376/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

376
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 20. septembra 2023,
ktorou sa ustanovujú číselníky trestných činov a trestov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky po dohode s Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 1 zákona č. 192/2023 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)
Zoznam trestných činov proti deťom podľa osobitného predpisu1) je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Zoznam trestných činov kategorizovaných podľa formy zavinenia je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Zoznam trestov a ochranných opatrení kategorizovaných podľa subjektu trestného činu je uvedený v prílohe č. 3.
(4)
Zoznam trestných činov kategorizovaných podľa prílohy osobitného predpisu2) je uvedený v prílohe č. 4.
(5)
Zoznam trestných činov kategorizovaných podľa osobitného predpisu3) je uvedený v prílohe č. 5.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2023.
Jana Dubovcová v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 376/2023 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 376/2023 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 376/2023 Z. z.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 376/2023 Z. z.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 376/2023 Z. z.
1)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (Ú. v. EÚ L 335, 17. 12. 2011) v platnom znení.
2)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1240 z 12. septembra 2018, ktorým sa zriaďuje Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, (EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 2016/399, (EÚ) 2016/1624 a (EÚ) 2017/2226 (Ú. v. EÚ L 236, 19. 9. 2018) v platnom znení.
3)
Rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV z 26. februára 2009 o organizácii a obsahu výmeny informácií z registra trestov medzi členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 93, 7. 4. 2009) v platnom znení.