90/2024 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.05.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

90
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 2. mája 2024,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 383/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu v znení nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 35/2024 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa čl. 120 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky na vykonanie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 383/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 35/2024 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 úvodnej vete sa za slovo „víza“ vkladajú slová „v roku 2024“.
2.
V § 1 písmeno a) znie:
„a)
národné vízum sa udelí na účel výkonu zamestnania podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní
1.
2132001 – špecialista v rastlinnej výrobe, agronóm,
2.
2132002 – špecialista v živočíšnej výrobe, zootechnik,
3.
5120000 – kuchár (okrem šéfkuchára),
4.
5131001 – čašník, servírka,
5.
5153003 – údržbár,
6.
6121001 – chovateľ hovädzieho dobytka, oviec, kôz,
7.
6121002 – chovateľ ošípaných,
8.
6121003 – dojič kráv, oviec a kôz,
9.
6121999 – chovateľ hospodárskych zvierat inde neuvedený,
10.
6210001 – pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve, pilčík,
11.
7112002 – murár,
12.
7114001 – železiar v stavebníctve,
13.
7115001 – tesár,
14.
7212002 – zvárač kovov,
15.
7223001 – nastavovač CNC strojov,
16.
7223003 – obrábač kovov,
17.
7411001 – stavebný a prevádzkový elektrikár,
18.
7511001 – porážač, vykosťovač,
19.
7511002 – mäsiar, údenár,
20.
7511005 – spracovateľ hydiny,
21.
7511999 – spracovateľ mäsa a rýb a podobný výrobca inde neuvedený,
22.
7512001 – pekár,
23.
7512002 – cukrár,
24.
7513001 – spracovateľ mlieka,
25.
7513002 – výrobca syra a bryndze,
26.
7513003 – výrobca masla,
27.
7513004 – výrobca ostatných výrobkov z mlieka (okrem syra, bryndze a masla),
28.
7514001 – spracovateľ ovocia a zeleniny,
29.
7514002 – spracovateľ obilia (mlynár),
30.
7523000 – nastavovač a operátor drevoobrábacieho stroja,
31.
8121999 – operátor zariadenia v hutníckom a zlievarenskom priemysle inde neuvedený,
32.
8141000 – operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy,
33.
8160001 – operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie mäsa, mäsových produktov a rýb,
34.
8211000 – montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe,
35.
8212002 – montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení,
36.
8219003 – montážny pracovník v chemickej, gumárenskej a plastikárskej výrobe,
37.
8341002 – traktorista (poľnohospodárstvo),
38.
8342001 – operátor stavebných strojov,
39.
8344000 – operátor vysokozdvižného vozíka,
40.
9112000 – upratovačka,
41.
9112001 – chyžná,
42.
9211000 – pomocný pracovník v rastlinnej výrobe,
43.
9212000 – pomocný pracovník v živočíšnej výrobe,
44.
9329005 – pomocný pracovník v drevospracujúcej výrobe,
45.
9329001 – pomocný pracovník v potravinárskej výrobe, alebo
46.
9412000 – pomocník v kuchyni,“.
3.
V § 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „v kalendárnom roku“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Robert Fico v. r.