Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the exercise of the power to adopt delegated acts conferred on the Commission pursuant to Regulation (EU) 2018/974 on statistics of goods transport by inland waterways


Identifikátor aktu: COM(2021)117
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the exercise of the power to adopt delegated acts conferred on the Commission pursuant to Regulation (EU) 2018/974 on statistics of goods transport by inland waterways
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 12.03.2021
Číslo procesu: LPEU/2021/149
Názov procesu: COM(2021)117 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní právomoci prijímať delegované akty udelenej Komisii podľa nariadenia (EÚ) 2018/974 o štatistike prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách