407/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

407
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. októbra 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 3/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na neprojektové opatrenia Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 3/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na neprojektové opatrenia Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 10 sa slová „f) až n)“ nahrádzajú slovami „f) až j) alebo písm. l) až n)“.
2.
V § 2 ods. 11 sa slová „f) až l)“ nahrádzajú slovami „f) až j), l)“.
3.
V § 5 ods. 4 písm. a) sa slová „koní, ošípaných“ nahrádzajú slovami „koňovitých zvierat, prasníc, ostatných ošípaných“.
4.
V § 13 ods. 1 písm. a) sa slová „chov, v ktorom sa realizujú postupy“ nahrádzajú slovami „dojnice, na ktoré bola podaná žiadosť o podporu“.
5.
V § 13 ods. 2 sa slová „písm. a) až d) a f) až h)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až h)“ .
6.
V § 18 ods. 7 sa slová „vykoná prostredníctvom koeficientu 0,0046 a zaokrúhľuje sa“ nahrádzajú slovom „zaokrúhľuje“.
7.
V § 19 ods. 3 prvej vete sa za slová „na konci kalendárneho mesiaca“ vkladajú slová „od mája do februára“.
8.
V § 29 ods. 2 písm. d) sa za slová „8. augusta“ vkladajú slová „okrem prípadu, ak sa na túto plochu vzťahuje povinnosť podľa § 32 ods. 2 písm. b)“.
9.
V § 33 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak prijímateľ podpory na opatrenie podľa § 1 písm. i) nemôže založiť trvalý trávny porast v lehote podľa prvej vety z dôvodu podmočenia plochy alebo zatopenia plochy, je povinný založiť ho najneskôr deň pred podaním žiadosti; tieto skutočnosti oznámi platobnej agentúre spolu so žiadosťou.“.
10.
V § 37 ods. 1 písm. c) sa slová „tetrova hlucháňa“ nahrádzajú slovami „hlucháňa hôrneho“.
11.
V § 37 ods. 3 písm. d) sa slová „Tetrov hlucháň“ nahrádzajú slovami „Hlucháň hôrny“.
12.
V § 43 ods. 2 a 7, § 44, § 46 ods. 2 a 7 a § 47 sa slovo „stromy“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „dreviny“ v príslušnom tvare.
13.
V § 43 ods. 3 a § 46 ods. 3 sa slová „Druhy stromov určené“ nahrádzajú slovami „Zoznam drevín v členení na lesné dreviny a ostatné dreviny určených“.
14.
V § 43 ods. 4 a § 46 ods. 4 sa za slovo „zabezpečiť“ vkladajú slová „výsadbu drevín, z ktorých najmenej 60 % musia tvoriť lesné dreviny, a zabezpečiť“, vypúšťajú sa slová „a v členení založenia drevín“ a slovo „nepresiahnu“ sa nahrádza slovom „nepresiahne“.
15.
V § 43 ods. 5 a § 46 ods. 5 sa za slovami „odseku 2“ vypúšťa čiarka a slová „3 alebo odseku 4“.
16.
V § 44 ods. 2 písm. a) a § 47 ods. 2 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ochrana vysadených drevín sa zabezpečí ich upevnením k najmenej jednému kolu s výškou najmenej 2 m a zabezpečením ich ochrany pred ohryzom najmenej prostredníctvom chráničky,“.
17.
V § 46 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „a kríkov“.
18.
V § 52 ods. 10 úvodnej vete sa slová „ods. 4, 6 alebo ods. 7 “ nahrádzajú slovami „ods. 4 až 7“.
19.
Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 3/2023 Z. z.
Koeficienty prepočtu hospodárskych zvierat na dobytčie jednotky

Druh Vek/kategória Koeficient
Hovädzí dobytok menej ako šesť mesiacov 0,4
od šiestich mesiacov do dvoch rokov vrátane 0,6
viac ako dva roky 1,0
Koňovité viac ako šesť mesiacov 1,0
Ovce a kozy 0,15
Ošípané chovné prasnice > 50 kg 0,5
ostatné ošípané 0,3
Hydina kury 0,014
kurčatá na produkciu mäsa 0,0046
morky, husi, kačice 0,03
“.
20.
V prílohe č. 10 riadku 18 sa vypúšťajú slová „brusnica chocholíkatá (čučoriedka) (Vaccinium corymbosum L.)“ .

21.
V prílohe č. 10 sa za riadok 18 vkladá nový riadok 19, ktorý znie:

19 brusnica chocholíkatá (čučoriedka) (Vaccinium corymbosum L.) 3 000 2 000
“.
Doterajšie riadky 19 až 21 sa označujú ako riadky 20 až 22.
22.
V prílohe č. 11 časti „Limitné hodnoty rizikových prvkov vo vzorke ovocia“ prvá tabuľka znie:

Chemický prvok Najvyššie prípustné množstvo celkového obsahu chemického prvku v ovocí [mg/kg]
Ortuť (Hg) 0,03
“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2024.
Ľudovít Ódor v. r.