Vyhľadávanie pripomienok

Vyhľadávanie môžete zefektívniť použitím vyhľadávacích znakov, napríklad:
- ak výraz (alebo slovo) zadáte v úvodzovkách, vyhľadajú sa všetky jeho presné výskyty (príklad: "Slovenská republika" vyhľadá presný výraz Slovenská republika),
- použitím +/- spresníte, ktoré slovo sa vyhľadať musí (+) a ktoré sa má pri vyhľadaní ignorovať (-); (príklad: +slovenská -republika vyhľadá všetky predpisy, ktoré obsahujú slovo slovenská a ktoré neobsahujú slovo republika),
- použitím znaku * môžete nahradiť niekoľko znakov [príklad: slov* vyhľadá všetky slová začínajúce na slov (slovo, Slovensko, slovník, ...)],
- použitím znaku ? môžete nahradiť jeden znak [príklad: slo? vyhľadá všetky slová, ktoré začínajúce písmenami slo a končiace ďalším ľubovoľným jedným písmenom (sloh, slon)],
- použitím znaku ~ stanovíte rozsah, v akom sa majú slová hľadať (príklad: "slovenská republika" ~ 5 vyhľadá všetky predpisy, v ktorom je slovo slovenská vzdialené od slova republika najviac 5 slov).
Jednoduché vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Obyčajná pripomienka Bez pripomienok. 11.08.2016 ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Obyčajná pripomienka bez pripomienok 16.08.2016 ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Hromadná pripomienka verejnosti 1. Navrhujeme v návrhu zákona zmeniť § 5, ktorý vrátane nadpisu znie: „§ 5 Slovenská technická norma (1) Slovenská technická norma je norma podľa osobitého predpisu3a), ak bola prijatá slovenským národným normalizačným orgánom4e) do sústavy slovenských technických noriem. Slovenská technická norma nie je technickým predpisom. (2) Pri preberaní medzinárodných noriem5c), európskych noriem5d) možno použiť všetky formy preberania určené medzinárodnými normalizačnými orgánmi5a), európskymi normalizačnými organizáciami5b) a slovenským národným normalizačným orgánom. Slovenská technická norma sa označuje značkou STN. Predbežná slovenská technická norma je slovenská technická norma, ktorej platnosť je časovo ohraničená, ktorej účelom je preverenie vhodnosti a účelnosti technických špecifikácií v nej uvedenej. Predbežná slovenská technická norma sa označuje značkou STN P. (3) Slovenská technická norma a predbežná slovenská technická norma je vytvorená a schválená podľa § 6 a jej vydanie sa oznamuje vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“). Odôvodnenie: Pokiaľ sa návrh právneho predpisu odkazuje na platné definície uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012, tak pôvodne navrhovaný nadpis § 5 „Technická norma“ resp. text ods. 1 „Technická norma3a) je technická špecifikácia“ nie je v súlade so znením definície termínu „norma“ uvedeného nariadenia. Vzhľadom na skutočnosť, že návrh zákona upravuje, okrem iného, ustanovenia vo vzťahu k slovenským technickým normám t. j. v ustanoveniach ̶ § 1 písm. b); ̶ § 3 ods. 1 písm. c), d), e), g), h); ̶ § 5 ods. 2 a 3; ̶ § 6 ods. 1 písm. b) až h), ods. 7 a ods. 8 písm. a), c) až f), ods. 9 a 11; ̶ § 6a ods. 1 až 5; ̶ § 7 ods. 1 až 4; ̶ § 8 ods. 1, 2, 4 a 5; ̶ § 12 ods. 7; ̶ § 32 ods. 1 písm. b); ̶ § 35 ods. 7 a 8, je potrebné nadpis § 5 upraviť ak „Slovenská technická norma“ a nie „Technická norma“. Uvedením ustanovenia o „technickej norme“ bez prídavného mena „slovenská“ v ods. 1 by došlo taktiež ku konfliktu s existujúcimi technickými normami v rôznych odvetviach priemyslu napr. podnikové normy, ktorých existencia nemôže byť návrhom zákona obmedzená. Uvedené nedostatky nami navrhované znenie ods. 1 odstraňuje. V pôvodnom navrhovanom znení ods. 2 sa opomenula existencia procesu preberania národných noriem iných členských štátov do sústavy slovenských technických noriem. Tento nedostatok nami navrhované znenie odstraňuje. V pôvodnom navrhovanom znení ods. 2 sa opomenulo uvedenie predbežnej slovenskej technickej normy. Tento nedostatok nami navrhované znenie odstraňuje. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 2. Navrhujeme v návrhu zákona nahradiť text „technická norma“ textom „slovenská technická norma“ vo všetkých gramatických tvaroch a všetkých ustanoveniach týkajúcich sa slovenskej technickej normy napr. ̶ § 6 ods. 1 písm. d), e), g) a h), ods. 7; ̶ § 7 ods. 2 Odôvodnenie: Návrh zabezpečuje jednotnosť pojmov použitých v právnom predpise. 16.08.2016 APPO SR (Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Hromadná pripomienka verejnosti Navrhujeme doplniť do návrhu zákona v § 2 ods. 1 nové písm. i), ktorého text znie: „i) iným vereným záujmom záujem, ktorý je v súlade s ochranou zdravia, bezpečnosti, majetku osôb, životného prostredia alebo ľudských práv a jeho zohľadňovanie nespôsobuje ekonomickú ani inú výhodu vo vzťahu k akýmkoľvek skupinovým záujmom.“. Odôvodnenie: V ČI. I bod 1. návrhu zákona sa navrhuje doplniť nový pojem do ustanovenia § 1 písm. a) t. j. „iný verejný záujem“ vo vzťahu k spôsobu ustanovovania technických požiadaviek na výrobky, ktoré by mohli ohroziť zásadné a doteraz platné hľadiská t. j. zdravie, bezpečnosť, majetok osôb a životné prostredie. Doplnenie tohto nového pojmu vyžaduje doplniť definíciou do návrhu zákona presný význam pojmu „iný verejný záujem“ v súlade s prvou vetou § 3 ods. 6 zákona č. 400/2015 Z. z. Inak by mohlo dôjsť k tomu, že uplatňovanie takto vágne ustanoveného záujmu, môže byť v rozpore s doteraz platnými zásadnými kritériami spôsobu ustanovovania technických požiadaviek na výrobky t. j. zdravie, bezpečnosť, majetok osôb a životné prostredie a taktiež nevylučuje možnosť netransparentného uplatnenia ekonomických alebo iných výhod vo vzťahu ku konkurencieschopnosti a k iným skupinovým záujmom, čo môže byť v rozpore so skutočným verejným záujmom. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 16.08.2016 APPO SR (Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Hromadná pripomienka verejnosti Navrhujeme do návrhu zákona v § 2 ods. 1 písm. d), nahradiť text „technickej norme,3a)“ textom „norme,3a)“. Odôvodnenie: Pokiaľ sa návrh právneho predpisu v odkaze 3a) odvoláva na platnú definíciu termínu „norma“ uvedenú v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 mal by byť tento termín v súlade s týmto nariadením. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 16.08.2016 APPO SR (Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Hromadná pripomienka verejnosti Navrhujeme v návrhu zákona zmeniť znenie textu poznámky pod čiarou k odkazu 2) takto: „2) § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. Odôvodnenie: Zákon č. 303/1995 Z. z. na ktorý sa odkazuje text poznámky pod čiarou bol v roku 2004 nahradený zákonom č. 523/2004 Z. z. 16.08.2016 APPO SR (Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Hromadná pripomienka verejnosti 1. Navrhujeme v návrhu zákona v § 6 ods. 1 písm. b) a f) nadradiť text “iných technických noriem“ textom „iných noriem“. Odôvodnenie: Pokiaľ sa návrh právneho predpisu odvoláva na platnú definíciu termínu „norma“ uvedenú v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 mal by byť tento termín v súlade s týmto nariadením. 2. Navrhujeme v návrhu zákona v § 6 zmeniť a doplniť znenie odseku 6 takto: „(6) Poradným orgánom slovenského národného normalizačného orgánu je Rada pre technickú normalizáciu, ktorej zloženie, úlohy, organizačné zabezpečenie a spôsob rokovania upraví štatút a rokovací poriadok, ktorý vydá slovenský národný normalizačný orgán v súlade v súlade § 6 ods. 1 písm. a).“. Odôvodnenie: V pôvodnom navrhovanom znení ods. 6 sa uvádza text „Poradným orgánom slovenského národného normalizačného orgánu, ktorým je úrad“. Ustanovenia § 6 sa, okrem ustanovení o tvorbe technických noriem, týkajú pôsobnosti slovenského národného normalizačného orgánu nie úradu. To, že úrad je slovenským národným normalizačným orgánom je ustanovené v § 3 ods. 5 ale v prípade, ak určí určenú právnickú osobu, je slovenským národným normalizačným orgánom táto právnická osoba. Pôvodné navrhované ustanovenie ods. 6 sa preto môže dostať do rozporu s § 3 ods. 5 v prípade, ak sa uplatní ustanovenie § 6 ods. 2, podľa ktorého úrad môže určiť ako slovenský národný normalizačný orgán určenú právnickú osobu na základe jej žiadosti. Z uvedeného vyplýva, že nami navrhované znenie § 6 ods. 6 odstraňuje tento konflikt ustanovení zákona a zároveň spresňuje požiadavky na to, kto vydáva štatút a rokovací poriadok Rady pre technickú normalizáciu, ktorá je poradným orgánom slovenského národného normalizačného orgánu. Doplnenie nášho návrhu znenia ods. 6 o text „v súlade § 6 ods. 1 písm. a)“ je plne v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 písm. a), podľa ktorého slovenský národný normalizačný orgán musí zabezpečiť pri svojej činnosti, okrem iného, aj dodržiavanie pravidiel a kritérií európskych normalizačných organizácií a ďalších uznaných normalizačných orgánov, t. j. aj súlad vydaného štatútu a rokovacieho poriadku Rady pre technickú normalizáciu s týmito pravidlami a kritériami európskych normalizačných organizácií a ďalších uznaných normalizačných orgánov. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 3. Navrhujeme v návrhu zákona v § 6 doplniť na koniec odseku 7 tento text: „v súlade § 6 ods. 1 písm. a)“. Odôvodnenie: Doplnenie znenia textu ods. 7 o text „v súlade § 6 ods. 1 písm. a)“ je plne v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 písm. a), podľa ktorého slovenský národný normalizačný orgán musí zabezpečiť pri svojej činnosti, okrem iného, aj dodržiavanie pravidiel a kritérií európskych normalizačných organizácií a ďalších uznaných normalizačných orgánov, t. j. aj súlad vydaného štatútu a rokovacieho poriadku technickej komisie, subkomisie alebo pracovnej skupiny s týmito pravidlami a kritériami európskych normalizačných organizácií a ďalších uznaných normalizačných orgánov. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 4. Navrhujeme v návrhu zákona v § 6 upraviť text odseku 9 tento takto: „(9) Pri zmene alebo rušení slovenskej technickej normy a predbežnej slovenskej technickej normy sa postupuje primerane podľa odseku 8; Spôsob tvorby, zmeny a zrušenia slovenskej technickej normy a predbežnej slovenskej technickej normy ustanoví metodickým usmernením slovenský národný normalizačný orgán. Odôvodnenie: V pôvodnom navrhovanom znení ods. 9 sa opomenulo uvedenie textu „predbežnej slovenskej technickej normy“ v druhej vete. Tento nedostatok nami navrhované znenie odstraňuje. 5. Navrhujeme v návrhu zákona v ods. 11 § 6 text „harmonizovaných technických noriem“ nahradiť textom „harmonizovaných noriem“ a doplniť do textu „a národných noriem iných členských štátov“ nad slovo „noriem“ odkaz 6). Odôvodnenie: Návrh súvisí s predchádzajúcimi pripomienkami a odôvodneniami na úpravu terminológie vo vzťahu k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012. 16.08.2016 APPO SR (Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Hromadná pripomienka verejnosti 1. Navrhujeme v ustanoveniach platného zákona v § 8 ods. 3 písm. a) nahradiť text “harmonizovaná európska norma“ textom „harmonizovaná norma“ a text „technických noriem“ nadradiť textom „noriem“. Odôvodnenie: Návrh súvisí s predchádzajúcimi pripomienkami a odôvodneniami na úpravu terminológie vo vzťahu k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012. 2. Navrhujeme v ustanoveniach platného zákona v § 8 ods. 5 nahradiť v prvej vete text “ technických noriem“ textom „noriem“. Odôvodnenie: Návrh súvisí s predchádzajúcimi pripomienkami a odôvodneniami na úpravu terminológie vo vzťahu k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012. 16.08.2016 APPO SR (Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Hromadná pripomienka verejnosti Navrhujeme v návrhu zákona v § 7 ods. 2 text “harmonizované technické normy“ nadradiť textom „harmonizované normy“. a v ods. 4 text „harmonizovanej technickej normy“ nadradiť textom „harmonizovanej normy“ Odôvodnenie: Návrh súvisí s predchádzajúcimi pripomienkami a odôvodneniami na úpravu terminológie vo vzťahu k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012. 16.08.2016 APPO SR (Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Hromadná pripomienka verejnosti Navrhujeme v návrhu zákona v § 6a ods. 4 a ods. 5 nadradiť text “úradu alebo určenej právnickej osoby, ak bola určená“ textom „slovenského národného normalizačného orgánu“. Odôvodnenie: Jednoduchšie vyjadrenie ustanovenia v kontexte súvisiacich ustanovení zákona. 16.08.2016 APPO SR (Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Obyčajná pripomienka K bodu 8 – začiatok znenia odporúčame upraviť „V §21 ods.5 sa...“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. 18.08.2016 ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Obyčajná pripomienka K bodu 3 – znenie odporúčame upraviť „V §20 ods.7 sa na konci pripájajú tieto slová: „....““.Ide o legislatívno-technickú pripomienku. 18.08.2016 ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Obyčajná pripomienka K bodu 47 – úvodnú vetu vrátane ďalšieho textu odporúčame upraviť „ Za §37 sa vkladá §37a, ktorý znie: „§37a Zrušujú sa: 1. opatrenie...., 2. opatrenie.... .““. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. 18.08.2016 ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Obyčajná pripomienka K bodu 37 – úvodnú vetu odporúčame upraviť „§30 vrátane nadpisu a nadpisu nad paragrafom znie:“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. 18.08.2016 ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Obyčajná pripomienka K bodu 28 – v §11 ods.3 písm. c) odporúčame slová „podľa písmena a) alebo b)“ nahradiť slovami „podľa písmena a) alebo písmena b)“ a v §11 ods.15 odporúčame slová „podľa odseku 8 písm. a) alebo b)“ nahradiť slovami „podľa odseku 8 písm. a) alebo písm. b)“ . Ide o legislatívno-technickú pripomienku. 18.08.2016 ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Obyčajná pripomienka K bodom 4 a 20 – slová „uvádzacej vete“ odporúčame vypustiť ako nadbytočné. 18.08.2016 ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Obyčajná pripomienka Slová „pätnásteho bodu“ odporúčame nahradiť slovami „15. bodu“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. 18.08.2016 ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Obyčajná pripomienka Odporúčame v čl. I bode 48 prílohe k návrhu zákona doplniť smernice „Nového prístupu“, ktoré sú týmto návrhom zákona transponované, napr. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/29/EÚ z 12. júna 2013 o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania pyrotechnických výrobkov na trhu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 178, 28. 6. 2013), Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/33/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výťahov a bezpečnostných komponentov do výťahov (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014). Odôvodnenie: Návrhom zákona sa transponujú niektoré časti smerníc „Nového prístupu“, napr. ustanovenia o povinnostiach hospodárskych subjektov, o autorizácii. 19.08.2016 MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Obyčajná pripomienka Odporúčame v čl. I bode 37 navrhovanom § 30 ods. 6 za slová „sprístupnenia určeného výrobku“ vložiť slová „na trhu“. Odôvodnenie: Spresnenie textu návrhu zákona. 19.08.2016 MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Obyčajná pripomienka Odporúčame v čl. I bode 28 navrhovanom § 11 ods. 10 písm. a) za slovom „žiadateľa“ vypustiť slová „o autorizáciu a notifikáciu“. Odôvodnenie: Zosúladenie s legislatívnou skratkou zavedenou v § 11 ods. 1 návrhu zákona. 19.08.2016 MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov