367/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.09.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

367
VYHLÁŠKA
Úradu pre verejné obstarávanie
z 18. septembra 2023,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných
vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu
Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 186 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Nadlimitné zákazky, nadlimitné koncesie a súťaže návrhov
§ 1
Oznámenie o uverejnení predbežného oznámenia v profile, oznámenie o uverejnení pravidelného informatívneho oznámenia v profile, predbežné oznámenie, pravidelné informatívne oznámenie, predbežné oznámenie použité na skrátenie lehoty na predkladanie ponúk a pravidelné informatívne oznámenie použité na skrátenie lehoty na predkladanie ponúk musia obsahovať informácie uvedené v prílohe č. 1.
§ 2
Pravidelné informatívne oznámenie s výzvou na súťaž, predbežné oznámenie o koncesii na sociálne a iné osobitné služby, oznámenie o existencii kvalifikačného systému, oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie o subdodávke a oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov musia obsahovať informácie uvedené v prílohe č. 2.
§ 3
Oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu musí obsahovať informácie uvedené v prílohe č. 3.
§ 4
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania a oznámenie o výsledku súťaže návrhov musia obsahovať informácie uvedené v prílohe č. 4.
§ 5
Oznámenie o zmene zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy musia obsahovať informácie uvedené v prílohe č. 5.
Podlimitné zákazky, podlimitné koncesie a zákazky s nízkou hodnotou
§ 6
Výzva na predkladanie ponúk, informácia o zadávaní podlimitnej koncesie, oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania pre podlimitné zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti a oznámenie o subdodávke pre podlimitné zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti musia obsahovať informácie uvedené v prílohe č. 6.
§ 7
Oznámenie o použití priameho rokovacieho konania musí obsahovať informácie uvedené v prílohe č. 7.
§ 8
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania musí obsahovať informácie uvedené v prílohe č. 8.
§ 9
Oznámenie o zmene zmluvy a rámcovej dohody musia obsahovať informácie uvedené v prílohe č. 9.
§ 10
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 152/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu.
§ 11
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 25. septembra 2023.
Peter Kubovič v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 367/2023 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 367/2023 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 367/2023 Z. z.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 367/2023 Z. z.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 367/2023 Z. z.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 367/2023 Z. z.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 367/2023 Z. z.
Príloha č. 8 k vyhláške č. 367/2023 Z. z.
Príloha č. 9 k vyhláške č. 367/2023 Z. z.