390/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2023 do 31.12.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

390
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
zo 4. októbra 2023,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 95 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona č. 304/2009 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení vyhlášky č. 209/1994 Z. z., vyhlášky č. 423/2002 Z. z., vyhlášky č. 607/2002 Z. z., vyhlášky č. 748/2004 Z. z., vyhlášky č. 320/2007 Z. z., vyhlášky č. 604/2008 Z. z., vyhlášky č. 601/2009 Z. z., vyhlášky č. 325/2015 Z. z. a vyhlášky č. 208/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
Za § 14a sa vkladá § 14b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14b
Odmena notára ako registrátora
(1)
Odmena notára ako registrátora je 38 eur, ak odsek 2 neustanovuje inak.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2023 okrem čl. I bodov 1 a 3 až 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024, a § 14b ods. 2 v bode 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2025.
Jana Dubovcová v. r.