128/2024 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.06.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

128
ZÁKON
z 21. mája 2024,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 164/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 309/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 297/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 276/2020 Z. z., zákona č. 419/2020 Z. z., zákona č. 516/2021 Z. z., zákona č. 85/2022 Z. z., zákona č. 256/2022 Z. z., zákona č. 324/2022 Z. z., zákona č. 363/2022 Z. z., zákona č. 433/2022 Z. z. a zákona č. 108/2024 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom x), ktoré znie:
„x)
uložení povinností podľa osobitných predpisov.26b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26b znie:
26b) § 9 ods. 4 a 5 zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 10 ods. 8 a 9 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 128/2024 Z. z.“.
2.
V § 16 ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak je to potrebné počas stavu núdze v elektroenergetike, krízovej situácie v plynárenstve, stavu núdze v tepelnej energetike, núdzového stavu vyhláseného podľa osobitného predpisu34b) alebo na dosiahnutie účelu podľa osobitných predpisov26b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34b znie:
34b) Čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 17 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
bolo regulovanému subjektu zrušené povolenie na podnikanie v energetike alebo povolenie na podnikanie v tepelnej energetike podľa osobitného predpisu.34c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34c znie:
34c) § 9 ods. 2 zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 10 ods. 6 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 40 sa odsek 1 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
podrobnosti o určení ceny za služby obchodníka pri dodávke plynu koncovému odberateľovi plynu na výrobu tepla a dodávku tepla.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 222/1996 Z. z., zákona č. 117/1998 Z. z., zákona č. 252/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 568/2005 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 176/2021 Z. z., zákona č. 55/2022 Z. z., zákona č. 146/2023 Z. z., zákona č. 205/2023 Z. z. a zákona č. 127/2024 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 3 ods. 2 úvodnej vete sa za slová „smogová situácia,1ba)“ vkladajú slová „narušenie dodávok tepla“.
Čl. III
Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 309/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 184/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 100/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 439/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 293/2016 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 175/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 419/2020 Z. z., zákona č. 282/2021 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z., zákona č. 363/2022 Z. z. a zákona č. 205/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na základe rozhodnutia úradu podľa § 9 ods. 4 alebo ods. 5 alebo podľa osobitného predpisu5aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5aa znie:
5aa) § 16 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 5 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
údaje o vlastníkovi sústavy tepelných zariadení alebo jej časti.“.
3.
V § 5 sa odsek 5 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
údaje o vlastníkovi sústavy tepelných zariadení alebo jej časti.“.
4.
V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:
„i)
informácia o rozhodnutí podľa § 9 ods. 4 alebo ods. 5, ak bolo vydané,
j)
údaje o vlastníkovi sústavy tepelných zariadení alebo jej časti.“.
5.
V § 7 sa odsek 2 dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:
„k)
informácia o rozhodnutí podľa § 9 ods. 4 alebo ods. 5, ak bolo vydané,
l)
údaje o vlastníkovi sústavy tepelných zariadení alebo jej časti.“.
6.
V § 9 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
porušil závažným spôsobom alebo opakovane povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitným predpisom.11a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
11a) Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 9 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Pri zániku povolenia alebo zrušení povolenia môže úrad rozhodnúť o tom, že vlastník sústavy tepelných zariadení alebo jej časti je povinný za náhradu poskytnúť na prevádzkovanie a zabezpečenie zásobovania teplom na vymedzenom území, uvedenom v zaniknutom alebo zrušenom povolení, svoju sústavu tepelných zariadení alebo jej časť inému, v rozhodnutí určenému, držiteľovi povolenia. Vlastník sústavy tepelných zariadení alebo jej časti je povinný informovať úrad o zmene vlastníckeho práva k sústave tepelných zariadení alebo jej časti uvedenej v rozhodnutí podľa prvej vety do piatich dní od vzniku zmeny.
(5)
Úrad môže vydať predbežné opatrenie podľa § 43 Správneho poriadku, ktorým uloží vlastníkovi sústavy tepelných zariadení alebo jej časti povinnosť poskytnúť svoju sústavu tepelných zariadení alebo jej časť inému, úradom určenému, držiteľovi povolenia na účel prevádzkovania a zabezpečenia zásobovania teplom na vymedzenom území, ak hrozí prerušenie alebo obmedzenie dodávky tepla na vymedzenom území alebo stav núdze v tepelnej energetike a úrad začal konanie o zrušení povolenia. Vlastník sústavy tepelných zariadení alebo jej časti je povinný informovať úrad o zmene vlastníckeho práva k sústave tepelných zariadení alebo jej časti uvedenej v predbežnom opatrení do piatich dní od vzniku zmeny. Ak v rozhodnutí nie je ustanovené inak, predbežné opatrenie stráca účinnosť najneskôr dňom právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa odseku 4. Predbežné opatrenie sa doručuje verejnou vyhláškou tak, že sa vyvesí po dobu piatich dní na úradnej tabuli úradu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Úrad zverejňuje predbežné opatrenie súčasne na svojom webovom sídle. Informácia o zverejnení predbežného opatrenia sa zasiela vlastníkovi sústavy tepelných zariadení alebo jej časti a držiteľovi povolenia, ktorému vznikla povinnosť prevádzkovania a zabezpečenia zásobovania teplom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 sa vypúšťa.
8.
§ 9 sa dopĺňa odsekmi 6 až 13, ktoré znejú:
„(6)
Ak úrad zrušil povolenie podľa odseku 2 písm. b) alebo písm. g), tej istej osobe nie je možné vydať povolenie po dobu piatich rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo povolenie zrušené. Povolenie nie je možné vydať ani osobe zriadenej alebo ovládanej osobou, ktorej bolo v posledných piatich rokoch zrušené povolenie podľa odseku 2 písm. b) alebo písm. g) a osobe, ktorej štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu bol alebo je v čase podania žiadosti o vydanie povolenia štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu osoby, ktorej bolo v posledných piatich rokoch zrušené povolenie podľa odseku 2 písm. b) alebo písm. g).
(7)
Vlastník sústavy tepelných zariadení alebo jej časti potrebnej na zabezpečenie zásobovania teplom na vymedzenom území je povinný poskytnúť inému, v rozhodnutí určenému, držiteľovi povolenia, ktorému vznikla povinnosť prevádzkovania a zabezpečenia zásobovania teplom, súčinnosť na zabezpečenie činností podľa odseku 4 alebo odseku 5.
(8)
Držiteľ povolenia, ktorému vznikla povinnosť prevádzkovania a zabezpečenia zásobovania teplom, je povinný pri výkone činností uvedených v rozhodnutí vydanom podľa odseku 4 alebo odseku 5 dodržiavať povinnosti držiteľa povolenia podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu.12)
(9)
Pri výkone činností podľa rozhodnutia vydaného podľa odseku 4 alebo odseku 5 prechádza právo na úhradu za výkon regulovanej činnosti na toho držiteľa povolenia, ktorému vznikla povinnosť prevádzkovania a zabezpečenia zásobovania teplom. Držiteľ povolenia, ktorému vznikla povinnosť prevádzkovania a zabezpečenia zásobovania teplom, uplatňuje ceny za výkon regulovanej činnosti podľa cenového rozhodnutia vydaného pôvodnému držiteľovi povolenia do času, kým mu je úradom schválená alebo určená cena za výkon tejto regulovanej činnosti.
(10)
Pôvodný držiteľ povolenia je povinný do troch dní od oznámenia rozhodnutia podľa odseku 4 alebo odseku 5 poskytnúť úradom určenému držiteľovi povolenia, ktorému vznikla povinnosť prevádzkovania a zabezpečenia zásobovania teplom, zoznam odberateľov, zoznam dodávateľov energií, tovarov a služieb potrebných na prevádzkovanie a zabezpečenie zásobovania teplom, kompletnú dokumentáciu k sústave tepelných zariadení alebo jej časti potrebnú na výkon regulovanej činnosti a údaje na účely merania a fakturácie tepla.
(11)
Odberateľ, ktorému dodáva teplo úradom určený držiteľ povolenia, ktorému na základe rozhodnutia podľa odseku 4 alebo odseku 5 vznikla povinnosť prevádzkovania a zabezpečenia zásobovania teplom, je povinný tomuto držiteľovi povolenia uhradiť cenu za dodávku a rozvod tepla.
(12)
Ak pred vyhlásením konkurzu na majetok vlastníka sústavy tepelných zariadení alebo jej časti bolo vo vzťahu k sústave tepelných zariadení alebo jej časti vydané predbežné opatrenie podľa odseku 5, dotknutá sústava tepelných zariadení alebo jej časť začne podliehať konkurzu až okamihom zrušenia tohto predbežného opatrenia.
(13)
Držiteľ povolenia, ktorému vznikla povinnosť prevádzkovania a zabezpečenia zásobovania teplom, je povinný do troch dní od poskytnutia informácií podľa odseku 10 informovať dodávateľov energií, tovarov a služieb potrebných na prevádzkovanie a zabezpečenie zásobovania teplom o povinnosti prevádzkovania a zabezpečenia zásobovania teplom podľa odseku 4 alebo odseku 5.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
12) Napríklad § 22 ods. 4 a § 29 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
9.
V § 27 úvodná veta znie: „Stav núdze v tepelnej energetike je zníženie alebo prerušenie dodávok tepla alebo vyradenie sústavy tepelných zariadení z činnosti, ktoré môže spôsobiť ohrozenie života a zdravia ľudí na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného územia v dôsledku“.
10.
V § 27 písmeno a) znie:
„a)
mimoriadnej udalosti alebo krízovej situácie,19)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
19) Napríklad ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.“.
11.
V § 27 písm. c) sa za slovo „palivá“ vkladá čiarka a slová „nakupované teplo“.
12.
§ 27 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
opatrení hospodárskej mobilizácie.19a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
19a) § 5 zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 173/2015 Z. z.“.
13.
§ 28 znie:
㤠28
(1)
Stav núdze v tepelnej energetike vyhlasuje a odvoláva pre územie kraja okresný úrad v sídle kraja, pre územie okresu okresný úrad a pre územie obce obec. Pri vyhlasovaní a odvolávaní mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu sa postupuje podľa osobitného predpisu.19aa)
(2)
Ak dôjde k ohrozeniu zdravia alebo života veľkej skupiny odberateľov tepla alebo hrozbe značných hospodárskych škôd u koncových odberateľov tepla na vymedzenom území, stav núdze v tepelnej energetike vyhlasuje a odvoláva vláda na návrh ministerstva. Vyhlásenie stavu núdze v tepelnej energetike podľa prvej vety sa oznamuje vo verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkoch.
(3)
Súčasťou vyhlásenia stavu núdze v tepelnej energetike je aj vyhlásenie rozsahu obmedzujúcich opatrení na spotrebu tepla a rozsahu povinností držiteľov povolení a ostatných fyzických osôb a právnických osôb na odstránenie stavu núdze. Držiteľ povolenia na rozvod tepla pri tepelných sieťach zásobovaných viac ako 50 % z jedného zdroja je povinný zistiť účinky výpadu tohto zdroja a podľa výsledku zabezpečiť vstupy do tepelnej siete na pripojenie náhradných zdrojov.
(4)
Koordináciu obmedzujúcich opatrení a povinností podľa odseku 3 zabezpečuje
a)
okresný úrad v sídle kraja, ak stav núdze v tepelnej energetike bol vyhlásený na území kraja,
b)
okresný úrad, ak stav núdze v tepelnej energetike bol vyhlásený na území okresu,
c)
obec, ak stav núdze v tepelnej energetike bol vyhlásený na území obce.
(5)
Orgán, ktorý vyhlásil stav núdze podľa odseku 1, je povinný informovať ministerstvo, úrad, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, príslušné hasičské záchranné zbory, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a príslušné zdravotnícke orgány o predpokladanom trvaní obmedzenia dodávok tepelnej energie.
(6)
Postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19aa znie:
19aa) Napríklad ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 387/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 179/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
14.
V § 35 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
od 33 000 eur do 5 000 000 eur za porušenie povinností uložených rozhodnutím úradu podľa § 9 ods. 4 alebo ods. 5, za porušenie niektorej z povinností podľa § 9 ods. 7 až 10 a podľa § 38af ods. 2 a 3.“.
15.
Za § 38ae sa vkladá § 38af, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠38af
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)
Konania začaté a právoplatne neukončené pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(2)
Držiteľ povolenia je povinný pri podaní prvej písomnej žiadosti o zmenu údajov uvedených v povolení po nadobudnutí účinnosti tohto zákona v žiadosti uviesť aj údaje o vlastníkovi sústavy tepelných zariadení alebo jej časti.
(3)
Držiteľ povolenia je povinný do 30. júna 2025 písomne požiadať úrad o uvedenie údajov o vlastníkovi sústavy tepelných zariadení alebo jej časti v povolení.“.
Čl. IV
Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 382/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 162/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 309/2018 Z. z., zákona č. 419/2020 Z. z., zákona č. 85/2022 Z. z., zákona č. 256/2022 Z. z., zákona č. 324/2022 Z. z., zákona č. 393/2022 Z. z., zákona č. 433/2022 Z. z., zákona č. 205/2023 Z. z., zákona č. 309/2023 Z. z., zákona č. 108/2024 Z. z. a zákona č. 109/2024 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na základe rozhodnutia úradu podľa § 10 ods. 8 alebo ods. 9 alebo podľa osobitného predpisu14b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:
14b) § 16 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
uvedenie údajov o vlastníkovi elektroenergetického zariadenia, zariadenia na výrobu, prepravu, distribúciu a uskladňovanie plynu, zariadenia na prepravu pohonných látok alebo ropy, zariadenia na plnenie tlakových nádob alebo zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka.“.
3.
V § 7 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
uvedenie údajov o vlastníkovi elektroenergetického zariadenia, zariadenia na výrobu, prepravu, distribúciu a uskladňovanie plynu, zariadenia na prepravu pohonných látok alebo ropy, zariadenia na plnenie tlakových nádob alebo zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka.“.
4.
V § 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:
„h)
informáciu o rozhodnutí podľa § 10 ods. 8 alebo ods. 9, ak bolo vydané,
i)
údaje o vlastníkovi elektroenergetického zariadenia, zariadenia na výrobu, prepravu, distribúciu a uskladňovanie plynu, zariadenia na prepravu pohonných látok alebo ropy, zariadenia na plnenie tlakových nádob alebo zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka.“.
5.
V § 10 ods. 1 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v lehote 30 dní odo dňa, kedy tieto zmeny nastali.“.
6.
V § 10 sa odsek 6 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
porušil závažným spôsobom alebo opakovane povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitným predpisom.20a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
20a) Napríklad zákon č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1775/2005 (Ú. v. EÚ L 211, 14. 8. 2009) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (Ú. v. EÚ L 326, 8. 12. 2011), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/942 z 5. júna 2019, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 158, 14. 6. 2019), nariadenie (EÚ) 2019/943.“.
7.
§ 10 sa dopĺňa odsekmi 7 až 16, ktoré znejú:
„(7)
Ak úrad zrušil povolenie podľa odseku 6 písm. b) alebo písm. f), tej istej osobe nie je možné vydať povolenie po dobu piatich rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo povolenie zrušené. Povolenie nie je možné vydať ani osobe zriadenej alebo ovládanej osobou, ktorej bolo v posledných piatich rokoch zrušené povolenie podľa odseku 6 písm. b) alebo písm. f) a osobe, ktorej štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu bol alebo je v čase podania žiadosti o vydanie povolenia štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu osoby, ktorej bolo v posledných piatich rokoch zrušené povolenie podľa odseku 6 písm. b) alebo písm. f).
(8)
Pri zániku povolenia alebo zrušení povolenia môže úrad rozhodnúť o tom, že vlastník zariadení potrebných na výkon regulovanej činnosti20b) alebo ich časti je povinný za náhradu poskytnúť na prevádzkovanie a zabezpečenie výkonu regulovaných činností na vymedzenom území, uvedenom v zaniknutom alebo zrušenom povolení, svoje zariadenia alebo ich časť inému, v rozhodnutí určenému, držiteľovi povolenia. Vlastník zariadení potrebných na výkon regulovanej činnosti alebo ich časti je povinný informovať úrad o zmene vlastníckeho práva k zariadeniam alebo ich časti uvedeným v rozhodnutí podľa prvej vety do piatich dní od vzniku zmeny.
(9)
Úrad môže vydať predbežné opatrenie podľa § 43 Správneho poriadku, ktorým uloží vlastníkovi zariadení potrebných na výkon regulovaných činností alebo ich časti povinnosť poskytnúť svoje zariadenia alebo ich časť inému, úradom určenému, držiteľovi povolenia na účel prevádzkovania a zabezpečenia regulovaných činností na vymedzenom území, ak úrad začal konanie o zrušení povolenia. Vlastník zariadení potrebných na výkon regulovanej činnosti alebo ich časti je povinný informovať úrad o zmene vlastníckeho práva k zariadeniam alebo ich časti uvedeným v predbežnom opatrení do piatich dní od vzniku zmeny. Ak v rozhodnutí nie je ustanovené inak, predbežné opatrenie stráca účinnosť najneskôr dňom právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa odseku 8. Predbežné opatrenie sa doručuje verejnou vyhláškou tak, že sa vyvesí po dobu piatich dní na úradnej tabuli úradu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Úrad zverejňuje predbežné opatrenie súčasne na svojom webovom sídle. Informácia o zverejnení predbežného opatrenia sa zasiela vlastníkovi zariadení potrebných na výkon regulovanej činnosti alebo ich časti a prevádzkovateľovi, ktorému predbežným opatrením vznikla povinnosť prevádzkovania a zabezpečenia regulovaných činností.
(10)
Vlastník zariadení potrebných na výkon regulovanej činnosti alebo ich časti je povinný poskytnúť inému, v rozhodnutí určenému, držiteľovi povolenia, ktorému vznikla povinnosť prevádzkovania a zabezpečenia regulovaných činností, súčinnosť na zabezpečenie činností podľa odseku 8 alebo odseku 9.
(11)
Prevádzkovateľ, ktorému vznikla povinnosť prevádzkovania a zabezpečenia regulovaných činností, je povinný pri výkone činností uvedených v rozhodnutí vydanom podľa odseku 8 alebo odseku 9 dodržiavať povinnosti držiteľa povolenia podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu.20c)
(12)
Pri výkone činností podľa rozhodnutia vydaného podľa odseku 8 alebo odseku 9 prechádza právo na úhradu za výkon regulovaných činností na toho prevádzkovateľa, ktorému vznikla povinnosť prevádzkovania a zabezpečenia regulovaných činností. Prevádzkovateľ, ktorému vznikla povinnosť prevádzkovania a zabezpečenia regulovaných činností, uplatňuje ceny za výkon regulovanej činnosti podľa cenového rozhodnutia vydaného predchádzajúcemu prevádzkovateľovi do času, kým mu je úradom schválená alebo určená cena za výkon tejto regulovanej činnosti.
(13)
Predchádzajúci prevádzkovateľ je povinný do troch dní od oznámenia rozhodnutia podľa odseku 8 alebo odseku 9 poskytnúť novému prevádzkovateľovi, ktorému vznikla povinnosť prevádzkovania a zabezpečenia regulovaných činností, zoznam odberateľov, zoznam dodávateľov energií, tovarov a služieb potrebných na prevádzkovanie a zabezpečenie regulovaných činností, kompletnú dokumentáciu k zariadeniam potrebným na výkon regulovanej činnosti alebo ich časti a údaje na účely merania a fakturácie elektriny a plynu.
(14)
Odberateľ, ktorému dodáva alebo distribuuje elektrinu alebo plyn nový prevádzkovateľ, ktorému na základe rozhodnutia podľa odseku 8 alebo odseku 9 vznikla povinnosť prevádzkovania a zabezpečenia regulovaných činností, je povinný tomuto prevádzkovateľovi uhradiť cenu za dodávku a distribúciu elektriny a plynu.
(15)
Ak pred vyhlásením konkurzu na majetok vlastníka zariadení potrebných na výkon regulovaných činností alebo ich časti bolo vo vzťahu k zariadeniam potrebným na výkon regulovaných činností alebo ich časti vydané predbežné opatrenie podľa odseku 9, dotknuté zariadenia alebo ich časť začnú podliehať konkurzu až okamihom zrušenia tohto predbežného opatrenia.
(16)
Držiteľ povolenia, ktorému vznikla povinnosť prevádzkovania a zabezpečenia regulovaných činností, je povinný do troch dní od poskytnutia informácií podľa odseku 13 informovať dodávateľov energií, tovarov a služieb potrebných na prevádzkovanie a zabezpečenie regulovaných činností o povinnosti prevádzkovania a zabezpečenia regulovaných činností podľa odseku 8 alebo odseku 9.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 20b a 20c znejú:
20b) § 2 písm. c) prvý bod až štvrtý bod zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
20c) Napríklad § 22 ods. 4 a § 29 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 69 sa odsek 2 dopĺňa písmenom z), ktoré znie:
„z)
dodávať plyn koncovému odberateľovi plynu na výrobu tepla a dodávku tepla, ktorého cena za služby obchodníka, ktorá sa skladá z ceny za komoditu a ostatných nákladov obchodníka na zabezpečenie plynu okrem nákladov na prepravu plynu a distribúciu plynu, nesmie byť vyššia ako hodnota ustanovená úradom vo všeobecnom záväznom právnom predpise, ktorý ustanoví podrobnosti o určení ceny za služby obchodníka pri dodávke plynu koncovému odberateľovi plynu na výrobu tepla a dodávku tepla.“.
9.
V § 90 písm. a) sa slová „§ 10 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 1, 8 až 13“, slová „§ 69 ods. 2 písm. a), b), d), e) až l), p) až s)“ sa nahrádzajú slovami „§ 69 ods. 2 písm. a), b), d), e) až l), p) až s), v) až z)“ a na konci sa pripája čiarka a tieto slová: „§ 96n ods. 2 a 3“.
10.
V § 91 ods. 2 písm. c) sa za slová „porušenie povinností podľa“ vkladajú slová „§ 10 ods. 8 až 13,“ a za slová „37a ods. 3 a 5“ sa vkladá čiarka a slová „§ 96n ods. 2 a 3“.
11.
V § 91 ods. 2 písm. f) sa slová „§ 69 ods. 2 písm. a), b), d), e) až l), p) až s)“ nahrádzajú slovami „§ 69 ods. 2 písm. a), b), d), e) až l), p) až s), v) až z)“.
12.
Za § 96m sa vkladá § 96n, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠96n
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)
Konania začaté a právoplatne neukončené pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(2)
Držiteľ povolenia je povinný pri podaní prvej písomnej žiadosti o vykonanie zmeny v povolení po nadobudnutí účinnosti tohto zákona v žiadosti uviesť aj údaje o vlastníkovi elektroenergetického zariadenia, zariadenia na výrobu, prepravu, distribúciu a uskladňovanie plynu, zariadenia na prepravu pohonných látok alebo ropy, zariadenia na plnenie tlakových nádob alebo zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka.
(3)
Držiteľ povolenia je povinný do 30. júna 2025 písomne požiadať úrad o uvedenie údajov o vlastníkovi elektroenergetického zariadenia, zariadenia na výrobu, prepravu, distribúciu a uskladňovanie plynu, zariadenia na prepravu pohonných látok alebo ropy, zariadenia na plnenie tlakových nádob alebo zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka v povolení.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zuzana Čaputová v. r.

v z. Peter Žiga v. r.

v z. Robert Kaliňák v. r.