397/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

397
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 9. októbra 2023,
ktorou sa ustanovujú náležitosti vyhlásenia pestovateľa alebo dodávateľa biomasy
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“) podľa § 14h ods. 5 a 16 a § 19b ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Vyhlásenie pestovateľa alebo dodávateľa biomasy podľa § 2 ods. 1 písm. d) zákona (ďalej len „vyhlásenie“) obsahuje tieto náležitosti:
a)
údaje o pestovateľovi biomasy alebo dodávateľovi biomasy v rozsahu
1.
obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie, meno a priezvisko osoby oprávnenej na vydanie vyhlásenia, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa,
2.
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
b)
údaje o biomase v rozsahu
1.
označenie druhu biomasy a množstvo biomasy; ak ide o poľnohospodársku biomasu, uvádza sa aj zloženie biomasy,
2.
rok, kedy bola surovina vypestovaná, ak ide o poľnohospodársku biomasu, alebo vyťažená, ak ide o lesnú biomasu, alebo rok, kedy biomasa vznikla, ak ide o zvyšky z poľnohospodárstva, akvakultúry, rybolovu a lesníctva podľa § 2 ods. 6 písm. h) zákona (ďalej len „zvyšky z poľnohospodárstva“),
3.
štát, v ktorom bola surovina vypestovaná, ak ide o poľnohospodársku biomasu, alebo vyťažená, ak ide o lesnú biomasu, alebo štát, v ktorom biomasa vznikla, ak ide o zvyšky z poľnohospodárstva,
c)
čestné vyhlásenie, že biomasa spĺňa príslušné kritériá udržateľnosti podľa § 14h ods. 8, 9 alebo ods. 10 zákona a kritériá udržateľnosti podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 19b ods. 1 písm. a) zákona; to sa nevzťahuje na odpad podľa § 2 ods. 6 písm. f) zákona a zvyšky po spracovaní podľa § 2 ods. 6 písm. g) zákona okrem zvyškov z poľnohospodárstva,
d)
čestné vyhlásenie, že všetky uvedené údaje sú presné, úplné a pravdivé,
e)
miesto a dátum vydania vyhlásenia a podpis osoby, ktorá vyhlásenie vydáva.
(2)
Vzor vyhlásenia je zverejnený na webovom sídle ministerstva pôdohospodárstva.
§ 2
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 295/2011 Z. z., ktorou sa vykonáva § 19b ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2023.
Jozef Bíreš v. r.