379/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.09.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

379
OZNÁMENIE
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 92 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo

opatrenie z 21. septembra 2023 č. 2023/11282:4-A1810, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2024/2025.

Opatrenie ustanovuje maximálne sumy ročného školného, ktoré sa týkajú verejných vysokých škôl a štátnych vysokých škôl a sú určené pre študijné programy poskytované v externej forme štúdia.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2023.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky www.minedu.sk.

Do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.