39/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.02.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

39
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 31. januára 2023,
ktorým sa ustanovujú pevné ceny elektriny pre stanovenie podpory elektriny vyrobenej z bioplynu, biomasy alebo vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou
Vláda Slovenskej republiky podľa § 16a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 433/2022 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Pevné ceny elektriny pre stanovenie podpory elektriny
(1)
Ak je pevná cena elektriny pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie s technológiou výroby elektriny zo spaľovania bioplynu a biomasy s podporou výkupom elektriny výkupcom elektriny za cenu vykupovanej elektriny spolu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku výkupcom elektriny podľa osobitného predpisu1) uvedená vo vykonateľnom rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 11 ods. 1 zákona nižšia ako 232 eur na MWh, určuje sa pre rok 2023 výška pevnej ceny elektriny pre stanovenie podpory elektriny pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie s technológiou výroby elektriny zo spaľovania bioplynu a biomasy s podporou výkupom elektriny výkupcom elektriny za cenu vykupovanej elektriny spolu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku výkupcom elektriny na 232 eur na MWh.
(2)
Ak je pevná cena elektriny pre výrobcov elektriny z vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla zo spaľovania bioplynu a biomasy s podporou výkupom elektriny výkupcom elektriny za cenu vykupovanej elektriny spolu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku výkupcom elektriny podľa osobitného predpisu1) uvedená vo vykonateľnom rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 11 ods. 1 zákona nižšia ako 232 eur na MWh, určuje sa pre rok 2023 výška pevnej ceny elektriny pre stanovenie podpory elektriny pre výrobcov elektriny z vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla zo spaľovania bioplynu a biomasy s podporou výkupom elektriny výkupcom elektriny za cenu vykupovanej elektriny spolu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku výkupcom elektriny na 232 eur na MWh.
(3)
Ak je pevná cena elektriny pre výrobcov elektriny z vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla zo spaľovania odpadu s podporou výkupom elektriny výkupcom elektriny za cenu vykupovanej elektriny spolu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku výkupcom elektriny podľa osobitného predpisu1) uvedená vo vykonateľnom rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 11 ods. 1 zákona nižšia ako 92 eur na MWh, určuje sa pre rok 2023 výška pevnej ceny elektriny pre stanovenie podpory elektriny pre výrobcov elektriny z vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla zo spaľovania odpadu s podporou výkupom elektriny výkupcom elektriny za cenu vykupovanej elektriny spolu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku výkupcom elektriny na 92 eur na MWh.
(4)
Ak je pevná cena elektriny pre výrobcov elektriny z vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla zo spaľovania hnedého uhlia s podporou výkupom elektriny výkupcom elektriny za cenu vykupovanej elektriny spolu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku výkupcom elektriny podľa osobitného predpisu1) uvedená vo vykonateľnom rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 11 ods. 1 zákona nižšia ako 222 eur na MWh, určuje sa pre rok 2023 výška pevnej ceny elektriny pre stanovenie podpory elektriny pre výrobcov elektriny z vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla zo spaľovania hnedého uhlia s podporou výkupom elektriny výkupcom elektriny za cenu vykupovanej elektriny spolu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku výkupcom elektriny na 222 eur na MWh.
(5)
Ak je pevná cena elektriny pre výrobcov elektriny z vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla zo spaľovania minerálnych olejov, biokvapalín a rašeliny s podporou výkupom elektriny výkupcom elektriny za cenu vykupovanej elektriny spolu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku výkupcom elektriny podľa osobitného predpisu1) uvedená vo vykonateľnom rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 11 ods. 1 zákona nižšia ako 172 eur na MWh, určuje sa pre rok 2023 výška pevnej ceny elektriny pre stanovenie podpory elektriny pre výrobcov elektriny z vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla zo spaľovania minerálnych olejov, biokvapalín a rašeliny s podporou výkupom elektriny výkupcom elektriny za cenu vykupovanej elektriny spolu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku výkupcom elektriny na 172 eur na MWh.
§ 2
Zohľadnenie pevných cien elektriny pre stanovenie podpory elektriny
Pevné ceny elektriny pre stanovenie podpory určené na rok 2023 podľa § 1 sa zohľadnia pri stanovení korekcie podľa osobitného predpisu2) pri cenovej regulácii výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroby elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa § 11 ods. 1 zákona na rok 2024 a nasledujúce roky.
§ 3
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Eduard Heger v. r.
1)
§ 3 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 6 ods. 5 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.