371/2023 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

371
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 20. septembra 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 521/2021 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vysokokvalifikovaným štátnym príslušníkom tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 471/2022 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky na vykonanie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) a zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“) nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 521/2021 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vysokokvalifikovaným štátnym príslušníkom tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 471/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
vysokoškolského štúdia študijného programu vysokej školy, ktorého štandardná dĺžka štúdia spolu s predchádzajúcim absolvovaním študijného programu je najmenej tri roky, a budú zamestnaní u zamestnávateľa v Slovenskej republike v zamestnaniach uvedených v prílohe č. 2.“.
2.
V § 2 písm. c) sa slovo „štyri“ nahrádza slovom „tri“.
3.
Za § 5a sa vkladá § 5b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠5b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2023
V konaní o udelenie národného víza začatom a neskončenom pred 1. októbrom 2023 sa splnenie podmienok podľa § 1 ods. 1 a § 2 posudzuje v znení účinnom do 30. septembra 2023.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2023.
Ľudovít Ódor v. r.