34/2023 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

34
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 26. januára 2023,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 55 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení vyhlášky č. 443/2013 Z. z., vyhlášky č. 266/2014 Z. z., vyhlášky č. 109/2019 Z. z. a vyhlášky č. 422/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
V prílohe č. 2 písm. b) sa za slová „15 – súkromný výrobca destilátu,“ vkladajú slová
„16 – schválený príjemca,“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2023.
Eduard Heger v. r.