390/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2024 do 31.12.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

390
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
zo 4. októbra 2023,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 95 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona č. 304/2009 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení vyhlášky č. 209/1994 Z. z., vyhlášky č. 423/2002 Z. z., vyhlášky č. 607/2002 Z. z., vyhlášky č. 748/2004 Z. z., vyhlášky č. 320/2007 Z. z., vyhlášky č. 604/2008 Z. z., vyhlášky č. 601/2009 Z. z., vyhlášky č. 325/2015 Z. z. a vyhlášky č. 208/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 14a sa suma „1,99 eura“ nahrádza sumou „3 eurá“.
2.
Za § 14a sa vkladá § 14b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14b
Odmena notára ako registrátora
(1)
Odmena notára ako registrátora je 38 eur, ak odsek 2 neustanovuje inak.“.
3.
V § 18 odsek 4 znie:
„(4)
Súdny komisár má nárok na úhradu administratívnych nákladov a vecných nákladov za úkony vyhotovenia rovnopisov, odpisov, prepisov, výpisov alebo kópií zo súdneho spisu vedeného súdnym komisárom v konaní o dedičstve voči tomu, v prospech koho sa taký úkon robí; nárok na úhradu nákladov je splatný pred vykonaním úkonu.“.
4.
V § 19 ods. 2 sa suma „3,32 eura“ nahrádza sumou „10 eur“.
5.
V § 22 sa na konci pripája táto veta: „Celková platba platená v hotovosti sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov; celkový zvyšok nezaokrúhlenej odmeny platenej v hotovosti, ktorý je nižší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok nezaokrúhlenej odmeny platenej v hotovosti, ktorý je rovný alebo vyšší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nahor.“.
6.
Príloha vrátane nadpisu znie:
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2023 okrem čl. I bodov 1 a 3 až 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024, a § 14b ods. 2 v bode 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2025.
Jana Dubovcová v. r.