43/2024 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2024 do 31.12.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

43
ZÁKON
z 13. februára 2024,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona č. 223/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 609/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 53/2009 Z. z., zákona č. 482/2009 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 30/2010 Z. z., zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 212/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 353/2013 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 268/2017 Z. z., zákona č. 352/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 362/2019 Z. z., zákona č. 387/2020 Z. z., zákona č. 186/2021 Z. z., zákona č. 254/2021 Z. z., zákona č. 408/2021 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 491/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r)
prevádzkarňou miesto alebo priestor, v ktorom osoba podľa tohto zákona vykonáva podnikateľskú činnosť súvisiacu s predmetom dane v rozsahu oprávnení tejto osoby.“.
2.
V § 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na vymáhanie nedoplatku podľa osobitného predpisu2ac) je miestne príslušný Colný úrad Bratislava.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2ac znie:
2ac) § 80 až 88 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších prepisov.“.
3.
V § 4 ods. 2 písm. h) a ods. 8 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „a 3826 00 90, ak je určený na použitie ako pohonná látka alebo ako palivo“.
4.
V § 4 ods. 2 písm. i) a ods. 8 písm. i) sa slová „3824 99 96 a 3826 00 90“ nahrádzajú slovami „3824 99 86, 3824 99 92, 3824 99 93 a 3824 99 96 okrem prípravkov proti hrdzi, ktoré ako aktívne zložky obsahujú amíny, a zložených anorganických rozpúšťadiel a riedidiel pre laky a podobné výrobky“.
5.
V § 4 ods. 8 písm. c) sa slová „2710 19 68 a 2710 20 11 až 2710 20 39“ nahrádzajú slovami „2710 19 67 a 2710 20 11 až 2710 20 90 len pri tovaroch, z ktorých sa pri 210 °C predestiluje menej ako 90 objemových % vrátane strát a pri 250 °C sa predestiluje 65 objemových % alebo viac vrátane strát podľa metódy ISO 3405 rovnocennej s metódou ASTM D 86“.
6.
V § 4 sa vypúšťa odsek 9.
Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 9.
7.
V § 6 ods. 4 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Ak bol minerálny olej podľa odseku 1 písm. g) použitý ako palivo a osoba, ktorá ho na tento účel použila, nevie preukázať pôvod alebo spôsob jeho nadobudnutia v súlade s týmto zákonom, na takýto minerálny olej sa uplatní sadzba dane podľa odseku 1 písm. e).“.
8.
V § 10 ods. 1 písm. c) sa čísla „2710 20 15, 2710 20 17“ nahrádzajú číslom „2710 20 16“.
9.
V § 10 ods. 2 písm. a) sa za slovo „použitia“ vkladajú slová „na účely, ktoré nesúvisia s výrobou minerálneho oleja, alebo použitia minerálneho oleja“.
10.
V § 10 ods. 2 písm. i) sa vypúšťajú slová „v množstve podľa osobitného predpisu6a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a sa vypúšťa.
11.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Oslobodenie podľa odseku 2 písm. g) a h) si osoby uvedené v § 16 ods. 2 môžu uplatniť v rozsahu uvedenom v § 16 ods. 5 až 7, ak im colný úrad v tomto rozsahu nevrátil daň podľa § 16 ods. 1.“.
12.
V § 11 ods. 6 písm. c) sa vypúšťajú slová „písm. a) a b)“.
13.
V § 11 ods. 8 písm. f) sa slová „povolené vyrovnanie alebo potvrdené nútené vyrovnanie“ nahrádzajú slovami „povolená reštrukturalizácia“.
14.
V § 11 ods. 10 prvej vete sa za slová „odberného poukazu“ vkladá čiarka a slová „druh, príslušný kód kombinovanej nomenklatúry“.
15.
V § 11 ods. 17 písm. b) sa slová „až f)“ nahrádzajú slovami „až e)“.
16.
V § 11 ods. 18 písmeno d) znie:
„d)
nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku.“.
17.
V § 14 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Platiteľ dane podľa § 13 ods. 1 písm. g) alebo k) môže podať colnému úradu daňové priznanie súhrnne za kalendárny mesiac v lehote podľa odseku 2 a v rovnakej lehote zaplatiť daň, ak s tým colný úrad súhlasil.“.
18.
V § 15 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Preukázateľne zdaneným minerálnym olejom na účely tohto zákona je minerálny olej, ak platba dane z tohto minerálneho oleja bola vykonaná podľa osobitných predpisov7aa) alebo započítaná s vrátením dane. Za preukázateľne zdanený minerálny olej sa považuje aj minerálny olej v daňovom voľnom obehu, ktorého zdanenie je doložené dokladom potvrdzujúcim jeho nadobudnutie za cenu s daňou a dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane v cene minerálneho oleja.
(4)
Vrátenie dane si osoba uvedená v § 14 ods. 2 uplatní v tom zdaňovacom období, v ktorom tejto osobe vznikol nárok na vrátenie dane, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania má doklad podľa odseku 1, 2 alebo odseku 3. Ak osoba uvedená v § 14 ods. 2, ktorá má nárok na vrátenie dane, nemá doklad podľa odseku 1, 2 alebo odseku 3 do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol, nárok na vrátenie dane si uplatní v zdaňovacom období, za ktoré tento doklad priloží k daňovému priznaniu, v ktorom si uplatňuje vrátenie dane. Osoba neuvedená v § 14 ods. 2 si vrátenie dane uplatní po splnení podmienok podľa odseku 1, 2 alebo odseku 3 v zdaňovacom období, v ktorom jej nárok na vrátenie dane vznikol. Vrátenie dane si možno uplatniť najneskôr do štyroch rokov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikol nárok na vrátenie dane.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7aa znie:
7aa) § 55 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov.“.
19.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ak bola v lehote na vrátenie dane podľa odseku 5 zaslaná výzva na odstránenie nedostatkov daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania, lehota na vrátenie dane podľa odseku 5 odo dňa doručenia tejto výzvy neplynie, a to až do dňa odstránenia nedostatkov alebo do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného podľa osobitného predpisu.7c) Colný úrad daň vráti do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, a to vo výške dane uvedenej v právoplatnom rozhodnutí.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7c znie:
7c) § 68a zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
20.
V § 16 odseky 8 a 9 znejú:
„(8)
Žiadosť o vrátenie dane zahraničnému zástupcovi podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 podá zahraničný zástupca Colnému úradu Bratislava za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po uplynutí tohto kalendárneho štvrťroka. Prílohou k žiadosti o vrátenie dane je
a)
potvrdenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o splnení podmienky vzájomnosti podľa odseku 3,
b)
doklad potvrdzujúci nadobudnutie preukázateľne zdaneného minerálneho oleja na daňovom území a doklad potvrdzujúci zaplatenie dane v cene minerálneho oleja, ktorého originál možno nahradiť jeho kópiou potvrdenou vedúcim misie, vedúcim konzulárneho úradu alebo určeným zástupcom a ktorý musí obsahovať
1.
identifikačné údaje dodávateľa minerálneho oleja a jeho daňové identifikačné číslo,
2.
obchodný názov a množstvo minerálneho oleja,
3.
dátum predaja minerálneho oleja,
4.
cenu minerálneho oleja vrátane dane.
(9)
Colný úrad Bratislava vráti daň zahraničnému zástupcovi po kontrole oprávnenosti nároku na vrátenie dane do 30 dní odo dňa ukončenia tejto kontroly. Deň ukončenia kontroly oprávnenosti nároku na vrátenie dane Colný úrad Bratislava oznámi zahraničnému zástupcovi. Ak Colný úrad Bratislava kontrolou oprávnenosti žiadosti o vrátenie dane zahraničnému zástupcovi zistí, že nárok na vrátenie dane je nižší alebo vyšší ako si uplatnil zahraničný zástupca v žiadosti o vrátenie dane, postupuje podľa osobitného predpisu10a) a daň vráti do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, a to vo výške dane uvedenej v právoplatnom rozhodnutí; ustanovenia osobitného predpisu11) sa nepoužijú.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10a a 11 znejú:
10a) § 68 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11) § 154 a 155 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
21.
V § 16 sa vypúšťa odsek 10.
Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 10.
22.
§ 17 vrátane nadpisu znie:
㤠17
Vrátenie dane z minerálneho oleja dodaného na území Slovenskej republiky
ozbrojeným silám iných štátov
(1)
Ministerstvu obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) možno vrátiť daň z preukázateľne zdaneného minerálneho oleja dodaného na daňovom území bez dane
a)
ozbrojeným silám iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilným zamestnancom na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,5)
b)
ozbrojeným silám iných členských štátov na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie.
(2)
Vrátenie dane z preukázateľne zdaneného minerálneho oleja dodaného bez dane ozbrojeným silám podľa odseku 1 si uplatňuje ministerstvo obrany za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po uplynutí tohto kalendárneho štvrťroka, najneskôr však v lehote podľa § 15 ods. 4. Ak ministerstvo obrany zistí, že podaná žiadosť o vrátenie dane je nesprávna alebo neúplná, a jej oprava má za následok
a)
zvýšenie uplatneného vrátenia dane, podá za príslušnú ukončenú aktivitu ozbrojených síl colnému úradu dodatočnú žiadosť o vrátenie dane, v ktorej uvedie iba rozdiely oproti pôvodnej žiadosti o vrátenie dane; colný úrad vráti daň v lehote podľa odseku 4,
b)
zníženie uplatneného vrátenia dane, je povinné podať daňové priznanie, v ktorom uvedie daň vo výške rozdielu medzi uplatneným vrátením dane a výškou dane, ktorá má byť vrátená, a túto daň zaplatí v lehote podľa § 14, ak už daň bola vrátená; ustanovenia osobitného predpisu11) sa nepoužijú.
(3)
Ministerstvo obrany v žiadosti o vrátenie dane z preukázateľne zdaneného minerálneho oleja uvedie celkové množstvo minerálneho oleja dodaného bez dane ozbrojeným silám podľa odseku 1 členené podľa podpoložiek kódu kombinovanej nomenklatúry a daň pripadajúcu na tieto množstvá, ktorú požaduje vrátiť. K žiadosti pripojí prehľad o množstve minerálneho oleja dodaného bez dane jednotlivým ozbrojeným silám podľa odseku 1, ktoré na požiadanie colného úradu doloží
a)
výdajkou potvrdenou zodpovedným zástupcom ozbrojených síl iných štátov,
b)
faktúrou o dodanom nezdanenom minerálnom oleji,
c)
dokladom o nadobudnutí preukázateľne zdaneného minerálneho oleja.
(4)
Ak sú splnené podmienky podľa odsekov 1 a 3, colný úrad vráti daň ministerstvu obrany po kontrole oprávnenosti nároku na vrátenie dane do 30 dní odo dňa ukončenia tejto kontroly. Deň ukončenia kontroly oprávnenosti nároku na vrátenie dane colný úrad oznámi ministerstvu obrany. Ak colný úrad kontrolou oprávnenosti nároku na vrátenie dane ministerstvu obrany zistí, že nárok na vrátenie dane je nižší alebo vyšší ako si uplatnilo ministerstvo obrany v žiadosti o vrátenie dane, postupuje podľa osobitného predpisu10a) a daň vráti do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, a to vo výške dane uvedenej v právoplatnom rozhodnutí; ustanovenia osobitného predpisu11) sa nepoužijú.“.
23.
V § 18 ods. 2 sa slová „(§ 19 ods. 1)“ nahrádzajú slovami „podľa § 19“ a slová „(§ 20 ods. 1)“ sa nahrádzajú slovami „podľa § 20“.
24.
V § 19 ods. 7 prvej vete sa slová „doplnenie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie“ nahrádzajú slovami „vydanie povolenia“.
25.
V § 19 ods. 8 sa slová „doplnením povolenia na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie“ nahrádzajú slovami „vydaním povolenia“ a slová „povolenie na prevádzkovanie daňového skladu doplní o“ sa nahrádzajú slovom „vydá“.
26.
V § 19a ods. 6 písmeno c) znie:
„c)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku.“.
27.
V § 20 odsek 1 znie:
„(1)
Skladom minerálneho oleja na účely tohto zákona je priestorovo ohraničené miesto nachádzajúce sa na daňovom území, v ktorom sa v rámci podnikania minerálny olej
a)
prijíma, skladuje, odosiela alebo spracúva,
b)
prijíma v rámci železničnej prepravy, prečerpáva v priestore daňového skladu medzi dvomi železničnými cisternami a po prečerpaní a následnom prepustení do colného režimu vývoz25a) vyváža na územie tretieho štátu podľa § 30; na prečerpávacie zariadenie sa podmienky uvedené v § 18 ods. 5 použijú primerane.“.
28.
V § 20 ods. 3 úvodnej vete sa slová „minerálnych olejov“ nahrádzajú slovami „minerálneho oleja podľa odseku 1 písm. a)“.
29.
§ 20 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Minerálny olej v daňovom sklade podľa odseku 1 písm. b) je možné skladovať v železničných cisternách len v čase jeho prečerpávania alebo nevyhnutnom čase príprav železničných cisterien na prečerpávanie minerálneho oleja. Pri vzniku strát postupuje prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 1 písm. b) podľa § 7 a 14.“.
30.
V § 21 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa § 20 ods. 1 písm. a), alebo predpokladaný ročný objem prečerpaného minerálneho oleja v litroch alebo kilogramoch, ak ide o sklad podľa § 20 ods. 1 písm. b)“.
31.
V § 21 ods. 4 písm. g) sa slová „povolené vyrovnanie alebo potvrdené nútené vyrovnanie“ nahrádzajú slovami „povolená reštrukturalizácia“.
32.
V § 21 sa odsek 4 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
je daňovo spoľahlivý podľa § 22 ods. 14 písm. b) až d) v čase podania žiadosti a počas celého obdobia platnosti povolenia na prevádzkovanie tohto daňového skladu, ak žiada o prevádzkovanie daňového skladu podľa § 20 ods. 1 písm. b).“.
33.
V § 21 ods. 5 a § 25 ods. 7 sa vypúšťajú slová „písm. a), c) až i)“.
34.
V § 21 ods. 7 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie,“.
35.
V § 21 ods. 7 písm. d) druhom bode sa vypúšťajú slová „b) a“.
36.
V § 21 sa odsek 8 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
nezvýšil zábezpeku na daň podľa § 22 ods. 7 písm. b) ani v lehote určenej vo výzve colného úradu na zvýšenie zloženej zábezpeky,
g)
prestal spĺňať podmienku podľa § 21 ods. 4 písm. i) alebo opakovane sa dopustil správneho deliktu podľa § 42 ods. 1 písm. r).“.
37.
V § 21 odsek 9 znie:
„(9)
Colný úrad môže odňať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ak prevádzkovateľ daňového skladu,
a)
nespĺňa niektorú z podmienok pre skladovacie nádrže uvedené v § 18 ods. 5 a ani na výzvu colného úradu neodstránil zistené nedostatky v určenej lehote,
b)
ktorý je podnikom na výrobu minerálneho oleja, počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nevyrába minerálny olej, pričom prihliada na závažnosť dôvodov,
c)
ktorý je skladom minerálneho oleja podľa § 20 ods. 1 písm. a), počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov neskladuje minerálny olej, pričom prihliada na závažnosť dôvodov,
d)
ktorý je skladom minerálneho oleja podľa § 20 ods. 1 písm. b), počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov neprečerpáva minerálny olej, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.“.
38.
V § 21 ods. 10 písmená b) a c) znejú:
„b)
zloženú zábezpeku na daň colný úrad použije na úhradu dane a prípadný zostatok zábezpeky na daň bezodkladne vráti osobe, ktorej zaniklo povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, v prípade podľa odseku 7 písm. b) dedičovi alebo súdom ustanovenému správcovi dedičstva, bezodkladne po ukončení daňovej kontroly alebo určovania dane podľa pomôcok, ak colný úrad pred zrušením registračného čísla vykoná daňovú kontrolu alebo určovanie dane podľa pomôcok; to neplatí, ak ide o kladnú sumu alebo kladný rozdiel v sume dane určenej vo vyrubovacom konaní podľa osobitného predpisu,7b) ak sa začne vyrubovacie konanie,
c)
colný úrad požiada o úhradu dane príslušnú banku, zahraničnú banku so sídlom v inom členskom štáte alebo pobočku zahraničnej banky (ďalej len „banka“), ak zabezpečením dane je banková záruka,20)“.
39.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:
15) Zákon č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 218/2013 Z. z.“.
40.
V § 22 ods. 14 písm. b) sa slovo „súvahy“ nahrádza slovom „údajov“.
41.
V § 22 ods. 14 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak výška platby nepresiahne sumu 5 eur“.
42.
V § 22 ods. 17 písm. a) prvom bode sa slová „päť dní“ nahrádzajú slovami „15 dní po lehote splatnosti alebo ktorých výška presiahla sumu 5 eur“ a v druhom bode sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak omeškanie platby nepresiahne 15 dní po lehote jej splatnosti alebo ak výška platby nepresiahne sumu 5 eur,“.
43.
V § 23 ods. 1 písm. a) časť vety za bodkočiarkou znie: „miestom priameho dodania uvedeným v elektronickom dokumente sa na účely tohto zákona rozumie miesto určené príjemcom, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu podľa § 21 alebo oprávnený príjemca podľa § 25 ods. 1, ktorý opakovane prijíma minerálny olej v pozastavení dane z iného členského štátu, v ktorom má byť minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane prevzatý, a toto miesto je prevádzkarňou príjemcu minerálneho oleja alebo prevádzkarňou osoby, ktorá odoberá minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. f), osoby uvedenej v § 11, § 25a alebo v § 25b ods. 1, 4 alebo ods. 16,“.
44.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
20a) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1636 z 5. júla 2022, ktorým sa dopĺňa smernica Rady (EÚ) 2020/262 stanovením štruktúry a obsahu dokumentov, ktoré sa vymieňajú v súvislosti s prepravou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, a stanovením prahu pre straty z dôvodu povahy tovaru (Ú. v. EÚ L 247, 23. 9. 2022).
Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2022/1637.“.
45.
V § 23 ods. 4 a 9, § 24 ods. 2 a 8 a § 31 ods. 3 a 9 sa slová „podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom20b)“ nahrádzajú slovami „autorizovaná kvalifikovaným elektronickým podpisom20b) alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou,20ba) alebo uznaným spôsobom autorizácie podľa osobitného predpisu,20bb)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 20ba a 20bb znejú:
20ba) Čl. 3 ods. 27 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014).
20bb) § 23 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 238/2017 Z. z.“.
46.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
6) Čl. 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2022/1637 z 5. júla 2022, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania smernice Rady (EÚ) 2020/262, pokiaľ ide o používanie dokumentov v súvislosti s prepravou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane a s prepravou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani po jeho uvedení do daňového voľného obehu, a ktorým sa stanovuje formulár, ktorý sa má používať pre osvedčenie o oslobodení od spotrebnej dane (Ú. v. EÚ L 247, 23. 9. 2022).“.
47.
V § 24 ods. 14 druhej vete sa slová „iných členských štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilným zamestnancom na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,5) alebo z územia Európskej únie ozbrojeným silám iných členských štátov na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie,“ nahrádzajú slovami „uvedeným v § 17 ods. 1“ a v poslednej vete sa za slová „ods. 2“ vkladajú slová „alebo v § 17 ods. 1“.
48.
V § 24a ods. 2 a 3 sa slová „§ 11, 21, 25 alebo § 26“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.
49.
V § 25 ods. 4 písm. f) a § 25b ods. 7 písm. g) sa za slovom „konkurz“ vypúšťa čiarka a slová „povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie“.
50.
V § 25 odsek 6 znie:
„(6)
Osoba, ktorá chce prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, je povinná pred vydaním povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane zložiť zábezpeku na daň spôsobom podľa § 22 ods. 1, a to vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo minerálneho oleja, ktoré predpokladá prijať za obdobie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.“.
51.
V § 25 odsek 12 znie:
„(12)
Oprávnený príjemca, ktorý prijíma minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, môže požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ktorá vystavila bankovú záruku, o zníženie zloženej zábezpeky na daň, ak v období troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň, v každom jednom z týchto kalendárnych mesiacov zložená zábezpeka na daň je vyššia o viac ako 20 % než daň pripadajúca na množstvo minerálneho oleja uvedeného do daňového voľného obehu v každom jednom z týchto kalendárnych mesiacov a tento stav trvá aj v čase posudzovania žiadosti o zníženie zábezpeky na daň, a žiadateľ spĺňa podmienky daňovej spoľahlivosti podľa § 22 ods. 14 písm. c) a d) počas najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň. Colný úrad rozhodne o žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň do 30 dní odo dňa jej podania a do piatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o znížení zábezpeky na daň vráti sumu časti zloženej zábezpeky na daň, ktorú vypočíta ako rozdiel medzi výškou zloženej zábezpeky na daň a priemerom súčtu dane pripadajúcej na množstvo minerálneho oleja uvedeného do daňového voľného obehu v každom jednom z týchto troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, najviac však do výšky neuhradenej dane podľa odseku 10.“.
52.
V § 25 ods. 15 písm. b) sa vypúšťajú slová „dňom, kedy bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie,“.
53.
V § 25 ods. 16 úvodnej vete sa za slovo „dane“ vkladá slovo „opakovane“.
54.
V § 25 ods. 16 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „písm. a) až e) a g)“.
55.
V § 25 ods. 18 písmeno b) znie:
„b)
colný úrad použije zloženú zábezpeku na daň na úhradu dane a zostatok zábezpeky na daň bezodkladne vráti osobe, ktorej zaniklo povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane, v prípade podľa odseku 15 písm. a) dedičovi alebo súdom ustanovenému správcovi dedičstva, po ukončení daňovej kontroly alebo určovania dane podľa pomôcok, ak colný úrad pred zrušením registračného čísla vykoná daňovú kontrolu alebo určovanie dane podľa pomôcok; to neplatí, ak ide o kladnú sumu alebo kladný rozdiel v sume dane určenej vo vyrubovacom konaní podľa osobitného predpisu,9) ak sa začne vyrubovacie konanie,“.
56.
V § 25a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Osoba, na ktorú sa uplatňuje výnimka podľa odseku 14 písm. b), môže požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie.“.
57.
V § 25a ods. 3 sa vypúšťajú slová „registrovanú colným úradom“.
58.
V § 25a sa odsek 9 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
poskytnúť pri minerálnom oleji uvedenom v § 6 ods. 1 písm. g) colnému úradu informáciu o jeho kinematickej viskozite, ak o to colný úrad požiada.“.
59.
V § 25a ods. 13 poslednej vete sa za slovo „piatich“ vkladá slovo „pracovných“.
60.
V § 25b odsek 1 znie:
„(1)
Distribútorom pohonných látok je osoba, ktorá v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území v daňovom voľnom obehu distribuuje minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) a má vydané povolenie na distribúciu minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) v daňovom voľnom obehu (ďalej len „povolenie na distribúciu“). Za distribútora pohonných látok sa považuje aj ministerstvo obrany, ak dodáva na daňovom území minerálny olej v daňovom voľnom obehu ozbrojeným silám Slovenskej republiky alebo ozbrojeným silám podľa § 17 ods. 1. Distribútor pohonných látok je oprávnený distribuovať v daňovom voľnom obehu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) len na základe povolenia na distribúciu. Osoba, ktorá chce byť distribútorom pohonných látok, je povinná požiadať colný úrad o vydanie povolenia na distribúciu a spĺňať podmienky uvedené v odsekoch 7 a 8, okrem
a)
ministerstva obrany a osoby podľa § 21, ktoré nie sú povinné preukázať splnenie podmienok uvedených v odseku 7,
b)
osoby podľa § 25, ktorá nie je povinná preukázať splnenie podmienok uvedených v odseku 7 písm. a) až d), f) a g).“.
61.
V § 25b ods. 6 písm. a) sa slovo „miest“ nahrádza slovom „prevádzkarní“.
62.
V § 25b ods. 6 písm. d) sa slová „miesta určeného“ nahrádzajú slovami „prevádzkarne určenej“.
63.
V § 25b ods. 7 sa doterajšie písmená d) až i) označujú ako písmená b) až g).
64.
V § 25b ods. 8 poslednej vete sa za slovom „zariadenie“ čiarka nahrádza slovom „a“, za slová „osobitných predpisov21)“ sa vkladá čiarka a slová „a nemusí spĺňať podmienky uvedené v odseku 7 písm. b) a c)“ sa nahrádzajú slovami „osoba podľa odseku 4 nemusí spĺňať podmienku uvedenú v odseku 5“.
65.
V § 25b ods. 10 písm. b) sa vypúšťajú slová „dňom, keď bolo potvrdené nútené vyrovnanie, povolené vyrovnanie alebo bola povolená reštrukturalizácia,“.
66.
V § 25b ods. 11 písm. b) sa slová „odsekoch 7 a 8“ nahrádzajú slovami „odseku 7 písm. a) až f) a odseku 8“.
67.
V § 25b ods. 14 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až j) sa označujú ako písmená a) až i).
68.
V § 25b ods. 14 písm. e) sa za slová „odseku 16“ vkladá čiarka a slová „alebo osobe podľa § 11 a 21“ sa nahrádzajú slovami „osobe podľa § 11 a 21 alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ozbrojeným silám podľa § 17 ods. 1, ak je distribútorom ministerstvo obrany“.
69.
V § 25b ods. 14 písmeno g) znie:
„g)
spĺňať podmienky podľa odseku 7 písm. a) až f) počas celého obdobia platnosti povolenia na distribúciu,“.
70.
V § 25b ods. 15 písm. b) sa slová „mieste určenom“ nahrádzajú slovami „prevádzkarni určenej“ a slová „mieste predaja“ sa nahrádzajú slovom „prevádzkarni“.
71.
V § 25b ods. 15 písm. f) sa slová „a), d) až i)“ nahrádzajú slovami „a) až f)“.
72.
V § 25b ods. 15 písm. g) sa vypúšťajú slová „a oznámi túto skutočnosť colnému úradu“.
73.
V § 25b ods. 16 prvej vete sa vypúšťajú slová „v rámci svojej podnikateľskej činnosti“ a za slová „vlastnú spotrebu“ sa vkladajú slová „alebo dodávať na spotrebu v rámci svojej podnikateľskej činnosti inej osobe“.
74.
V § 25b sa odsek 16 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
identifikačné údaje osoby, ktorej v rámci svojej podnikateľskej činnosti dodá minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) určený výlučne na spotrebu v rozsahu podnikateľskej činnosti tejto osoby; to neplatí, ak takéto dodanie nevykonáva.“.
75.
V § 25b ods. 18 písm. d) sa slová „a c)“ nahrádzajú slovami „až d)“.
76.
V § 25b odsek 19 znie:
„(19)
Zaradenie do evidencie spotrebiteľov pohonných látok zaniká dňom
a)
úmrtia spotrebiteľa pohonných látok alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení spotrebiteľa pohonných látok za mŕtveho, ak je spotrebiteľ pohonných látok fyzická osoba,
b)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku,
c)
vyradenia spotrebiteľa pohonných látok z evidencie spotrebiteľov pohonných látok colným úradom, ak spotrebiteľ pohonných látok
1.
vstúpil do likvidácie,
2.
požiadal colný úrad o vyradenie z evidencie spotrebiteľov pohonných látok,
d)
výmazu z obchodného registra alebo z iného obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,19a) ak osoba nepodala žiadosť podľa písmena e),
e)
podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo z iného obdobného registra alebo dňom podania žiadosti o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo dňom podania oznámenia o ukončení podnikania.“.
77.
V § 25b odsek 22 znie:
„(22)
Ustanovenia odsekov 1 až 21 sa nevzťahujú na osobu, ktorá v rámci podnikateľskej činnosti
a)
distribuuje, predáva na konečnú spotrebu, nakupuje alebo inak odoberá na vlastnú spotrebu v daňovom voľnom obehu iba minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) vložený do obalu s menovitým obsahom do 50 litrov,
b)
vykonáva na daňovom území zúčtovanie nákupov minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) v daňovom voľnom obehu pre konečného spotrebiteľa, ak
1.
táto osoba tento minerálny olej neodobrala od predajcu pohonných látok a následne nedodala konečnému spotrebiteľovi a
2.
konečný spotrebiteľ odobral tento minerálny olej od predajcu pohonných látok podľa odseku 4 prostredníctvom výdajného stojana na pohonné látky.“.
78.
V § 26 ods. 4 písm. f) sa vypúšťajú slová „povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo“.
79.
V § 30 ods. 2 sa slová „podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom20b)“ nahrádzajú slovami „autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom20b) alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou,20ba) alebo uznaným spôsobom autorizácie podľa osobitného predpisu,20bb)“.
80.
V § 31 ods. 1 písm. b) sa slová „25a alebo § 25b ods. 1, 4 alebo ods. 16“ nahrádzajú slovami „25a, § 25b ods. 1, 4 alebo ods. 16 alebo § 32a, v mieste jej sídla alebo prevádzkarne“.
81.
V § 31 odsek 2 znie:
„(2)
Minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) v daňovom voľnom obehu je možné prepravovať na daňovom území v rámci podnikania odosielateľom, ktorým je
a)
distribútor pohonných látok podľa § 25b ods. 1, z miesta jeho prevádzkarne alebo z miesta, v ktorom bol tento minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu; pri dovoze je to miesto, v ktorom sa tento minerálny olej nachádzal v čase prepustenia do voľného obehu,2)
1.
do prevádzkarne distribútora pohonných látok podľa § 25b ods. 1,
2.
do prevádzkarne predajcu pohonných látok podľa § 25b ods. 4,
3.
do prevádzkarne spotrebiteľa pohonných látok podľa § 25b ods. 16,
4.
do prevádzkarne užívateľského podniku podľa § 11, ak postupuje podľa § 15 ods. 1 písm. b),
5.
na miesto, v ktorom bude preprava minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) v daňovom voľnom obehu prepusteného do vývozu25a) ukončená a tento minerálny olej opustí územie Európskej únie,
b)
osoba podľa písmena a) prvého bodu až štvrtého bodu, ak táto osoba prepravuje minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) medzi dvoma jej prevádzkarňami,
c)
osoba podľa písmena a) prvého bodu až štvrtého bodu, ak táto osoba prepravuje minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) z jej prevádzkarne do daňového skladu,
d)
osoba, ktorá prepravuje minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) iným spôsobom ako podľa písmen a) až c) a colný úrad s tým súhlasil.“.
82.
V § 31 ods. 3 prvej vete sa slová „odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Prepravu minerálneho oleja podľa odseku 2 je možné uskutočniť len na základe zjednodušeného elektronického dokumentu, a to primerane spôsobom uvedeným v osobitnom predpise,20a) ak § 31a neustanovuje inak.“.
83.
V § 31 ods. 3, 4, 7 a 9 sa slová „distribútor pohonných látok“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „odosielateľ podľa odseku 2“ v príslušnom tvare.
84.
V § 31 odseky 5 a 6 znejú:
„(5)
Preprava minerálneho oleja podľa odsekov 1 a 2 sa začína, keď minerálny olej opustí prevádzkareň schváleného odosielateľa alebo odosielateľa podľa odseku 2, alebo miesto odoslania na daňovom území, ktoré schválený odosielateľ alebo odosielateľ podľa odseku 2 oznámil colnému úradu. Odosielateľ podľa odseku 2 môže zrušiť prostredníctvom elektronického systému zjednodušený elektronický dokument, ak sa nezačala preprava minerálneho oleja podľa odseku 2.
(6)
Počas prepravy minerálneho oleja podľa odseku 1 môže schválený odosielateľ prostredníctvom elektronického systému zmeniť miesto určenia uvedené v zjednodušenom elektronickom dokumente na iné miesto určenia toho istého schváleného príjemcu alebo na miesto odoslania, a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.20a) Počas prepravy minerálneho oleja podľa odseku 2 môže odosielateľ podľa odseku 2 zmeniť miesto určenia alebo príjemcu podľa odseku 2.“.
85.
V § 31 ods. 9 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Ak v čase prijatia minerálneho oleja schváleným príjemcom nie je zábezpeka na daň zložená vo výške podľa § 32a ods. 6, colný úrad schváleného príjemcu môže pozastaviť odoslanie správy o prijatí colnému úradu schváleného odosielateľa, a to najneskôr do času zloženia zábezpeky vo výške podľa § 32a ods. 6 alebo zaplatenia dane.“.
86.
§ 31 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
Ak v čase začatia prepravy minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) z miesta, v ktorom bol tento minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území osobou podľa § 21, distribútorom pohonných látok, ktorý vyhotovil návrh zjednodušeného elektronického dokumentu, vznikne rozdiel medzi množstvom minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d), ktoré uviedol tento distribútor pohonných látok v zjednodušenom elektronickom dokumente a skutočným množstvom minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) v čase začatia jeho prepravy, preprava tohto minerálneho oleja sa považuje za uskutočnenú v súlade s týmto zákonom, ak
a)
prepravovaný minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) sprevádza dokument, v ktorom je uvedené skutočné množstvo tohto prepravovaného minerálneho oleja v čase začatia jeho prepravy, a
b)
distribútor pohonných látok oznámi skutočne odoslané množstvo minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) prostredníctvom elektronického systému6c) bezodkladne po zistení vzniknutého rozdielu, najneskôr však do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty na predloženie správy o prijatí.“.
87.
V § 31a sa slová „distribútor pohonných látok“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „odosielateľ podľa § 31 ods. 2“ v príslušnom tvare.
88.
V § 31a odsek 6 znie:
„(6)
Ak je počas prepravy minerálneho oleja v daňovom voľnom obehu elektronický systém nedostupný, schválený odosielateľ môže zmeniť miesto určenia minerálneho oleja v daňovom voľnom obehu na iné miesto určenia toho istého schváleného príjemcu alebo na miesto odoslania a odosielateľ podľa § 31 ods. 2 môže zmeniť príjemcu podľa § 31 ods. 2 alebo miesto určenia, len ak oznámil colnému úradu schváleného odosielateľa alebo odosielateľ podľa § 31 ods. 2 informácie podľa § 31 ods. 6. Schválený odosielateľ alebo odosielateľ podľa § 31 ods. 2 je povinný požadované informácie zaslať colnému úradu schváleného odosielateľa alebo odosielateľ podľa § 31 ods. 2 pred zmenou miesta určenia; odsek 4 sa použije primerane.“.
89.
§ 31a sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ustanovenia odsekov 1 až 6 a § 31 sa nevzťahujú na prepravu preukázateľne zdaneného minerálneho oleja v daňovom voľnom obehu dodaného na daňovom území distribútorom pohonných látok podľa § 25b ods. 1, ktorým je ministerstvo obrany, ozbrojeným silám Slovenskej republiky alebo ozbrojeným silám podľa § 17 ods. 1.“.
90.
V § 32a ods. 6 sa za slová „prijímaného minerálneho oleja“ vkladajú slová „najneskôr pred odoslaním minerálneho oleja schváleným odosielateľom“.
91.
V § 33 ods. 2 písm. b) sa slová „väčšej ako“ nahrádzajú slovami „v objeme presahujúcom“.
92.
V § 33 ods. 3 sa slovo „bezodkladne“ nahrádza slovami „do troch pracovných dní“.
93.
V § 34 ods. 3 sa slová „colnému úradu príslušnému pre odberateľa uvedeného v odseku 1“ nahrádzajú slovami „Colnému úradu Bratislava“.
94.
V § 34 ods. 4 sa slová „colnému úradu odberateľa (dodávateľa)“ nahrádzajú slovami „Colnému úradu Bratislava“.
95.
V § 34 ods. 5, 6, 8, 9 a 11 sa slová „colný úrad“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „Colný úrad Bratislava“ v príslušnom tvare.
96.
V § 34 ods. 7 sa slová „colnému úradu príslušnému pre splnomocnenca pre zásielkový obchod“ nahrádzajú slovami „Colnému úradu Bratislava“.
97.
V § 34 ods. 12 druhej vete sa za slovo „úrad“ vkladá slovo „Bratislava“.
98.
V § 38 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
prevzatého minerálneho oleja v pozastavení dane z iného členského štátu,“.
99.
V § 38 odsek 2 znie:
„(2)
Na vedenie evidencie podľa odseku 1 sa vzťahuje § 35 ods. 3 a 4 rovnako. V evidencii podľa odseku 1 písm. a) musí byť podľa kódov kombinovanej nomenklatúry uvedený druh predmetu dane, množstvo, miesto a dátum prevzatia.“.
100.
V § 40 ods. 8 sa slová „finančné riaditeľstvo“ nahrádzajú slovami „Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“)“.
101.
V § 42 ods. 1 písm. o) sa slová „písm. a), c) až g) a j)“ nahrádzajú slovami „písm. b) až f) a i)“.
102.
V § 42 ods. 1 písmená p) a q) znejú:
„p)
ukončí prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane na inom mieste než na mieste priameho dodania alebo na mieste prijatia uvedenom v elektronickom dokumente alebo sprievodnom dokumente,
q)
ukončí prepravu minerálneho oleja v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely na inom mieste než na mieste určenia uvedenom v zjednodušenom elektronickom dokumente alebo zjednodušenom dokumente.“.
103.
V § 42 sa odsek 1 dopĺňa písmenami r) a s), ktoré znejú:
„r)
v daňovom sklade podľa § 20 ods. 1 písm. b) vykonáva iné činnosti ako činnosti uvedené v § 20 ods. 1 písm. b),
s)
nesplní niektorú z povinností podľa § 23, § 24, § 27, § 29, § 30, § 30a, § 31 ods. 1 až 12 alebo § 31a.“.
104.
V § 42 ods. 2 písm. a) sa za slová „až k)“ vkladajú slová „a r)“ a v písm. b) sa za slová „až q)“ vkladajú slová „a s)“.
105.
V § 43 odsek 2 znie:
„(2)
Na postup colného úradu pri vydaní povolenia podľa § 21, § 25, § 26, § 32 a 32a, vydaní povolenia podľa § 11, § 19 ods. 8, § 25a, § 25b ods. 1, § 25b ods. 4 a § 34 ods. 7 a zaradení do evidencie podľa § 19a a § 25b ods. 16 sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu o registračnom konaní.30b)“.
106.
V § 43 ods. 4 sa slová „ods. 4 písm. f)“ nahrádzajú slovami „ods. 7 písm. e)“ a za slová „§ 26 ods. 3“ sa vkladajú slová „písm. b)“.
107.
V § 44 odsek 4 znie:
„(4)
Proti rozhodnutiu colného úradu vydanému podľa § 11 ods. 17, § 19 ods. 10, § 19a ods. 5, § 21 ods. 8, 9 a ods. 10 písm. d), § 22 ods. 12, § 22a ods. 1 a 2, § 23 ods. 3 a 14, § 24 ods. 12 a 13, § 25 ods. 16, 17 a ods. 18 písm. d), § 25a ods. 10, § 25b ods. 11 a ods. 19 písm. c), § 26 ods. 6, § 28 ods. 10, § 32 ods. 5, § 32a ods. 5 a 8, § 34 ods. 6, 8 a 11 a § 34a ods. 5 nemožno podať odvolanie.“.
108.
Za § 46z sa vkladá § 46za, ktorý vrátene nadpisu znie:
㤠46za
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2024
(1)
Ak konanie o žiadosti o vrátenie dane podľa § 16 v znení účinnom do 30. júna 2024 nebolo ukončené do 30. júna 2024, v konaní sa pokračuje podľa § 16 v znení účinnom do 30. júna 2024.
(2)
Ak konanie o žiadosti o vrátenie dane podľa § 17 v znení účinnom do 30. júna 2024 nebolo ukončené do 30. júna 2024, v konaní sa pokračuje podľa § 17 v znení účinnom do 30. júna 2024.
(3)
Ak konanie o uložení pokuty za porušenie § 31 alebo § 31a v znení účinnom od 13. februára 2023 osobou podľa § 31 ods. 2 v znení účinnom od 13. februára 2023 nebolo do 30. júna 2024 začaté, toto konanie sa nezačne.
(4)
Ak konanie o uložení pokuty za porušenie § 31 alebo § 31a v znení účinnom od 13. februára 2023 osobou podľa § 31 ods. 2 v znení účinnom od 13. februára 2023 nebolo právoplatne ukončené do 30. júna 2024, v konaní sa nepokračuje.
(5)
Ak konanie o uložení pokuty za porušenie § 31 alebo § 31a v znení účinnom od 13. februára 2023 osobou podľa § 31 ods. 2 v znení účinnom od 13. februára 2023 bolo do 30. júna 2024 ukončené právoplatným rozhodnutím, povinnosť zaplatiť pokutu zaniká.
(6)
Ak konanie o uložení pokuty za porušenie § 31 alebo § 31a v znení účinnom od 13. februára 2023 osobou podľa § 31 ods. 2 v znení účinnom od 13. februára 2023 bolo do 30. júna 2024 ukončené právoplatným rozhodnutím a uložená pokuta bola do 30. júna 2024 zaplatená, colný úrad túto pokutu vráti do 15. júla 2024.
(7)
Ak konanie podľa § 34 v znení účinnom do 30. júna 2024 nebolo právoplatne ukončené do 30. júna 2024, dokončí sa podľa § 34 v znení účinnom do 30. júna 2024.
(8)
Proti rozhodnutiu colného úradu vydanému v konaní podľa § 22a ods. 2, § 25b ods. 19 písm. c), § 32 ods. 5, § 32a ods. 5, § 34 ods. 6, 8 a 11 a § 34a ods. 5, ktoré sa právoplatne neskončilo do 30. júna 2024, možno podať odvolanie.“.
109.
V nadpise prílohe č. 1 sa vypúšťajú slová „v znení zákona č. 667/2004 Z. z.“.
110.
V prílohe č. 1 sa vypúšťa prvý bod.
Doterajšie body 2 až 8 sa označujú ako body 1 až 7.
111.
Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:
Čl. II
Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 631/2004 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 477/2009 Z. z., zákona č. 491/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 381/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 241/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 296/2016 Z. z., zákona č. 269/2017 Z. z., zákona č. 92/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 390/2020 Z. z., zákona č. 186/2021 Z. z., zákona č. 408/2021 Z. z. a zákona č. 530/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:
„q)
prevádzkarňou miesto alebo priestor, v ktorom osoba podľa tohto zákona vykonáva podnikateľskú činnosť súvisiacu s predmetom dane v rozsahu oprávnení tejto osoby.“.
2.
V § 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na vymáhanie nedoplatku podľa osobitného predpisu14aa) je miestne príslušný Colný úrad Bratislava.“.
3.
Doterajší text § 7 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ročné množstvo tabakových výrobkov uvedené v § 33a pre zahraničného zástupcu zahŕňa aj množstvo tabakových výrobkov prepravených podľa odseku 1 písm. g) alebo množstvo tabakových výrobkov dovezených podľa odseku 1 písm. i) zahraničným zástupcom.“.
4.
V § 9a ods. 3 písm. f) a § 19a ods. 11 písm. f) sa za slovom „konkurz“ vypúšťa čiarka a slová „povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie,“.
5.
V § 9a ods. 7 písm. c) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak dovozcovi tabakových výrobkov bola povolená reštrukturalizácia.“.
6.
V § 14 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Preukázateľne zdanenými tabakovými výrobkami na účely tohto zákona sú tabakové výrobky, ak platba dane z týchto tabakových výrobkov bola vykonaná podľa osobitných predpisov8c) alebo započítaná s vrátením dane. Za preukázateľne zdanené tabakové výrobky sa považujú aj tabakové výrobky v daňovom voľnom obehu, ktorých zdanenie je doložené dokladom potvrdzujúcim ich nadobudnutie za cenu s daňou a dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane v cene tabakových výrobkov.
(4)
Vrátenie dane si osoba uvedená v § 13 ods. 2 uplatní v tom zdaňovacom období, v ktorom tejto osobe vznikol nárok na vrátenie dane, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania má doklad podľa odseku 1, 2 alebo odseku 3. Ak osoba uvedená v § 13 ods. 2, ktorá má nárok na vrátenie dane, nemá doklad podľa odseku 1, 2 alebo odseku 3 do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol, nárok na vrátenie dane si uplatní v zdaňovacom období, za ktoré tento doklad priloží k daňovému priznaniu, v ktorom si uplatňuje vrátenie dane. Osoba neuvedená v § 13 ods. 2 si vrátenie dane uplatní po splnení podmienok podľa odseku 1, 2 alebo odseku 3 v zdaňovacom období, v ktorom jej vznikol nárok na vrátenie dane. Vrátenie dane si možno uplatniť najneskôr do štyroch rokov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikol nárok na vrátenie dane.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8c znie:
8c) § 55 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov.“.
7.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ak bola v lehote na vrátenie dane podľa odseku 5 zaslaná výzva na odstránenie nedostatkov daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania, lehota na vrátenie dane podľa odseku 5 odo dňa doručenia tejto výzvy neplynie, a to až do dňa odstránenia nedostatkov alebo do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného podľa osobitného predpisu.9a) Colný úrad daň vráti do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, a to vo výške dane uvedenej v právoplatnom rozhodnutí.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
9a) § 68a zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 16 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
stali vlastníctvom štátu podľa osobitného predpisu3) alebo ktoré zabezpečí9b) správca dane9c) okrem preukázateľne zdanených tabakových výrobkov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9b a 9c znejú:
9b) § 40 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9c) § 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z.“.
9.
V § 19 ods. 4 písm. g) sa vypúšťajú slová „alebo povolené vyrovnanie, alebo potvrdené nútené vyrovnanie,“.
10.
V § 19 ods. 7 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo dňom, keď bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie, alebo bola povolená reštrukturalizácia“.
11.
V § 19 ods. 7 písm. d) prvom bode sa vypúšťajú slová „b) a“.
12.
V § 19 sa odsek 8 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
nezvýšil zábezpeku na daň podľa § 20 ods. 6 písm. b) ani v lehote určenej vo výzve colného úradu na zvýšenie zloženej zábezpeky.“.
13.
V § 19 odsek 9 znie:
„(9)
Colný úrad môže odňať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ak prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je
a)
podnikom na výrobu tabakových výrobkov, počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nevyrába tabakové výrobky, pričom prihliada na závažnosť dôvodov,
b)
skladom tabakových výrobkov, počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov neskladuje tabakové výrobky, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.“.
14.
V § 19 ods. 10 písmeno b) znie:
„b)
colný úrad použije zloženú zábezpeku na daň na úhradu dane a prípadný zostatok zábezpeky na daň bezodkladne vráti osobe, ktorej zaniklo povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, v prípade podľa odseku 7 písm. b) dedičovi alebo súdom ustanovenému správcovi dedičstva, bezodkladne po ukončení daňovej kontroly alebo určovania dane podľa pomôcok, ak colný úrad pred zrušením registračného čísla vykoná daňovú kontrolu alebo určovanie dane podľa pomôcok; to neplatí ak ide o kladnú sumu alebo kladný rozdiel v sume dane určenej vo vyrubovacom konaní podľa osobitného predpisu,9) ak sa začne vyrubovacie konanie,“.
15.
V § 19a ods. 18 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo dňom, keď bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie, alebo bola povolená reštrukturalizácia,“.
16.
V § 19a ods. 19 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „písm. a) až e); to neplatí, ak držiteľovi povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou bola povolená reštrukturalizácia.“.
17.
V § 20 ods. 13 písm. b) sa slovo „súvahy“ nahrádza slovom „údajov“.
18.
V § 20 ods. 13 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak výška platby nepresiahne sumu 5 eur,“.
19.
V § 20 ods. 16 písm. a) prvom bode sa slová „päť dní“ nahrádzajú slovami „15 dní po lehote splatnosti alebo ktorých výška presiahla sumu 5 eur“ a v druhom bode sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak omeškanie platby nepresiahne 15 dní po lehote jej splatnosti alebo ak výška platby nepresiahne sumu 5 eur,“.
20.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:
14b) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1636 z 5. júla 2022, ktorým sa dopĺňa smernica Rady (EÚ) 2020/262 stanovením štruktúry a obsahu dokumentov, ktoré sa vymieňajú v súvislosti s prepravou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, a stanovením prahu pre straty z dôvodu povahy tovaru (Ú. v. EÚ L 247, 23. 9. 2022).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1637 z 5. júla 2022, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania smernice Rady (EÚ) 2020/262, pokiaľ ide o používanie dokumentov v súvislosti s prepravou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane a s prepravou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani po jeho uvedení do daňového voľného obehu, a ktorým sa stanovuje formulár, ktorý sa má používať pre osvedčenie o oslobodení od spotrebnej dane (Ú. v. EÚ L 247, 23. 9. 2022).“.
21.
V § 21 ods. 3, § 22 ods. 2 a § 30 ods. 2 sa slová „podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom,14c)“ nahrádzajú slovami „autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom14c) alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou14d) alebo uznaným spôsobom autorizácie podľa osobitného predpisu,14e)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14d a 14e znejú:
14d) Čl. 3 ods. 27 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
14e) § 23 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 238/2017 Z. z.“.
22.
V § 21 ods. 7, § 22 ods. 7 a § 28 ods. 2 sa slová „podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom,14c)“ nahrádzajú slovami „autorizovaná kvalifikovaným elektronickým podpisom14c) alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou14d) alebo uznaným spôsobom autorizácie podľa osobitného predpisu,14e)“.
23.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
6) Čl. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2022/1637.“.
24.
V § 22 ods. 11 druhej vete sa slová „členských štátov, ktoré“ nahrádzajú slovami „štátov, ktoré“ a posledná veta znie: „Po ukončení prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane ozbrojeným silám iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilným zamestnancom, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,5) ozbrojeným silám iných členských štátov na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie a osobám uvedeným v § 33a ods. 2, tieto osoby bezodkladne informujú o prijatí tabakových výrobkov Colný úrad Bratislava, ktorý vyhotoví správu o prijatí, pričom postupuje primerane podľa osobitných predpisov;14b) Colný úrad Bratislava zašle správu o prijatí správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa).“.
25.
V § 23 ods. 4 písm. f) sa vypúšťajú slová „alebo povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie“.
26.
V § 23 ods. 5 sa slová „množstvo tabakových výrobkov, ktoré predpokladá prijať v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov“ nahrádzajú slovami „priemerné mesačné množstvo tabakových výrobkov, ktoré predpokladá prijať za obdobie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov“.
27.
V § 23 odsek 11 znie:
„(11)
Oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, môže požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ktorá vystavila bankovú záruku, o zníženie zloženej zábezpeky na daň, ak v období troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň, v každom jednom z týchto kalendárnych mesiacov zložená zábezpeka na daň je vyššia o viac ako 20 % než daň pripadajúca na množstvo tabakových výrobkov uvedených do daňového voľného obehu v každom jednom z týchto kalendárnych mesiacov a tento stav trvá aj v čase posudzovania žiadosti o zníženie zábezpeky na daň, a žiadateľ spĺňa podmienky daňovej spoľahlivosti podľa § 20 ods. 13 písm. c) a d) počas najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň. Colný úrad rozhodne o žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň do 30 dní odo dňa jej podania a do piatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o znížení zábezpeky na daň vráti sumu časti zloženej zábezpeky na daň, ktorú vypočíta ako rozdiel medzi výškou zloženej zábezpeky na daň a priemerom súčtu dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov uvedených do daňového voľného obehu v každom jednom z troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, najviac však do výšky neuhradenej dane podľa odseku 9 a minimálnej zábezpeky na daň podľa odseku 5.“.
28.
V § 23 ods. 14 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo dňom, keď bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie, alebo bola povolená reštrukturalizácia“.
29.
V § 23 ods. 15 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „písm. a) až e)“.
30.
V § 23 ods. 17 písmeno b) znie:
„b)
colný úrad použije zloženú zábezpeku na daň na úhradu dane a prípadný zostatok zábezpeky na daň bezodkladne vráti osobe, ktorej zaniklo povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, v prípade podľa odseku 14 písm. b) dedičovi alebo súdom ustanovenému správcovi dedičstva, bezodkladne po ukončení daňovej kontroly alebo určovania dane podľa pomôcok, ak colný úrad pred zrušením registračného čísla vykoná daňovú kontrolu alebo určovanie dane podľa pomôcok; to neplatí ak ide o kladnú sumu alebo kladný rozdiel v sume dane určenej vo vyrubovacom konaní podľa osobitného predpisu,9) ak sa začne vyrubovacie konanie,“.
31.
V § 24 ods. 4 písm. f) sa vypúšťajú slová „povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo“.
32.
V § 29a ods. 6 sa za slová „prijímaných tabakových výrobkov“ vkladajú slová „najneskôr pred odoslaním tabakových výrobkov schváleným odosielateľom“.
33.
V § 30 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na miesto určenia uvedené schváleným odosielateľom v zjednodušenom elektronickom dokumente“.
34.
V § 30 ods. 4 sa vypúšťa prvá veta.
35.
V § 30 ods. 5 sa slová „alebo schváleného príjemcu“ nahrádzajú slovami „na iné miesto určenia toho istého schváleného príjemcu alebo na miesto odoslania“.
36.
V § 30 odsek 8 znie:
„(8)
Ak sa tabakové výrobky prepravujú podľa odseku 1, schválený príjemca je povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ukončenia prepravy týchto tabakových výrobkov predložiť colnému úradu schváleného príjemcu správu o prijatí; správa o prijatí musí byť autorizovaná kvalifikovaným elektronickým podpisom14c) alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou14d) alebo uznaným spôsobom autorizácie podľa osobitného predpisu,14e) ak sa schválený príjemca s colným úradom nedohodne inak. Colný úrad schváleného príjemcu elektronicky overí údaje v správe o prijatí a ak sú tieto údaje správne, potvrdí schválenému príjemcovi zaevidovanie správy o prijatí. Správu o prijatí colný úrad schváleného príjemcu po jej zaevidovaní bezodkladne zašle schválenému odosielateľovi a colnému úradu schváleného odosielateľa. Ak v čase prijatia tabakových výrobkov schváleným príjemcom nie je zábezpeka na daň zložená vo výške podľa § 29a ods. 6, colný úrad schváleného príjemcu môže pozastaviť odoslanie správy o prijatí colnému úradu schváleného odosielateľa, a to najneskôr do času zloženia zábezpeky na daň vo výške podľa § 29a ods. 6 alebo zaplatenia dane. Ak údaje uvedené v správe o prijatí nie sú správne, colný úrad schváleného príjemcu o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa správy o prijatí.“.
37.
V § 30a ods. 6 sa slová „alebo zmeniť schváleného príjemcu“ nahrádzajú slovami „na iné miesto určenia toho istého schváleného príjemcu alebo na miesto odoslania“.
38.
V § 31 ods. 2 druhej vete sa slovo „bezodkladne“ nahrádza slovami „do troch pracovných dní“.
39.
V § 32 ods. 3 sa slová „colnému úradu príslušnému pre odberateľa uvedeného v odseku 1“ nahrádzajú slovami „Colnému úradu Bratislava“.
40.
V § 32 ods. 4 sa slová „colnému úradu príslušnému pre odberateľa“ nahrádzajú slovami „Colnému úradu Bratislava“.
41.
V § 32 ods. 5, 6, 8 až 11 sa slová „colný úrad“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „Colný úrad Bratislava“ v príslušnom tvare.
42.
V § 32 ods. 7 prvej vete sa slová „colnému úradu príslušnému pre splnomocnenca pre zásielkový obchod“ nahrádzajú slovami „Colnému úradu Bratislava“.
43.
V § 32 ods. 13 druhej vete sa za slovo „úrad“ vkladá slovo „Bratislava“.
44.
V § 33a ods. 7 sa slová „Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky“ v príslušnom tvare.
45.
V § 37 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
prevzatých tabakových výrobkov v pozastavení dane z iného členského štátu,“.
46.
V § 39 ods. 3 písm. g) sa slová „colného úradu“ nahrádzajú slovami „finančného riaditeľstva“.
47.
V § 41 ods. 1 písmeno m) sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „§ 19aa ods. 12,“.
48.
V § 41 ods. 1 písmeno y) znie:
„y)
ukončí prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane na inom mieste než na mieste prijatia uvedenom v elektronickom dokumente alebo sprievodnom dokumente,“.
49.
V § 41 sa odsek 1 dopĺňa písmenom z), ktoré znie:
„z)
ukončí prepravu tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely na inom mieste než na mieste určenia uvedenom v zjednodušenom elektronickom dokumente alebo zjednodušenom dokumente.“.
50.
V § 41 ods. 2 písm. d) sa za slová „písm. y)“ vkladajú slová „alebo z)“.
51.
V § 41 ods. 4 a § 41a ods. 4 sa slová „spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov“ nahrádzajú slovami „tabakové výrobky“.
52.
V § 42 odsek 3 znie:
„(3)
Na postup colného úradu pri vydaní povolenia podľa § 19, § 23, § 24, § 29, § 29a a § 32 ods. 7 a zaradení do evidencie podľa § 9a, § 19a a 19aa sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu o registračnom konaní.25d)“.
53.
V § 42 odsek 6 znie:
„(6)
Proti rozhodnutiu colného úradu vydanému podľa § 9a ods. 7, § 19 ods. 8, 9 a ods. 10 písm. d), § 19a ods. 19 a 25, § 19aa ods. 24, § 20 ods. 11, § 20a ods. 1 a ods. 2 druhej vety, § 21 ods. 2, § 22 ods. 10, § 23 ods. 15, 16 a ods. 17 písm. d), § 24 ods. 6, § 26 ods. 10, § 29 ods. 5, § 29a ods. 5 a 8, § 32 ods. 6, 9 a 11, § 32a ods. 5, § 33 ods. 11 a § 33b ods. 3 nemožno podať odvolanie.“.
54.
V § 42 sa vypúšťa odsek 7.
55.
Za § 45b sa vkladá § 45c, ktorý znie:
㤠45c
Zrušujú sa:
1.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov,
2.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 63/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z bezdymového tabakového výrobku.“.
56.
Za § 44af sa vkladá § 44ag, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠44ag
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2024
(1)
Ak konanie podľa § 32 v znení účinnom do 30. júna 2024 nebolo právoplatne ukončené do 30. júna 2024, dokončí sa podľa § 32 v znení účinnom do 30. júna 2024.
(2)
Proti rozhodnutiu colného úradu vydanému v konaní podľa § 9a ods. 7, § 19a ods. 25, § 19aa ods. 24, § 25 ods. 9, § 29a ods. 5 a 8, § 32 ods. 6, § 32a ods. 5 a § 33b ods. 3, ktoré sa právoplatne neskončilo do 30. júna 2024, možno podať odvolanie. Proti rozhodnutiu colného úradu vydanému v konaní podľa § 19a ods. 19, § 20 ods. 11, § 21 ods. 2, § 22 ods. 10, § 26 ods. 10 a § 32 ods. 9 a 11, ktoré sa právoplatne neskončilo do 30. júna 2024, možno podať odvolanie, ktoré nemá odkladný účinok.“.
57.
V prílohe č. 1 sa vypúšťa prvý bod.
Doterajšie body 2 až 7 sa označujú ako body 1 až 6.
58.
Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:
Čl. III
Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 362/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 240/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 296/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 290/2018 Z. z., zákona č. 352/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 396/2020 Z. z., zákona č. 186/2021 Z. z., zákona č. 408/2021 Z. z., zákona č. 511/2021 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z., zákona č. 9/2023 Z. z. a zákona č. 530/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:
„t)
prevádzkarňou miesto alebo priestor, v ktorom osoba podľa tohto zákona vykonáva podnikateľskú činnosť súvisiacu s predmetom dane v rozsahu oprávnení tejto osoby.“.
2.
V § 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na vymáhanie nedoplatku podľa osobitného predpisu83a) je miestne príslušný Colný úrad Bratislava.“.
3.
V § 6 ods. 8 a 12 sa slová „potvrdením správcu dane tohto členského štátu“ nahrádzajú slovami „v súlade s osobitným predpisom13a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
13a) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2266 zo 17. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania smernice Rady 92/83/EHS, pokiaľ ide o osvedčovanie a samoosvedčovanie nezávislých malých výrobcov alkoholických nápojov na účely spotrebnej dane, (Ú. v. EÚ, L 455 20. 12. 2021) v platnom znení.“.
4.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ročné množstvo alkoholického nápoja uvedené v § 32 pre zahraničného zástupcu zahŕňa aj množstvo alkoholického nápoja prepravené podľa odseku 2 písm. f) alebo dovezené podľa odseku 2 písm. h) zahraničným zástupcom.“.
5.
V § 9 ods. 3 písm. f) sa vypúšťajú slová „a v užívateľskom podniku, ktorý používa alkoholický nápoj, ktorým je lieh na účely oslobodené od dane podľa § 40 ods. 1 písm. a)“.
6.
V § 9 ods. 4 písm. g) a § 15a ods. 4 písm. g) sa za slovom „konkurz“ vypúšťa čiarka a slová „alebo povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie“.
7.
V § 9 ods. 8 sa za slová „§ 23 ods. 4“ vkladajú slová „alebo § 27 ods. 14“.
8.
V § 9 ods. 10 sa vypúšťajú slová „odseku 2 písm. b) a“.
9.
V § 9 odsek 17 znie:
„(17)
Colný úrad je povinný zabezpečiť prítomnosť svojho zamestnanca v užívateľskom podniku podľa odseku 18. Takýto užívateľský podnik je povinný strpieť prítomnosť zamestnanca colného úradu a je povinný poskytnúť zamestnancovi colného úradu nevyhnutnú súčinnosť a zabezpečiť primerané podmienky na výkon daňového dozoru. Ak užívateľský podnik regeneruje lieh iba spôsobom podľa odseku 18 prvej vety, môže colný úrad upustiť od povinnosti zabezpečiť prítomnosť zamestnanca colného úradu v užívateľskom podniku. Ak užívateľský podnik nevykonáva svoju činnosť, colný úrad môže upustiť od povinnosti zabezpečiť prítomnosť zamestnanca colného úradu v tomto užívateľskom podniku, pričom je povinný priestory, v ktorých sa lieh regeneruje, zabezpečiť uzáverou colného úradu. Uzáverou priestoru sa rozumie uzamknutie a zabezpečenie uzáverou colného úradu všetkých prístupových miest do priestoru, v ktorom sa lieh regeneruje, a to za prítomnosti prevádzkovateľa užívateľského podniku, pričom odstránenie uzáver colného úradu a odomknutie je možné uskutočniť len v prítomnosti zamestnanca colného úradu a prevádzkovateľa užívateľského podniku. Ak nie je možné zabezpečiť uzáverou colného úradu priestory užívateľského podniku, colný úrad zabezpečí technické zariadenia a technologické zariadenia v užívateľskom podniku uzáverami colného úradu tak, aby sa zabránilo regenerácii liehu.“.
10.
V § 12 ods. 3 sa za číslo „22,“ vkladá slovo „26a,“.
11.
V § 13 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
dodala na územie iného členského štátu na podnikateľské účely a prijatie tohto alkoholického nápoja správca dane iného členského štátu potvrdí príjemcovi alkoholického nápoja v inom členskom štáte zaevidovaním správy o prijatí alebo písomnej správy o prijatí,“.
12.
V § 13 odsek 4 znie:
„(4)
Vrátenie dane si osoba uvedená v § 12 ods. 2 uplatní v tom zdaňovacom období, v ktorom vznikol tejto osobe nárok na vrátenie dane, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania má doklad podľa odseku 1, 2 alebo odseku 6. Ak osoba uvedená v § 12 ods. 2, ktorá má nárok na vrátenie dane, nemá doklad podľa odseku 1, 2 alebo odseku 6 do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol, nárok na vrátenie dane si uplatní v zdaňovacom období, za ktoré tento doklad priloží k daňovému priznaniu, v ktorom si uplatňuje vrátenie dane. Osoba neuvedená v § 12 ods. 2 si vrátenie dane uplatní po splnení podmienok podľa odseku 1, 2 alebo odseku 6 za to zdaňovacie obdobie, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol. Vrátenie dane si možno uplatniť najneskôr do štyroch rokov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikol nárok na vrátenie dane.“.
13.
V § 13 odsek 6 znie:
„(6)
Preukázateľne zdaneným alkoholickým nápojom na účely tohto zákona je alkoholický nápoj, ak platba dane z tohto alkoholického nápoja bola vykonaná podľa osobitných predpisov28a) alebo započítaná s vrátením dane. Za preukázateľne zdanený alkoholický nápoj sa považuje aj alkoholický nápoj v daňovom voľnom obehu, ktorého zdanenie je doložené dokladom potvrdzujúcim jeho nadobudnutie za cenu s daňou a dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane v cene alkoholického nápoja.“.
14.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ak je v lehote na vrátenie dane zaslaná výzva na odstránenie nedostatkov daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania, lehota na vrátenie dane podľa odseku 5 neplynie, a to odo dňa doručenia tejto výzvy až do dňa odstránenia nedostatkov alebo do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného podľa osobitného predpisu.28b) Colný úrad daň vráti do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, a to vo výške dane uvedenej v právoplatnom rozhodnutí.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28b znie:
28b) § 68a zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
15.
V § 15 ods. 4 písm. h), § 19 ods. 4 písm. g), § 52 ods. 3 písm. f) a § 54 ods. 5 písm. d) a ods. 11 písm. i) sa za slovom „konkurz“ vypúšťa čiarka a slová „povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie“.
16.
V § 15 ods. 7 a § 49b ods. 8 prvej vete sa vypúšťajú slová „a) a“.
17.
V § 15 ods. 8 písm. c), § 15a ods. 15 písm. c) a § 49b ods. 19 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo dňom, ktorým bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie“.
18.
V § 15 ods. 8 písm. d) druhom bode sa vypúšťajú slová „b) a“.
19.
V § 15 sa odsek 9 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
prevádzkovateľ daňového skladu nezvýšil zábezpeku na daň podľa § 16 ods. 7 písm. b), ani v lehote určenej vo výzve colného úradu na zvýšenie zloženej zábezpeky na daň.“.
20.
V § 15 ods. 11 písmeno b) znie:
„b)
colný úrad zloženú zábezpeku na daň použije na úhradu dane a prípadný zostatok zábezpeky na daň bezodkladne vráti osobe, ktorej zaniklo povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, v prípade podľa odseku 8 písm. b) dedičovi alebo súdom ustanovenému správcovi dedičstva, bezodkladne po ukončení daňovej kontroly alebo určovania dane podľa pomôcok, ak colný úrad pred zrušením registračného čísla vykoná daňovú kontrolu alebo určovanie dane podľa pomôcok; to neplatí, ak ide o kladnú sumu alebo kladný rozdiel v sume dane určenej vo vyrubovacom konaní podľa osobitného predpisu,28) ak sa začne vyrubovacie konanie,“.
21.
V § 15 ods. 11 písm. c) sa za slovo „banku,“ vkladajú slová „zahraničnú banku so sídlom v inom členskom štáte alebo pobočku zahraničnej banky (ďalej len „banka“),“.
22.
V § 15a ods. 14 sa slová „a) až c)“ nahrádzajú slovami „b) a c)“.
23.
V § 15a ods. 15 písmeno d) znie:
„d)
desiatym dňom odo dňa uplynutia lehoty na doplnenie zloženej zábezpeky na daň podľa odseku 10 písm. c), ak zábezpeka na daň nebola doplnená,“.
24.
V § 15a sa odsek 16 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
prevádzkovateľ daňového skladu na výrobu výživových doplnkov nezvýšil zábezpeku na daň podľa odseku 10 písm. b), ani v lehote určenej vo výzve colného úradu na zvýšenie zloženej zábezpeky na daň.“.
25.
V § 15a ods. 19 písmeno b) znie:
„b)
colný úrad zloženú zábezpeku na daň použije na úhradu dane a prípadný zostatok zábezpeky na daň bezodkladne vráti osobe, ktorej zaniklo povolenie na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov, v prípade podľa odseku 15 písm. b) dedičovi alebo súdom ustanovenému správcovi dedičstva, bezodkladne po ukončení daňovej kontroly alebo určovania dane podľa pomôcok, ak colný úrad pred zrušením registračného čísla vykoná daňovú kontrolu alebo určovanie dane podľa pomôcok; to neplatí, ak ide o kladnú sumu alebo kladný rozdiel v sume dane určenej vo vyrubovacom konaní podľa osobitného predpisu,28) ak sa začne vyrubovacie konanie,“.
26.
V § 16 odsek 4 znie:
„(4)
Povinnosť zloženia zábezpeky na daň sa nevzťahuje na
a)
lieh osobitného určenia, ktorého vlastníkom je štát,31)
b)
osobu, ktorá je prevádzkovateľom daňového skladu podľa § 46 ods. 2 písm. c) a súčasne prevádzkovateľom daňového skladu podľa osobitného predpisu,18a) ktorému bolo povolené úplné upustenie od zábezpeky podľa osobitného predpisu.18a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:
31) Zákon č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
27.
V § 16 ods. 14 písm. a) sa slová „v súvahe“ nahrádzajú slovami „na základe údajov“.
28.
V § 16 ods. 14 písm. b) druhom bode sa za slovom „zábezpeky“ čiarka nahrádza bodkočiarkou a slová „a ktorý“ sa nahrádzajú slovami „na účely posúdenia žiadosti o úplné alebo čiastočné upustenie od zábezpeky sa za nedoplatok nepovažuje, ak omeškanie platby nepresiahne 15 dní po lehote jej splatnosti alebo ak výška platby nepresiahne sumu 5 eur,“.
29.
V § 16 ods. 16 písm. a) prvom bode sa slová „päť dní“ nahrádzajú slovami „15 dní po lehote splatnosti, alebo ktorých výška presiahla sumu 5 eur“ a v druhom bode sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak omeškanie platby nepresiahne 15 dní po lehote jej splatnosti alebo ak výška platby nepresiahne sumu 5 eur,“.
30.
V § 17 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
z daňového skladu do iného daňového skladu alebo na miesto priameho dodania; miestom priameho dodania sa na účely tohto zákona rozumie miesto určené príjemcom, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu, alebo oprávneným príjemcom podľa § 19 ods. 1, ktorý opakovane prijíma alkoholický nápoj v pozastavení dane z iného členského štátu, v ktorom má byť alkoholický nápoj prepravovaný v pozastavení dane prevzatý a je prevádzkarňou príjemcu alkoholického nápoja, alebo prevádzkarňou osoby, ktorú určí príjemca alkoholického nápoja, a táto osoba nie je oprávnená prijímať alkoholický nápoj v pozastavení dane,“.
31.
V § 17 ods. 4 a 8, § 18 ods. 2 a 7, § 24 ods. 2 a § 27 ods. 2 a 8 sa slová „podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom38)“ nahrádzajú slovami „autorizovaná kvalifikovaným elektronickým podpisom38) alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou,38a) alebo uznaným spôsobom autorizácie podľa osobitného predpisu,38b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazu 37, 38a a 38b znejú:
37) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1636 z 5. júla 2022, ktorým sa dopĺňa smernica Rady (EÚ) 2020/262 stanovením štruktúry a obsahu dokumentov, ktoré sa vymieňajú v súvislosti s prepravou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, a stanovením prahu pre straty z dôvodu povahy tovaru (Ú. v. EÚ L 247, 23. 9. 2022).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1637 z 5. júla 2022, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania smernice Rady (EÚ) 2020/262, pokiaľ ide o používanie dokumentov v súvislosti s prepravou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane a s prepravou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani po jeho uvedení do daňového voľného obehu, a ktorým sa stanovuje formulár, ktorý sa má používať pre osvedčenie o oslobodení od spotrebnej dane (Ú. v. EÚ L 247, 23. 9. 2022).
38a) Čl. 3 ods. 27 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
38b) § 23 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 238/2017 Z. z.“.
32.
V § 18 ods. 12 druhej vete sa slová „členských štátov, ktoré“ nahrádzajú slovami „štátov, ktoré“ a posledná veta znie: „Po ukončení prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane ozbrojeným silám iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilným zamestnancom, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,19) ozbrojeným silám iných členských štátov na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie a osobám uvedeným v § 32 ods. 2, tieto osoby bezodkladne informujú o prijatí alkoholického nápoja Colný úrad Bratislava, ktorý vyhotoví správu o prijatí, pričom postupuje primerane podľa osobitných predpisov;37) Colný úrad Bratislava zašle správu o prijatí správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39 znie:
39) Čl. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2022/1637.“.
33.
V § 19 ods. 6 sa slová „dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov“ nahrádzajú slovami „jedného kalendárneho mesiaca“.
34.
V § 19 odsek 12 znie:
„(12)
Oprávnený príjemca, ktorý prijíma alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, môže požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ktorá vystavila bankovú záruku o zníženie zloženej zábezpeky na daň, ak v období troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň, v každom jednom z týchto kalendárnych mesiacov je zložená zábezpeka na daň vyššia o viac ako 20 % než daň pripadajúca na množstvo alkoholického nápoja uvedeného do daňového voľného obehu v každom jednom z týchto kalendárnych mesiacov a tento stav trvá aj v čase posudzovania žiadosti o zníženie zábezpeky na daň, a ak je žiadateľ daňovo spoľahlivý podľa § 16 ods. 14 písm. c) a dodržuje podmienky podľa odseku 4 počas najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň. Colný úrad rozhodne o žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň do 30 dní odo dňa jej podania a do piatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o znížení zábezpeky na daň vráti sumu časti zloženej zábezpeky na daň, ktorú vypočíta ako rozdiel medzi výškou zloženej zábezpeky na daň a priemerom súčtu dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja uvedeného do daňového voľného obehu v každom jednom z týchto troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, najviac však do výšky minimálnej zábezpeky na daň podľa odseku 6 a neuhradenej dane podľa odseku 10; pri alkoholickom nápoji, ktorým je lieh, môže colný úrad vrátiť príslušný rozdiel s prihliadnutím na stav zásob liehu a na stav zásob nenalepených kontrolných známok, ak je oprávnený príjemca odberateľom kontrolných známok.“.
35.
V § 19 ods. 14 prvá veta znie: „Oprávnený príjemca je povinný zmenu údajov podľa odseku 3 písm. b) až d) oznámiť colnému úradu najneskôr 5 pracovných dní pred vykonaním zmeny.“.
36.
V § 19 ods. 15 písm. b) sa vypúšťajú slová „dňom, keď bolo potvrdené nútené vyrovnanie, povolené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia,“.
37.
V § 19 ods. 16 písm. b) sa slová „odsekoch 4 a 6“ nahrádzajú slovami „odseku 4 písm. a) až f) a odseku 6“.
38.
V § 19 ods. 18 písmeno b) znie:
„b)
colný úrad zloženú zábezpeku na daň použije na úhradu dane a prípadný zostatok zábezpeky na daň bezodkladne vráti osobe, ktorej zaniklo povolenie prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane, v prípade podľa odseku 15 písm. a) dedičovi alebo súdom ustanovenému správcovi dedičstva, bezodkladne po ukončení daňovej kontroly alebo určovania dane podľa pomôcok, ak colný úrad pred zrušením registračného čísla vykoná daňovú kontrolu alebo určovanie dane podľa pomôcok; to neplatí, ak ide o kladnú sumu alebo kladný rozdiel v sume dane určenej vo vyrubovacom konaní podľa osobitného predpisu,28) ak sa začne vyrubovacie konanie,“.
39.
V § 20 ods. 4 písm. g) a § 49b ods. 5 písm. g) sa za slovom „konkurz“ vypúšťajú slová „alebo povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie“.
40.
V § 26a ods. 8 písm. a) sa za slovo „nápoja“ vkladá čiarka a slová „najneskôr pred odoslaním alkoholického nápoja schváleným odosielateľom“.
41.
V § 26a ods. 9 druhej vete sa za slová „schválený príjemca“ vkladajú slová „spotrebiteľského balenia“.
42.
V § 26a ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Ak schválený príjemca prijíma alkoholický nápoj opakovane, môže colný úrad na žiadosť schváleného príjemcu povoliť, aby množstvo alkoholického nápoja prijaté v jednom zdaňovacom období bolo zahrnuté do jedného daňového priznania; v takom prípade schválený príjemca podá daňové priznanie a zaplatí daň najneskôr do 25. dňa nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia.“.
43.
V § 27 ods. 1 písm. b) a c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na iné miesto prijatia určené schváleným príjemcom“.
44.
V § 27 ods. 4 sa vypúšťa prvá veta.
45.
V § 27 ods. 5 a § 27a ods. 3 sa slová „alebo schváleného príjemcu“ nahrádzajú slovami „na iné miesto prijatia určené tým istým schváleným príjemcom alebo na miesto odoslania“.
46.
V § 27 ods. 8 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Ak v čase prijatia alkoholického nápoja nie je zábezpeka na daň zložená podľa § 26a ods. 8 písm. a), colný úrad schváleného príjemcu môže pozastaviť odoslanie správy o prijatí colnému úradu schváleného odosielateľa, a to najneskôr do času zloženia zábezpeky na daň vo výške podľa § 26a ods. 8 písm. a) alebo zaplatenia dane.“.
47.
V § 27 odsek 14 znie:
„(14)
Užívateľský podnik, ktorý prijíma alkoholický nápoj na účely oslobodené od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 v daňovom voľnom obehu ako schválený príjemca, je povinný mať pri prijatí tohto alkoholického nápoja platný odberný poukaz.“.
48.
V § 29 ods. 3 úvodnej vete sa slová „colnému úradu príslušnému pre odberateľa uvedeného v odseku 1“ nahrádzajú slovami „Colnému úradu Bratislava“.
49.
V § 29 ods. 4 prvej vete sa slová „colnému úradu príslušnému pre odberateľa“ nahrádzajú slovami „Colnému úradu Bratislava“ a v tretej vete sa slová „colný úrad“ nahrádzajú slovami „Colný úrad Bratislava“.
50.
V § 29 ods. 5, 6, 8 až 10 sa slová „colný úrad“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „Colný úrad Bratislava“ v príslušnom tvare.
51.
V § 29 ods. 7 prvej vete sa slová „colnému úradu príslušnému pre splnomocnenca pre zásielkový obchod“ nahrádzajú slovami „Colnému úradu Bratislava“.
52.
V § 29 ods. 12 druhej vete sa za slovo „úrad“ vkladá slovo „Bratislava“.
53.
V § 32 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Za predaj alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov sa považuje aj dodanie alkoholického nápoja zahraničnému zástupcovi na daňovom území; pri preprave alkoholického nápoja postupuje prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov primerane podľa odseku 19.“.
54.
V § 32 ods. 7 sa slová „Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky“ v príslušnom tvare.
55.
V § 37 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
prevzatého alkoholického nápoja v pozastavení dane z iného členského štátu,“.
56.
V § 40 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „ak je prepravovaný so zjednodušeným elektronickým dokumentom,“.
57.
V § 40 ods. 2 písm. b) druhom bode sa slová „finančného riaditeľstva“ nahrádzajú slovami „colného úradu“.
58.
V § 42 ods. 2 prvej vete sa za slovo „destiláty52a)“ vkladá čiarka a slová „liehovarníckeho závodu, ktorým je egalizačná stanica,56) skladu liehu podľa § 46 ods. 2 písm. c)“.
59.
V § 46 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
prijíma, skladuje a vydáva na výrobu motorového benzínu58a) priamo do daňového skladu podľa osobitného predpisu58b) alebo používa na výrobu etyl-terc-butyléteru.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 58a a 58b znejú:
58a) § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
58b) § 19 ods. 1 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
60.
V § 46 ods. 5 úvodnej vete a písm. d) sa za slová „písm. b)“ vkladajú slová „a c)“.
61.
§ 46 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Na dodanie liehu a na použitie liehu v sklade liehu podľa odseku 2 písm. c) sa § 70 ods. 1 písm. d) až f) nepoužije.“.
62.
V § 49 ods. 3 písm. e) sa za slovom „konkurz“ vypúšťa čiarka a slová „povolené vyrovnanie alebo potvrdené nútené vyrovnanie“ sa nahrádzajú slovami „povolená reštrukturalizácia“.
63.
V § 49 ods. 14 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „písm. a) až d) alebo vstúpi do likvidácie“.
64.
V § 49b ods. 19 písmeno d) znie:
„d)
desiatym dňom odo dňa uplynutia lehoty na doplnenie zábezpeky na daň podľa odseku 11 písm. c), ak zábezpeka na daň nebola doplnená,“.
65.
V § 49b sa odsek 20 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, nezvýšil zábezpeku na daň podľa odseku 11 písm. b) ani v lehote určenej vo výzve colného úradu na zvýšenie zloženej zábezpeky na daň.“.
66.
V § 49b ods. 22 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „v prípade podľa odseku 19 písm. b) dedičovi alebo súdom ustanovenému správcovi dedičstva, bezodkladne po ukončení daňovej kontroly alebo určovania dane podľa pomôcok, ak colný úrad pred zrušením registračného čísla vykoná daňovú kontrolu alebo určovanie dane podľa pomôcok; to neplatí, ak ide o kladnú sumu alebo kladný rozdiel v sume dane určenej vo vyrubovacom konaní podľa osobitného predpisu,28) ak sa začne vyrubovacie konanie,“.
67.
§ 49b sa dopĺňa odsekom 25, ktorý znie:
„(25)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, môže požiadať o vydanie osvedčenia podľa osobitného predpisu.13a) Colný úrad pred vydaním tohto osvedčenia preverí splnenie podmienok podľa odseku 1 písm. a) až d) a celkovú ročnú výrobu liehu. Ak prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, spĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. a) až d), colný úrad vydá osvedčenie podľa osobitného predpisu.13a)“.
68.
V § 52 ods. 1 písm. b) sa za slová „daňového voľného obehu“ vkladá čiarka a slová „ak nie je zábezpeka na daň zložená podľa osobitného predpisu65a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 65a znie:
65a) Čl. 89 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení.“.
69.
V § 52 ods. 5 sa vypúšťajú slová „alebo do evidencie príjemcov (odberateľov) liehu podľa § 26 ods. 1“.
70.
V § 52 odsek 6 znie:
„(6)
Dovozca spotrebiteľského balenia je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu oznámiť colnému úradu najneskôr do 15 dní odo dňa ich vzniku, zmenu adresy prevádzkarne oznámiť colnému úradu do 30 dní odo dňa jej vzniku a zmenu údajov podľa odseku 1 písm. e) najneskôr do 15 dní od dňa jej vzniku, ak dôjde k zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov. Zmenu údajov podľa odseku 2 písm. a) je dovozca spotrebiteľského balenia povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Colný úrad preverí údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné potvrdenie o zaradení do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia alebo vydá nové potvrdenie o zaradení do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia.“.
71.
V § 52 ods. 7 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „písm. a) až e) alebo vstúpi do likvidácie“.
72.
V § 54 ods. 21 písm. a) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „písm. a) až c) alebo vstúpi do likvidácie“.
73.
V § 54 ods. 21 písm. b) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „písm. a) až h) alebo vstúpi do likvidácie“.
74.
V § 54 ods. 22 sa na konci pripája táto veta: „Colný úrad môže v odôvodnených prípadoch, na základe žiadosti držiteľa povolenia na predaj, povoliť predaj spotrebiteľského balenia inému držiteľovi povolenia na predaj alebo držiteľovi oprávnenia na distribúciu; ustanovenie § 70 ods. 1 písm. t) sa nepoužije.“.
75.
V § 56 ods. 1 sa za slovo „príjemcom,“ vkladajú slová „registrovaným odosielateľom,“.
76.
V § 63 ods. 6 sa slová „odsekov 4, 5 a 9“ nahrádzajú slovami „odsekov 4, 5 a 8“.
77.
V § 63a sa slovo „rovnako“ nahrádza slovom „primerane“.
78.
V § 65a sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
79.
V § 66 ods. 7 sa vypúšťajú slová „odseku 3 písm. c) a“.
80.
§ 66 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16)
Prevádzkovateľ malého samostatného pivovaru môže požiadať o vydanie osvedčenia podľa osobitného predpisu.13a) Colný úrad pred vydaním tohto osvedčenia preverí splnenie podmienok podľa odseku 1 a celkovú ročnú výrobu piva. Ak prevádzkovateľ malého samostatného pivovaru spĺňa podmienky podľa odseku 1, colný úrad vydá osvedčenie podľa osobitného predpisu.13a)“.
81.
V § 70 ods. 1 písm. c) sa slovo „liehu“ nahrádza slovami „alkoholického nápoja“.
82.
V § 70 sa odsek 1 dopĺňa písmenami al) a am), ktoré znejú:
„al)
je prevádzkovateľom daňového skladu podľa § 46 ods. 2 písm. c) a lieh vydá inému odberateľovi ako podľa § 46 ods. 2 písm. c),
am)
je prevádzkovateľom daňového skladu podľa § 46 ods. 2 písm. c) a lieh použije na iný ako určený účel.“.
83.
V § 70 ods. 2 písm. c) sa slovo „liehu“ nahrádza slovami „alkoholického nápoja“.
84.
V § 70 sa odsek 2 dopĺňa písmenami ah) a ai), ktoré znejú:
„ah)
vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo liehu vydaného inému odberateľovi za správny delikt podľa odseku 1 písm. al), najmenej však 3 319 eur,
ai)
vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo liehu použitého inak ako podľa § 46 ods. 2 písm. c) za správny delikt podľa odseku 1 písm. am), najmenej však 3 319 eur.“.
85.
V § 71 ods. 2 písm. a) sa slová „správny delikt“ nahrádzajú slovom „priestupok“.
86.
V § 72 ods. 2 sa slová „odsekoch 6 a 7“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
87.
V § 72 odsek 3 znie:
„(3)
Na postup colného úradu pri vydaní povolenia podľa § 15, § 15a, § 19, § 20, § 26, § 26a a 49b, pri vydaní povolenia podľa § 29 ods. 7 a § 54 a pri zaradení do evidencie podľa § 9, § 41, § 52 a 66 a pri ostatných činnostiach podľa § 63 sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu84) o registračnom konaní.“.
88.
V § 72 odsek 6 znie:
„(6)
Proti rozhodnutiu colného úradu vydanému podľa § 9 ods. 13 a 14, § 15 ods. 9, 10 a ods. 11 písm. d), § 15a ods. 16, 17 a 19 písm. d), § 16 ods. 12, § 16a ods. 1 a 2, § 17 ods. 3 a 13, § 18 ods. 10, § 18 ods. 11, § 19 ods. 16, 17 a ods. 18 písm. d), § 20 ods. 6, § 22 ods. 10, § 26 ods. 5, § 26a ods. 6, § 29 ods. 4, 6 a 9, § 30 ods. 5, § 31 ods. 8, § 31 ods. 11, § 33 ods. 3, § 34 ods. 5, § 41 ods. 4, § 49 ods. 12, 14 a 15, § 49b ods. 20, 21 a ods. 22 písm. d), § 52 ods. 7, § 54 ods. 21, § 56 ods. 4 a § 66 ods. 13 nemožno podať odvolanie.“.
89.
V § 72 sa vypúšťa odsek 7.
Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 7 a 8.
90.
§ 76g sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Osoba, ktorá prepravuje alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu na podnikateľské účely podľa § 26 v znení účinnom do 12. februára 2023, pri vrátení dane postupuje podľa § 13 ods. 2 písm. a) v znení účinnom do 30. júna 2024.“.
91.
Za § 76g sa vkladá § 76h, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠76h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2024
(1)
Ak konanie podľa § 29 v znení účinnom do 30. júna 2024 nebolo právoplatne ukončené do 30. júna 2024, dokončí sa podľa § 29 v znení účinnom do 30. júna 2024.
(2)
Proti rozhodnutiu colného úradu vydanému v konaní podľa § 15a ods. 19 písm. d), § 16a ods. 2, § 19 ods. 16 písm. b), c) a e), § 26 ods. 5, § 26a ods. 6, § 29 ods. 6 a § 30 ods. 5, ktoré sa právoplatne neskončilo do 30. júna 2024, možno podať odvolanie. Proti rozhodnutiu colného úradu vydanému v konaní podľa § 16 ods. 12, § 16a ods. 1, § 17 ods. 3, § 18 ods. 10, § 19 ods. 18 písm. a) a d), § 22 ods. 10, § 29 ods. 4, § 31 ods. 8, § 34 ods. 5, § 49 ods. 12 a § 56 ods. 4, ktoré sa právoplatne neskončilo do 30. júna 2024, možno podať odvolanie, ktoré nemá odkladný účinok.“.
92.
Za § 77a sa vkladá § 77b, ktorý znie:
㤠77b
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 118/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov.“.
93.
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
94.
V prílohe č. 2 sa vypúšťa piaty bod.
Doterajšie body 6 až 10 sa označujú ako body 5 až 9.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2024 okrem § 31 ods. 6 tretej a štvrtej vety v čl. I bode 84, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2025.
Zuzana Čaputová v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.