Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the outcome of the evaluation of the relevance of the tasks set out in Article 31(4) that receive Union financing pursuant to Article 34(2) of Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC


Identifikátor aktu: COM(2019)800
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the outcome of the evaluation of the relevance of the tasks set out in Article 31(4) that receive Union financing pursuant to Article 34(2) of Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 24.10.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/533
Názov procesu: COM(2019)800 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výsledku hodnotenia relevantnosti úloh stanovených v článku 31 ods. 4, na ktoré sa poskytujú finančné prostriedky EÚ podľa článku 34 ods. 2 nariadenia Európskeho...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the outcome of the evaluation of the relevance of the tasks set out in Article 31(4) that receive Union financing pursuant to Article 34(2) of Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC [docx, 480 kB] anglický 24.10.2019 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the outcome of the evaluation of the relevance of the tasks set out in Article 31(4) that receive Union financing pursuant to Article 34(2) of Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC [pdf, 1209 kB] anglický 24.10.2019 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výsledku hodnotenia relevantnosti úloh stanovených v článku 31 ods. 4, na ktoré sa poskytujú finančné prostriedky EÚ podľa článku 34 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS [docx, 429 kB] slovenský 24.10.2019 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výsledku hodnotenia relevantnosti úloh stanovených v článku 31 ods. 4, na ktoré sa poskytujú finančné prostriedky EÚ podľa článku 34 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS [pdf, 1048 kB] slovenský 24.10.2019 Report