Naspäť na výsledky hľadania

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil par l’octroi d’une autorisation générale d'exportation de l'Union pour l’exportation de certains biens à double usage de l’Union vers le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord


Identifikátor aktu: COM(2018)891
Medziinštitucionálny kód: 2018/0435 (COD)
Názov: Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil par l’octroi d’une autorisation générale d'exportation de l'Union pour l’exportation de certains biens à double usage de l’Union vers le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 19.12.2018
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2018/256
Názov procesu: COM(2018)891 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009 udelením všeobecného povolenia Únie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstv...