126/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 26.09.1968 do 21.08.1969

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

126
ZÁKON
z 13. septembra 1968
o niektorých prechodných opatreniach na upevnenie verejného poriadku
V záujme urýchleného vytvorenia podmienok pre normalizáciu vnútorných pomerov v štáte vzniknutých po 20. auguste 1968, na zaistenie bezpečnosti a ochrany osôb a majetku a na upevnenie verejného poriadku Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
Okresný národný výbor môže zakázať, prípadne rozpustiť verejné zhromaždenie, manifestáciu a sprievod (ďalej len „verejné zhromaždenie“),
a)
ak zameranie alebo priebeh verejného zhromaždenia by mohol narušiť dôležité zahraničnopolitické záujmy štátu,
b)
ak by konanie verejného zhromaždenia bolo v rozpore so zákonom alebo ak by bolo zamerané proti socialistickému poriadku, alebo ak by inak ohrozilo verejný poriadok.
§ 2
(1)
Orgán štátnej správy zastaví činnosť dobrovoľnej organizácie najviac na dobu troch mesiacov, prípadne organizáciu rozpustí, ak jej činnosť smeruje proti Ústave Československej socialistickej republiky, proti samostatnosti a celistvosti štátu, proti socialistickej hospodárskej sústave, mierovému spolužitiu medzi národmi alebo proti dôležitým zahraničnopolitickým záujmom štátu; urobí tak aj vtedy, ak činnosť organizácie je inak v rozpore so zákonmi alebo so stanovami, pokiaľ sa neurobí náprava v určenej lehote a ak nápravu nemožno urobiť opatreniami podľa iných právnych predpisov.
(2)
Príslušným na opatrenia podľa odseku 1 je
a)
okresný národný výbor, v Prahe Národný výbor hlavného mesta Prahy a v Bratislave Národný výbor hlavného mesta Slovenska Bratislavy, pokiaľ obvod činnosti organizácie nepresahuje územie týchto národných výborov;
b)
krajský národný výbor, pokiaľ obvod činnosti organizácie presahuje územie okresu a nepresahuje územie kraja;
c)
Ministerstvo vnútra - na Slovensku príslušný orgán Slovenskej národnej rady - pri organizáciách, ktorých obvod činnosti presahuje územie kraja, a pri organizáciách, členmi ktorých sú prevažne alebo úplne cudzinci.
(3)
Právoplatné rozhodnutia podľa odseku 1 preskúma na návrh dobrovoľnej organizácie krajský súd. Pre konanie o návrhu platí Občiansky súdny poriadok (§ 244 a nasl.).
§ 3
Tomu, kto poruší zákaz vyplývajúci z rozhodnutia vydaného podľa tohto zákona alebo inak zvýšenou mierou porušuje verejný poriadok, môže sa - ak nejde o trestný čin - pre priestupok alebo previnenie uložiť pokuta až do výšky 3000 Kčs.
§ 4
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.