99/1969 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

99
ZÁKONNÉ OPATRENIE
Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
z 22. augusta 1969
o niektorých prechodných opatreniach potrebných na upevnenie a ochranu verejného poriadku
V záujme upevnenia a ochrany verejného poriadku, ktorý je v súčasnosti hrubo narušovaný, najmä zo strany protisocialistických a protispoločenských živlov, uznieslo sa Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia podľa čl. 58 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii na tomto zákonnom opatrení:
§ 1
Kto sa po nadobudnutí účinnosti tohto zákonného opatrenia
- zúčastní akcie narušujúcej verejný poriadok, kto k takej akcii vyzýva alebo ju podporuje, kto neposlúchne výzvu verejného činiteľa na zachovanie verejného poriadku alebo kto na také neposlúchnutie iného pobáda,
- kto odopiera plniť povinnosti vyplývajúce z jeho služobného postavenia alebo pracovného zaradenia a sťažuje tak úsilie o udržanie verejného poriadku či nerušeného chodu pracoviska alebo kto iného na také neplnenie povinností pobáda,
bude potrestaný, pokiaľ nejde o trestný čin, pre priestupok odňatím slobody až do troch mesiacov alebo peňažným trestom až do 5 000,- Kčs, alebo oboma týmito trestami.
§ 2
Pri priestupku podľa § 1 tohto zákonného opatrenia, ako aj pri trestných činoch poburovania podľa § 100, hanobenia republiky a jej predstaviteľa podľa § 102 a 103, hanobenia štátu svetovej socialistickej sústavy a jeho predstaviteľa podľa § 104, poškodzovania záujmov republiky v cudzine podľa § 112, útoku na štátny orgán a orgán spoločenskej organizácie podľa § 153 a 154, útoku na verejného činiteľa podľa § 155 a 156, sťažovania výkonu právomoci verejného činiteľa podľa § 156a, podnecovania podľa § 164, schvaľovania trestného činu podľa § 165, všeobecného ohrozenia podľa § 179 a výtržníctva podľa § 202 trestného zákona, pokiaľ boli spáchané po nadobudnutí účinnosti tohto zákonného opatrenia osobou vyhýbajúcou sa statočnej práci, a ďalej pre trestný čin príživníctva podľa § 203 trestného zákona spáchaný po nadobudnutí účinnosti tohto zákonného opatrenia zvyšujú sa horné hranice trestu odňatia slobody stanovené v zákone o polovicu. Okrem toho možno v týchto prípadoch uložiť aj trest zákazu pobytu na jeden rok až päť rokov.
§ 3
Rozhodovať o priestupku podľa § 1 tohto zákonného opatrenia, ako i o trestných činoch poburovania podľa § 100, hanobenia republiky a jej predstaviteľa podľa § 102 a 103, hanobenia štátu svetovej socialistickej sústavy a jeho predstaviteľa podľa § 104, poškodzovania záujmov republiky v cudzine podľa § 112, sťažovania právomoci verejného činiteľa podľa § 156a, podnecovania podľa § 164 a schvaľovania trestného činu podľa § 165, ďalej o trestnom čine výtržníctva podľa § 202 a príživníctva podľa § 203 trestného zákona prislúcha na okresnom súde samosudcovi.
Pri konaní sa použijú primerane predpisy trestného poriadku s týmito odchýlkami:
a)
prípravné konanie podľa trestného poriadku sa nekoná; konanie pred súdom sa začína na podklade trestného oznámenia orgánov SNB;
b)
samosudca vec predbežne neprerokúva a môže ju vrátiť na došetrenie iba v prípade, ak zistí, že nepatrí do jeho právomoci;
c)
účasť obhajcu sa pripúšťa až v konaní pred súdom;
d)
zadržanie orgánmi SNB môže trvať až tri týždne, ak treba taký čas na náležité objasnenie veci, najmä na zistenie organizátorov akcií narušujúcich verejný poriadok.
§ 4
Toho, kto svojou činnosťou narušuje socialistický spoločenský poriadok a stráca tak dôveru potrebnú na zastávanie doterajšej svojej funkcie alebo svojho doterajšieho pracovného miesta, možno z funkcie odvolať, prípadne s ním i okamžite rozviazať pracovný pomer; ak ide o pracovníka, na ktorého sa nevzťahujú ustanovenia Zákonníka práce o rozviazaní pracovného pomeru, možno s ním pracovný, služobný, príp. i iný obdobný pomer prepustením okamžite skončiť. Študenta možno za uvedených okolností vylúčiť z ďalšieho štúdia.
U učiteľov vysokých a iných škôl môže príslušný minister z funkcie odvolať, prípadne i pracovný pomer okamžite zrušiť aj preto, ak v rozpore so svojimi povinnosťami vychovávajú zverenú mládež proti zásadám socialistickej spoločnosti a jej výstavby.
Prípadný nesúhlas odborového orgánu nemá odkladný účinok.
Na opatrenia, ktoré podľa zákonov, štatútov vysokých škôl alebo fakúlt, vzorového poriadku, pracovných poriadkov alebo Zákonníka práce prislúchajú robiť na okamžité zrušenie pracovného pomeru alebo vylúčenie zo štúdia orgánom škôl alebo orgánom akadémií vied, prípadne ich pracoviskám, je oprávnený minister školstva alebo príslušný predseda akadémie vied alebo podpredseda akadémie vied poverený na to vládou.
§ 5
Príslušný orgán štátnej správy zastaví činnosť dobrovoľnej alebo inej organizácie alebo jej orgánu najviac na 3 mesiace, prípadne organizáciu alebo jej orgán rozpustí aj vtedy, ak ich činnosť napomáha narušovanie verejného poriadku, šírenie nepokoja alebo neplnenie úloh pracoviska.
§ 6
Ustanovenie § 2 ods. 3 zákona č. 126/1968 Zb. a § 8 ods. 3 zákona č. 81/1966 Zb. v znení zákona č. 127/1968 Zb. sa zrušuje.
§ 7
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a platí do 31. decembra 1969.
Svoboda v. r.

Dr. Dubček v. r.

Ing. Černík v. r.