432/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

432
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 13. novembra 2023
o správe o kvalite zostavenej štatistiky
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 144/2021 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Obsah a štruktúra správy o kvalite, ktorou orgán podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona zverejňuje výsledky hodnotenia kvality ním zostavenej štatistiky alebo výsledky spoločného hodnotenia kvality najmenej dvoch ním zostavených štatistík v rovnakej štatistickej doméne, sú uvedené v prílohe.
§ 2
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
zostavenou štatistikou štatistický produkt, ktorý orgán podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona zverejňuje,
b)
aktualizáciou správy o kvalite zmena alebo doplnenie správy o kvalite v súlade s prílohou a jej zverejnenie prostredníctvom jednotného informačného systému štátnej štatistiky,
c)
metaúdajom informácia, ktorá je potrebná na používanie a interpretáciu zostavenej štatistiky.
§ 3
(1)
Ak sa zostavená štatistika zverejňuje s periodicitou kratšou ako jeden rok, periodicita aktualizácie správy o kvalite je jedenkrát ročne najneskôr jeden mesiac od prvého zverejnenia zostavenej štatistiky za posledné obdobie referenčného roka.
(2)
Ak sa zostavená štatistika zverejňuje s jednoročnou periodicitou, periodicita aktualizácie správy o kvalite je jedenkrát ročne najneskôr jeden mesiac od prvého zverejnenia zostavenej štatistiky.
(3)
Ak sa zostavená štatistika zverejňuje s viacročnou periodicitou, periodicita aktualizácie správy o kvalite je jedenkrát po uplynutí viacročnej periódy najneskôr jeden mesiac od prvého zverejnenia zostavenej štatistiky.
(4)
Ak sa správa o kvalite vypracúva spoločne za najmenej dve zostavené štatistiky v rovnakej štatistickej doméne, periodicita aktualizácie správy o kvalite sa riadi periodicitou a dátumom prvého zverejnenia poslednej zostavenej štatistiky.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2024.
Peter Peťko v. r.
Príloha
k vyhláške č. 432/2023 Z. z.