435/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

435
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 13. novembra 2023,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 83/2016 Z. z. o mäsových výrobkoch
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 30/2015 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 83/2016 Z. z. o mäsových výrobkoch sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písmeno al) znie:
„al)
koncentrovaným mäsovým vývarom mäsový výrobok z hovädzích kostí alebo teľacích kostí, ktorý môže byť s prídavkom koreňovej zeleniny a ochutený jedlou soľou, koreninami, vínom alebo inými deklarovanými zložkami vrátane kúskov mäsa, a ktorý je pripravovaný redukciou objemu varom s cieľom dosiahnutia rôsolovitej konzistencie; na označenie koncentrovaného mäsového vývaru je možné použiť aj pojem demiglace,“.
2.
§ 2 sa dopĺňa písmenom am), ktoré znie:
„am)
mäsovou polievkou mäsový výrobok z mäsa alebo kostí zvierat určených na produkciu potravín, ktorý môže byť ochutený jedlou soľou, koreninami alebo inými deklarovanými zložkami.“.
3.
V § 3 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
najviac 7 °C, ak ide o mäkký mäsový výrobok, varený mäsový výrobok, pečený mäsový výrobok, tepelne opracované solené mäso, mäsovú polokonzervu a surové solené mäso,“.
4.
V § 3 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
5.
V § 3 ods. 8 písm. a) sa slová „4 °C, okrem mäsového výrobku uvedeného v odseku 3 písm. b) a c)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 3“.
6.
V § 3 sa odsek 11 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
koncentrovaný mäsový vývar, mäsová polievka.“.
7.
V § 4 sa vypúšťa odsek 13.
8.
V § 5 ods. 2 druhá veta znie: „Pri časti mäsového výrobku, ktorá po nakrájaní ostáva neporušená, predajca primerane skráti jeho trvanlivosť.“.
9.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Pri manipulácii s chladeným mäsovým výrobkom je prípustné krátkodobé zvýšenie teploty podľa § 3 ods. 3 najviac o 2 °C na povrchu.“.
10.
V § 17 ods. 1 sa slovo „niektorom“ nahrádza slovom „inom“.
11.
V prílohe č. 1 tabuľke č. 1 ôsmom riadku s názvom výrobku „Šunková saláma“ druhom stĺpci sa slová „bravčové mäso, hovädzie mäso“ nahrádzajú slovami „bravčové mäso alebo bravčové mäso a hovädzie mäso“.
12.
V prílohe č. 4 štvrtom riadku s názvom výrobku „Luncheon meat“ druhom stĺpci sa slová „bravčové mäso hovädzie mäso“ nahrádzajú slovami „bravčové mäso alebo bravčové mäso a hovädzie mäso“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2024.
Richard Takáč v. r.