102/2024 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2024 do 31.12.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

102
ZÁKON
z 24. apríla 2024,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 593/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 83/2009 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 471/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 83/2010 Z. z., zákona č. 490/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 360/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 268/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 297/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 323/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 369/2018 Z. z., zákona č. 317/2019 Z. z., zákona č. 318/2019 Z. z., zákona č. 368/2019 Z. z., zákona č. 344/2020 Z. z., zákona č. 186/2021 Z. z., zákona č. 346/2021 Z. z., zákona č. 408/2021 Z. z., zákona č. 222/2022 Z. z., zákona č. 516/2022 Z. z., zákona č. 9/2023 Z. z., zákona č. 309/2023 Z. z. a zákona č. 530/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
V § 4a ods. 2 sa nad slovom „osobou“ odkaz „4a)“nahrádza odkazom „4e)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4e znie:
4e) § 66a Obchodného zákonníka.“.

20.
V § 27 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
tovary a služby, ktoré v rámci aktivít sociálnej ekonomiky6ad) dodáva registrovaný sociálny podnik,6ae) ktorý 100 % svojho zisku po zdanení používa na dosiahnutie svojho hlavného cieľa.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6af sa vypúšťa.
21.
V § 32 ods. 2 písm. a) sa slová „§ 28 až 41“ nahrádzajú slovami „odseku 1 a § 28 až 36“.
43.
§ 70a sa dopĺňa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:
„(11)
Tuzemský poskytovateľ platobných služieb podľa odseku 3 je povinný spôsobom podľa odseku 5 písm. b) a v lehote určenej vo výzve daňového úradu sprístupniť finančnému riaditeľstvu záznamy podľa odseku 8 za príslušný kalendárny štvrťrok, ak
a)
tieto záznamy nesprístupnil v lehote alebo spôsobom podľa odseku 5 písm. b) alebo
b)
sprístupnené záznamy sú neúplné alebo nesprávne.
(12)
Nesplnenie povinnosti podľa odseku 11 sa považuje za správny delikt podľa osobitného predpisu.28r)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28r znie:
28r) § 154 ods. 1 písm. j) zákona č. 563/2009 Z. z.“.
Čl. II
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona č. 223/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 609/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 53/2009 Z. z., zákona č. 482/2009 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 30/2010 Z. z., zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 212/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 353/2013 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 268/2017 Z. z., zákona č. 352/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 362/2019 Z. z., zákona č. 387/2020 Z. z., zákona č. 186/2021 Z. z., zákona č. 254/2021 Z. z., zákona č. 408/2021 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 491/2021 Z. z. a zákona č. 43/2024 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
V § 13 ods. 1 písmeno h) znie:
„h)
ktorá je dlžníkom podľa colných predpisov pri prepustení minerálneho oleja do voľného obehu,2a) ak na také prepustenie nenadväzuje pozastavenie dane,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
2a) Čl. 201 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení.“.
3.
V § 25b odsek 21 znie:
„(21)
Minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) po prepustení do voľného obehu, na ktoré nenadväzuje pozastavenie dane, môže z miesta dovozu prepraviť podľa § 31 ods. 2 len osoba podľa odseku 1.“.
5.
V § 31 ods. 2 písm. a) sa slová „je to miesto, v ktorom sa tento minerálny olej nachádzal v čase prepustenia do voľného obehu2)“ nahrádzajú slovami „z miesta dovozu“.
6.
V § 44 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Miestne príslušným správcom majetku uvedeného v odseku 1 je colný úrad, ktorého rozhodnutím sa podľa osobitného predpisu7) stal minerálny olej majetkom štátu. Ak miestnu príslušnosť nie je možné určiť podľa prvej vety, riadi sa miestom umiestnenia minerálneho oleja, ktorý sa stal majetkom štátu podľa osobitného predpisu,7) v čase jeho odovzdania do správy colnému úradu.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
7) Napríklad § 135, 456 a 462 Občianskeho zákonníka, § 64, 65, 69, 75, 77, 83 a 84a zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 59, 60 a 83 Trestného zákona, § 40 až 43 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 44 ods. 3 sa bodkočiarka nahrádza čiarkou a slová „ustanovenia tohto zákona tým nie sú dotknuté“ sa nahrádzajú slovami „ak odsek 4 neustanovuje inak“.
8.
V § 44 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Majetok štátu uvedený v odseku 1 nie je colný úrad povinný ponúknuť v osobitnom ponukovom konaní alebo v elektronickej aukcii; pri jeho prevode je colný úrad povinný postupovať transparentne, hospodárne a efektívne.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
Čl. III
Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 631/2004 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 477/2009 Z. z., zákona č. 491/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 381/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 241/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 296/2016 Z. z., zákona č. 269/2017 Z. z., zákona č. 92/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 390/2020 Z. z., zákona č. 186/2021 Z. z., zákona č. 408/2021 Z. z. a zákona č. 43/2024 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9a ods. 1 úvodná veta znie: „Osoba, ktorá chce v rámci podnikania dovážať spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov z územia tretích štátov a uvádzať ho do daňového voľného obehu na daňovom území okrem prevádzkovateľa daňového skladu (ďalej len „dovozca tabakových výrobkov“), je povinná požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie dovozcov tabakových výrobkov. Žiadosť o zaradenie do evidencie dovozcov tabakových výrobkov musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu25d)“.
2.
V § 12 ods. 1 písmeno h) znie:
„h)
ktorá je dlžníkom podľa colných predpisov pri prepustení tabakových výrobkov do voľného obehu,2aa) ak na takéto prepustenie nenadväzuje pozastavenie dane,“.
3.
V § 14 ods. 1 písm. b) sa slová „dovozcovi tabakových výrobkov“ nahrádzajú slovami „osobe podľa § 12 ods. 1 písm. h)“.
4.
V § 19a ods. 5 písm. d) sa slová „na ktorej účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie tabakovej suroviny do voľného obehu,2aa) okrem predloženia colného vyhlásenia na prepustenie tabakovej suroviny do voľného obehu,2aa)“ nahrádzajú slovami „ktorá je dlžníkom podľa colných predpisov pri prepustení tabakovej suroviny do voľného obehu,“.
Čl. IV
Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 283/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 485/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 348/2013 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 362/2019 Z. z. a zákona č. 408/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 21 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
prijatia colného vyhlásenia na prepustenie uhlia do voľného obehu,19b) ak na také prepustenie nenadväzuje oslobodenie od dane,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19b znie:
19b) Čl. 201 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskej únie (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 269, 10. 10. 2013).“.
2.
V § 21 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
vzniku colného dlhu iným spôsobom ako podľa písmena a).“.
3.
V § 22 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „a ods. 2 písm. a)“.
4.
V § 22 odsek 3 znie:
„(3)
Platiteľom dane z uhlia je aj osoba,
a)
ktorá je konečným spotrebiteľom uhlia okrem koncového odberateľa uhlia v domácnosti, a ktorá je dlžníkom podľa colných predpisov pri prepustení uhlia do voľného obehu, ak na voľný obeh nenadväzuje oslobodenie od dane,
b)
ktorej colný dlh vznikol iným spôsobom ako podľa písmena a),
c)
ktorá je dlžníkom podľa colných predpisov pri prepustení uhlia do voľného obehu.“.
Čl. VI
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 339/2016 Z. z., zákona č. 267/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 369/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 416/2020 Z. z., zákona č. 421/2020 Z. z., zákona č. 45/2021 Z. z., 395/2021 Z. z., zákona č. 408/2021 Z. z., zákona č. 39/2022 Z. z., zákona č. 250/2022 Z. z., zákona č. 325/2022 Z. z., zákona č. 395/2022 Z. z., zákona č. 433/2022 Z. z., zákona č. 496/2022 Z. z., zákona č. 519/2022 Z. z., zákona č. 59/2023 Z. z., zákona č. 507/2023 Z. z., zákona č. 508/2023 Z. z. a zákona č. 87/2024 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
V § 57 ods. 5 druhá veta znie:
„Pri výpočte úroku sa použije základná sadzba pre stanovenie referenčnej a diskontnej sadzby v Slovenskej republike zverejnená na webovom sídle Protimonopolného úradu Slovenskej republiky platná v deň, ktorý nasleduje po dni splatnosti dane, zvýšená o 100 bázických bodov; ak je táto základná sadzba zvýšená o 100 bázických bodov nižšia ako 3 %, pri výpočte úroku sa použije ročná úroková sadzba 3 %.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39 sa vypúšťa.
3.
V § 67 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Odvolanie proti rozhodnutiu o registrácii podľa prvej vety nemá odkladný účinok.“.
4.
Za § 165o sa vkladá § 165p, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠165p
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona
Ročná úroková sadzba podľa § 57 ods. 5 v znení účinnom dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa prvýkrát použije na rozhodnutia vydané po dni nadobudnutia účinnosti tohto zákona.“.
Čl. VIII
Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 362/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 240/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 296/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 290/2018 Z. z., zákona č. 352/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 396/2020 Z. z., zákona č. 186/2021 Z. z., zákona č. 408/2021 Z. z., zákona č. 511/2021 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z., zákona č. 9/2023 Z. z. a zákona č. 43/2024 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
V § 11 ods. 1 písmeno h) znie:
„h)
ktorá je dlžníkom podľa colných predpisov pri prepustení alkoholického nápoja do voľného obehu, ak na takéto prepustenie nenadväzuje pozastavenie dane,“.
4.
V § 13 ods. 1 písm. d) sa slová „dovozcovi alkoholického nápoja, ktorým je lieh, ak prevzal“ nahrádzajú slovami „osobe podľa § 11 ods. 1 písm. h), ak prevzala pri dovoze“.
Čl. IX
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 20 a 21, čl. II bodov 2, 3 a 5 až 8, čl. III bodov 1 až 4, čl. IV bodov 1 až 4 a čl. VIII bodov 2 a 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2024, čl. I bodov 1, 3 až 19, 22 až 42, 44 až 57, 59, 61 a 62, čl. V a čl. VI bodu 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2025, čl. VII, ktorý nadobúda účinnosť 30. júna 2025, čl. I § 84a ods. 1, ods. 2 písm. a) a ods. 3 až 5 v bode 58 a bodu 60, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2025, a okrem čl. I § 84a ods. 2 písm. b) a § 84b v bode 58, čl. II bodov 1 a 4, čl. III bodu 5, čl. IV bodov 5 a 6 a čl. VIII bodov 1, 3 a 5. ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2026.
Zuzana Čaputová v. r.

v z. Peter Žiga v. r.

Robert Fico v. r.