137/2015 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

137
VÝNOS
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 8. júna 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 276/2014 Z. z.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 570/2009 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 276/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. i) sa za slovo "gestorom" vkladajú slová "dátového prvku" a za slovo "gestor" vkladajú slová "dátového prvku".
2.
V § 2 písm. ak) sa slová "kontajnerom pre podpísané XML údaje" nahrádzajú slovami "kontajnerom XML údajov" a v druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: "v prezentácii podľa prílohy č. 3 bodu 2.6.7".
3.
V § 10 sa za slová "Secure Sockets Layer (SSL)" vkladajú slová "najmenej vo verzii 3.0".
4.
V § 11 písm. g) sa za slovo "zverejnenej" vkladajú slová "po dohode s ministerstvom podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona".
5.
V § 13 písm. a) sa vypúšťajú slová "jazyka Extensible Markup Language (.xml) vo verzii 1.0 podľa World Wide Web Consortium (W3C) pri výmene dátových prvkov, pričom ak je cieľom automatizované spracovanie rozlišujúce význam obsahu dátových prvkov, je možné namiesto Extensible Markup Language použiť dátový model Resource Description Framework (RDF); pri otvorených údajoch je možné použiť aj formát CSV podľa § 23 písm. e) alebo formát JavaScript Object Notation (JSON),".
6.
V § 13 písm. b) sa za slová "pri výmene dátových prvkov," vkladajú slová " a to s hodnotou atribútu pre deklaráciu menného priestoru spravidla v tvare referencovateľného identifikátora,".
7.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa za slovo "5b" vkladajú slová "a § 14".
8.
V § 19 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová:
„primerane podľa požiadavky na úpravu“.
9.
V § 20 sa slová "Portable Document Format (.pdf) minimálne vo verzii 1.3 a maximálne vo verzii 1.5" nahrádzajú slovami "podľa § 19 písm. a) druhého bodu".
10.
V § 24 písm. b) sa za slová "technicky možné" vkladajú slová "alebo pri poskytovaní informácií primerané".
11.
V § 24 písm. b) druhom bode sa za slová "písm. a)" vkladajú slová "prvom a druhom bode".
12.
V § 24 písm. d) sa za slová "vizuálne zobrazený obsah" vkladajú slová "s rovnakým zachovávaním aktívnych vzorcov a funkcií".
13.
§ 24 sa dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:
„i)
spravidla poskytovanie možnosti lokálneho uloženia obsahu tabuľky v rovnakej štruktúre v jednom z formátov podľa § 24 písm. b) druhého bodu, ak sa poskytuje súbor obsahujúci tabuľky vo forme webovej stránky podľa písmena b), a to najmä vo formáte obsahujúceho tabuľky Comma Separated Values (CSV) alebo v oboch formátoch podľa § 24 písm. b) prvého bodu súčasne,
j)
primerané zohľadňovanie podmienok podľa § 51 až 53 pri postupe podľa písmen b) až d).“.
14.
V § 37 písm. d) sa slová "§ 3 ods. 1 písm. a)" nahrádzajú slovami "§ 3 ods. 3 písm. a)".
15.
§ 45 vrátane nadpisu znie:
㤠45
Výmena údajov medzi informačnými systémami verejnej správy
Štandardom pre výmenu údajov medzi informačnými systémami verejnej správy je
a)
pri výmene obsahovo príslušných informácií použitie dátových prvkov uvedených v prílohe č. 2, pričom ak neexistujú obsahovo vhodné dátové prvky, použijú sa vlastné dátové prvky,
b)
používanie technických parametrov dátových prvkov spravidla podľa dátových štruktúr vo formáte Extensible Markup Language Schema Definition (XSD) zverejnených na webovom sídle ministerstva pri tvorbe definície vlastných dátových štruktúr vo formáte Extensible Markup Language Schema Definition (XSD),
c)
rozširovanie typov dátových prvkov na osobitné dátové typy podľa prílohy č. 2, ak je to potrebné.“.
16.
§ 47 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
poskytovanie dokumentácie potrebnej pre používanie elektronických služieb poskytovaných cez aplikačné rozhrania, a to vrátane dokumentácie pre tieto aplikačné rozhrania.“.
17.
V § 53 písm. e) sa slovo "§ 13" nahrádza slovom "§ 11".
18.
Za § 60 sa vkladá § 60aa, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠60aa
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2015
(1)
Katalóg dátových prvkov podľa prílohy č. 2 v znení účinnom do 30. júna 2015 možno uplatňovať do 1. júla 2016.
(2)
Prílohu č. 3 bod 2.2.1 písm. f) v znení účinnom do 30. júna 2015 možno uplatňovať do 1. júla 2016.
(3)
Prílohu č. 3 bod 2.6.8 v znení účinnom do 30. júna 2015 možno uplatňovať do 1. júla 2016.
(4)
Prílohu č. 3 bod 3.1.5 v znení účinnom do 30. júna 2015 možno uplatňovať do 1. júla 2016.
(5)
Prílohu č. 3 bod 7.5.3 v znení účinnom do 30. júna 2015 možno uplatňovať do 1. júla 2016.
(6)
Prílohu č. 3 bod 7.12.3 v znení účinnom do 30. júna 2015 možno uplatňovať do 1. júla 2016.“.
19.
Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2 k výnosu č. 55/2014 Z. z.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11i až 11l znejú:
"“.
11i)
STN EN ISO 3166-1 Kódy názvov krajín a ich častí. Časť 1: Kódy krajín (ISO 3166-1: 2013) (01 0190).
11j)
ISO 13616 Finančné služby. Medzinárodné bankové číslo účtu (IBAN).
11k)
ISO 9362 Bankovníctvo. Bankové telekomunikačné správy. Bankové identifikačné kódy (BIC).
11l)
RFC 5646: Značky pre identifikáciu jazykov. STN ISO 639-1 Kódy názvov jazykov. Časť 1: Dvojmiestne abecedné kódy (01 0400). STN ISO 639-2 Kódy názvov jazykov. Časť 2: Trojmiestne abecedné kódy (01 0400).“.
20.
V prílohe č. 3 sa slová "gestor elektronického formulára" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "gestor elektronickej služby" v príslušnom tvare.
21.
V prílohe č. 3 bode 2.2.1 písm. f) sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "jazyk sa vypĺňa v súlade so základným číselníkom CL010076 Jazyky".
22.
V prílohe č. 3 sa bod 2.2 dopĺňa bodom 2.2.3, ktorý znie:
„2.2.3
Identifikačné údaje elektronického formulára môžu byť podľa potreby rozšírené o ďalšie položky.“.
23.
V prílohe č. 3 bode 2.3.2 sa slová "SynchCode- VyplneneData" nahrádzajú slovami "SynchCodeFilledData".
24.
V prílohe č. 3 bode 2.6.8 prvá veta znie:
„Pri používaní značkovacieho jazyka XSL-FO alebo podpisových prezentácií vo formátoch HTML alebo XHTML sa vo vlastnostiach písma ako prvý font požadovaný pre zobrazenie uvádza Arial, Times New Roman alebo Courier New, pričom sa súčasne ako ďalší alebo ako druhý v poradí, ak ide o podpisovú prezentáciu, uvádza aj názov príslušného použitého generického fontu.“.
25.
V prílohe č. 3 bode 2.6.9 sa slovo "Unified" nahrádza slovom "Uniform".
26.
V prílohe č. 3 sa bod 2.6 dopĺňa bodom 2.6.11, ktorý znie:
„2.6.11
K elektronickému formuláru sa spravidla poskytuje aj prezentácia na čítanie bez možnosti úprav dátových polí, a to vo formáte HTML alebo XHTML, pričom doplnkovo môžu byť poskytnuté ďalšie takéto prezentácie v iných formátoch. V príslušnej prezentačnej schéme sa pre transformáciu dátových prvkov do prezentácie vo formáte HTML alebo XHTML používa jazyk XSL Transformations 1.0 (XSLT). Požiadavky podľa tohto bodu a bodu 2.6.7 je možné splniť aj jednou spoločnou prezentačnou schémou a prezentáciou.“.
27.
V prílohe č. 3 bode 3.1 sa slovo "vytvárania" nahrádza slovom "publikovania".
28.
V prílohe č. 3 bode 3.1.1 sa na konci pripája táto veta: "Každá oprava alebo úprava publikovaného elektronického formulára vrátane doplnenia alebo úpravy jeho súčastí sa vykonáva vznikom novej verzie tohto formulára bez zmeny pôvodnej verzie.".
29.
V prílohe č. 3 bode 3.1.2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: "pričom táto sa spravidla používa aj na publikovanie elektronického formulára na inom mieste.".
30.
V prílohe č. 3 bode 3.1.5 sa pred slová "funkčného priameho odkazu" vkladá slovo "trvalo".
31.
V prílohe č. 3 sa bod 3.1.5 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
súbor "meta.xml" podľa bodu 7.6.“.
32.
V prílohe č. 3 bod 3.1.7 znie:
„3.1.7
Priame odkazy podľa bodu 3.1.5 sa poskytujú v štruktúre referencovateľného identifikátora, pričom pre každý jedinečný súbor sa poskytujú v trvalo nezmenenej podobe, a tieto odkazy sa v elektronickom formulári uvádzajú v atribúte "full-path-url" súboru "manifest.xml" podľa bodu 7.5.“.
33.
V prílohe č. 3 sa bod 3.1 dopĺňa bodmi 3.1.8 a 3.1.9, ktoré znejú:
„3.1.8
Pre každý elektronický formulár publikovaný v module elektronických formulárov sa spolu s ním na rovnakom mieste publikuje aj digitálny odtlačok jeho kontajnera vytvorený podľa niektorých z hašovacích funkcií podľa osobitného predpisu.11g)
3.1.9
Miesto publikovania elektronického formulára zabezpečuje integritu elektronického formulára vrátane integrity s ním súvisiacich údajov, súborov a dokumentov.“.
34.
V prílohe č. 3 bode 4.2.9 posledná veta znie:
„Ak sa používa rovnaká definícia dátovej štruktúry vo všetkých použitých jazykoch alebo ak nie je závažný dôvod vytvárať pre niektoré jazyky odlišnú definíciu dátovej štruktúry, spravidla sa pre každý jazyk vytvára samostatná prezentačná schéma ako súčasť jedného elektronického formulára, inak sa spravidla vytvára nový elektronický formulár.“.
35.
V prílohe č. 3 bode 5.1.1 sa vypúšťajú slová "alebo môže existovať jedna spoločná prezentácia pre oba úkony".
36.
V prílohe č. 3 bode 5.1.2 sa slová "kontajneri pre podpisované XML údaje" nahrádzajú slovami "kontajneri XML údajov".
37.
V prílohe č. 3 bode 6.3.3 sa vypúšťajú slová "alebo vloženú schému".
38.
V prílohe č. 3 bode 7.1.1 sa na konci pripájajú tieto slová: ", a to aj automatizovane".
39.
V prílohe č. 3 bode 7.1.2 sa na konci pripájajú tieto slová: "a v module elektronických formulárov sa správcom tohto modulu poskytuje na stiahnutie v oboch týchto formátoch".
40.
V prílohe č. 3 bode 7.2.1 písm. g) sa slová "transformačných schém" nahrádzajú slovami "dokumentácie elektronického formulára".
41.
V prílohe č. 3 bode 7.2.2 sa vypúšťa slovo "a)," a na konci sa pripája táto veta:
42.
V prílohe č. 3 bode 7.3.1 prvom riadku tabuľky sa za slová "náhradná reprezentácia nie je potrebná" dopĺňajú slová ", na účel identifikácie formátu sa používa deklarácia menného priestoru s hodnotou v tvare referencovateľného identifikátora v koreňovom dátovom prvku "e-form"".
43.
V prílohe č. 3 bode 7.3.2 sa slová "full-path="/e-form/meta:meta"" nahrádzajú slovami "full-path="/e-form/meta:meta" filename="meta.xml"", slová "full-path="/e-form/xs:schema"" sa nahrádzajú slovami "full-path="/e-form/xs:schema" filename="schema.xsd"", slová "full-path="/e-form/data:data"" sa nahrádzajú slovami "full-path="/e-form/data:data" filename="data.xml"", slová "full-path="/e-form/content:file1"" sa nahrádzajú slovami "full-path="/e-form/content:file[@id='1']"", slová "media-destination-description" sa nahrádzajú slovami "media-destination-type-description", slová "full-path="/e-form/content:file2"" sa nahrádzajú slovami "full-path="/e-form/content:file[@id='2']"", slová "<content:file1 xmlns:content="urn:content:1.0">" sa nahrádzajú slovami "<content:file id="1" xmlns:content="urn:content:1.0">", slová "</content:file1>" a "</content:file2>" sa nahrádzajú slovami "</content:file>" a slová "<content:file2 xmlns:content="urn:content:1.0">" sa nahrádzajú slovami "<content:file id="2" xmlns:content="urn:content:1.0">".
44.
V prílohe č. 3 bod 7.5.2 znie:
„7.5.2
Príkladná štruktúra obsahu súboru "manifest.xml" je
45.
V prílohe č. 3 bode 7.5.3 sa vypúšťa slovo "Úplná" a slová "<xs:attribute type="xs:string" name="filename" use="optional"/>" sa nahrádzajú slovami "<xs:attribute type="xs:string" name="filename" use="required"/>".
46.
V prílohe č. 3 bodoch 7.5.5 a 7.5.6 sa slová "rozhranie FileEntry" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "prvok "file-entry" v príslušnom tvare.
47.
V prílohe č. 3 bode 7.5.6 písmen c) a d) znejú:
„c)
"media-destination-type" pre opis mimetype súboru, ktorý je výsledkom transformácie definovanej v prezentačnej schéme; spravidla obsahuje hodnotu zaregistrovanú podľa osobitnej technickej normy,14a)
d)
"media-destination-type-description" pre jednoznačnú strojovo spracovateľnú identifikáciu výsledku transformácie, pričom predpísanou hodnotou pre príslušné povinné prezentačné schémy je "XSLFO" pre tlač vo formáte PDF podľa bodu 2.6.6, "HTML" a "XHTML" pre podpisovanie a vypĺňanie podľa bodov 2.6.5 a 2.6.7, "TXT" pre podpisovanie podľa bodu 2.6.7; pre iné ako povinné transformácie sa používajú iné identifikácie ako uvedené v tomto bode, a to po dohode s ministerstvom podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona zo skratky názvu použitého formátu alebo jeho prípony, pričom sa zabezpečuje, aby bola identifikácia jednoznačná a nekonfliktná s inými formátmi,“.
48.
V prílohe č. 3 bode 7.5.6 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: ", pričom sa nemusí používať, ak ide o prezentačnú schému určenú na vykonanie transformácie do prezentácie modulom elektronických formulárov".
49.
V prílohe č. 3 bode 7.5.6 písm. l) sa za slová "priameho odkazu" vkladajú slová "na stiahnutie".
50.
V prílohe č. 3 bode 7.5.6 písm. m) sa za slovo "súborov" vkladajú slová "vo formáte XML".
51.
V prílohe č. 3 bode 7.5.6 písm. n) sa slová "hašovaciu funkciu použitú" nahrádzajú slovami "hašovacej funkcie použitej".
52.
V prílohe č. 3 bode 7.5.7 sa slová "e) a k)" nahrádzajú slovami "e), j), k) a l)".
53.
V prílohe č. 3 sa bod 7.5 dopĺňa bodmi 7.5.8 a 7.5.9, ktoré znejú:
„7.5.8
Podmienky vypĺňania atribútov podľa bodu 7.5.6 sú
a)
atribúty "media-type", "full-path" a "filename" sa vypĺňajú pre každý súbor elektronického formulára,
b)
atribúty "reference-digest-method-algorithm" a "reference-digest-value" sa vypĺňajú pre každý externe uložený súbor elektronického formulára, a ak ide o súbor v jazyku XML, vypĺňa sa aj atribút "reference-transform-algorithm",
c)
atribúty "media-destination", "media-destination-type" a "media-destination-type-description" sa vypĺňajú pre každú prezentačnú schému elektronického formulára,
d)
atribúty "xslfo-reference-procesor" a "xslfo-reference-procesor-url" sa vypĺňajú pre každú prezentačnú schému elektronického formulára používajúcu referenčný XSL-FO procesor alebo správne spracovateľnú referenčným XSL-FO procesorom,
e)
atribút "media-language" sa vypĺňa podľa podmienky v bode 7.5.6 písm. e),
f)
atribút "target-environment" sa vypĺňa podľa podmienky v bode 7.5.6 písm. j),
g)
atribút "full-path-url" sa vypĺňa pre každú súčasť elektronického formulára, pre ktorú sa poskytuje funkčný priamy odkaz,
h)
atribút "description" sa vypĺňa podľa potreby.
7.5.9
Pre každú prezentačnú schému sa v elektronickom formulári vytvára jedinečná kombinácia hodnôt atribútov podľa bodu 7.5.6 písm. b), d), e) a j), a to aj vtedy, ak nie sú použité atribúty "target-environment" alebo "media-language".“.
54.
V prílohe č. 3 bode 7.9.5 sa slová "poskytuje rozdielnu prezentačnú schému" nahrádzajú slovami "obsahuje osobitné prezentačné schémy" a slová "s technickými normami.16)" sa nahrádzajú slovami "so základným číselníkom CL010076 Jazyky".
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 sa vypúšťa.
55.
V prílohe č. 3 bode 7.10.1 sa vypúšťa druhá veta a na konci sa pripája táto veta: "Používa sa najmä pre prezentáciu pre tlač bez vyplnených údajov podľa bodu 2.6.2.".
56.
V prílohe č. 3 bode 7.12.3 sa slová "<xs:attribute type="xs:string" name="filename" use="optional"/>" nahrádzajú slovami "<xs:attribute type="xs:string" name="filename" use="required"/>".
57.
Príloha č. 11 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 11 k výnosu č. 55/2014 Z. z.
Štruktúra údajov pre kontajner XML údajov
58.
Príloha č. 13 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 13 k výnosu č. 55/2014 Z. z.
Dátová štruktúra základného číselníka
Čl. II
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2015 okrem čl. I bodov 53, 57 a 58, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. októbra 2015, a čl. I bodov 4, 8, 12, 13, 16 a 55 a prílohy č. 3 bodu 7.2.2 poslednej vety, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2016.
Peter Kažimír v. r.