7/2024 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

7
ZÁKON
zo 16. januára 2024,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 456/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 617/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 165/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 403/2009 Z. z., zákona č. 505/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 37/2010 Z. z., zákona č. 372/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 60/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 313/2013 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 172/2015 Z. z., zákona č. 339/2015 Z. z., zákona č. 358/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 171/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 378/2016 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 313/2018 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 72/2021 Z. z., zákona č. 187/2021 Z. z., zákona č. 368/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 55/2022 Z. z., zákona č. 137/2022 Z. z., zákona č. 172/2022 Z. z., zákona č. 207/2022 Z. z., zákona č. 222/2022 Z. z., zákona č. 334/2022 Z. z., zákona č. 345/2022 Z. z., zákona č. 429/2022 Z. z., zákona č. 494/2022 Z. z., zákona č. 497/2022 Z. z. a zákona č. 272/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Podpredseda vlády zastupuje predsedu vlády v rozsahu podľa poverenia predsedu vlády.“.
2.
§ 1aaa znie:
㤠1aaa
Podpredseda vlády, ktorý neriadi ministerstvo, zabezpečuje plnenie úloh Úradu vlády Slovenskej republiky podľa § 24a a priamo riadi odborné útvary Úradu vlády Slovenskej republiky určené jeho organizačným poriadkom.“.
3.
V § 1b druhej vete sa vypúšťajú slová „Slovenskej republiky“ za slovami „podpredsedu vlády“ a slová „ods. 1 a 2“ a vypúšťa sa tretia veta.
4.
V § 3 písmeno l) znie:
„l)
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky,“.
5.
§ 3 sa dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.“.
6.
V § 4 odsek 3 znie:
„(3)
Štátneho tajomníka vymenúva a odvoláva vláda na návrh príslušného ministra. V odôvodnených prípadoch, najmä ak ide o viacodvetvové ministerstvá alebo o ministerstvá so značným rozsahom úloh, môže vláda určiť, že na ministerstve pôsobia viacerí štátni tajomníci; minister určí, v ktorých otázkach a v akom poradí ho štátni tajomníci zastupujú.“.
7.
V § 4 ods. 4 sa za slová „2 a 3“ vkladá čiarka a slová „§ 39“.
8.
V § 8 ods. 1 sa vypúšťa písmeno m).
Doterajšie písmená n) až p) sa označujú ako písmená m) až o).
9.
V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
štátom podporované nájomné bývanie.“.
10.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky sa stará o náležitú právnu úpravu vecí patriacich do pôsobnosti Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky a pripravuje pre Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky návrhy zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zverejňuje ich a po prerokovaní v pripomienkovom konaní predkladá vláde; § 37 sa nepoužije.“.
11.
V § 10 písmeno b) znie:
„b)
oblasť investícií v rozsahu strategického plánovania a strategického projektového riadenia, ako aj koordináciu investičných projektov v pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky,“.
12.
Doterajší text § 10 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zabezpečuje pre Úrad pre verejné obstarávanie legislatívne činnosti spojené s prípravou, prerokovaním a schvaľovaním ústavných zákonov, zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov; § 37 sa použije primerane.“.
13.
V § 13 ods. 6 sa za slovo „vydávanie“ vkladajú slová „Zbierky zákonov Slovenskej republiky a“.
14.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zabezpečuje koordináciu a tvorbu štátnej politiky v oblasti ochrany osobných údajov okrem štátnej politiky ochrany osobných údajov na plnenie úloh na účely trestného konania.1b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
1b) § 3 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
15.
Nadpis § 17 znie: „Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky“.
16.
V § 17 sa slová „Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky“.
17.
V § 17 písmená d) a e) znejú:
„d)
výskum a vývoj,
e)
štátnu starostlivosť o mládež a rozvoj pohybových a športových aktivít v školách a školských zariadeniach.“.
18.
Za § 19 sa vkladá § 20, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠20
Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky
Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre
a)
cestovný ruch,
b)
rozvoj, propagáciu a prezentáciu produktov cestovného ruchu na Slovensku a v zahraničí,
c)
šport,
d)
štátnu starostlivosť o športovú reprezentáciu Slovenskej republiky.“.
19.
Doterajší text § 21 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Postavenie ostatného ústredného orgánu štátnej správy má aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a Slovenská informačná služba; § 37, § 39 a 40 sa nepoužijú.“.
20.
V § 22 odsek 2 znie:
„(2)
Na čele Protimonopolného úradu Slovenskej republiky je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády. Na čele Slovenskej informačnej služby je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády.“.
21.
V § 22 ods. 5 sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“.
22.
V § 22 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Na čele Úradu pre reguláciu sieťových odvetví je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda.“.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.
23.
§ 24 a 24a vrátane nadpisu nad § 24 znejú:
„Úrad vlády Slovenskej republiky
§ 24
(1)
Úrad vlády Slovenskej republiky okrem plnenia úloh uvedených v § 1b je ústredným orgánom štátnej správy pre
a)
štátnozamestnanecké vzťahy a právne vzťahy pri výkone práce vo verejnom záujme,
b)
kontrolu plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy a pre kontrolu vybavovania petícií a sťažností,
c)
koordináciu v oblasti prevencie korupcie,
d)
koordináciu uskutočňovania inklúzie marginalizovaných rómskych komunít.
(2)
Úrad vlády Slovenskej republiky kontroluje plnenie úloh z programového vyhlásenia vlády a z uznesení vlády.
(3)
Úrad vlády Slovenskej republiky koordinuje prípravu zásadných opatrení na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky Slovenskej republiky.
(4)
Úrad vlády Slovenskej republiky zabezpečuje a koordinuje ochranu finančných záujmov Európskej únie.
(5)
Úrad vlády Slovenskej republiky predkladá vláde návrh na zriadenie výberovej komisie a menovanie jej členov v súlade s osobitným predpisom1cf) a zabezpečuje činnosti spojené s verejným vypočutím a výberom kandidáta v rozsahu podľa osobitného predpisu.1cf)
(6)
Úlohy pri výkone pôsobnosti podľa odseku 1 písm. d) vykonáva na to určená samostatná organizačná zložka Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorá súčasne v uvedenom rozsahu plní úlohy národného kontaktného bodu. Ak je Úrad vlády Slovenskej republiky poverený plniť úlohy sprostredkovateľského orgánu v oblasti podpory inklúzie marginalizovaných rómskych komunít, tieto úlohy vykonáva organizačná zložka podľa prvej vety a vedúci zamestnanec tejto zložky je na účely poskytovania príspevkov z fondov Európskej únie podľa osobitného predpisu2) štatutárnym orgánom poskytovateľa. Ak vláda vymenuje splnomocnenca vlády pre rómske komunity, vedúcim zamestnancom organizačnej zložky podľa prvej vety je tento splnomocnenec vlády. Organizačná zložka podľa prvej vety je na účely prideľovania identifikačného čísla organizácie zapísanou organizačnou zložkou. Úrad vlády Slovenskej republiky vytvára podmienky na samostatný a nezávislý výkon činností organizačnej zložky podľa prvej vety.
§ 24a
(1)
V Úrade vlády Slovenskej republiky je zriadený Úrad podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo. Úrad podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo, tvoria tie odborné útvary Úradu vlády Slovenskej republiky, ktoré zabezpečujú plnenie úloh podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo, podľa tohto zákona. Úrad podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo, je na účely prideľovania identifikačného čísla organizácie zapísanou organizačnou zložkou.
(2)
Úrad vlády Slovenskej republiky okrem plnenia úloh uvedených v § 24 je ústredným orgánom štátnej správy aj pre
a)
koordináciu a riadenie Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a riadenie mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti,
b)
koordináciu a riadenie Sociálno-klimatického fondu,
c)
vnútroštátnu implementáciu Agendy 2030.
(3)
Úrad vlády Slovenskej republiky prispieva k dlhodobej stabilite investičného prostredia na Slovensku prostredníctvom vypracovania Národného investičného plánu pozostávajúceho z investičných projektov strategického významu, ktoré sú kľúčové pre dlhodobý hospodársky a sociálny rozvoj Slovenska, ako aj finančného plánu pokrývajúceho identifikované investičné potreby a opierajúceho sa o rôzne finančné zdroje, ako aj pravidelnú aktualizáciu tohto dokumentu.
(4)
Úrad vlády Slovenskej republiky plní úlohy strategickej a metodickej koordinácie v oblasti výskumu, vývoja a inovácií.
(5)
Úrad vlády Slovenskej republiky vykonáva posudzovanie strategických iniciatív Európskej únie smerujúcich k budovaniu odolnosti Slovenskej republiky, ktorých vykonávanie vyžaduje zapojenie najmenej dvoch ústredných orgánov štátnej správy; Úrad vlády Slovenskej republiky usmerňuje a koordinuje plnenie úloh z nich vyplývajúcich.
(6)
Úrad vlády Slovenskej republiky riadi a koordinuje opatrenia na tvorbu a uskutočňovanie talentovej politiky.
(7)
Úrad vlády Slovenskej republiky koordinuje a riadi aktivity súvisiace s obnovou Ukrajiny a jej integráciou do Európskej únie vrátane vytvárania a prepájania príslušných finančných nástrojov na európskej a národnej úrovni, najmä nástroja pre Ukrajinu.
(8)
Úrad vlády Slovenskej republiky spravuje elektronickú platformu pre verejné obstarávanie1cd) a zabezpečuje centralizované činnosti vo verejnom obstarávaní v rozsahu podľa osobitného predpisu.1ce)“.
24.
Za § 40am sa vkladajú § 40an až 40av, ktoré znejú:
㤠40an
(1)
Pôsobnosť Ministerstva dopravy Slovenskej republiky v oblasti cestovného ruchu podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
(2)
Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pre oblasť podľa odseku 1 pojem „Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky“ v príslušnom tvare. Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pre oblasť podľa odseku 1 pojem „minister dopravy Slovenskej republiky“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „minister cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky“ v príslušnom tvare.
(3)
V súvislosti s prechodom kompetencie podľa odseku 1 prechádzajú od 1. februára 2024 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon tejto kompetencie, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva dopravy Slovenskej republiky na Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 31. januára 2024 v správe Ministerstva dopravy Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencie v oblasti podľa odseku 1, prechádza od 1. februára 2024 do správy Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky a Ministerstvom cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.
(4)
V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti podľa odseku 1 medzi ústrednými orgánmi štátnej správy prechádza aj zriaďovateľská a zakladateľská pôsobnosť doterajšieho ústredného orgánu štátnej správy k právnickým osobám na preberajúci ústredný orgán štátnej správy. Zmeny v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti sa vykonajú na základe tohto zákona podľa osobitných predpisov.6) Podrobnosti o prechode správy majetkovej účasti štátu v právnickej osobe a o prechode práv a povinností súvisiacich s predmetom činnosti právnickej osoby sa upravia dohodou medzi doterajším ústredným orgánom štátnej správy a preberajúcim ústredným orgánom štátnej správy.
§ 40ao
(1)
Pôsobnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v oblasti športu podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
(2)
Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pre oblasť podľa odseku 1 pojem „Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky“ v príslušnom tvare. Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pre oblasť podľa odseku 1 pojem „minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „minister cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky“ v príslušnom tvare. Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým okrem oblasti podľa odseku 1 „Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky“ v príslušnom tvare. Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým okrem oblasti podľa odseku 1 „minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky“ v príslušnom tvare.
(3)
V súvislosti s prechodom kompetencie podľa odseku 1 prechádzajú od 1. februára 2024 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon tejto kompetencie, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 31. januára 2024 v správe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencie v oblasti podľa odseku 1, prechádza od 1. februára 2024 do správy Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a Ministerstvom cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.
(4)
V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti podľa odseku 1 medzi ústrednými orgánmi štátnej správy prechádza aj zriaďovateľská pôsobnosť doterajšieho ústredného orgánu štátnej správy k právnickým osobám na preberajúci ústredný orgán štátnej správy. Zmeny v zriaďovateľskej pôsobnosti sa vykonajú na základe tohto zákona podľa osobitných predpisov.6) Podrobnosti o prechode správy majetku štátu, najmä druh a rozsah preberaného majetku a o prechode práv a povinností súvisiacich s predmetom činnosti právnickej osoby sa upravia dohodou medzi doterajším ústredným orgánom štátnej správy a preberajúcim ústredným orgánom štátnej správy.
§ 40ap
(1)
Pôsobnosť Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v oblasti vypracovania národného strategického investičného rámca v pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a vnútroštátnej implementácie Agendy 2030 prechádza na Úrad vlády Slovenskej republiky.
(2)
Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pre oblasť podľa odseku 1 pojem „Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „Úrad vlády Slovenskej republiky“ v príslušnom tvare.
(3)
V súvislosti s prechodom kompetencie podľa odseku 1 prechádzajú od 1. februára 2024 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon tejto kompetencie, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na Úrad vlády Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 31. januára 2024 v správe Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencie v oblasti podľa odseku 1, prechádza od 1. februára 2024 do správy Úradu vlády Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a Úradom vlády Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.
§ 40aq
(1)
Pôsobnosť Úradu vlády Slovenskej republiky v oblasti zabezpečovania vydávania Zbierky zákonov Slovenskej republiky prechádza na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
(2)
Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pre oblasť podľa odseku 1 pojem „Úrad vlády Slovenskej republiky“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky“ v príslušnom tvare.
(3)
V súvislosti s prechodom kompetencie podľa odseku 1 prechádzajú od 1. februára 2024 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon tejto kompetencie, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Úradu vlády Slovenskej republiky na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 31. januára 2024 v správe Úradu vlády Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencie v oblasti podľa odseku 1, prechádza od 1. februára 2024 do správy Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Úradom vlády Slovenskej republiky a Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.
§ 40ar
Pôsobnosť Úradu vlády Slovenskej republiky zabezpečovať pre ostatné ústredné orgány štátnej správy uvedené v § 21 písm. b) až f) a h) až j) úlohy v oblasti plnenia legislatívnych činností spojených s prípravou, prerokovaním a schvaľovaním ústavných zákonov, zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na ostatné ústredné orgány štátnej správy uvedené v § 21 písm. b) až f) a h) až j).
§ 40as
Pôsobnosť Úradu vlády Slovenskej republiky zabezpečovať pre Úrad pre verejné obstarávanie úlohy v oblasti plnenia legislatívnych činností spojených s prípravou, prerokovaním a schvaľovaním ústavných zákonov, zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.
§ 40at
Pôsobnosť Úradu vlády Slovenskej republiky zabezpečovať pre Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky úlohy v oblasti plnenia legislatívnych činností spojených s prípravou, prerokovaním a schvaľovaním ústavných zákonov, zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky.
§ 40au
Štátnozamestnanecké miesta, vytvorené na Úrade vlády Slovenskej republiky na zabezpečenie koordinácie a tvorby štátnej politiky v oblasti ochrany osobných údajov vrátane práv a povinností vyplývajúcich zo štátnozamestnaneckých vzťahov dotknutých štátnych zamestnancov prechádzajú od 1. februára 2024 na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 31. januára 2024 v správe Úradu vlády Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie koordinácie a tvorby štátnej politiky v oblasti ochrany osobných údajov, prechádza od 1. februára 2024 do správy Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode práv a povinností zo štátnozamestnaneckých vzťahov a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Úradom vlády Slovenskej republiky a Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.
§ 40av
Dňom 1. februára 2024 sa zrušuje fond vzájomnej pomoci na účel zmiernenia negatívnych následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a na zmiernenie humanitárnej krízy v súvislosti s priamou vojenskou inváziou Ruskej federácie na zvrchovanom území Ukrajiny; zostatok tohto fondu k 31. januáru 2024 je príjmom štátneho rozpočtu.“.
Čl. II
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 90/2008 Z. z., zákona č. 55/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 326/2014 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 107/2020 Z. z. a zákona č. 144/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 2 a 3 sa slová „prezident Slovenskej republiky na návrh vlády“ nahrádzajú slovom „vláda“.
2.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Predseda úradu pri výkone svojej pôsobnosti koná nezávisle od pokynov štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších osôb.“.
3.
V § 7 ods. 1 písm. b) sa slovo „prezidentovi“ nahrádza slovom „vláde“.
4.
V § 7 ods. 2 úvodnej vete sa slovo „Prezident“ nahrádza slovom „Vláda“.
5.
V § 7 sa odsek 2 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
konal pri výkone svojej pôsobnosti v rozpore s § 6 ods. 7 alebo
e)
sa vyskytnú iné závažné dôvody, najmä v prípade konania, ktoré vyvoláva alebo je spôsobilé vyvolať pochybnosti o osobnostných, morálnych alebo odborných predpokladoch na výkon jeho funkcie.“.
6.
Za § 35a sa vkladá § 35b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠35b
Prechodné ustanovenie k právnej úprave účinnej od 1. februára 2024
Tento zákon v znení účinnom od 1. februára 2024 sa vzťahuje aj na predsedu úradu, ktorý bol vymenovaný do funkcie podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. januára 2024.“.
Čl. III
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 81/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 358/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 2/2022 Z. z., zákona č. 67/2022 Z. z., zákona č. 125/2022 Z. z., zákona č. 266/2022 Z. z., zákona č. 267/2022 Z. z., zákona č. 390/2022 Z. z., zákona č. 392/2022 Z. z., zákona č. 420/2022 Z. z., zákona č. 518/2022 Z. z., zákona č. 285/2023 Z. z., zákona č. 293/2023 Z. z., zákona č. 309/2023 Z. z. a zákona č. 530/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 22 ods. 2 sa slová „prezident Slovenskej republiky (ďalej len „prezident“) na návrh vlády, ktorý schvaľuje Národná rada Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „vláda na návrh ministra zdravotníctva“.
2.
V § 22 ods. 8 a 9 sa slovo „prezidentovi“ nahrádza slovom „vláde“.
3.
V § 22 ods. 10 úvodnej vete sa slová „z funkcie prezident na návrh vlády, ktorý schvaľuje Národná rada Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „vláda z jeho funkcie“.
4.
V § 22 sa odsek 10 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
existujú iné závažné dôvody, najmä v prípade konania, ktoré vyvoláva alebo je spôsobilé vyvolať pochybnosti o osobnostných, morálnych alebo odborných predpokladoch na výkon jeho funkcie.“.
Čl. IV
Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 40/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 194/2014 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 346/2021 Z. z., zákona č. 137/2022 Z. z. a zákona č. 175/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 písm. d) sa slová „predsedu vlády“ nahrádzajú slovami „podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo,“.
2.
Doterajší text § 9a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Úlohy podľa odseku 1 zabezpečuje podpredseda vlády, ktorý neriadi ministerstvo.“.
3.
V § 9b ods. 1 sa slová „predseda vlády“ nahrádzajú slovami „podpredseda vlády, ktorý neriadi ministerstvo“.
4.
V § 14 ods. 7 písm. c) štvrtom bode sa slová „predsedu vlády“ nahrádzajú slovami „podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo“.
Čl. V
Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 386/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 415/2013 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 399/2019 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z., zákona č. 342/2020 Z. z., zákona č. 501/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z. a zákona č. 490/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. g) sa slová „Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstvu cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky“.
2.
V § 4 písm. g) sa slová „Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky“.
3.
V § 27a ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
podpora rozvoja turistiky, pri ktorej je na presun využívaný bicykel, a to najmä infraštruktúry líniového typu (cykloturistika), cykloturistického značenia, objektov doplnkovej infraštruktúry, mapových podkladov a propagácie, formou dotácie,9aaa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9aaa znie:
9aaa) § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 31 ods. 2 prvej vete sa za slovo „minister“ vkladajú slová „cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky“ a na konci druhej vety sa pripájajú tieto slová: „cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky“.
5.
Za § 31f sa vkladá § 31g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠31g
Prechodné ustanovenia k právnej úprave účinnej od 1. februára 2024
(1)
Konania podľa tohto zákona začaté a právoplatne neskončené do 31. januára 2024 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. januára 2024.
(2)
Konania o registrácii podľa tohto zákona začaté a právoplatne neskončené do 31. januára 2024 vykoná Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
(3)
Finančnú kontrolu hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými podľa tohto zákona do 31. januára 2024 a kontrolu dodržania podmienok zo zmluvných vzťahov podľa tohto zákona vykoná Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.“.
Čl. VI
Zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 201/2013 Z. z., zákona č. 378/2016 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z., zákona č. 177/2017 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 313/2018 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 115/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 2.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
2.
V § 2 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
3.
V § 2 ods. 2 sa slová „odseku 1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. c)“.
4.
V § 3 ods. 3 písm. d), § 6 ods. 3 písm. e) a ods. 5 a § 6a sa slová „§ 2 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 2“.
5.
Za § 9c sa vkladá § 9d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2024
(1)
Žiadosti o poskytnutie dotácie na účel podľa § 2 ods. 1 písm. c) v znení účinnom
do 31. januára 2024, ktoré boli predložené do 31. januára 2024, podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. januára 2024, vybaví Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
(2)
Finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou a kontrolu dodržania podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie, ktorá bola poskytnutá na účel podľa § 2 ods. 1 písm. c) v znení účinnom do 31. januára 2024, vykoná Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.“.
Čl. VII
Zákon č. 39/2011 Z. z. o položkách s dvojakým použitím a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 444/2015 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 5 sa slová „ministerstva zahraničných vecí alebo Slovenskej informačnej služby“ nahrádzajú slovami „ministerstva obrany“.
2.
V § 5 ods. 6 sa slová „ministerstva zahraničných vecí“ nahrádzajú slovami „ministerstva obrany“.
3.
V § 10 ods. 4 písm. b) a § 14 ods. 4 písm. b) sa za slovo „ohrozia“ vkladá slovo „obranné,“.
4.
V § 12 ods. 1 písm. b), § 15 ods. 1 písm. b), § 20 ods. 1 písm. b) a § 24 ods. 1 písm. b) sa za slovo „odôvodnené“ vkladá slovo „obrannými,“.
5.
V § 19 ods. 3 písm. b) sa za slovo „ohroziť“ vkladá slovo „obranné,“.
6.
V § 29 ods. 3 sa za slovo „vyžadujú“ vkladá slovo „obranné,“.
7.
V § 33 ods. 7 sa za slovo „ohrozenia“ vkladá slovo „obranných,“.
8.
V § 37 ods. 2 sa za slová „založené na“ vkladá slovo „obranných,“ a za slová „ide o“ sa vkladá slovo „obranný,“.
Čl. VIII
Zákon č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 3 sa slová „písm. a) a d)“ nahrádzajú slovami „písm. a) a e)“.
2.
V § 9 ods. 4 písm. a) a § 10 písm. e) sa za slovo „poškodeniu“ vkladá slovo „obranných,“.
3.
V § 11 písm. c) a § 12 ods. 2 písm. d) sa za slovo „vyžadujú“ vkladá slovo „obranné,“.
4.
V § 12 ods. 2 písm. a) sa za slovo „poškodil“ vkladá slovo „obranné,“.
5.
V § 17 ods. 3 sa slová „ministerstva zahraničných vecí“ nahrádzajú slovami „ministerstva obrany“.
6.
V § 20 písm. b) sa za slovo „odôvodnené“ vkladá slovo „obrannými,“.
7.
V § 21 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
to vyžadujú obranné záujmy Slovenskej republiky,“.
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g).
8.
V § 21 ods. 3 sa slová „písm. a) a c) až f)“ nahrádzajú slovami „písm. a), b), d) až g)“.
9.
V § 25 ods. 6, § 26 ods. 7 a § 27 ods. 1 písm. b) sa za slovo „odôvodnené“ vkladá slovo „obrannými,“.
10.
V § 29 písm. f), § 32 ods. 2 písm. a) a § 34 ods. 2 sa slová „rozpore so“ nahrádzajú slovami „rozpore s obrannými,“.
11.
V § 39 ods. 5 a § 40 ods. 5 sa za slovo „dôležitý“ vkladá slovo „obranný,“.
12.
V § 39 ods. 6 a § 40 ods. 6 sa za slovo „ohrozenia“ vkladá slovo „obranných,“.
13.
V § 42 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ministerstvo hospodárstva preruší konanie okrem dôvodov podľa všeobecného predpisu o správnom konaní,25) aj ak orgány uvedené v § 5 ods. 2 požiadajú ministerstvo hospodárstva o predĺženie lehoty na vyjadrenie uvedenej v § 5 ods. 4 a § 17 ods. 2.“.
14.
V § 42 ods. 3 písm. a) až d) sa za slová „ide o“ vkladá slovo „obranné,“.
Čl. IX
Zákon č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 358/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „(ďalej len „ministerstvo obrany“)“.
2.
V § 4 ods. 3 písm. b) sa slovo „zahraničnopolitické“ nahrádza slovami „obranné, zahraničnopolitické“.
3.
V § 7 ods. 1 sa za slová „požiada o stanovisko“ vkladajú slová „ministerstvo obrany,“ a za slovo „adresovanou“ sa vkladajú slová „ministerstvu obrany a“.
4.
V § 7 ods. 4 sa slová „ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí alebo Slovenskej informačnej služby“ nahrádzajú slovami „ministerstva obrany“.
5.
V § 10 ods. 1 písm. c) sa slová „ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí alebo Slovenská informačná služba“ nahrádzajú slovami „ministerstvo obrany“.
6.
V § 21 ods. 2 sa za slová „založené na“ vkladá slovo „obranných,“ a za slová „ide o“ sa vkladá slovo „obranný,“.
Čl. X
Zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 286/2020 Z. z. a zákona č. 170/2022 Z. z. sa mení takto:
V § 13 ods. 10 sa slová „Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky“.
Čl. XI
Zákon č. 112/2015 Z. z. o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 228/2019 Z. z. a zákona č. 310/2019 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 7 ods. 2 sa slová „Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“)“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo športu“)“.
2.
V § 8 ods. 2 a § 11 ods. 2 sa slovo „školstva“ nahrádza slovom „športu“.
Čl. XII
Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 217/2018 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z. a zákona č. 133/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 2 sa slová „Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“)“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti“)“.
2.
V § 10 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.
3.
Za § 28b sa vkladá § 28c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠28c
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. februára 2024
(1)
Právny predpis, iný akt alebo akt medzinárodného práva, žiadosť o vyhlásenie ktorého sa doručila Úradu vlády Slovenskej republiky a ktorý sa nevyhlásil do 31. januára 2024, vyhlási od 1. februára 2024 v zbierke zákonov Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky; uvedené platí aj pre interné akty riadenia podľa § 28.
(2)
Slov-Lex, ktorého správcom a prevádzkovateľom je do 31. januára 2024 Úrad vlády Slovenskej republiky, prechádza od 1. februára 2024 do správy Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. V súvislosti s prechodom Slov-Lexu prechádzajú od 1. februára 2024 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich správu a prevádzku Slov-Lexu, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Úradu vlády Slovenskej republiky na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 31. januára 2024 v správe Úradu vlády Slovenskej republiky a ktorý slúži na správu a prevádzku Slov-Lexu, prechádza od 1. februára 2024 do správy Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode správy a prevádzky Slov-Lexu a o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Úradom vlády Slovenskej republiky a Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.“.
4.
Slová „úrad vlády“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona, okrem § 8 ods. 2, § 23 ods. 2 písm. c) a § 28b nahrádzajú slovami „ministerstvo spravodlivosti“ v príslušnom tvare.
Čl. XIII
Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 310/2019 Z. z., zákona č. 6/2020 Z. z., zákona č. 148/2020 Z. z., zákona č. 323/2020 Z. z., zákona č. 351/2020 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 271/2021 Z. z., zákona č. 305/2021 Z. z. a zákona č. 177/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 písm. c) prvom bode sa slová „Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“)“ nahrádzajú slovami „Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo športu“)“.
2.
V § 56 ods. 1 sa slová „minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „minister školstva“)“ nahrádzajú slovami „minister cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „minister športu“)“.
3.
V § 70 sa odsek 1 dopĺňa písmenami e) až h), ktoré znejú:
„e)
podporu regionálneho športu, mládežníckeho športu alebo akademického športu,
f)
podporu miestnych športových podujatí alebo regionálnych športových podujatí,
g)
nákup športovej výbavy,
h)
projekty zamerané na výstavbu, údržbu, vybavenie, zariadenie alebo využitie telocviční, školských dvorov, ihrísk, štadiónov alebo inej športovej infraštruktúry zameraných predovšetkým na deti a mládež.“.
4.
V § 70 ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová „zapísaná v registri právnických osôb v športe“.
5.
V § 70 ods. 4 písm. d) sa vypúšťajú slová „zapísaný v registri právnických osôb v športe“.
6.
V § 70 sa odsek 4 dopĺňa písmenami e) až p), ktoré znejú:
„e)
občianske združenie,
f)
nadácia,
g)
záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,
h)
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
i)
neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky,
j)
registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,29a) právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
k)
právnická osoba zriadená osobitným zákonom;29b) takejto právnickej osobe nemožno poskytnúť dotáciu na činnosť, na ktorú má podľa osobitného zákona29b) poskytnuté prostriedky z verejného rozpočtu,
l)
medzinárodná organizácia registrovaná na území Slovenskej republiky,
m)
rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec; takejto organizácii bude dotácia poskytnutá prostredníctvom zriaďovateľa,
n)
fyzická osoba oprávnená na podnikanie s miestom podnikania na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území Slovenskej republiky,
o)
verejná výskumná inštitúcia,29c)
p)
registrovaný sociálny podnik.29d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 29a až 29d znejú:
29a) Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.
29b) Napríklad zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov, § 5 až 41 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
29c) Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 346/2021 Z. z.
29d) Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 97 ods. 4 sa slová „regionálny úrad školskej správy (ďalej len „regionálny úrad“), ktorý“ nahrádzajú slovami „ministerstvo športu, ktoré“.
8.
V § 97 odsek 5 znie:
„(5)
Správne delikty národného športového zväzu, národnej športovej organizácie, športovej organizácie, poskytovateľa verejných prostriedkov, športových klubov, športových zväzov, právnických osôb v oblasti športu a fyzickej osoby podnikateľa prejednáva a rozhoduje o nich ministerstvo športu, ktoré je správcom pohľadávky štátu z uložených sankcií.“.
9.
V § 97 sa vypúšťa odsek 11.
Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 11.
10.
Za § 106g sa vkladá § 106h, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠106h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2024
(1)
Konania o správnych deliktoch a konania o priestupkoch začaté a právoplatne neskončené do 31. januára 2024 dokončí ministerstvo športu.
(2)
Konania o vydaní osvedčenia o uznaní za národný športový zväz, konania o zrušení osvedčenia o uznaní za národný športový zväz, konania o vydaní osvedčenia za národnú športovú organizáciu a konania o zrušení osvedčenia o uznaní za národnú športovú organizáciu začaté a právoplatne neskončené do 31. januára 2024 dokončí ministerstvo športu.
(3)
Konania o strate spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov začaté a právoplatne neskončené do 31. januára 2024 dokončí ministerstvo športu.
(4)
Zápis údajov do registra športu, ktorý nevykonalo do 31. januára 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, vykoná ministerstvo športu.
(5)
Zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu na rok 2024, zmluvy o poskytnutí príspevku na národný športový projekt pre Slovenský olympijský a športový výbor na rok 2024, zmluvy o poskytnutí príspevku na národný športový projekt pre Slovenský paralympijský výbor na rok 2024 a zmluvy o poskytnutí príspevku športovcom podľa zoznamu športovcov top tímu na rok 2024 uzatvorí za Slovenskú republiku ministerstvo športu.
(6)
Hodnotenie, posúdenie a schválenie žiadostí o poskytnutie dotácie, ktoré Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky začalo a právoplatne neskončilo do 31. januára 2024, dokončí ministerstvo športu.
(7)
Finančnú kontrolu hospodárenia s verejnými prostriedkami, ktoré podľa tohto zákona poskytlo do 31. januára 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, začatú a neskončenú do 31. januára 2024 dokončí ministerstvo športu.
(8)
Komisia pre konanie vo veci dopingu na prvom stupni a Komisia pre konanie vo veci dopingu na druhom stupni zriadené podľa predpisov účinných do 31. januára 2024 sa považujú za Komisiu pre konanie vo veci dopingu na prvom stupni a Komisiu pre konanie vo veci dopingu na druhom stupni zriadené podľa predpisov účinných od 1. februára 2024. Členovia týchto komisií vymenovaní ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. januára 2024 sa považujú za členov vymenovaných ministrom športu.
(9)
Komisia na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie zriadená podľa predpisov účinných do 31. januára 2024 sa považuje za Komisiu na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie zriadenú podľa predpisov účinných od 1. februára 2024. Členovia týchto komisií vymenovaní ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. januára 2024 sa považujú za členov vymenovaných ministrom športu.“.
11.
Slová „ministerstvo školstva“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona, okrem § 3 písm. c) prvého bodu, § 104 ods. 1, § 105 ods. 2 až 5, § 106b ods. 1, § 106c, § 106e ods. 1 a 4 a § 106f ods. 3 nahrádzajú slovami „ministerstvo športu“ v príslušnom tvare.
12.
Slová „minister školstva“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 56 ods. 1 úvodnej vety a § 106f ods. 2 nahrádzajú slovami „minister športu“ v príslušnom tvare.
Čl. XIV
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 373/2021 Z. z. a zákona č. 92/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 81 sa odsek 2 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
poskytuje Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky a Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky súčinnosť pri zabezpečovaní koordinácie a tvorby štátnej politiky v oblasti ochrany osobných údajov.32a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:
32a) § 13 ods. 10 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.“.
Čl. XV
Zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z., zákona č. 136/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 29 ods. 1 sa slová „Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“)“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky“.
2.
V § 29 ods. 2 sa slová „Ministerstvo hospodárstva“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky“.
Čl. XVI
Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 287/2020 Z. z., zákona č. 431/2021 Z. z., zákona č. 9/2023 Z. z. a zákona č. 309/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písm. e) sa za slová „(ďalej len „ministerstvo financií“)“ vkladajú slová „a Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky“.
2.
V § 3 ods. 1 sa slová „ministerstvom financií“ nahrádzajú slovami „Ministerstvom cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky“.
3.
Za § 100b sa vkladá § 100c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠100c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2024
Od 1. februára 2024 prechádza zakladateľská funkcia k národnej lotériovej spoločnosti a správa akcií národnej lotériovej spoločnosti vo vlastníctve Slovenskej republiky z ministerstva financií na Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.“.
Čl. XVII
Zákon č. 151/2019 Z. z. o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky sa mení takto:
1.
V § 1 sa vypúšťajú slová „a cykloturistiky“.
2.
V § 2 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
3.
V § 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „a cykloturistiky“.
4.
V § 3 písm. d) sa vypúšťajú slová „a cykloturistiky“.
5.
V § 4 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „alebo cykloturistiky“.
Čl. XVIII
Zákon č. 228/2019 Z. z. o príspevku za zásluhy v oblasti športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 2 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“.
2.
V § 3 ods. 3 sa slová „Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovom „ministerstva“.
Čl. XIX
Zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 323/2020 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 177/2022 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 5 ods. 1 sa slová „minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „minister cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky“.
2.
V § 5 ods. 5 sa slová „Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“)“ nahrádzajú slovami „Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo športu“)“.
3.
Slová „ministerstvo školstva“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 5 ods. 5 a § 25 ods. 3 nahrádzajú slovami „ministerstvo športu“ v príslušnom tvare.
Čl. XX
Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2021 Z. z., zákona č. 39/2022 Z. z., zákona č. 104/2022 Z. z., zákona č. 137/2022 Z. z., zákona č. 208/2022 Z. z., zákona č. 253/2022 Z. z. a zákona č. 305/2023 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 4 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Úlohy národnej implementačnej a koordinačnej autority zabezpečuje podpredseda vlády, ktorý neriadi ministerstvo.“.
Čl. XXI
Zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 2 a 3 sa slová „úrad vlády“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky“.
2.
Za § 19a sa vkladá § 19b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠19b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2024
Zakladateľská pôsobnosť Úradu vlády Slovenskej republiky k agentúre prechádza
od 1. februára 2024 na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky. Z Úradu vlády Slovenskej republiky prechádza od 1. februára 2024 členstvo v agentúre na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky.“.
Čl. XXII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2024.
Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.