311/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

311
ZÁKON
z 28. júna 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z., zákona č. 378/2016 Z. z., zákona č. 58/2018 Z. z., zákona č. 313/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 258/2021 Z. z. a zákona č. 113/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení, delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 240/2014 zo 7. januára 2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (Ú. v. EÚ L 74, 14. 3. 2014), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku (Ú. v. EÚ L 231, 30. 6. 2021) v platnom znení, zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 2 písmeno d) znie:
„d)
územie udržateľného mestského rozvoja je katastrálne územie jadrového mesta územia udržateľného mestského rozvoja (ďalej len „jadrové mesto“) a katastrálne územie ďalších miest a obcí, v súlade s pravidlami definovania územia udržateľného mestského rozvoja zverejnenými na webovom sídle Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo investícií“), ktoré spolu s územím jadrového mesta tvoria územie udržateľného mestského rozvoja; územím udržateľného mestského rozvoja Bratislavy je územie podľa osobitného predpisu,2aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2aa znie:
2aa) § 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona č. 535/2008 Z. z.“.
3.
V § 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
jadrové mesto je mesto2aaa) s najväčším počtom obyvateľov v rámci ťažiska osídlenia najvyššej úrovne alebo druhej úrovne,2aaaa)“.
Doterajšie písmená e) až k) sa označujú ako písmená f) až l).
Poznámky pod čiarou k odkazom 2aaa a 2aaaa znejú:
2aaa) § 22 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení zákona č. 295/1992 Zb.
2aaaa) Príloha k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 528/2002 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 461/2011 Z. z.“.
4.
V § 2 písmeno h) znie:
„h)
partnerstvo je forma spolupráce medzi Radou partnerstva,2c) Kooperačnou radou udržateľného mestského rozvoja,2d) riadiacim výborom najmenej rozvinutého okresu2e) a sociálno-ekonomickými partnermi, ktorí zabezpečujú hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj alebo územný rozvoj dotknutého regiónu s ohľadom na udržateľný rozvoj,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2c až 2e znejú:
2c) § 7 ods. 2 a 3 zákona č. 121/2022 Z. z.
2d) § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 121/2022 Z. z.
2e) § 5 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 2 písmeno l) znie:
„l)
regionálna rozvojová agentúra je záujmové združenie právnických osôb, ktorú tvoria najmenej štyri subjekty územnej spolupráce, a jej cieľom je zvyšovať najmä trvalý rast ekonomického, sociálneho a územného potenciálu regiónu.“.
6.
V § 3 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 písm. k), § 6 ods. 1, § 11 písm. a) a § 12 písm. a) sa vypúšťa slovo „trvalo“.
7.
V § 3 ods. 2 písm. q) sa za slovo „udržateľný“ vkladá slovo „mestský“ a vypúšťa sa slovo „aglomerácií“.
8.
V § 4 ods. 1 písm. a) sa slová „Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo investícií“)“ nahrádzajú slovami „ministerstva investícií“.
9.
§ 5 sa dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e)
plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu6a) na účely koordinácie s cieľmi programu rozvoja vyššieho územného celku,
f)
stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou6b) na účely dosahovania komplementarity a synergie s cieľmi programu rozvoja vyššieho územného celku.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6a a 6b znejú:
6a) § 4 zákona č. 336/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6b) Čl. 2 ods. 19 a čl. 33 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení.
Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2220 z 23. decembra 2020, ktorým sa stanovujú určité prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v rokoch 2021 a 2022 a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o zdroje a uplatňovanie v rokoch 2021 a 2022, a nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o zdroje a distribúciu tejto podpory v rokoch 2021 a 2022 (Ú. v. EÚ L 437, 28. 12. 2020).
Čl. 32 nariadenia (EÚ) 2021/1060 v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 z 2. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021) v platnom znení.“.
10.
V § 6 ods. 2 sa za slovo „partnerstva“ vkladajú slová „s orgánmi štátnej správy, vyššími územnými celkami, obcami a ďalšími subjektmi územnej spolupráce,“.
11.
V § 7 odsek 1 znie:
„(1)
Program rozvoja vyššieho územného celku je strednodobý rozvojový dokument vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a záväznou časťou príslušnej územnoplánovacej dokumentácie regiónu.6)“.
12.
V § 7 odsek 1 znie:
„(1)
Program rozvoja vyššieho územného celku je strednodobý rozvojový dokument vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a so záväznou časťou príslušnej Koncepcie územného rozvoja regiónu a územného plánu mikroregiónu.6)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
6) § 18 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní.“.
13.
V § 7 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Integrovaná územná stratégia7a) predstavuje programovú, realizačnú a finančnú časť programu rozvoja vyššieho územného celku, ktorá bude špecificky podporená zo zdrojov fondov Európskej únie, prípadne prostredníctvom integrovaných územných investícií.7b)“.
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 7b znejú:
7a) Čl. 29 nariadenia (EÚ) 2021/1060 v platnom znení.
7b) Čl. 30 nariadenia (EÚ) 2021/1060 v platnom znení.“.
14.
V § 7 ods. 4 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem aktivít a opatrení súvisiacich s výkonom opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradmi práce sociálnych vecí a rodiny, centrami pre deti a rodiny a akreditovanými subjektmi, ktoré nie sú centrami pre deti a rodiny,“.
15.
V § 7 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Integrovanú územnú stratégiu vrátane jej aktualizácií prerokúva a schvaľuje Rada partnerstva.2c)“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.
16.
V § 7 ods. 8 sa slová „územnoplánovacej dokumentácie vyššieho územného celku“ nahrádzajú slovami „Koncepcie územného rozvoja regiónu a územného plánu mikroregiónu“.
17.
V § 8 ods. 1 sa slová „územnoplánovacej dokumentácie obce“ nahrádzajú slovami „územného plánu obce“.
18.
V § 8 ods. 3 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem aktivít a opatrení súvisiacich s výkonom opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradmi práce sociálnych vecí a rodiny, centrami pre deti a rodiny a akreditovanými subjektmi, ktoré nie sú centrami pre deti a rodiny,“.
19.
V § 8 ods. 6 sa slová „príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, ak jej“ nahrádzajú slovami „príslušného územného plánu obce, ak jeho“.
20.
V § 8a ods. 1 sa slová „územnoplánovacích dokumentácií6)“ nahrádzajú slovami „územných plánov6)“.
21.
V § 8a sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 6, ktoré znejú:
„(4)
Integrovaná územná stratégia územia udržateľného mestského rozvoja je strednodobý rozvojový dokument, ktorý predstavuje programovú, realizačnú a finančnú časť spoločného programu rozvoja obcí územia udržateľného mestského rozvoja, ktorá bude špecificky podporená zo zdrojov fondov Európskej únie, prípadne prostredníctvom integrovaných územných investícií.7b)
(5)
Vypracovanie integrovanej územnej stratégie územia udržateľného mestského rozvoja zabezpečuje jadrové mesto v spolupráci s územne príslušnými obcami.
(6)
Integrovanú územnú stratégiu územia udržateľného mestského rozvoja a jej aktualizáciu prerokúva a schvaľuje Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja.2d)“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 7.
22.
§ 9 sa dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:
„h)
vykonáva finančnú kontrolu poskytnutej dotácie,8aa)
i)
zverejňuje zoznam jadrových miest na svojom webovom sídle.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8aa znie:
8aa) Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
23.
V § 11 písmeno b) znie:
„b)
zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu programu rozvoja vyššieho územného celku a integrovanej územnej stratégie, pravidelne monitoruje a každoročne vyhodnocuje ich plnenie, zabezpečuje súlad s prioritami a cieľmi ustanovenými v národnej stratégii a s územnoplánovacou dokumentáciou,“.
24.
V § 11 písmeno b) znie:
„b)
zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu programu rozvoja vyššieho územného celku a integrovanej územnej stratégie, pravidelne monitoruje a každoročne vyhodnocuje ich plnenie, zabezpečuje súlad s prioritami a cieľmi ustanovenými v národnej stratégii a s Koncepciou územného rozvoja regiónu a územného plánu mikroregiónu,6)“.
25.
V § 11 písm. j) sa vypúšťa slovo „regionálne“.
26.
V § 12 písm. b) sa za slová „alebo spoločného programu rozvoja obcí“ vkladajú slová „a spolupracuje pri príprave integrovanej územnej stratégie územia udržateľného mestského rozvoja,“ a slovo „ho“ sa nahrádza slovami „program rozvoja obce alebo spoločný program rozvoja obcí“.
27.
V § 12 písmeno b) znie:
„b)
zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu programu rozvoja obce alebo spoločného programu rozvoja obcí a spolupracuje pri príprave integrovanej územnej stratégie územia udržateľného mestského rozvoja, pravidelne program rozvoja obce alebo spoločný program rozvoja obcí monitoruje a každoročne do 31. mája zasiela príslušnému vyššiemu územnému celku správu o jeho plnení a zabezpečuje súlad programu rozvoja obce alebo spoločného programu rozvoja obcí s územnými plánmi,6) ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis,8)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
8) Zákon č. 200/2022 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
28.
V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenami q) a r), ktoré znejú:
„q)
nadácie,8g)
r)
krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu.8h)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8g a 8h znejú:
8g) § 2 zákona č. 34/2002 Z. z. v znení zákona č. 346/2018 Z. z.
8h) § 8 a 13 zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.“.
29.
V § 13 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „napĺňajúcich ciele programu rozvoja vyššieho územného celku a ciele programov udržateľného mestského rozvoja.“.
30.
V § 13 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Štatút a rokovací poriadok sa zverejňuje na webovom sídle ministerstva investícií.“.
31.
V § 13 sa odsek 10 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
rozpočet podporeného projektu.“.
32.
V § 13 sa za odsek 10 vkladajú nové odseky 11 až 14, ktoré znejú:
„(11)
Ministerstvo investícií môže zmenou výzvy navýšiť disponibilné finančné prostriedky vyčlenené na výzvu alebo predĺžiť lehotu na predkladanie žiadostí podľa odseku 6 písm. e), ak táto zmena nemá vplyv na zmenu účelu poskytnutia dotácie podľa odseku 6 písm. b) a na zmenu podmienok poskytnutia dotácie podľa odseku 6 písm. c). Zmenu výzvy schvaľuje minister. Informáciu o zmene výzvy ministerstvo investícií bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle.
(12)
Ministerstvo investícií môže prijímateľovi dotácie poskytnúť finančné prostriedky na dofinancovanie účelu projektu na základe písomnej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na dofinancovanie účelu projektu, ak
a)
ministerstvo investícií disponuje finančnými prostriedkami na poskytnutie dofinancovania účelu projektu,
b)
sa zvýšia celkové oprávnené výdavky projektu týkajúce sa aktivít projektu a bez úhrady ktorých by nebolo možné dosiahnuť ciele projektu podľa zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt a
c)
prijímateľ dotácie dodrží pravidlá podľa osobitného predpisu9) a zároveň splní limity stanovené ministerstvom investícií, ktoré zverejňuje ministerstvo investícií na svojom webovom sídle.
(13)
Finančné prostriedky na dofinancovanie účelu projektu sa poskytujú na základe zmeny zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt a postupom v nej dohodnutom.
(14)
Na poskytnutie finančných prostriedkov na dofinancovanie účelu projektu sa neuplatňuje postup pri poskytovaní dotácie podľa odsekov 4 až 6 a 8 a 9.“.
Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 15.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
9) § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 323/2007 Z. z.“.
33.
§ 14 sa vypúšťa.
34.
V § 17 ods. 1 až 4 sa vypúšťajú slová „a 14“.
35.
V § 17 ods. 2 sa slová „všeobecný predpis o správnom konaní12)“ nahrádzajú slovami „správny poriadok“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 sa vypúšťa.
Čl. II
Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 116/2011 Z. z., zákona č. 71/2012 Z. z., zákona č. 111/2012 Z. z., zákona č. 292/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 128/2020 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 113/2022 Z. z. a zákona č. 121/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 27a odsek 5 znie:
„(5)
Správny orgán na základe podnetu podľa odseku 3 alebo odseku 4 rozhodne o vrátení sumy uvedenej v žiadosti o vrátenie podľa odseku 1 alebo odseku 4.“.
2.
V § 27a ods. 9 sa vypúšťa posledná veta.
3.
V § 28a ods. 2 písm. c) sa slová „aj po splatnosti“ nahrádzajú slovami „bez ohľadu na splatnosť“.
4.
§ 28a sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Poskytovateľ postupom podľa odsekov 1 až 10 môže uzavrieť dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia aj s inou osobou ako prijímateľom, ak z právoplatného súdneho rozhodnutia, ktoré sa týka projektu, v rámci ktorého má poskytovateľ voči prijímateľovi v správe pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia, vyplýva osobe povinnosť vrátiť poskytovateľovi príspevok alebo jeho časť alebo nahradiť poskytovateľovi škodu alebo vrátiť bezdôvodné obohatenie, alebo ide o osobu, ktorá je blízka zakladateľovi alebo spoločníkovi prijímateľa alebo ktorá je ovládajúcou osobou68da) alebo ovládanou osobou68db) prijímateľa alebo zakladateľa alebo spoločníka prijímateľa; plnením tejto osoby sa znižuje pohľadávka z príspevku alebo pohľadávka z rozhodnutia poskytovateľa, ktorú má voči prijímateľovi. Na účely účtovníctva sa plnenie inej osoby ako prijímateľa považuje za plnenie prijímateľa.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 68da a 68db znejú:
68da) § 66a ods. 2 Obchodného zákonníka.
68db) § 66a ods. 1 Obchodného zákonníka.“.
5.
§ 28b sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Na účely účtovníctva sa plnenie inej osoby ako prijímateľa považuje za plnenie prijímateľa, ak
a)
z právoplatného súdneho rozhodnutia, ktoré sa týka projektu, v rámci ktorého má poskytovateľ voči prijímateľovi v správe pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia, vyplýva osobe povinnosť vrátiť poskytovateľovi príspevok alebo jeho časť alebo nahradiť poskytovateľovi škodu alebo vydať bezdôvodné obohatenie, alebo
b)
ide o plnenie osoby, ktorá je blízka zakladateľovi alebo spoločníkovi prijímateľa alebo ktorá je ovládajúcou osobou68da) alebo ovládanou osobou68db) prijímateľa alebo zakladateľa alebo spoločníka prijímateľa.“.
6.
V § 46ac ods. 4 a 6 sa vypúšťajú slová „jeden a pol násobku“ a slová „najviac však 100 % poskytnutého príspevku alebo jeho časti na predmet zákazky“.
7.
Za § 46aj sa vkladá § 46ak, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠46ak
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. septembra 2023
Konanie začaté podľa § 27a ods. 5, § 46ac ods. 4 alebo § 46ac ods. 6 v znení účinnom do 31. augusta 2023 a právoplatne neukončené do 31. augusta 2023 sa dokončí podľa zákona účinného od 1. septembra 2023.“.
Čl. III
Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 171/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 280/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 154/2019 Z. z., zákona č. 461/2019 Z. z., zákona č. 128/2020 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 202/2021 Z. z., zákona č. 279/2021 Z. z., zákona č. 39/2022 Z. z., zákona č. 64/2022 Z. z., zákona č. 113/2022 Z. z., zákona č. 121/2022 Z. z. a zákona č. 198/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 25a sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Poskytovateľ môže prijímateľovi poskytnúť dodatočný príspevok aj na projekt, ktorého realizáciu bude podľa zmluvy podľa § 25 prijímateľ povinný ukončiť po uplynutí obdobia oprávnenosti výdavkov,64c) ak:
a)
sú splnené podmienky podľa odseku 1 a
b)
je podľa zmluvy podľa § 25 prijímateľ povinný financovať výdavky na ukončenie realizácie projektu z vlastných zdrojov.
(5)
Postup podľa odsekov 1 až 3 sa uplatní aj na projekty, ktorým sa poskytuje príspevok podľa osobitného predpisu.64d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 64c a 64d znejú:
64c) Čl. 65 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení.
64d) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku (Ú. v. EÚ L 231, 30. 6. 2021) v platnom znení.“.
Čl. IV
Zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v prípade projektov podľa § 22a ods. 1 sa žiadosťou rozumie aj žiadosť o poskytnutie príspevku podľa osobitného predpisu,12a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
12a) Zákon č. 292/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 3 písm. s) sa za slovami „podľa § 13 ods. 2“ vypúšťa čiarka a slová „ktorej bola schválená žiadosť v konaní podľa tohto zákona“.
3.
V § 10 ods. 4 druhá veta znie: „Riadiaci orgán môže písomne poveriť vykonávaním úloh podľa odseku 7 prvej vety len sprostredkovateľský orgán, ktorým je ministerstvo, Úrad vlády Slovenskej republiky alebo Pôdohospodárska platobná agentúra.“.
4.
V § 11 ods. 1 sa za slová „ostatný ústredný orgán štátnej správy“ vkladá čiarka a slová „Pôdohospodárska platobná agentúra“.
5.
V § 13 odsek 1 znie:
„(1)
Príspevok sa poskytuje na základe písomnej zmluvy uzavretej so žiadateľom, ktorého žiadosť bola schválená v konaní podľa tohto zákona, alebo ak to umožňuje osobitný predpis,73a) priamo s prijímateľom podľa osobitného predpisu73b) alebo so subjektom, ktorý spĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom.73c) Poskytnutie príspevku na základe zmluvy je viazané na splnenie podmienok dohodnutých v zmluve.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 73a až 73c znejú:
73a) Nariadenie (EÚ) 2021/1060 v platnom znení.
73b) § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 292/2014 Z. z.
73c) Čl. 73 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2021/1060 v platnom znení.“.
6.
V § 13 ods. 3 sa za slovo „zmluvy“ vkladá čiarka a slová „ak tento zákon v § 22a ods. 1 neustanovuje inak“.
7.
V § 22 ods. 8 sa nad slovom „predpisu“ odkaz 79 nahrádza odkazom 80.
8.
Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠22a
Osobitné ustanovenia k priamemu poskytnutiu príspevku
(1)
Príspevok na fázovaný projekt podľa osobitného predpisu83a) sa prijímateľovi poskytuje na základe zmluvy podľa § 22 a zmluvy podľa osobitného predpisu83b) po overení splnenia podmienok ustanovených osobitným predpisom.83a) Právny nárok na poskytnutie príspevku podľa tohto odseku vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy podľa § 22, ak zmluva podľa osobitného predpisu83b) obsahuje práva a povinnosti prijímateľa a poskytovateľa týkajúcich sa fázovania projektu.
(2)
Príspevok na projekt oprávnený na priame poskytnutie príspevku podľa osobitného predpisu73c) sa prijímateľovi poskytuje na základe zmluvy uzavretej podľa § 22 po overení splnenia podmienok ustanovených osobitným predpisom.73c) Poskytovateľ koná v postavení budúcej zmluvnej strany zmluvy podľa § 22.
(3)
Na poskytnutie príspevku podľa odsekov 1 a 2 sa neuplatňuje postup pri poskytovaní príspevku podľa § 13 ods. 2, 4 a 5, § 14 až 21, § 22 ods. 4 písm. a) a b) a § 23 až 27. Ustanovenia § 22 ods. 3 a ods. 4 písm. c) a d) sa použijú primerane.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 83a a 83b znejú:
83a) Čl. 118a nariadenia (EÚ) 2021/1060 v platnom znení.
83b) § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2023 okrem čl. I bodov 12, 16, 17, 19, 20, 24 a 27, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2024.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Ľudovít Ódor v. r.