48/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

48
ZÁKON
z 1. februára 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 125/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 585/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 102/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 230/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 461/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 14/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z., zákona č. 355/2013 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 358/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 59/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 57/2019 Z. z., zákona č. 233/2019 Z. z., zákona č. 389/2019 Z. z., zákona č. 420/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 66/2021 Z. z. a zákona č. 432/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 30 ods. 3 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i)
Národnému bezpečnostnému úradu, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu a Policajnému zboru pri výkone bezpečnostných previerok podľa osobitného predpisu,7aa)“.
Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).
Poznámka pod čiarou k odkazu 7aa znie:
7aa) § 17 a 18 zákona č. 215/2004 Z. z. v znení zákona č. 255/2006 Z. z.“.
2.
V § 34 ods. 1 a § 55 ods. 8 sa číslo „6“ nahrádza číslom „7“.
3.
V § 35 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Účastníkom konania je aj právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu, ktorej predmetom podnikania je konsolidácia pohľadávok verejného sektora podľa osobitného predpisu7la) (ďalej len „poverená osoba), a to od okamihu oznámenia skutočnosti, že je oprávnenou osobou na vymáhanie pohľadávky podľa osobitného predpisu,7ab) exekútorovi; ustanovenia § 36 a 37 sa nepoužijú a dodatok k povereniu sa nevyžaduje. Exekútor bezodkladne vyznačí skutočnosť podľa prvej vety v registri exekúcií.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7ab znie:
7ab) § 16 ods. 7 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
4.
V § 37 ods. 3 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to platí aj vtedy, ak došlo k zastaveniu exekúcie vo vzťahu k niektorému z povinných.“.
5.
V § 40 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Žiadosť o poskytnutie súčinnosti sa doručuje do vlastných rúk.“.
6.
V § 40 odsek 3 znie:
„(3)
Ak povinný alebo osoba uvedená v odseku 2 neposkytne exekútorovi súčinnosť požadovanú podľa tohto zákona a tento nedostatok bráni vedeniu exekúcie, exekútor je oprávnený uložiť donucovacie opatrenie podľa § 43a ods. 4 alebo podať na súde návrh na uloženie donucovacieho opatrenia podľa § 43a ods. 5; donucovacie opatrenie podľa § 43a ods. 4 možno uložiť fyzickej osobe len v prípade, ak bola žiadosť o poskytnutie súčinnosti doručená spôsobom podľa § 61b. Ak je to potrebné, môže tiež požiadať orgán Policajného zboru o predvedenie povinného alebo osoby uvedenej v odseku 2, ak ich o možnosti predvedenia poučil; prvá veta platí rovnako. Trovy predvedenia povinného hradí povinný a vymáhajú sa na základe dodatku k povereniu niektorým zo spôsobov určených na uspokojenie práv na peňažné plnenie; na účely § 60 sa trovy predvedenia povinného považujú za príslušenstvo vymáhanej pohľadávky. Vymožené trovy predvedenia podľa tretej vety exekútor bezodkladne poukazuje Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Trovy predvedenia osoby uvedenej v odseku 2 hradí predvádzaná osoba.“.
7.
V § 40 sa vypúšťa odsek 4.
8.
V § 41 odseky 6 a 7 znejú:
„(6)
Ak povinný alebo osoba uvedená v § 40 ods. 2 nepodá vyhlásenie o majetku podľa odseku 1 a tento nedostatok bráni vedeniu exekúcie, exekútor je oprávnený uložiť donucovacie opatrenie podľa § 43a ods. 1 alebo podať na súde návrh na uloženie donucovacieho opatrenia podľa § 43a ods. 5; donucovacie opatrenie podľa § 43a ods. 4 možno uložiť fyzickej osobe len v prípade, ak bola výzva podľa odseku 1 doručená spôsobom podľa § 61b. Ustanovenie § 40 ods. 3 sa použije primerane.
(7)
V uznesení o uložení donucovacieho opatrenia podľa § 43a ods. 5 môže súd rozhodnúť o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka, ak osoba uvedená v § 40 ods. 2 nepodá vyhlásenie o majetku v mene povinného podľa odseku 1 ani v súdom ustanovenej lehote, alebo ak je to potrebné vzhľadom na význam dotknutej povinnosti. Doba vylúčenia je jeden rok.“.
9.
V § 42 odsek 15 znie:
„(15)
Ak tretia osoba neposkytne exekútorovi súčinnosť požadovanú podľa tohto zákona, súd jej môže na návrh exekútora uložiť poriadkovú pokutu uznesením. Uznesenie o uložení poriadkovej pokuty súd doručí exekútorovi a tomu, komu sa poriadková pokuta uložila. Poriadková pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.“.
10.
Za § 43 sa vkladajú § 43a až 43d, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Donucovacie opatrenia
§ 43a
Podmienky uloženia donucovacieho opatrenia
(1)
Ak ide o exekúciu na vymoženie pohľadávky na výživnom alebo ak tento zákon predpokladá použitie donucovacích opatrení, exekútor môže uložiť tieto donucovacie opatrenia:
a)
peňažná pokuta,
b)
zadržanie vodičského preukazu,
c)
použitie technických prostriedkov brániacich užívaniu veci alebo
d)
zadržanie osvedčenia o evidencii vozidla časť I alebo časť II (ďalej len „osvedčenie o evidencii vozidla“).
(2)
Donucovacie opatrenie sa uloží, ak možno predpokladať, že bez jeho použitia nedôjde k splneniu povinnosti, ktorej splnenie sa má vynútiť (ďalej len „dotknutá povinnosť“); exekútor alebo súd prihliadne najmä na význam dotknutej povinnosti a na primeranosť donucovacieho opatrenia dotknutej povinnosti. Pri uložení donucovacieho opatrenia sa dbá na to, aby donucovacie opatrenie viedlo k splneniu dotknutej povinnosti. Donucovacie opatrenia podľa odseku 1 písm. b) až d) možno uložiť až po tom, ako uložené donucovacie opatrenie podľa odseku 1 písm. a) neviedlo k splneniu dotknutej povinnosti, najskôr však po vydaní dodatku k povereniu podľa § 43c ods. 2; to neplatí, ak ide o exekúciu na vymoženie pohľadávky na výživnom alebo ak je voči povinnému vedená exekúcia na uspokojenie práva na peňažné plnenie.
(3)
Ak tento zákon neustanovuje inak, povinnému možno donucovacie opatrenie uložiť najskôr po márnom uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok, alebo po tom, keď sa exekútorovi doručí rozhodnutie súdu, ktorým sa takýto návrh zamietol.
(4)
Exekútor môže uložiť donucovacie opatrenie podľa odseku 1 písm. a)
a)
fyzickej osobe pri prvom uložení najviac 500 eur a pri opakovanom uložení najviac v súhrne 2 000 eur; ak ide o osobu podľa § 40 ods. 2 najviac v súhrne 10 000 eur pre každú takúto osobu jednotlivo,
b)
právnickej osobe pri prvom uložení najviac 1 000 eur a pri opakovanom uložení najviac v súhrne 30 000 eur.
(5)
Exekútor môže podať návrh na uloženie donucovacieho opatrenia podľa odseku 1 písm. a) súdu, ak uloženie donucovacieho opatrenia podľa odseku 4 neviedlo k splneniu dotknutej povinnosti alebo ak je zrejmé, že uloženie donucovacieho opatrenia podľa odseku 4 nie je alebo nebude postačujúce, a to s ohľadom na význam dotknutej povinnosti. Súd môže na návrh exekútora uznesením uložiť donucovacie opatrenie podľa odseku 1 písm. a) vrátane sumy donucovacieho opatrenia uloženého podľa odseku 4, ak bolo uložené
a)
fyzickej osobe najviac v súhrne 30 000 eur,
b)
právnickej osobe až do výšky 10 % jej ročného obratu za predchádzajúce účtovné obdobie; ak nie je možné zistiť ročný obrat alebo ho možno zistiť len s ťažkosťami, najviac v súhrne 50 000 eur.
(6)
Uznesenie súdu o uložení donucovacieho opatrenia podľa odseku 5 súd doručí exekútorovi a povinnému alebo osobe podľa § 40 ods. 2. Ustanovenia § 43c ods. 2 a 3 a § 43d platia rovnako.
(7)
Donucovacie opatrenia podľa odseku 1 písm. b) až d) môžu trvať najviac jeden rok; ustanovenie § 43d ods. 4 tým nie je dotknuté.
(8)
Donucovacie opatrenie podľa odseku 1 písm. c) možno použiť na hnuteľné veci, o ktorých sa možno dôvodne domnievať, že sú vo vlastníctve povinného alebo osoby podľa § 40 ods. 2 alebo na iné hnuteľné veci, ktoré povinný alebo osoba podľa § 40 ods. 2 preukázateľne oprávnene užíva. Donucovacie opatrenie podľa odseku 1 písm. c) nemožno použiť na veci nepodliehajúce exekúcii.
(9)
Donucovacie opatrenie exekútor uloží aj bez návrhu tak, že vydá upovedomenie o uložení donucovacieho opatrenia, ktoré doručí do vlastných rúk povinnému alebo osobe podľa § 40 ods. 2. V upovedomení o uložení donucovacieho opatrenia exekútor upovedomí povinného alebo osobu podľa § 40 ods. 2 o uložení donucovacieho opatrenia a o spôsobe jeho vykonania, ak ho je možné určiť, a vyzve túto osobu, aby do 15 dní od doručenia upovedomenia o uložení donucovacieho opatrenia splnila dotknutú povinnosť alebo podala námietky proti upovedomeniu o uložení donucovacieho opatrenia.
(10)
Spolu s upovedomením o uložení donucovacieho opatrenia možno v prípade, ak ide o donucovacie opatrenie podľa odseku 1 písm. c) vydať príkaz na použitie technických prostriedkov brániacich užívaniu veci.
§ 43b
Námietky proti upovedomeniu o uložení donucovacieho opatrenia
(1)
Proti upovedomeniu o uložení donucovacieho opatrenia môže povinný alebo osoba dotknutá donucovacím opatrením podať námietky u exekútora. Pri donucovacích opatreniach podľa § 43a ods. 1 písm. a), b) a d) majú námietky podané oprávnenou osobou v lehote 15 dní od doručenia upovedomenia o uložení donucovacieho opatrenia odkladný účinok. Ak na základe námietok exekútor upovedomenie o uložení donucovacieho opatrenia nezruší, predloží námietky spolu so svojím vyjadrením k nim do 10 dní súdu na rozhodnutie. Pred rozhodnutím o námietkach môže súd žiadať, aby exekútor vyjadrenie doplnil.
(2)
Nedôvodné námietky súd uznesením zamietne. Námietky podané neoprávnenou osobou alebo námietky založené na okolnostiach, ktoré v konaní súd už skôr posúdil, súd odmietne. Ak sú námietky dôvodné, súd upovedomenie o uložení donucovacieho opatrenia zruší a zároveň môže exekútorovi uložiť, ako ďalej postupovať.
§ 43c
Vykonanie donucovacieho opatrenia
(1)
Ak námietky, ktoré majú odkladný účinok, neboli podané, podané námietky odkladný účinok nemajú alebo súd námietkam nevyhovel, exekútor sa postará o vykonanie uloženého donucovacieho opatrenia.
(2)
Donucovacie opatrenie podľa § 43a ods. 1 písm. a) vymôže exekútor na základe dodatku k povereniu niektorým zo spôsobov pre uspokojenie práv na peňažné plnenie. Dodatok k povereniu súd nevydá, ak neboli splnené predpoklady podľa § 43a ods. 2, najmä ak je výška donucovacieho opatrenia podľa § 43a ods. 1 písm. a) uložená exekútorom zjavne neprimeraná významu dotknutej povinnosti.
(3)
Vymožené donucovacie opatrenie podľa § 43a ods. 1 písm. a) je príjmom štátneho rozpočtu; po odpočítaní trov exekúcie je exekútor povinný vymožené plnenie bezodkladne poukázať súdu, ktorý vydal dodatok k povereniu.
(4)
Donucovacie opatrenie podľa § 43a ods. 1 písm. b) exekútor vykoná vydaním príkazu na zadržanie vodičského preukazu, vyznačením tejto skutočnosti v evidencii vodičov prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel7da) a doručením príkazu na zadržanie vodičského preukazu povinnému do vlastných rúk.
(5)
Donucovacie opatrenie podľa § 43a ods. 1 písm. d) exekútor vykoná vydaním príkazu na zadržanie osvedčenia o evidencii vozidla a jeho doručením orgánu Policajného zboru prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel7db) a povinnému do vlastných rúk.
(6)
Donucovacie opatrenia podľa § 43a ods. 1 písm. b) až d) nemožno vykonať voči
a)
osobe, u ktorej sa preukáže, že podstatná časť príjmov tejto osoby je priamo podmienená držbou vodičského preukazu, oprávneným užívaním veci, ktorej užívaniu má byť bránené použitím technických prostriedkov, alebo držbou osvedčenia o evidencii vozidla,
b)
osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.
(7)
Ak donucovacie opatrenie alebo jeho rozsah nevedie k splneniu dotknutej povinnosti, exekútor upovedomenie o uložení donucovacieho opatrenia zruší.
§ 43d
Zastavenie vykonávania donucovacieho opatrenia
(1)
Ak dôjde k splneniu dotknutej povinnosti, zrušeniu upovedomenia o uložení donucovacieho opatrenia alebo zastaveniu exekúcie, exekútor sa bezodkladne postará o to, aby sa donucovacie opatrenie nevykonalo alebo prestalo vykonávať a zruší všetky príkazy a iné opatrenia súvisiace s takýmto donucovacím opatrením; porušenie tejto povinnosti exekútora je disciplinárnym previnením.
(2)
Ak ide o zastavenie vykonávania donucovacieho opatrenia podľa § 43a ods. 1 písm. b), exekútor bezodkladne vyznačí túto skutočnosť v evidencii vodičov prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel. Ak ide o zastavenie vykonávania donucovacieho opatrenia podľa § 43a ods. 1 písm. d), exekútor bezodkladne oznámi túto skutočnosť orgánu Policajného zboru prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel.
(3)
Ak dôjde k splneniu dotknutej povinnosti, pre ktorej nesplnenie bolo uložené donucovacie opatrenie podľa § 43a ods. 1 písm. a), alebo zastaveniu exekúcie, v rámci ktorej bolo uložené, plnenie zodpovedajúce donucovaciemu opatreniu podľa § 43a ods. 1 písm. a) v časti, v ktorej nebolo vykonané, sa považuje za nevymáhateľné. Splnenie dotknutej povinnosti po uplynutí lehoty ustanovenej rozhodnutím súdu podľa § 41 ods. 7 alebo zastavenie exekúcie, v rámci ktorej súd rozhodol o vylúčení podľa § 41 ods. 7, nemá vplyv na vylúčenie a jeho zapisovanie do registra diskvalifikácií.7dc)
(4)
Zrušenie donucovacieho opatrenia nebráni uloženiu iného donucovacieho opatrenia alebo uloženiu rovnakého donucovacieho opatrenia opakovane za podmienok ustanovených týmto zákonom. V prípade opakovaného uloženia donucovacieho opatrenia podľa § 43a ods. 1 písm. a) za to isté porušenie dotknutej povinnosti nesmie súhrnná výška uloženého donucovacieho opatrenia podľa § 43a ods. 1 písm. a) presiahnuť maximálnu výšku podľa § 43a ods. 4 alebo 5; do maximálnej výšky donucovacieho opatrenia podľa § 43a ods. 5 sa započítava aj suma donucovacieho opatrenia uloženého podľa § 43a ods. 4.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7da a 7db znejú:
7da) § 70 ods. 11 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 48/2023 Z. z.
7db) § 112 ods. 11 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 48/2023 Z. z.
7dc) § 82k zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2015 Z. z.“.
11.
V § 45 ods. 2 sa za písmeno k) vkladajú nové písmená l) a m), ktoré znejú:
„l)
upovedomenie o uložení donucovacieho opatrenia, ak námietky, ktoré majú odkladný účinok, neboli podané, podané námietky odkladný účinok nemajú alebo súd námietkam nevyhovel,
m)
upovedomenie o zastavení starej exekúcie s výzvou na úhradu paušálnych trov podľa osobitného predpisu,7fa)“.
Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno n).
Poznámka pod čiarou k odkazu 7fa znie:
7fa) § 6 ods. 3 zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
12.
V § 46 ods. 2 sa slová „písm. c) a písm. k)“ nahrádzajú slovami „písm. c), k), l) a m)“.
13.
§ 48 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
K návrhu na vykonanie exekúcie možno pripojiť osvedčenie o neplnení nepeňažnej povinnosti a znalecký posudok alebo odborné stanovisko znalca, z ktorého je zrejmá všeobecná hodnota inej povinnosti ako zaplatenie peňažnej sumy v peniazoch, ktorú môžu vykonať aj iné osoby, uložená exekučným titulom, ak hodnota tejto povinnosti nevyplýva z exekučného titulu.“.
14.
V § 55 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Odseky 1 až 6 sa nepoužijú a súd vydá poverenie na vykonanie exekúcie exekútorovi, ktorý vydal osvedčenie o neplnení nepeňažnej povinnosti, ak je podkladom na exekúciu exekučný titul, ktorý ukladá inú povinnosť ako zaplatenie peňažnej sumy, ktorú okrem povinného môžu vykonať aj iné osoby, k návrhu na vykonanie exekúcie je pripojené osvedčenie o neplnení nepeňažnej povinnosti uloženej týmto exekučným titulom a znalecký posudok alebo odborné stanovisko znalca, z ktorého je zrejmá všeobecná hodnota povinnosti v peniazoch, ak hodnota povinnosti nevyplýva z exekučného titulu.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.
15.
§ 58 vrátane nadpisu znie:
㤠58
Preddavok na nevyhnutné výdavky spojené s vedením konania
(1)
Exekútor môže oprávneného vyzvať na zloženie preddavku na nevyhnutné výdavky spojené s vedením konania, ak ide o exekúciu na uspokojenie práva na
a)
nepeňažné plnenie,
b)
peňažné plnenie predajom hnuteľných vecí po vydaní upovedomenia o začatí exekúcie predajom hnuteľných vecí,
c)
peňažné plnenie predajom nehnuteľnosti alebo predajom podniku po vydaní exekučného príkazu na vykonanie exekúcie.
(2)
Odsek 1 sa neuplatní, ak je oprávneným fyzická osoba, ktorá je oslobodená od platenia súdnych poplatkov.
(3)
Výšku preddavku podľa odseku 1 určí exekútor s odbornou starostlivosťou, a to s prihliadnutím na predpokladané nevyhnutné výdavky určeného spôsobu vykonania exekúcie; postup s odbornou starostlivosťou je exekútor povinný odôvodniť.
(4)
Ak oprávnený na výzvu exekútora nezloží preddavok v lehote určenej exekútorom nie kratšej ako 15 dní, exekútor vydá upovedomenie o zastavení exekúcie.
(5)
Zložený preddavok je exekútor povinný bezodkladne po tom, ako je to možné, vyúčtovať a vrátiť oprávnenému celkom alebo sčasti, ak preddavok nebol potrebný na úhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania; spotrebovaný preddavok sa nevracia.“.
16.
§ 61a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak ide o exekúciu, v ktorej môže byť uložené donucovacie opatrenie, upovedomenie o začatí exekúcie obsahuje poučenie o možnosti uloženia donucovacieho opatrenia.“.
17.
V § 61g ods. 2 písm. d) sa suma „2 000 eur“ nahrádza sumou „5 000 eur“ a písmeno e) znie:
„e)
povinný vyhlási, že vymáhaný nárok bude zaplatený najviac v 18 mesačných splátkach rozvrhnutých tak, aby najmenej polovica vymáhaného nároku bola zaplatená do 6 mesiacov od zaplatenia prvej splátky,“.
18.
V § 61g sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí aj vtedy, ak
a)
povinný je právnickou osobou,
b)
povinný nie je vedený v zozname daňových dlžníkov7ra) alebo v zozname dlžníkov podľa osobitného predpisu,7rb)
c)
povinný vyhlási, že nie je proti nemu vedené iné exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie,
d)
povinný vyhlási, že riadne vedie účtovníctvo,
e)
podľa poslednej účtovnej závierky nemal povinný záväzky v sume vyššej ako 1 000 000 eur,
f)
podľa poslednej účtovnej závierky nemal dlžník majetok v hodnote vyššej ako 1 000 000 eur,
g)
povinný vymáhaný nárok nespochybňuje,
h)
nejde o opakovanú žiadosť povinného v exekučnom konaní,
i)
vymáhaný nárok presahuje 1 000 eur a nepresahuje 10 000 eur,
j)
povinný urobí vyhlásenie podľa § 61g ods. 2 písm. e) a
k)
povinný zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 500 eur do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.
(4)
Ak oprávnený môže byť poskytovateľom štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci podľa osobitných predpisov,7rc) exekútor povolí splnenie vymáhaného nároku v splátkach len so súhlasom oprávneného pri splnení podmienok poskytnutia štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci podľa osobitných predpisov.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 5 až 7.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7ra, 7rb a 7rc znejú:
7ra) § 52 zákona č. 563/2009 Z. z.
7rb) § 25a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7rc) Napríklad čl. 107 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).“.
19.
V § 61g ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo odseku 3; to neplatí, ak je povinný právnickou osobou a nie sú splnené podmienky podľa odseku 3 písm. b) až f)“.
20.
V § 61h ods. 1 písm. c) sa za slovom „povinný“ vypúšťa čiarka a slová „ktorý je fyzickou osobou,“.
21.
V § 61i ods. 2 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak je to potrebné, zriadiť exekučné záložné právo na nehnuteľnosť“.
22.
V § 61k ods. 1 sa dopĺňa písmeno e), ktoré znie:
„e)
je predpoklad, že iná povinnosť uložená exekučným titulom, najmä povinnosť niečoho sa zdržať alebo niečo strpieť, ktorú okrem povinného nemôžu vykonať iné osoby, bude dobrovoľne a riadne plnená aj bez vedenia exekučného konania; predpokladá sa, že iná povinnosť je dobrovoľne a riadne plnená, ak od posledného porušenia tejto inej povinnosti uplynulo najmenej 6 mesiacov.“.
23.
§ 61k odsek 4 znie:
„(4)
Návrh na zastavenie exekúcie nemá odkladný účinok, ak
a)
ide o návrh na zastavenie exekúcie podľa odseku 3,
b)
ide o návrh na zastavenie exekúcie, ktorá je vedená na podklade exekučného titulu, ktorým je neodkladné opatrenie alebo uznesenie o zabezpečení dôkazu, ktoré nadobudli právoplatnosť,
c)
prílohou návrhu na vykonanie exekúcie na uspokojenie práva na nepeňažné plnenie je osvedčenie o neplnení nepeňažnej povinnosti a znalecký posudok alebo odborné stanovisko znalca, z ktorého je zrejmá všeobecná hodnota inej povinnosti ako zaplatenie peňažnej sumy v peniazoch, ktorú môžu vykonať aj iné osoby, uložená exekučným titulom, ak hodnota tejto povinnosti nevyplýva z exekučného titulu.“.
24.
V § 61l odsek 1 znie:
„(1)
O návrhoch na zastavenie exekúcie, ktoré majú odkladný účinok, a o návrhoch na zastavenie exekúcie podľa § 61k ods. 4 písm. b) a c) rozhoduje súd prednostne.“.
25.
V § 63 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).
26.
V § 63 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak je podkladom na exekúciu exekučný titul, ktorý ukladá inú povinnosť ako zaplatenie peňažnej sumy, ktorú okrem povinného môžu vykonať aj iné osoby, k návrhu na vykonanie exekúcie je pripojené osvedčenie o neplnení nepeňažnej povinnosti a znalecký posudok alebo odborné stanovisko znalca, z ktorého je zrejmá všeobecná hodnota povinnosti v peniazoch, ak hodnota povinnosti nevyplýva z exekučného titulu, exekúciu možno vykonať spôsobmi podľa odseku 1. Proti stanoveniu výšky všeobecnej hodnoty povinnosti, ak hodnota povinnosti nevyplýva z exekučného titulu, možno namietať v návrhu na zastavenie exekúcie z dôvodov podľa § 61k.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
27.
V § 63 ods. 4 prvej vete sa číslo „2“ nahrádza číslom „3“.
28.
V § 63 odsek 5 znie:
„(5)
Spôsob vykonania exekúcie vedenej na podklade exekučného titulu ukladajúceho inú povinnosť ako zaplatenie peňažnej sumy sa spravuje povahou uloženej povinnosti a možno ju vykonať
a)
vyprataním a vykázaním,
b)
odobratím veci a cenných papierov,
c)
rozdelením spoločnej veci,
d)
odstránením stavby alebo uskutočnením inej činnosti,
e)
splnením negatórnych a iných povinností.“.
29.
V § 89 ods. 1 sa za slovami „dávok sociálneho poistenia“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a z doplnkového výsluhového dôchodku“.
30.
V § 115 odsek 4 znie:
„(4)
Z exekúcie je vylúčený podiel sporiteľa na majetku v dôchodkovom fonde11bc) a podiel účastníka na majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde.11bca)“.
31.
V § 121 druhej vete sa za slovo „exekútora“ vkladajú slová „a použitie technických prostriedkov brániacich užívaniu veci“.
32.
V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa citácia „Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších prepisov“ nahrádza citáciou „Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
33.
V poznámke pod čiarou k odkazu 13b sa citácia „zákon č. 600/1992 Zb. v znení neskorších prepisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
34.
V § 167 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „súhlas záložného veriteľa so zriadením exekučného záložného práva nie je potrebný.“.
35.
V štvrtej časti prvej hlave sa vypúšťa siedmy diel.
36.
V štvrtej časti druhá hlava vrátane nadpisu znie:
„druhá hlava
Uspokojenie práv na nepeňažné plnenie
§ 180
Všeobecné ustanovenia
(1)
Ak v tejto hlave nie je ustanovené inak, na exekúciu vedenú na podklade rozhodnutia ukladajúceho inú povinnosť ako zaplatenie peňažnej sumy sa primerane použijú ustanovenia o exekúcii, ktorej podkladom je rozhodnutie ukladajúce zaplatenie peňažnej sumy. Trovy oprávneného, ako aj trovy exekúcie vymôže exekútor spôsobmi určenými na uspokojenie práv na peňažné plnenie.
(2)
Na účel uspokojenia práv na nepeňažné plnenie podľa tejto hlavy je exekútor oprávnený vynútiť si vstup na nehnuteľnosti. Rovnaké oprávnenie má osoba poverená exekútorom alebo osoba, ktorá sa na úkone zúčastňuje.
(3)
Ak je to účelné, exekútor môže podľa povahy veci uložiť donucovacie opatrenie pred vydaním exekučného príkazu podľa tejto hlavy alebo podať na súde návrh na uloženie donucovacieho opatrenia podľa § 43a ods. 5.
(4)
O úkone vykonávanom mimo sídla exekútorského úradu exekútor spíše záznam o úkone. Pri úkone je exekútor tiež oprávnený zhotovovať audiovizuálny záznam. Audiovizuálny záznam je súčasťou exekučného spisu; to platí aj v prípade jeho poškodenia, kedy sa na audiovizuálnom zázname uvedie dátum jeho poškodenia, kedy bolo poškodenie audiovizuálneho záznamu zistené a okolnosti jeho poškodenia.
Prvý diel
Vypratanie a vykázanie
§ 181
Vypratanie nehnuteľnosti alebo jej časti a vykázanie
(1)
Ak exekučný titul ukladá povinnosť vypratať nehnuteľnosť alebo jej časť vrátane povinnosti vypratať byt alebo nebytový priestor, exekútor vykoná exekúciu vykázaním a vyprataním. Ak je to účelné, exekútor môže pred vyprataním nehnuteľnosti alebo jej časti vyvesiť na viditeľnom mieste bytu alebo nebytového priestoru, ktorý sa má vypratať, písomnú informáciu o plánovanom vyprataní nehnuteľnosti alebo jej časti.
(2)
Exekútor poverený vykonaním exekúcie
a)
upovedomí oprávneného a povinného o začatí exekúcie vykázaním a vyprataním nehnuteľnosti alebo jej časti,
b)
po márnom uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok, alebo po tom, keď sa mu doručí rozhodnutie súdu, ktorým sa takýto návrh zamietol, vydá exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie vykázaním a vyprataním), v ktorom určí termín vykázania a vypratania.
(3)
Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému, povinnému a obci, v ktorej katastrálnom území sa vypratávaná nehnuteľnosť nachádza; povinnému sa doručí do vlastných rúk. Ak ide o byt alebo nebytový priestor, exekučný príkaz sa doručí aj tomu, kto vykonáva správu bytového domu; to neplatí, ak jeho zistenie sťaží vykonanie exekúcie.
(4)
K vykonaniu exekúcie vykázaním a vyprataním exekútor prizve nezaujatú osobu; to neplatí, ak exekútor zabezpečí vyhotovenie audiovizuálneho záznamu.
(5)
Po doručení exekučného príkazu exekútor vykoná opatrenia, aby
a)
sa z vypratávanej nehnuteľnosti alebo jej časti odstránili veci v držbe povinného a osoby, ktorá oprávnenie užívať nehnuteľnosť alebo jej časť odvodzuje od súhlasu povinného, alebo osoby, ktorá nevie osvedčiť právny titul užívania vypratávanej nehnuteľnosti,
b)
z vypratávanej nehnuteľnosti alebo jej časti bol vykázaný povinný, osoba, ktorá užívanie nehnuteľnosti odvodzuje od súhlasu povinného, ako aj osoba, ktorá nevie osvedčiť právny titul užívania vypratávanej nehnuteľnosti.
§ 182
Vypratané veci
(1)
Vypratané veci sa odovzdajú povinnému alebo plnoletej osobe podľa § 181 ods. 5 písm. b), ktorá sa vo vypratávanej nehnuteľnosti nachádza, ak je ochotná vypratané veci prevziať. V ostatných prípadoch ich exekútor spíše a uschová na trovy povinného; povinný je oprávnený nahliadnuť do záznamu o spísaní vecí pri ukončení súpisu vecí.
(2)
Ak ide o bezcennú vec alebo vec nepatrnej hodnoty, alebo ide o vec, ktorú sa nepodarilo speňažiť alebo odovzdať podľa § 183 ods. 3, exekútor môže s touto vecou voľne nakladať vrátane jej zničenia; o tom sa vykoná záznam, ktorý je súčasťou spisu.
§ 183
Prevzatie a speňaženie vyprataných vecí
(1)
Ak povinný alebo blízka osoba povinného, ktorá vyhlási, že je ochotná vypratané veci prevziať, alebo iná osoba, ktorá osvedčí, že je oprávnená vypratané veci držať, nevyzdvihne vypratané veci do piatich pracovných dní odo dňa, keď boli uschované, exekútor ich speňaží ako stoja a ležia v mene povinného ako jeden alebo viac súborov majetku v ponukovom konaní. O tomto postupe sa povinný a osoba podľa prvej vety poučia podľa § 181 ods. 1 druhej vety. Na tento účel exekútor zverejní v Obchodnom vestníku súbor majetku, ktorý ponúka na predaj, a lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako desať dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Prihliada sa iba na tie ponuky, v ktorých bola záloha na celú ponúknutú cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet exekútora. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb. Prevzatie vyprataných vecí zabezpečí nadobúdateľ na svoje náklady.
(2)
Ak po uspokojení trov exekúcie vrátane nevyhnutých výdavkov spojených s vedením konania, ktoré nie sú kryté preddavkom, nie je vyčerpaný výťažok zo speňaženia, zvyšný výťažok exekútor vyplatí povinnému.
(3)
Ak sa vypratané veci nepodarí speňažiť v ponukovom konaní, exekútor ich odovzdá oprávnenému. Ak ich oprávnený neprevezme, exekútor nájde vhodnú osobu, ktorá je ochotná vypratané veci prevziať a využiť. Platí, že ten, kto vypratané veci prevzal od exekútora, je ich oprávneným držiteľom a môže s nimi voľne nakladať. Oprávnený držiteľ má právo voči povinnému na úhradu nákladov, ktoré účelne vynaložil na vypratané veci počas oprávnenej držby, v rozsahu zodpovedajúcom zhodnoteniu týchto vecí ku dňu ich vrátenia, ako aj obvyklých nákladov súvisiacich s údržbou a prevádzkou vyprataných vecí; na tento účel má k prevzatým vyprataným veciam zádržné právo.
§ 184
Náhradné ubytovanie a bytová náhrada
(1)
Ak exekučný titul ukladá, aby povinný vypratal nehnuteľnosť alebo jej časť oproti povinnosti zabezpečiť pre povinného bytovú náhradu alebo náhradné ubytovanie, exekútor vykoná exekúciu vykázaním a vyprataním až vtedy, keď oprávnený preukáže, že pre povinného je zabezpečená zodpovedajúca bytová náhrada alebo náhradné ubytovanie.
(2)
Povinný môže navrhnúť zastavenie exekúcie vykázaním a vyprataním aj z dôvodu, že nie je zabezpečená zodpovedajúca bytová náhrada alebo náhradné ubytovanie.
(3)
Oprávnený a povinný sa môžu písomne dohodnúť, že namiesto zabezpečenia bytovej náhrady alebo náhradného ubytovania oprávnený zaplatí povinnému dohodnutú peňažnú sumu. Zaplatením peňažnej sumy sa oprávnený zbaví svojej povinnosti zabezpečiť zodpovedajúcu bytovú náhradu alebo náhradné ubytovanie.
Druhý diel
Odobratie veci a cenných papierov
§ 185
Odobratie veci
(1)
Ak exekučný titul ukladá, aby povinný vydal alebo odovzdal oprávnenému vec, exekúcia sa vykoná odobratím veci so všetkým, čo k nej patrí alebo je potrebné k jej užívaniu, a odovzdaním oprávnenému.
(2)
Exekútor poverený vykonaním exekúcie
a)
upovedomí oprávneného a povinného o začatí exekúcie odobratím veci a povinnému vec so všetkým, čo k nej patrí alebo je potrebné k jej užívaniu, odoberie,
b)
po márnom uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok, alebo po tom, keď sa mu doručí rozhodnutie súdu, ktorým sa takýto návrh zamietol, vydá exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie odobratím veci) a odobratú vec so všetkým, čo k nej patrí alebo je potrebné k jej užívaniu, odovzdá oprávnenému.
(3)
Upovedomenie o začatí exekúcie sa doručí povinnému až pri odobratí veci.
(4)
Ak je to účelné, môže exekútor v upovedomení o začatí exekúcie odobratím veci vyzvať povinného, aby v lehote na podanie návrhu na zastavenie exekúcie s odkladným účinkom, vydal vec alebo označil miesto, kde sa vec, ktorá má byť odobratá, nachádza. Po márnom uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok, alebo po tom, keď sa mu doručí rozhodnutie súdu, ktorým sa takýto návrh zamietol, vydá exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie odobratím veci) a uloží donucovacie opatrenie alebo podá na súde návrh na uloženie donucovacieho opatrenia podľa § 43a ods. 5; v takom prípade sa odseky 2 a 3 nepoužijú.
(5)
Ak má vec, ktorá sa má odobrať, pri sebe iná osoba, exekútor vyzve túto osobu, aby v lehote 15 dní od doručenia výzvy vydala vec alebo označila miesto, kde sa vec, ktorá má byť odobratá, nachádza. Po márnom uplynutí lehoty postupuje exekútor primerane podľa ustanovení o exekúcii prikázaním pohľadávky; po vydaní exekučného príkazu je exekútor oprávnený uložiť donucovacie opatrenie alebo podať na súde návrh na uloženie donucovacieho opatrenia podľa § 43a ods. 5.
(6)
K odobratiu veci exekútor prizve nezaujatú osobu; to neplatí, ak exekútor zabezpečí vyhotovenie audiovizuálneho záznamu.
(7)
Odobratie veci sa nevykoná, ak nie je pri ňom prítomný oprávnený alebo jeho zástupca, alebo ak oprávnený nezabezpečí miesto na uloženie odobratej veci vrátane preddavku na úhradu nákladov s tým spojených. Ak sa má vec podľa exekučného titulu zničiť na trovy povinného, ustanovenia o odstránení stavby sa použijú primerane.
(8)
Na účely vykonania exekúcie je exekútor podľa povahy veci oprávnený
a)
vykonať osobnú prehliadku povinného; ak povinný nie je osobou rovnakého pohlavia ako exekútor, exekútor zabezpečí osobnú prehliadku prostredníctvom osoby rovnakého pohlavia,
b)
vykonať prehliadku nehnuteľnosti, časti nehnuteľnosti alebo hnuteľnej veci, kde sa môže vec, ktorá má byť odobratá, podľa odôvodneného predpokladu exekútora nachádzať,
c)
postupovať primerane podľa ustanovení o exekúcii prikázaním pohľadávky, ak má pri sebe vec, ktorá má byť odobratá, iná osoba a exekútor nepostupuje podľa odseku 5.
(9)
Oprávnený a povinný sa môžu písomne dohodnúť, že namiesto odobratia veci povinný zaplatí oprávnenému dohodnutú peňažnú sumu alebo mu poskytne inú vec; zaplatením peňažnej sumy alebo odovzdaním a prevzatím inej veci a zaplatením trov exekúcie sa exekúcia považuje za skončenú.
(10)
Ak sa napriek vykonaným šetreniam nepodarí vec odobrať z dôvodu, že sa nachádza na neznámom mieste, stala sa neupotrebiteľnou alebo je pravdepodobné, že bola zničená, alebo nedôjde k splneniu dohody podľa odseku 9, exekútor na žiadosť a trovy oprávneného zabezpečí znalecký posudok alebo odborné stanovisko znalca, z ktorého je zrejmá všeobecná hodnota veci v peniazoch ku dňu vykonateľnosti exekučného titulu, a požiada súd o vydanie dodatku k povereniu na vymoženie sumy v rozsahu všeobecnej hodnoty veci stanovenej znalcom a trov exekúcie. Proti stanoveniu výšky všeobecnej hodnoty veci možno namietať v návrhu na zastavenie exekúcie z dôvodov podľa § 61k.
§ 186
Odobratie cenných papierov
(1)
Ak ide o listinné cenné papiere, ustanovenie § 185 sa použije primerane.
(2)
Ak sa napriek vykonaným šetreniam nepodarí listinné cenné papiere odobrať z dôvodu, že sa nachádzajú na neznámom mieste alebo je pravdepodobné, že boli stratené alebo zničené, môže oprávnený na základe vydaného osvedčenia o neplnení nepeňažnej povinnosti podať návrh na umorenie listiny.
(3)
Ak ide o cenné papiere, ktoré majú podobu zaknihovaných cenných papierov, exekútor vykoná úkony potrebné na registráciu pozastavenia výkonu práva povinného nakladať so zaknihovanými cennými papiermi na účte majiteľa cenných papierov a na registráciu prevodu z účtu majiteľa cenných papierov povinného v prospech účtu majiteľa cenných papierov oprávneného príkazom podľa osobitného predpisu.12b)
§ 187
Odobratie vecí, ktoré môžu držať len určité osoby
Ak vecou, ktorá sa má odobrať, sú jadrové materiály11e) alebo veci a látky, s ktorými môže nakladať len osoba oprávnená podľa osobitného predpisu, exekúciu vykoná exekútor prostredníctvom oprávnenej osoby tak, že sa odoberú povinnému a odovzdajú oprávnenému. Oprávnenou osobou je oprávnený alebo osoba, ktorú na tento účel oprávnený poveril, ktorá spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.11f) Ustanovenia § 190 ods. 4 a 5 sa použijú primerane.
Tretí diel
Rozdelenie spoločnej veci
§ 188
Speňaženie spoločnej veci alebo rozdelenie hodnoty spoločnej veci speňažením
(1)
Ak exekučný titul ukladá, aby sa spoločná vec predala a jej výťažok sa rozdelil medzi spoluvlastníkov, exekúcia sa vykoná predajom podľa ustanovení o predaji hnuteľných vecí alebo o predaji nehnuteľnosti.
(2)
Exekútor poverený vykonaním exekúcie
a)
upovedomí oprávneného a povinného o začatí exekúcie rozdelením spoločnej veci predajom,
b)
po márnom uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok, alebo po tom, keď sa mu doručí rozhodnutie súdu, ktorým sa takýto návrh zamietol, vydá exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie rozdelením spoločnej veci predajom) a vykoná exekúciu.
(3)
Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému a povinnému. Povinnému sa doručí do vlastných rúk.
(4)
Exekútor po doručení exekučného príkazu povinnému vykoná exekúciu podľa ustanovení o exekúcii predajom hnuteľných vecí alebo exekúcii predajom nehnuteľnosti a výťažok predaja spoločnej veci vyplatí všetkým bývalým spoluvlastníkom podľa výšky ich podielov po odpočítaní trov exekúcie.
(5)
Ak sa nepodarí spoločnú hnuteľnú vec alebo nehnuteľnosť predať, exekútor vydá upovedomenie o zastavení exekúcie.
(6)
Vydražiteľom jadrových materiálov a iných nebezpečných látok môže byť len osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.
§ 189
Rozdelenie spoločnej veci inak ako speňažením
(1)
Ak exekučný titul ukladá, aby sa spoločná vec rozdelila inak ako predajom, exekúcia sa vykoná rozdelením tejto spoločnej veci spôsobom určeným v exekučnom titule. Ak je to potrebné, exekútor k vykonaniu exekúcie priberie nezaujatú osobu alebo zabezpečí vyhotovenie audiovizuálneho záznamu.
(2)
Exekútor poverený vykonaním exekúcie
a)
upovedomí oprávneného a povinného o začatí exekúcie rozdelením spoločnej veci,
b)
po márnom uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok, alebo po tom, keď sa mu doručí rozhodnutie súdu, ktorým sa takýto návrh zamietol, vydá exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie rozdelením spoločnej veci) a vykoná exekúciu spôsobom určeným v exekučnom titule.
(3)
Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému a povinnému. Povinnému sa doručí do vlastných rúk.
(4)
Ak je to potrebné, najmä ak je potrebné presne určiť, prípadne vytýčiť hranice pozemkov, exekútor priberie osobu, ktorá je oprávnená na vykonanie takejto činnosti, najmä súdneho znalca, ak oprávnený zloží preddavok na nevyhnutné výdavky s tým spojené.
Štvrtý diel
Odstránenie stavby a uskutočnenie inej činnosti
§ 190
Odstránenie stavby
(1)
Ak exekučný titul ukladá, aby povinný odstránil stavbu, exekúcia sa vykoná tak, že oprávnený sám alebo prostredníctvom iného odstráni stavbu na trovy povinného.
(2)
Exekútor poverený vykonaním exekúcie
a)
upovedomí oprávneného a povinného o začatí exekúcie odstránením stavby,
b)
po márnom uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok, alebo po tom, keď sa mu doručí rozhodnutie súdu, ktorým sa takýto návrh zamietol, vydá exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie odstránením stavby) a vykoná exekúciu.
(3)
Exekučný príkaz exekútor doručí oprávnenému, povinnému, vlastníkovi pozemku, na ktorom sa stavba nachádza, ak nie je oprávneným, a obci v ktorej katastrálnom území sa stavba, ktorá má byť odstránená, nachádza; povinnému sa doručí do vlastných rúk.
(4)
Exekútor po doručení exekučného príkazu povinnému vyzve oprávneného, aby predložil rozpočet nákladov na odstránenie stavby vyhotovený osobou, ktorá má na takúto činnosť príslušné oprávnenie, a prostredníctvom nej zabezpečil odstránenie stavby. Odstránenie stavby oprávneným je možné len vtedy, ak je táto činnosť predmetom jeho podnikania, alebo ide o jednoduchú stavbu alebo drobnú stavbu; v takomto prípade môže vyhotoviť rozpočet nákladov na odstránenie stavby oprávnený. Na účel vyhotovenia rozpočtu nákladov na odstránenie stavby alebo odstránenia stavby je oprávnený alebo osoba, ktorá má na takúto činnosť príslušné oprávnenie, oprávnená vstúpiť na pozemok, na ktorom sa nachádza stavba, ktorá má byť podľa exekučného príkazu odstránená; Policajný zbor týmto osobám poskytuje rovnakú ochranu, ako exekútorovi podľa osobitného predpisu.7b)
(5)
Exekútor povinného bez zbytočného odkladu po doručení rozpočtu nákladov na odstránenie stavby podľa odseku 4 vyzve, aby trovy podľa rozpočtu nákladov na odstránenie stavby zaplatil oprávnenému v určenej lehote. Ak povinný nezaplatí trovy podľa prvej vety, exekútor vykoná exekúciu na ich úhradu na základe dodatku k povereniu niektorým zo spôsobov určených na uspokojenie práv na peňažné plnenie. Ak povinný nesúhlasí s trovami určenými podľa rozpočtu nákladov na odstránenie stavby, môže namietať proti týmto trovám návrhom na zastavenie exekúcie z dôvodov podľa § 61k.
(6)
Ak exekučný titul ukladá, aby povinný odstránil stavbu, v ktorej sa nachádzajú osoby alebo veci v držbe týchto osôb, ustanovenia § 181 ods. 5, § 182 a 183 sa použijú primerane.
(7)
Ak bola odstránená stavba evidovaná v katastri nehnuteľností, exekútor zabezpečí výmaz odstránenej stavby z katastra nehnuteľností; ustanovenia osobitného predpisu upravujúce výmaz stavby alebo podzemnej stavby z katastra nehnuteľností17a) sa použijú rovnako.
§ 191
Uskutočnenie inej činnosti
Ustanovenia § 190 sa primeranie použijú aj na odstránenie vád veci a na uskutočnenie inej činnosti, ktorú môže okrem povinného vykonať iná osoba.
§ 192
Negatórne a iné povinnosti
(1)
Ak exekučný titul ukladá inú povinnosť, najmä povinnosť niečoho sa zdržať alebo niečo strpieť, ktorú okrem povinného nemôže vykonávať iná osoba, exekútor vyzve oprávneného, aby opísal skutkové okolnosti týkajúce sa neplnenia vymáhanej povinnosti povinným v lehote určenej exekútorom, a uloží donucovacie opatrenie alebo podá na súde návrh na uloženie donucovacieho opatrenia podľa § 43a ods. 5.
(2)
Ak to povaha vymáhanej povinnosti nevylučuje, exekútor sa tiež postará o obnovenie stavu pred porušením povinnosti, ktorou bola spôsobená zmena stavu predpokladaného exekučným titulom, a to na trovy povinného.
(3)
Ak je osvedčenie o neplnení nepeňažnej povinnosti súčasťou návrhu na vykonanie exekúcie, výzva podľa odseku 1 nie je potrebná.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11f a 17a znejú:
11f) § 5 ods. 3 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17a) § 46 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona č. 173/2004 Z. z. “.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17b sa vypúšťa.
37.
§ 193 sa dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e)
osvedčovať neplnenie nepeňažných povinností,
f)
vykonávať zaručenú konverziu dokumentov podľa osobitného predpisu.17b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17b znie:
17b) § 35 až 39 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.“.
38.
Za § 194 sa vkladá § 194a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠194a
Osvedčenie o neplnení nepeňažnej povinnosti
(1)
Na žiadosť osoby, ktorá je oprávneným z exekučného titulu vydaného súdom, na základe ktorého možno viesť exekúciu na uspokojenie práv na nepeňažné plnenie podľa tohto zákona, alebo ak tak ustanovuje osobitný predpis, exekútor osvedčí skutkové okolnosti podstatné pre neplnenie nepeňažnej povinnosti.
(2)
Skutočnosti podľa odseku 1 môže osvedčiť len exekútor, ktorý by mohol byť poverený vykonaním exekúcie podľa § 55 ods. 2.
(3)
Osvedčenie o neplnení nepeňažnej povinnosti obsahuje
a)
označenie exekútora,
b)
označenie exekučného titulu,
c)
označenie oprávneného,
d)
označenie povinného,
e)
miesto a čas osvedčenia skutkových okolností,
f)
uvedenie okolnosti, či bol z osvedčenia skutkových okolností zhotovený zvukový záznam alebo audiovizuálny záznam, alebo iný obdobný typ záznamu,
g)
uvedenie okolnosti, či exekútor prizval k osvedčeniu skutkových okolností, na ktoré sú potrebné odborné vedomosti, súdneho znalca,
h)
opis zistených skutkových okolností a prípadné odborné vyjadrenie súdneho znalca.“.
39.
V § 221 sa vypúšťa odsek 5.
40.
V § 233a sa za slovo „upravuje“ vkladá slovo „aj“.
41.
Za § 243o sa dopĺňa § 243p, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠243p
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2023
(1)
Na exekučné konanie začaté a právoplatne neskončené do 31. marca 2023, okrem exekučného konania podľa § 243h, sa použije tento zákon v znení účinnom od 1. apríla 2023; právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali do 31. marca 2023, zostávajú zachované.
(2)
V konaní o návrhu na zastavenie exekúcie podanom do 31. marca 2023, okrem exekučného konania podľa § 243h, sa postupuje podľa doterajších predpisov. V konaní o návrhu na zastavenie exekúcie podanom od 1. apríla 2023, okrem exekučného konania podľa § 243h, sa použije tento zákon v znení účinnom od 1. apríla 2023.
(3)
Ak poverená osoba uzatvorila zmluvu o vymáhaní pohľadávky štátu7ab) do 31. marca 2023, stáva sa účastníkom konania 1. apríla 2023; o prípadných návrhoch podľa § 36 a § 37 v znení účinnom do 31. marca 2023 súd nerozhoduje.
(4)
Exekúcia vedená na podiel účastníka na majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde zodpovedajúcom výške príspevkov tohto účastníka sa 1. apríla 2023 zastavuje; poskytnuté plnenie tým nie je dotknuté.“.
Čl. II
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 357/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 98/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 290/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 488/2013 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 430/2015 Z. z., zákona č. 311/2016 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 128/2021 Z. z., zákona č. 145/2021 Z. z., zákona č. 146/2021 Z. z., zákona č. 148/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 404/2021 Z. z., zákona č. 406/2021 Z. z., zákona č. 455/2021 Z. z., zákona č. 145/2021 Z. z., zákona č. 508/2021 Z. z., zákona č. 98/2022 Z. z., zákona č. 179/2022 Z. z., zákona č. 181/2022 Z. z., zákona č. 246/2022 Z. z., zákona č. 366/2022 Z. z. a zákona č. 429/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 70 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Vodičský preukaz sa považuje za zadržaný aj vtedy, ak súdny exekútor vydal príkaz na zadržanie vodičského preukazu37aa) a vyznačil túto skutočnosť v evidencii vodičov prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37aa znie:
37aa) § 43a ods. 1 písm. b) Exekučného poriadku.“.
2.
§ 72 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14)
Policajt na mieste zadrží osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II na základe príkazu na zadržanie osvedčenia o evidencii vozidla vydaného súdnym exekútorom.41aaa) Odseky 3 až 6 sa použijú primerane.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41aaa znie:
41aaa) § 43a ods. 1 písm. d) Exekučného poriadku.“.
3.
V § 98 ods. 1 písm. e) a § 100 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ods. 11“.
4.
V § 109 ods. 1 sa za slovo „orgánom“ a za slová „okresným úradom“ vkladá čiarka a slová „súdnym exekútorom prostredníctvom Slovenskej komory exekútorov“, slová Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ sa nahrádzajú slovami „Ministerstvu dopravy Slovenskej republiky“ a vypúšťajú sa slová „krajským úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,“.
5.
§ 112 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Súdny exekútor zašle orgánu Policajného zboru príkaz na zadržanie osvedčenia o evidencii vozidla alebo zruší tento príkaz prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel; na účel elektronického zasielania údajov je súdny exekútor povinný vopred požiadať orgán Policajného zboru o zaevidovanie do elektronickej služby.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2023.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.