov do základných ľudských práv a slobôd, ktoré postihujú de facto ešte stále nevinnú osobu. Uvedené skrátenie lehoty naviac môže prispieť k procesnej aktivity štátu, ktorý má monopol na trestné stíhanie obyvateľov, tak, aby v neprimeranej miere nezasahoval do základných ľudských práv a slobôd. Uvedená legislatívna zmena súčasne aj reflektuje skúsenosti s nadužívaním väzby resp. k procesnou nečinnosťou vo väzobných veciach, tak ako to konštatoval napríklad aj Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojom uznesení sp. zn. l Tost/7/2021: „V posudzovanom prípade obvinený PhDr. P. J. vyvolal konanie o jeho prepustenie z väzby žiadosťou z 28. januára 2021, ktorú po preskúmaní prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky predložil 26. marca 2021 za účelom ďalšieho postupu (z dôvodu, že jej sám nevyhovel) sudkyni pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu - konanie o žiadosti obvineného tak len v tejto prvotnej fáze - u prokurátora trvalo 57 dní !!! (z toho 41 pracovných dní)....Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky svojou nečinnosťou v preskúmavanom prípade, zadržiavaním žiadosti obvineného PhDr. P. J. po dobu 57 dní, de facto spotreboval celú lehotu, ktorá prichádzala do úvahy na rozhodovanie súdu. Prokurátor tým nielenže obral obvineného PhDr. P. J. o právo na včasný prieskum jeho väzby nezávislým súdom, ale zároveň ho ukrátil aj o prípadnú možnosť opakovať svoju žiadosť o prepustenie z väzby (bez udania iných dôvodov) v periodických lehotách vyplývajúcich zo zákona, lebo táto možnosť je viazaná na právoplatné rozhodnutie o predchádzajúcej žiadosti (k naposledy uvedenému viď nálezy Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. I. ÚS 34/2004, z 1. júna 2004; sp. zn. I. ÚS 223/2004, z 25. mája 2005).“ Legislatívny návrh: 1. V § 76 ods. 2 sa slová „Základná lehota" nahrádzajú slovami „Ak nie je v odseku 8 ustanovené inak, základná lehota" a slovo „sedem" sa nahrádza slovom „šesť". 2. V§ 76 ods. 6 písm. b) sa slovo „tridsaťšesť" nahrádza slovom „dvadsaťštyri" a v písm. c) sa slovo „štyridsaťosem" nahrádza slovom „tridsaťšesť". 3. V § 76 ods. 7 písm. a) sa slovo „sedem" nahrádza slovom „šesť", v písm. b) sa slovo „devätnásť" nahrádza slovom „dvanásť" a v písm. c) sa slovo „dvadsaťpäť" nahrádza slovom „devätnásť". 06.05.2021 PraF UK (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov