374/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.09.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

374
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky


Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 8a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 26. septembra 2023 č. MF/010575/2023-119, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení opatrenia z 19. januára 2022 č. MF/004274/2022-119.


Cieľom predloženého návrhu opatrenia, ako všeobecne záväzného právneho predpisu, je doplnenie opatrenia pre poskytovanie dotácií obciam a vyšším územným celkom za účelom zlepšenia možností operatívne reagovať na negatívne dôsledky inflácie a zvyšovanie cien energií v roku 2023 a za týmto účelom realizovať plošné opatrenia prostredníctvom poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v prijateľnom časovom horizonte.

Opatrenie nadobúda účinnosť 27. septembra 2023.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo Finančnom spravodajcovi pod poradovým číslom 22/2023, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky. Do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.