3/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

3
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 29. decembra 2022,
ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na neprojektové opatrenia Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády ustanovuje pravidlá poskytovania podpory na neprojektové opatrenia1) Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky (ďalej len „opatrenie“)
a)
pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami,
b)
v rámci sústavy Natura 2000 na trvalom trávnom poraste,
c)
v rámci sústavy Natura 2000 na lesnom pozemku,
d)
na chov a udržanie ohrozených plemien hospodárskych zvierat,
e)
na dobré životné podmienky zvierat,
f)
na precízne hnojenie orných pôd pri ochrane vodných zdrojov,
g)
na šetrné hospodárenie na ornej pôde, v ovocných sadoch a vo viniciach,
h)
na ochranu a zachovanie biodiverzity,
i)
na zatrávňovanie podmáčanej ornej pôdy,
j)
na ekologické poľnohospodárstvo,
k)
na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov,
l)
na založenie agrolesníckeho systému na poľnohospodárskej ploche a na ochranu a údržbu drevín založeného agrolesníckeho systému,
m)
na založenie líniových vegetačných prvkov a na ochranu a údržbu drevín v rámci založeného líniového vegetačného prvku,
n)
na zalesňovanie ornej pôdy a na ochranu a údržbu drevín v rámci zalesnenej pôdy.
§ 2
(1)
Podporu je možné poskytnúť prijímateľovi,2) ktorý
a)
predložil žiadosť o podporu3) (ďalej len „žiadosť“) na príslušné opatrenie,
b)
sa zaviaže vyhlásením v žiadosti plniť podmienky príslušného opatrenia alebo príslušnej operácie, ak ide o podporu na opatrenie podľa § 1 písm. e) až n),
c)
má zaradenú žiadosť4) do príslušného opatrenia po zohľadnení výberových kritérií podľa odseku 9, ak ide o podporu na opatrenie podľa § 1 písm. e) až n),
d)
spĺňa podmienky aktívneho poľnohospodára podľa osobitného predpisu,5) ak ide o podporu na opatrenie podľa § 1 písm. a),
e)
je podnikateľom podľa § 2 ods. 2 písm. a) alebo písm. d) Obchodného zákonníka, ak ide o podporu na opatrenie podľa § 1 písm. a), b), d) až j) a l) až n), alebo je pozemkovým spoločenstvom,6) ak ide o podporu na opatrenie podľa § 1 písm. a),
f)
je obhospodarovateľom lesa7) okrem obhospodarovateľa lesa podľa osobitných predpisov8) alebo združením obhospodarovateľov lesov9) s právnou subjektivitou, ak ide o podporu na opatrenie podľa § 1 písm. c) a k),
g)
má elektronický prístup do centrálneho registra hospodárskych zvierat10) (ďalej len „centrálny register“), ak ide o podporu na opatrenie podľa § 1 písm. e),
h)
je registrovaný v registri prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby,11) ak ide o podporu na opatrenie podľa § 1 písm. j),
i)
je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,12) ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu.13)
(2)
Podmienky kombinovateľnosti14) podpory na opatrenia podľa § 1 písm. b), f) až j), l) a m) na tej istej ploche v kalendárnom roku podania žiadosti (ďalej len „rok podania žiadosti“) sú ustanovené v kombinačnej tabuľke pre plošné opatrenia, ktorá je uvedená v prílohe č. 1.
(3)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 12 písm. a) až g) alebo písm. h) je povinný plniť podmienky príslušnej operácie počas obdobia, ktoré plynie od 1. mája roku podania žiadosti zaradenej do opatrenia podľa § 1 písm. e) do 30. apríla nasledujúceho kalendárneho roka (ďalej len „obdobie jednoročného záväzku“); prijímateľ môže o poskytnutie podpory požiadať opakovane.
(4)
Prijímateľ podpory na opatrenie podľa § 1 písm. f) alebo písm. i) a prijímateľ podpory na operáciu podľa § 23 písm. a) až c) alebo písm. d), § 28 písm. a) až c) alebo písm. d), § 34 ods. 1 písm. a) až l) alebo písm. m) alebo § 37 ods. 1 písm. a), b) alebo písm. c) je povinný plniť podmienky príslušného opatrenia alebo príslušnej operácie počas obdobia piatich po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, ktoré začína plynúť 1. januára roku podania žiadosti zaradenej do príslušného opatrenia (ďalej len „obdobie viacročného záväzku“) na výmere plochy uvedenej v žiadosti zaradenej do príslušného opatrenia; prijímateľ predkladá počas obdobia viacročného záväzku žiadosť každý rok. Prijímateľ podľa prvej vety môže počas obdobia viacročného záväzku zamieňať plochy uvedené v žiadosti zaradenej do príslušného opatrenia inými plochami.
(5)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 42 písm. a) alebo § 45 písm. a) je povinný plniť podmienky pre poskytnutie podpory počas roku podania žiadosti zaradenej do príslušného opatrenia podľa § 1 písm. l) alebo písm. m) na ploche uvedenej v tejto žiadosti. Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 48 písm. a) je povinný plniť podmienky pre poskytnutie podpory počas roku podania žiadosti zaradenej do opatrenia podľa § 1 písm. n) na ploche uvedenej v tejto žiadosti. Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 42 písm. a), § 45 písm. a) alebo § 48 písm. a) môže požiadať o poskytnutie podpory opakovane na plochy, ktoré nie sú uvedené v žiadosti zaradenej do príslušného opatrenia.
(6)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 42 písm. b) alebo § 45 písm. b) je povinný plniť podmienky pre poskytnutie podpory počas obdobia piatich po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, ktoré začína plynúť 1. januára kalendárneho roku, ktorý nasleduje po skončení obdobia podľa odseku 5 prvej vety (ďalej len „obdobie údržby“) na ploche uvedenej v žiadosti zaradenej do príslušného opatrenia podľa odseku 5 prvej vety; prijímateľ žiadosť predkladá každý rok počas obdobia údržby. Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 42 písm. b) alebo § 45 písm. b) nemôže počas obdobia údržby zamieňať plochy uvedené v žiadosti zaradenej do príslušného opatrenia podľa odseku 5 prvej vety inými plochami.
(7)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 48 písm. b) je povinný plniť podmienky pre poskytnutie podpory počas obdobia piatich po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, ktoré začína plynúť 1. januára kalendárneho roku, ktorý nasleduje po skončení obdobia podľa odseku 5 druhej vety, na ploche uvedenej v žiadosti zaradenej do príslušného opatrenia podľa odseku 5 druhej vety; prijímateľ predkladá žiadosť počas tohto obdobia každý rok.
(8)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 48 písm. c) je povinný plniť podmienky pre poskytnutie podpory počas obdobia desiatich po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, ktoré začína plynúť 1. januára kalendárneho roku, ktorý nasleduje po skončení obdobia podľa odseku 5 druhej vety, na ploche uvedenej v žiadosti zaradenej do príslušného opatrenia podľa odseku 5 druhej vety; prijímateľ predkladá žiadosť počas tohto obdobia každý rok.
(9)
Ak suma podpôr, ktoré sa majú poskytnúť na základe žiadostí, presahuje finančnú alokáciu15) alebo ak súčet výmer alebo dobytčích jednotiek, na ktoré možno poskytnúť podporu na základe žiadostí, presahuje plánovanú hodnotu15) výmery alebo dobytčích jednotiek, uplatňujú sa pri zaraďovaní žiadosti do príslušného opatrenia výberové kritériá, ktoré zverejňuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“) vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“); žiadosti na opatrenie podľa § 1 písm. f) alebo písm. i) a žiadosti o podporu na operáciu podľa § 12, § 23, § 34 ods. 1, § 37 ods. 1, § 42 písm. a), § 45 písm. a) a § 48 písm. a) sa na základe výberových kritérií zaraďujú do bodových pásiem zostupne od prvého bodového pásma.
(10)
Podpora na opatrenia podľa § 1 písm. a), b), f) až j) alebo písm. l) až n) sa poskytuje prijímateľovi, ak spĺňa minimálne požiadavky na poskytnutie priamych platieb podľa osobitného predpisu.16)
(11)
Prijímateľ podpory na opatrenie podľa § 1 písm. a), b), f) až j), l) alebo písm. m) je povinný plniť podmienky udržiavania poľnohospodárskej plochy podľa osobitného predpisu.17)
(12)
Prijímateľ podpory na opatrenie podľa § 1 písm. f) až i) alebo písm. j) je povinný dodržiavať minimálne požiadavky na používanie hnojív a prípravkov na ochranu rastlín podľa prílohy č. 2 na ploche uvedenej v žiadosti zaradenej do príslušného opatrenia.
§ 3
(1)
Zmena opatrenia podľa § 1 písm. f) až i) alebo písm. j) na opatrenie podľa § 1 písm. f) až i) alebo písm. j) alebo zmena operácie podľa § 34 ods. 1 písm. a) na operáciu podľa § 34 ods. 1 písm. b) až d) alebo písm. e) počas obdobia viacročného záväzku je možná, ak
a)
zmena má významný prínos pre životné prostredie alebo dobré životné podmienky zvierat a je v súlade so špecifickými cieľmi,18)
b)
existujúci záväzok sa posilní,
c)
finančná alokácia to umožňuje.
(2)
Obdobie viacročného záväzku možno predĺžiť po jeho uplynutí, ak to umožňuje finančná alokácia. Rozšírenie výmery plochy uvedenej v žiadosti zaradenej do opatrenia podľa § 1 písm. f) až j) alebo písm. k) možno v období viacročného záväzku povoliť, ak to umožňuje finančná alokácia.
(3)
Zmenu opatrenia alebo zmenu operácie podľa odseku 1, predĺženie obdobia viacročného záväzku alebo rozšírenie výmery plochy podľa odseku 2 vykoná Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) na základe žiadosti prijímateľa po zohľadnení výberových kritérií podľa § 2 ods. 9.
(4)
Zmenu výmery plochy uvedenej v žiadosti zaradenej do príslušného opatrenia v období viacročného záväzku vykoná platobná agentúra na základe žiadosti prijímateľa bez zohľadnenia výberových kritérií podľa § 2 ods. 9, ak ide o zmenu
a)
ovocného sadu v prvom roku až treťom roku od jeho výsadby na ovocný sad od štvrtého roku jeho výsadby, ak ide o operáciu podľa § 23 písm. c),
b)
vinice podľa § 27 ods. 3 písm. b) na vinicu podľa § 27 ods. 3 písm. a), ak ide o operáciu podľa § 23 písm. d),
c)
operácie podľa § 34 ods. 1 písm. a) až d) alebo písm. e) na operáciu podľa § 34 ods. 1 písm. l) alebo písm. m), ak v období viacročného záväzku dôjde k zmene druhu plochy z ornej pôdy na trvalý trávny porast,
d)
operácie podľa § 34 ods. 1 písm. b) až d) alebo písm. e) na operáciu podľa § 34 ods. 1 písm. a),
e)
operácie podľa § 34 ods. 1 písm. g) na operáciu podľa § 34 ods. 1 písm. f),
f)
operácie podľa § 34 ods. 1 písm. j) na operáciu podľa § 34 ods. 1 písm. k),
g)
operácie podľa § 34 ods. 1 písm. m) na operáciu podľa § 34 ods. 1 písm. l).
(5)
Ak ide o zmenu druhu plochy z ornej pôdy na trvalý trávny porast a ide o operáciu podľa § 42 písm. b), zmenu výmery plochy uvedenej v žiadosti zaradenej do príslušného opatrenia v období údržby vykoná platobná agentúra na základe žiadosti prijímateľa bez zohľadnenia výberových kritérií podľa § 2 ods. 9.
§ 4
(1)
Ak v období viacročného záväzku dôjde k prevodu práva užívania19) k celej výmere poľnohospodárskej plochy podniku20) z doterajšieho prijímateľa na inú osobu, možno v zmluve o prevode dohodnúť, že nadobúdateľ poľnohospodárskej plochy prevezme na zostávajúce obdobie viacročného záväzku povinnosť doterajšieho prijímateľa plniť podmienky podľa § 2 ods. 4 na výmere plochy uvedenej v žiadosti zaradenej do opatrenia podľa § 1 písm. f) až i) alebo písm. j); nadobúdateľ preberá povinnosť doterajšieho prijímateľa plniť podmienky príslušného opatrenia alebo príslušnej operácie 1. januárom kalendárneho roka, v ktorom došlo k prevodu.
(2)
Nadobúdateľ podľa odseku 1 je povinný predložiť platobnej agentúre kópiu zmluvy o prevode do 15 dní od jej účinnosti. Ak nadobúdateľ podľa odseku 1 nepredloží platobnej agentúre kópiu zmluvy o prevode do 15 dní od jej účinnosti, má sa za to, že k prevzatiu povinnosti podľa odseku 1 nedošlo; doterajší prijímateľ nie je povinný vrátiť už poskytnutú podporu.
(3)
Nadobúdateľovi podľa odseku 1 sa neposkytne podpora v kalendárnom roku, v ktorom došlo k prevodu poľnohospodárskej plochy podniku podľa odseku 1, ak k prevodu došlo po uplynutí termínu na podanie žiadosti.
(4)
Ak nadobúdateľ neprevezme povinnosti podľa odseku 1, povinnosť doterajšieho prijímateľa plniť podmienky podľa § 2 ods. 4 zanikajú 1. januára kalendárneho roka, v ktorom došlo k prevodu poľnohospodárskej plochy. Ak dôjde k zániku povinnosti doterajšieho prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, doterajší prijímateľ nie je povinný vrátiť už poskytnutú podporu. Doterajší prijímateľ je povinný predložiť platobnej agentúre kópiu zmluvy o prevode do 15 dní od jej účinnosti. Podpora sa doterajšiemu prijímateľovi neposkytne za kalendárny rok, v ktorom došlo k prevodu.
(5)
Ak v období viacročného záväzku dôjde k prevodu práva užívania k časti výmery poľnohospodárskej plochy podniku, v zmluve o prevode možno dohodnúť, že nadobúdateľ prevezme povinnosť doterajšieho prijímateľa plniť podmienky podľa § 2 ods. 4 najviac do výmery prevedenej plochy uvedenej v žiadosti zaradenej do opatrenia podľa § 1 písm. f) až i) alebo písm. j); odseky 1 až 4 sa použijú primerane.
(6)
Ak v období viacročného záväzku dôjde k prevodu celého podniku doterajšieho prijímateľa, odseky 1 až 4 sa použijú rovnako; pri prevode celého podniku prijímateľa podpory na opatrenie podľa § 1 písm. e) sa odseky 1 až 4 použijú primerane.
(7)
Odseky 1 až 6 sa použijú primerane na podporu na opatrenia podľa § 1 písm. k) až n).
Podpora pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami
§ 5
(1)
Oblasťou s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami21) je
a)
horská oblasť22) 1 až 4,
b)
oblasť čeliaca významným prírodným obmedzeniam23) 1 až 5 alebo A,
c)
oblasť postihnutá špecifickými obmedzeniami24) 1 až 3.
(2)
Zoznam oblastí podľa odseku 1 v členení podľa katastrálnych území zverejňuje ministerstvo pôdohospodárstva vo vestníku; zmena tohto zoznamu nie je možná bez zmeny tohto nariadenia vlády.
(3)
Podpora na opatrenie podľa § 1 písm. a) sa poskytuje na poľnohospodársku plochu podľa osobitného predpisu,25) ktorá sa nachádza v oblasti podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c), ak táto poľnohospodárska plocha dosahuje výmeru najmenej 1 ha.
(4)
Podpora na opatrenie podľa § 1 písm. a) sa poskytuje na poľnohospodársku plochu podľa odseku 3 podľa zamerania poľnohospodárskej činnosti prijímateľa; prijímateľ podpory na opatrenie podľa § 1 písm. a) je poľnohospodárom26) so zameraním poľnohospodárskej činnosti na
a)
živočíšnu výrobu, ak od 1. júna do 30. septembra roku podania žiadosti na opatrenie podľa § 1 písm. a) dosahuje na poľnohospodárskej ploche podniku priemerné zaťaženie dobytčími jednotkami hovädzieho dobytka, oviec, kôz, koňovitých zvierat, prasníc, ostatných ošípaných a hydiny, ktorých je držiteľom podľa centrálneho registra, o veľkosti 0,25 dobytčej jednotky na 1 ha poľnohospodárskej plochy podniku; do priemerného zaťaženia sa započítavajú aj zvieratá, ktorých držiteľom je podľa centrálneho registra v období od 1. júna do 30. septembra roku podania žiadosti na opatrenie podľa § 1 písm. a) fyzická osoba, ktorá je členom právnickej osoby alebo združenia, ktoré je prijímateľom podpory na opatrenie podľa § 1 písm. a),
b)
rastlinnú výrobu, ak nespĺňa podmienky podľa písmena a).
(5)
Koeficienty prepočtu hospodárskych zvierat na dobytčie jednotky sú uvedené v prílohe č. 3.
§ 6
Podpora na opatrenie podľa § 1 písm. a) sa poskytuje na poľnohospodársku plochu podľa § 5 ods. 3 v plnej jednotkovej sume podpory do celkovej výmery 450 ha. Jednotková suma podpory na ďalšiu výmeru sa ustanovuje takto:
a)
od 450 ha do 900 ha vrátane vo výške 63,64 % plnej jednotkovej sumy podpory,
b)
nad 900 ha do 1 800 ha vrátane vo výške 47,8 % plnej jednotkovej sumy podpory,
c)
nad 1 800 ha vo výške 40,54 % plnej jednotkovej sumy podpory.
Podpora v rámci sústavy Natura 2000 na trvalom trávnom poraste
§ 7
(1)
Podpora na opatrenie podľa § 1 písm. b) sa poskytuje na poľnohospodársku plochu trvalého trávneho porastu a plochu podľa osobitného predpisu27) na území európskeho významu28) nachádzajúcom sa vo štvrtom stupni ochrany29) alebo v piatom stupni ochrany30) s výmerou najmenej 1 ha.
(2)
Zoznam území európskeho významu podľa odseku 1 zverejňuje ministerstvo pôdohospodárstva vo vestníku.
§ 8
Podpora na opatrenie podľa § 1 písm. b) sa poskytuje na plochu podľa § 7, na ktorej prijímateľ v roku podania žiadosti
a)
neaplikuje prípravky na ochranu rastlín, ak nespĺňajú požiadavky podľa osobitného predpisu,31) a žiadne dodatkové hnojivá; povolené je len hnojenie pasúcimi sa zvieratami,
b)
neumiestňuje košiar, stavbu alebo iné zariadenie na ochranu hospodárskych zvierat; výnimka je možná len pre dočasné košarovanie so súhlasom orgánu ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody“).
§ 9
Podpora v rámci sústavy Natura 2000 na lesnom pozemku
(1)
Podpora na opatrenie podľa § 1 písm. c) sa poskytuje na lesný pozemok s lesným porastom32) vedený v evidencii lesných pozemkov33) a v Informačnom systéme lesného hospodárstva,34) ktorý sa v roku podania žiadosti nachádza v piatom stupni ochrany na výmeru najmenej 1 ha
a)
na území európskeho významu alebo
b)
mimo území európskeho významu.
(2)
Podpora na opatrenie podľa § 1 písm. c) sa neposkytne na lesný pozemok, na ktorý orgán ochrany prírody vydal výnimku na výkon činností podľa osobitného predpisu,35) ktorá umožňuje zásah do lesného pozemku alebo poškodenie pôdneho krytu alebo vegetačného krytu; na tento lesný pozemok už nemôže byť poskytnutá podpora do konca programového obdobia.
(3)
Zoznam území európskeho významu a zoznam území nachádzajúcich sa mimo území európskeho významu podľa odseku 1 zverejňuje ministerstvo pôdohospodárstva vo vestníku.
(4)
Ak sa lesný pozemok nachádza len z časti na území podľa odseku 1 písm. a), podpora sa poskytuje len na túto časť lesného pozemku.
(5)
Ak je na lesnom pozemku viac obhospodarovateľov lesa alebo ak pri zmene hraníc lesného pozemku nie je rozdelenie vykonané v súlade s metódami hospodárskej úpravy lesov v porastovej mape, podpora podľa odseku 1 sa na tento lesný pozemok neposkytne.
(6)
Podpora na opatrenie podľa § 1 písm. c) sa poskytuje na výmeru lesného pozemku prijímateľovi, ktorý nezasahuje počas celého roka podania žiadosti do lesného porastu a nepoškodzuje vegetačný kryt a pôdny kryt. Ak prijímateľ podpory na opatrenie podľa § 1 písm. c) nedodržiava podmienku podľa prvej vety, podpora na lesný pozemok sa neposkytne; v prípade kalamitných situácií sa môže drevná hmota odstrániť z lesných ciest a turistických chodníkov.
Podpora na chov a udržanie ohrozených plemien hospodárskych zvierat
§ 10
(1)
Podpora na opatrenie podľa § 1 písm. d) sa poskytuje na hospodárske zvieratá
a)
zapísané do plemennej knihy36) vedenej príslušnou chovateľskou organizáciou37) v Slovenskej republike týchto druhov a plemien:
1.
hovädzí dobytok – slovenský pinzgauský dobytok a maďarský stepný dobytok,
2.
ovce – valaška pôvodná, zošľachtená valaška, cigája a askánske merino,
3.
kozy – biela krátkosrstá koza a hnedá krátkosrstá koza,
4.
kone – slovenský teplokrvník, hucul, furioso, nonius, slovenský športový pony, lipican, shagya-arab a norik muránskeho typu,
5.
ošípané – mangalica,
b)
ktoré spĺňajú v období podľa písmena c) podmienky identifikácie a registrácie zvierat podľa osobitného predpisu,38)
c)
ktorých držiteľom je prijímateľ evidovaný v centrálnom registri v období od 1. mája do 31. decembra roku podania žiadosti.
(2)
Hospodárske zviera možno v období podľa odseku 1 písm. c) nahradiť iným hospodárskym zvieraťom rovnakého druhu a plemena. Náhrada hospodárskeho zvieraťa sa nevyžaduje pri dočasných premiestneniach v trvaní najviac 14 dní na účel výstavy alebo súťaže.
§ 11
(1)
Podpora na opatrenie podľa § 1 písm. d) na slovenský pinzgauský dobytok sa poskytuje podľa úžitkového zamerania kráv39) v chove.40) Ak prijímateľ podpory na opatrenie podľa § 1 písm. d) chová dojnice aj dojčiace kravy slovenského pinzgauského dobytka, podpora na opatrenie podľa § 1 písm. d) sa poskytuje na jalovice podľa úžitkového zamerania matky; býk sa zaraďuje do úžitkového zamerania dojčiacich kráv.
(2)
Podpora na opatrenie podľa § 1 písm. d) na ošípané podľa § 10 ods. 1 písm. a) piateho bodu sa poskytuje na prasnicu a kanca.
(3)
Prijímateľ podpory na opatrenie podľa § 1 písm. d) je povinný
a)
viesť evidenciu o stave ošípaných podľa odseku 2 za obdobie podľa § 10 ods. 1 písm. c); evidencia obsahuje najmä číselný individuálny kód ošípanej, dátum vyradenia ošípanej z chovu, dátum zaradenia ošípanej do chovu a sumárny počet ošípaných v deň vyradenia alebo zaradenia ošípanej do chovu,
b)
zaslať platobnej agentúre kópiu evidencie podľa písmena a) do 15. januára kalendárneho roka, ktorý nasleduje po roku podania žiadosti,
c)
zaslať platobnej agentúre kópiu potvrdenia príslušnej chovateľskej organizácie v Slovenskej republike o zápise hospodárskeho zvieraťa podľa § 10 ods. 1 písm. a) do plemennej knihy do 15. januára kalendárneho roka, ktorý nasleduje po roku podania žiadosti.
(4)
Podpora na opatrenie podľa § 1 písm. d) sa poskytuje na hospodárske zvieratá podľa § 10 ods. 1 v prepočte na dobytčie jednotky podľa posledného dňa obdobia podľa § 10 ods. 1 písm. c). Podpora sa poskytuje najmenej na jednu dobytčiu jednotku. Koeficienty prepočtu hospodárskych zvierat na dobytčie jednotky sú uvedené v prílohe č. 3.
Podpora na dobré životné podmienky zvierat
§ 12
Podpora na opatrenie podľa § 1 písm. e) zahŕňa tieto operácie:
a)
zlepšenie podmienok ustajnenia dojníc,
b)
zlepšenie podmienok ustajnenia oviec a kôz,
c)
vzdanie sa skorého odstavu jahniat a kozliat od oviec a kôz,
d)
používanie natívneho mlieka vo výžive teliat,
e)
zlepšenie životných podmienok v chove hydiny,
f)
zlepšenie životných podmienok prasničiek, prasníc a prasiatok po narodení,
g)
zlepšenie ustajňovacích podmienok výkrmových ošípaných,
h)
zvýšenie plochy vo výkrme ošípaných.
§ 13
(1)
Podpora na opatrenie podľa § 1 písm. e) sa poskytuje na hospodárske zvieratá chované
a)
v chove identifikovanom registračným číslom,41) v ktorom sa realizujú podmienky operácie podľa § 12 písm. a) až d) alebo písm. f); do žiadosti na operáciu podľa § 12 písm. a) nie je možné zahrnúť dojnice, na ktoré bola podaná žiadosť o podporu podľa osobitného predpisu,42) a do žiadosti na operáciu podľa § 12 písm. c) nie je možné zahrnúť chov s druhom produkcie zameraným na mäso,
b)
v chovnej budove43) v chove identifikovanom registračným číslom, v ktorom sa realizujú podmienky operácie podľa § 12 písm. e),
c)
v samostatnej budove v chove identifikovanom registračným číslom, v ktorom sa realizujú podmienky operácie podľa § 12 písm. g) alebo písm. h).
(2)
Koeficienty prepočtu hospodárskych zvierat na dobytčie jednotky pre operácie podľa § 12 písm. a) až h) sú uvedené v prílohe č. 3.
(3)
Podporu na operáciu podľa § 12 písm. g) a h) nie je možné poskytnúť na to isté zviera. Do žiadosti na operáciu podľa § 12 písm. g) a h) nie je možné zahrnúť tú istú budovu podľa odseku 1 písm. c).
§ 14
Zlepšenie podmienok ustajnenia dojníc
(1)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 12 písm. a) je povinný počas obdobia jednoročného záväzku zabezpečiť v chove podľa § 13 ods. 1 písm. a)
a)
voľné ustajnenie dojníc s ustajňovacou plochu vo výmere najmenej
1.
5,9 m2 na dojnicu pri jednoradovom boxe,
2.
5,58 m2 na dojnicu pri protiľahlom boxe,
3.
7,19 m2 na dojnicu pri kotercovom ustajnení,
b)
v období od 15. novembra roku podania žiadosti do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka temperovanú vodu pre napájanie dojníc.
(2)
Dojnicou na účel operácie podľa § 12 písm. a) je samica hovädzieho dobytka vhodná na produkciu mlieka na trhové účely, ktorá sa aspoň raz otelila, s výnimkou zvierat s čistým podielom plemena mäsového typu podľa osobitného predpisu.44)
(3)
Podpora na operáciu podľa § 12 písm. a) sa poskytuje po prepočte na dobytčie jednotky na počet dojníc určený podľa centrálneho registra ako priemerný počet v období od 1. mája do 31. decembra na základe denného stavu dojníc v chove podľa § 13 ods. 1 písm. a), ktorého držiteľom je prijímateľ. Do denného stavu sa započíta aj dojnica dočasne premiestnená z chovu podľa § 13 ods. 1 písm. a), ak ide o dočasné premiestnenie v trvaní najviac 14 dní do iného chovu na účel výstavy alebo súťaže. Ak nejde o dočasné premiestnenie, v deň premiestnenia dojnice mimo chovu podľa prvej vety sa dojnica do denného stavu nezapočíta a je možné ju nahradiť inou dojnicou. Denný stav sa obmedzí na počet dojníc uvedených v centrálnom registri k 1. máju roku podania žiadosti. Priemerný počet sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta nadol. Prepočet počtu dojníc na dobytčie jednotky sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta nadol.
(4)
Podpora na operáciu podľa § 12 písm. a) sa poskytuje, ak stav dojníc k 1. máju roku podania žiadosti dosahuje po prepočte najmenej desať dobytčích jednotiek.
§ 15
Zlepšenie podmienok ustajnenia oviec a kôz
(1)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 12 písm. b) je povinný počas obdobia jednoročného záväzku v chove podľa § 13 ods. 1 písm. a)
a)
zabezpečiť pri ustajnení v skupinách ustajňovaciu plochu vo výmere najmenej
1.
0,81 m2 na bahnicu alebo kozu,
2.
1,38 m2 na bahnicu s jedným jahňaťom alebo kozu s jedným kozľaťom,
3.
1,5 m2 na bahnicu s dvomi jahňatami a 0,46 m2 na tretie a ďalšie jahňa vo viacpočetnom vrhu,
4.
1,61 m2 na kozu s dvomi kozľatami a 0,345 m2 na tretie a ďalšie kozľa vo viacpočetnom vrhu,
5.
0,58 m2 na jarku alebo kozičku na hlbokej podstielke,
b)
zabezpečiť jedenkrát za tri mesiace
1.
individuálnu kontrolu a v prípade potreby úpravu paznechtov oviec a kôz,
2.
prevádzanie oviec a kôz cez dezinfekčný brod,
c)
zabezpečiť jedenkrát za šesť mesiacov v akreditovanom laboratóriu koprologické vyšetrenie zmesnej vzorky náhodne vybratých zvierat na zistenie prítomnosti vnútorných parazitov na každých 200 oviec a kôz,
d)
viesť evidenciu o činnosti podľa písmena b); táto evidencia obsahuje najmä dátum vykonania úkonu, počet kontrolovaných zvierat a počet ošetrených zvierat.
(2)
Ovcou alebo kozou na účel operácie podľa § 12 písm. b) je samica od 24 mesiacov veku.
(3)
Podpora na operáciu podľa § 12 písm. b) sa poskytuje po prepočte na dobytčie jednotky na počet oviec a kôz určený podľa centrálneho registra ako priemerný počet v období od 1. mája roku podania žiadosti do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka na základe denného stavu oviec a kôz v chove podľa § 13 ods. 1 písm. a), ktorého držiteľom je prijímateľ. Do denného stavu sa započíta aj ovca a koza dočasne premiestnená z chovu podľa § 13 ods. 1 písm. a), ak ide o dočasné premiestnenie v trvaní najviac 14 dní do iného chovu na účel výstavy alebo súťaže. Ak nejde o dočasné premiestnenie, v deň premiestnenia ovce alebo kozy mimo chovu podľa prvej vety sa ovca alebo koza do denného stavu nezapočíta a je možné ju nahradiť inou ovcou alebo kozou. Denný stav sa obmedzí na počet oviec a kôz uvedených v centrálnom registri k 1. máju roku podania žiadosti. Priemerný počet sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta nadol. Prepočet počtu oviec a kôz na dobytčie jednotky sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta nadol.
(4)
Podpora na operáciu podľa § 12 písm. b) sa poskytuje, ak stav oviec a kôz k 1. máju roku podania žiadosti dosahuje najmenej dve dobytčie jednotky.
(5)
Kópiu výsledkov koprologického vyšetrenia podľa odseku 1 písm. c) a kópiu evidencie podľa odseku 1 písm. d) je prijímateľ povinný zaslať platobnej agentúre do siedmich kalendárnych dní odo dňa skončenia obdobia jednoročného záväzku.
§ 16
Vzdanie sa skorého odstavu jahniat a kozliat od oviec a kôz
(1)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 12 písm. c) je povinný počas obdobia jednoročného záväzku v chove podľa § 13 ods. 1 písm. a)
a)
zabezpečiť prístup jahniat alebo kozliat po dobu najmenej 40 dní po narodení k mlieku cicaním od matky okrem objektívnych dôvodov; objektívnym dôvodom je najmä úhyn matky alebo strata mlieka matky,
b)
viesť evidenciu vo forme denníku kotenia; denník kotenia obsahuje najmä prvotné označenie jahniat a kozliat po narodení, označenie matky, dátum narodenia, dátum úhynu, dátum odstavu, počet dní od narodenia do odstavu, opis objektívnych dôvodov.
(2)
Ovcou alebo kozou na účel operácie podľa § 12 písm. c) je samica od 12 mesiacov veku.
(3)
Podpora na operáciu podľa § 12 písm. c) sa poskytuje po prepočte na dobytčie jednotky na počet oviec a kôz určený podľa centrálneho registra ako priemerný počet v období od 1. mája roku podania žiadosti do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka na základe denného stavu oviec a kôz v chove podľa § 13 ods. 1 písm. a), ktorého držiteľom je prijímateľ. Do denného stavu sa započíta aj ovca a koza dočasne premiestnená z chovu podľa § 13 ods. 1 písm. a), ak ide o dočasné premiestnenie v trvaní najviac 14 dní do iného chovu na účel výstavy alebo súťaže. Ak nejde o dočasné premiestnenie, v deň premiestnenia ovce alebo kozy mimo chovu podľa prvej vety sa ovca alebo koza do denného stavu nezapočíta a je možné ju nahradiť inou ovcou alebo kozou. Denný stav sa obmedzí na počet oviec a kôz uvedených v centrálnom registri k 1. máju roku podania žiadosti. Priemerný počet sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta nadol. Prepočet počtu zvierat na dobytčie jednotky sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta nadol.
(4)
Podpora na operáciu podľa § 12 písm. c) sa poskytuje, ak stav oviec a kôz k 1. máju roku podania žiadosti dosahuje najmenej dve dobytčie jednotky.
(5)
Kópiu denníka kotenia podľa odseku 1 písm. b) je prijímateľ povinný zaslať platobnej agentúre do siedmich kalendárnych dní odo dňa skončenia obdobia jednoročného záväzku.
§ 17
Používanie natívneho mlieka vo výžive teliat
(1)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 12 písm. d) je povinný počas obdobia jednoročného záväzku
a)
vzdať sa kŕmenia teliat mliečnymi kŕmnymi zmesami v celom podniku a používať v období mliečnej výživy teliat od veku šiestich dní na kŕmenie natívne mlieko najmenej 42 dní,
b)
zabezpečiť napájanie teliat cicaním,
c)
spracovať plán kŕmenia teliat natívnym mliekom s uvedením spôsobu a postupu kŕmenia.
(2)
Teľaťom na účel operácie podľa § 12 písm. d) je hovädzí dobytok do veku 48 dní, ktorého matka je v centrálnom registri označená ako dojnica a ktoré sa narodilo v chove podľa § 13 ods. 1 písm. a), ktorého držiteľom je prijímateľ.
(3)
Podpora na operáciu podľa § 12 písm. d) sa poskytuje po prepočte na dobytčie jednotky na počet teliat podľa centrálneho registra držaných v chove podľa § 13 ods. 1 písm. a) najmenej 48 dní od narodenia v období jednoročného záväzku. Do počtu teliat podľa prvej vety sa započíta aj teľa dočasne premiestnené z chovu podľa § 13 ods. 1 písm. a), ak ide o dočasné premiestnenie v trvaní najviac 14 dní do iného chovu na účel výstavy alebo súťaže. Prepočet počtu teliat na dobytčie jednotky sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta nadol. Do počtu teliat podľa prvej vety sa započíta aj teľa, ktoré bolo v chove najmenej 48 dní v období jednoročného záväzku v roku podania žiadosti a v období jednoročného záväzku žiadosti predloženej v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku podania žiadosti, ak ide o opakovanú žiadosť podľa § 2 ods. 3.
(4)
Podpora na operáciu podľa § 12 písm. d) sa poskytuje najviac na počet teliat, ktorý nepresahuje počet dojníc v chove podľa odseku 3 k 1. máju roku podania žiadosti. Podpora sa poskytuje najmenej na dve dobytčie jednotky.
§ 18
Zlepšenie životných podmienok v chove hydiny
(1)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 12 písm. e) je povinný počas obdobia jednoročného záväzku u kurčiat chovaných na produkciu mäsa, ktorých je držiteľom a na ktoré sa vzťahuje záväzok podľa odseku 3, zabezpečiť
a)
zaťaženie podlahovej plochy najviac 30 kg/m2 pri hlbokej podstielke,
b)
aby dĺžka výkrmu nebola kratšia ako 38 dní za jednu skupinu kurčiat, ktoré sú umiestnené a prítomné v chovnej budove v tom istom čase (ďalej len „turnus“), pričom prvým výkrmovým dňom je deň naskladnenia; do výkrmových dní sa nepočíta deň vyskladnenia,
c)
podávanie viackomponentných antibiotických liekov len v odôvodnených prípadoch; odôvodneným prípadom je podanie viackomponetného antibiotického lieku na základe výsledkov vykonaného mikrobiologického vyšetrenia zmesnej vzorky za turnus a stanovenia citlivosti baktérií na antibiotiká,
d)
v prípade potreby podania antibiotických liekov podanie iných antimikrobiálnych látok ako látok zo skupín chinolónov a chinoxalínových antibiotík, cefalosporínov 3. a 4. generácie a tetracyklínov, ak je to možné na základe testu citlivosti baktérií na antibiotiká.
(2)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 12 písm. e) je povinný zabezpečiť, aby počas obdobia jednoročného záväzku v chovnej budove podľa § 13 ods. 1 písm. b)
a)
počet turnusov neprekročil šesť opakovaní,
b)
doba čistenia, dezinfekcie a prípravy na nový turnus bola najmenej 14 dní od vyskladnenia podľa odseku 4; do doby čistenia sa nezapočíta deň vyskladnenia a deň naskladnenia.
(3)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 12 písm. e) je povinný zaslať platobnej agentúre hlásenie o naskladnení chovnej budovy podľa § 13 ods. 1 písm. b) do piatich pracovných dní odo dňa naskladnenia na halovej karte, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 4; hlásenie obsahuje údaje o naskladnení.
(4)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 12 písm. e) je povinný zaslať platobnej agentúre hlásenie o vyskladnení chovnej budovy podľa § 13 ods. 1 písm. b) do piatich pracovných dní odo dňa vyskladnenia na halovej karte, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 4 spolu s kópiou výsledkov mikrobiologického vyšetrenia; hlásenie obsahuje údaje o naskladnení doplnené o údaje o vyskladnení.
(5)
Podpora na operáciu podľa § 12 písm. e) sa poskytuje po prepočte na dobytčie jednotky na počet naskladnených kurčiat podľa odseku 3 znížený o úhyn. Do počtu kurčiat podľa prvej vety sa započítajú aj kurčatá naskladnené pred 1. májom roku podania žiadosti, ak k 1. máju roku podania žiadosti nie je splnená podmienka podľa odseku 1 písm. b), ktoré sú vyskladnené podľa odseku 4 v období jednoročného záväzku, ak ide o opakovanú žiadosť podľa § 2 ods. 3.
(6)
Podpora na operáciu podľa § 12 písm. e) sa poskytuje po prepočte na dobytčie jednotky aj na počet kurčiat nahlásených platobnej agentúre podľa osobitného predpisu45) pred 1. májom roku podania žiadosti, ak k 1. máju roku podania žiadosti nie je splnená podmienka podľa osobitného predpisu46) a prijímateľ zašle platobnej agentúre hlásenie podľa odseku 4 v období jednoročného záväzku, ak ide o žiadosť podanú v roku 2023; odseky 1 a 2 sa požijú rovnako.
(7)
Podpora na operáciu podľa § 12 písm. e) sa obmedzí do výšky počtu dobytčích jednotiek kurčiat uvedeného v žiadosti. Prepočet kurčiat na dobytčie jednotky sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta nadol.
(8)
Podpora na operáciu podľa § 12 písm. e) sa poskytuje, ak počet kurčiat podľa odseku 5 dosahuje najmenej 35 dobytčích jednotiek.
§ 19
Zlepšenie životných podmienok prasničiek, prasníc a prasiatok po narodení
(1)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 12 písm. f) je povinný počas obdobia jednoročného záväzku v chove podľa § 13 ods. 1 písm. a)
a)
zabezpečiť pri ustajnení prasníc a prasničiek v skupinách ustajňovaciu plochu vo výmere najmenej
1.
2,72 m2 na prasnicu a 1,98 m2 na prasničku pri počte 5 a menej prasníc a prasničiek v skupine,
2.
2,48 m2 na prasnicu a 1,80 m2 na prasničku pri počte 6 až 39 prasníc a prasničiek v skupine,
3.
2,23 m2 na prasnicu a 1,62 m2 na prasničku pri počte 40 a viac prasníc a prasničiek v skupine,
b)
zabezpečiť odstav ciciakov najskôr 30 dní od narodenia,
c)
zasielať platobnej agentúre hlásenie o počte pripustených prasničiek k poslednému dňu kalendárneho mesiaca do siedmich kalendárnych dní od skončenia kalendárneho mesiaca; hlásenie obsahuje číslo prasničky, dátum posledného pripustenia a celkový počet pripustených prasničiek za daný kalendárny mesiac,
d)
zasielať platobnej agentúre hlásenie o odstave ciciakov do siedmich kalendárnych dní od skončenia odstavu ciciakov; hlásenie obsahuje číslo prasnice, dátum oprasenia, dátum odstavu ciciakov, počet dní od narodenia do odstavu.
(2)
Na účel operácie podľa § 12 písm. f) je prasnicou samica ošípanej po prvom oprasení a prasničkou samica ošípanej po dosiahnutí pohlavnej dospelosti po pripustení pred prvým oprasením s hmotnosťou nad 50 kg.
(3)
Podpora na operáciu podľa § 12 písm. f) sa poskytuje po prepočte na dobytčie jednotky na počet prasníc určený podľa centrálneho registra a počet prasničiek podľa hlásenia o počte pripustených prasničiek ako priemerný počet v období jednoročného záväzku na základe stavu na konci kalendárneho mesiaca od mája do februára v chove podľa § 13 ods. 1 písm. a), ktorého držiteľom je prijímateľ; podpora sa obmedzí na nižšiu hodnotu z počtu prasníc a pripustených prasničiek podľa prvej vety k 31. máju roku podania žiadosti alebo počtu prasníc a pripustených prasničiek uvedeného v žiadosti. Priemerný počet sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta nadol. Prepočet počtu prasníc a prasničiek na dobytčie jednotky sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta nadol.
(4)
Podpora na operáciu podľa § 12 písm. f) sa poskytuje, ak stav prasníc a pripustených prasničiek k 31. máju roku podania žiadosti dosahuje najmenej päť dobytčích jednotiek.
§ 20
Zlepšenie ustajňovacích podmienok výkrmových ošípaných
(1)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 12 písm. g) je povinný počas obdobia jednoročného záväzku v budove podľa § 13 ods. 1 písm. c)
a)
zabezpečiť pri ustajnení ošípanej v skupine ustajňovaciu plochu vo výmere najmenej
1.
0,35 m2 na ošípanú pri hmotnosti ošípanej od 20 kg do 30 kg,
2.
0,46 m2 na ošípanú pri hmotnosti ošípanej nad 30 kg do 50 kg,
3.
0,63 m2na ošípanú pri hmotnosti ošípanej nad 50 kg do 85 kg,
4.
0,75 m2 na ošípanú pri hmotnosti ošípanej nad 85 kg do 110 kg,
5.
1,15 m2 na ošípanú pri hmotnosti ošípanej nad 110 kg,
b)
zabezpečiť obmedzenie roštovej plochy podlahy najviac na 50 % plochy ustajnenia,
c)
viesť evidenciu o počte odchovaných výkrmových ošípaných podľa písmen a) a b) podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5.
(2)
Na účel operácie podľa § 12 písm. g) môžu prasiatka pochádzať z chovu podľa § 19 ods. 1 vrátane chovu podľa § 19 ods. 1, v ktorom bol prerušený chov ošípaných z dôvodu nariadených opatrení na usmrtenie ošípaných, ktoré sú choré, kontaminované chorobou, podozrivé z choroby alebo podozrivé z kontaminácie chorobou a na zničenie ich tiel v období jedného roka pred obdobím jednoročného záväzku. V kalendárnom roku 2023 môžu prasiatka pochádzať z chovu podľa prvej vety a z chovu s realizovaným záväzkom od 1. mája 2022 do 30. apríla 2023 podľa osobitného predpisu.47)
(3)
Podpora na operáciu podľa § 12 písm. g) sa poskytuje po prepočte na dobytčie jednotky na počet odchovaných výkrmových ošípaných podľa odseku 1 určený podľa evidencie podľa odseku 1 písm. c) v období jednoročného záväzku v chove podľa § 13 ods. 1 písm. c), ktorého držiteľom je prijímateľ. Podpora sa obmedzí do výšky počtu ošípaných uvedeného v žiadosti. Prepočet ošípaných na dobytčie jednotky sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta nadol.
(4)
Podpora na operáciu podľa § 12 písm. g) sa poskytuje, ak stav odchovaných výkrmových ošípaných podľa odseku 3 dosahuje najmenej desať dobytčích jednotiek.
(5)
Kópiu evidencie podľa odseku 1 písm. c) je prijímateľ povinný zaslať platobnej agentúre do siedmich kalendárnych dní odo dňa skončenia obdobia jednoročného záväzku.
§ 21
Zvýšenie plochy vo výkrme ošípaných
(1)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 12 písm. h) je povinný počas obdobia jednoročného záväzku v budove podľa § 13 ods. 1 písm. c)
a)
zabezpečiť pri ustajnení ošípanej v skupine ustajňovaciu plochu vo výmere najmenej
1.
0,36 m2 na ošípanú pri hmotnosti ošípanej od 20 kg do 30 kg,
2.
0,48 m2 na ošípanú pri hmotnosti ošípanej nad 30 kg do 50 kg,
3.
0,66 m2 na ošípanú pri hmotnosti ošípanej nad 50 kg do 85 kg,
4.
0,78 m2 na ošípanú pri hmotnosti ošípanej nad 85 kg do 110 kg,
5.
1,2 m2 na ošípanú pri hmotnosti ošípanej nad 110 kg,
b)
viesť evidenciu o počte odchovaných výkrmových ošípaných podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5.
(2)
Na účel operácie podľa § 12 písm. h) môžu prasiatka pochádzať z chovu podľa § 19 ods. 1 vrátane chovu podľa § 19 ods. 1, v ktorom bol prerušený chov ošípaných z dôvodu nariadených opatrení na usmrtenie ošípaných, ktoré sú choré, kontaminované chorobou, podozrivé z choroby alebo podozrivé z kontaminácie chorobou a na zničenie ich tiel v období jedného roka pred obdobím jednoročného záväzku. V kalendárnom roku 2023 môžu prasiatka pochádzať z chovu podľa prvej vety a z chovu s realizovaným záväzkom od 1. mája 2022 do 30. apríla 2023 podľa osobitného predpisu.47)
(3)
Podpora na operáciu podľa § 12 písm. h) sa poskytuje po prepočte na dobytčie jednotky na počet odchovaných výkrmových ošípaných podľa odseku 1 určený podľa evidencie podľa odseku 1 písm. b) v období jednoročného záväzku v chove podľa § 13 ods. 1 písm. c), ktorého držiteľom je prijímateľ. Podpora sa obmedzí do výšky počtu ošípaných uvedeného v žiadosti. Prepočet ošípaných na dobytčie jednotky sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta nadol.
(4)
Podpora na operáciu podľa § 12 písm. h) sa poskytuje, ak stav odchovaných výkrmových ošípaných podľa odseku 3 dosahuje najmenej desať dobytčích jednotiek.
(5)
Kópiu evidencie podľa odseku 1 písm. b) je prijímateľ povinný zaslať platobnej agentúre do siedmich kalendárnych dní odo dňa skončenia obdobia jednoročného záväzku.
§ 22
Podpora na precízne hnojenie orných pôd pri ochrane vodných zdrojov
(1)
Podpora na opatrenie podľa § 1 písm. f) sa poskytuje na poľnohospodársku plochu ornej pôdy a plochu podľa osobitného predpisu,27) ktorá sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti,48) ak jej výmera je najmenej 1 ha.
(2)
Prijímateľ podpory na opatrenie podľa § 1 písm. f) je povinný
a)
zabezpečiť v prvom kalendárnom roku v období viacročného záväzku
1.
v jarnom období, najneskôr do 15. mája, odber pôdnych vzoriek podľa osobitného predpisu49) a rozbor pôdnych vzoriek akreditovanou inštitúciou50) na obsah minerálneho dusíka, fosforu, draslíka a pH pôdy a
2.
v jesennom období rozbor pôdnych vzoriek na obsah minerálneho dusíka; miesto odberu vzoriek sa musí zaznamenať globálnym lokalizačným systémom,
b)
zabezpečiť v druhom kalendárnom roku obdobia viacročného záväzku a nasledujúcich kalendárnych rokoch obdobia viacročného záväzku jesenný rozbor pôdnych vzoriek akreditovanou inštitúciou na obsah minerálneho dusíka; miesto odberu vzoriek sa musí zaznamenať globálnym lokalizačným systémom,
c)
odoberať pôdne vzorky podľa písmen a) a b) z každých aj začatých 10 ha poľnohospodárskej plochy, na ktorú sa vzťahuje záväzok,
d)
každoročne vypracovať orientačnú mapu zásob dusíka na základe výsledkov z jesenného rozboru pôdnych vzoriek na obsah minerálneho dusíka,
e)
každoročne vypracovať plán hnojenia podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 6 pre každú súvislú plochu pestovanej plodiny samostatne.
Podpora na šetrné hospodárenie na ornej pôde, v ovocných sadoch a vo viniciach
§ 23
Podpora na opatrenie podľa § 1 písm. g) zahŕňa tieto operácie:
a)
šetrné hospodárenie na ornej pôde,
b)
šetrné hospodárenie pri pestovaní zeleniny, zemiakov a jahôd,
c)
šetrné hospodárenie v ovocných sadoch,
d)
šetrné hospodárenie vo viniciach.
§ 24
Šetrné hospodárenie na ornej pôde
(1)
Podpora na operáciu podľa § 23 písm. a) sa poskytuje na poľnohospodársku plochu ornej pôdy a plochu podľa osobitného predpisu,27) ak jej výmera je najmenej 1 ha.
(2)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 23 písm. a) je povinný plniť podmienky podľa odseku 3 na celej výmere ornej pôdy v podniku.
(3)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 23 písm. a) nesmie používať na ornej pôde
a)
prípravky na ochranu rastlín,51) základné látky52) a pomocné prípravky v ochrane rastlín,53) ak nie sú povolené podľa osobitného predpisu;54) používanie osiva ošetreného prípravkom na ochranu rastlín je povolené,
b)
minerálne dusíkaté hnojivá okrem hnojív a povolených pomocných látok podľa osobitného predpisu;54) použitie hospodárskeho hnoja z konvenčného chovu je povolené.
(4)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 23 písm. a) je povinný viesť o ošetrovaní plochy ornej pôdy podniku evidenciu podľa osobitného predpisu.55)
(5)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 23 písm. a) je povinný zasielať evidenciu spotreby prípravkov na ochranu rastlín Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu v listinnej podobealebo elektronickej podobe, a to aj v prípade nulovej spotreby, do 15. decembra kalendárneho roka.
§ 25
Šetrné hospodárenie pri pestovaní zeleniny, zemiakov a jahôd
(1)
Podpora na operáciu podľa § 23 písm. b) sa poskytuje na poľnohospodársku plochu ornej pôdy a plochu podľa osobitného predpisu27) s výmerou najmenej 0,3 ha, na ktorej sa pestuje v príslušnom kalendárnom roku zelenina, zemiaky alebo jahody.
(2)
Podpora na operáciu podľa § 23 písm. b) sa poskytuje na pestovanie
a)
zeleniny zo zoznamu podľa odseku 3,
b)
konzumných zemiakov,
c)
jahôd.
(3)
Podporovanými druhmi zeleniny sú:
a)
plodová zelenina – rajčiak jedlý, paprika zeleninová, paprika koreninová, ľuľok baklažánový (baklažán), uhorka nakladačka, uhorka šalátová, patizón, cuketa, melón cukrový, dyňa červená, tekvica obyčajná, tekvica obrovská,
b)
hlúbová zelenina – kapusta hlávková, kel hlávkový, kel ružičkový, karfiol, brokolica, kaleráb,
c)
koreňová zelenina – mrkva obyčajná, karotka, petržlen záhradný, paštrnák siaty pravý, hadomor španielsky, chren dedinský, zeler voňavý buľvový, reďkev siata čierna, reďkev pravá siata (reďkovka), repa obyčajná cviklová (cvikla),
d)
cibuľová zelenina – cesnak kuchynský, cibuľa kuchynská, cesnak šalotkový (šalotka), pór pestovaný,
e)
listová zelenina – repa obyčajná zeleninová (mangold), šalát siaty, špenát siaty, čakanka obyčajná šalátová, zeler voňavý stonkový, kapusta pekinská, kapusta čínska, petržlen vňaťový kučeravý, zeler voňavý listový, valeriána poľná,
f)
struková zelenina – fazuľa záhradná (obyčajná), hrach siaty záhradný (cukrový), hrach siaty záhradný stržňový, šošovica jedlá,
g)
ostatná zelenina – povojník batátový (batát), rebarbora vlnitá, kukurica cukrová, špargľa lekárska,
h)
aromatická zelenina – kôpor voňavý.
(4)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 23 písm. b) je povinný pri pestovaní zeleniny, zemiakov alebo jahôd
a)
neaplikovať prípravky na ochranu rastlín, ktoré obsahujú účinné látky zakázané pre šetrné hospodárenie pri pestovaní zeleniny, zemiakov a jahôd; zoznam týchto látok zverejňuje ministerstvo pôdohospodárstva vo vestníku,
b)
nahradiť každoročne najmenej jedenkrát prípravok na ochranu rastlín podľa písmena c) prípravkom na ochranu rastlín zo zoznamu prípravkov povolených podľa osobitného predpisu,54)
c)
používať autorizované alebo povolené prípravky na ochranu rastlín, ktoré sú povolené pre šetrné hospodárenie pri pestovaní zeleniny, zemiakov a jahôd; zoznam týchto prípravkov zverejňuje ministerstvo pôdohospodárstva vo vestníku,
d)
zabezpečiť v kalendárnom roku na ploche, na ktorej sa pestuje prvýkrát počas obdobia viacročného záväzku zelenina, zemiaky alebo jahody, odber pôdnych vzoriek spôsobom ustanoveným v prílohe č. 7 časti A a stanovenie obsahu rizikových prvkov v týchto vzorkách akreditovanou inštitúciou; limitné hodnoty rizikových prvkov uvedené v prílohe č. 7 časti A nesmú byť prekročené,
e)
zabezpečiť dodržanie limitných hodnôt rizikových prvkov uvedených v prílohe č. 8 a pred zberom úrody zabezpečiť v akreditovanej inštitúcii analytický rozbor jednej vzorky
1.
z každého pestovaného druhu zeleniny zameraný na rizikové prvky v prvom roku a štvrtom roku podľa prílohy č. 8, a každoročne na dusičnany podľa prílohy č. 9 a na rezíduá aplikovaných účinných látok;56) ak prijímateľ pestuje zeleninu na ploche menšej ako 5 ha, vzorka sa odoberá z druhu zeleniny, ktorý sa pestuje na prevažnej výmere plochy, na ktorú sa vzťahuje záväzok,
2.
zemiakov zameraný na chemické prvky, dusičnany a na rezíduá aplikovaných účinných látok,
f)
zabezpečiť v akreditovanej inštitúcii každoročne zistenie obsahu minerálneho dusíka, fosforu a draslíka v pôde a zistenie pH pôdy pred založením úrody; v prípade zakrytých plôch pod sklom alebo fóliou je prijímateľ povinný zabezpečiť toto zistenie raz za päť rokov,
g)
používať herbicídy57) najviac dvakrát ročne na ploche pestovanej zeleniny,
h)
používať štandardné osivo zelenín58) alebo certifikované sadivo zemiakov,59)
i)
viesť záznamy o každej poľnohospodárskej ploche, na ktorej sa pestovala zelenina, zemiaky alebo jahody v období viacročného záväzku, najmä o pestovanej plodine, výmere, dátume výsevu, výsadbe, zbere jednotlivých druhov pestovanej zeleniny a zemiakov.
(5)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 23 písm. b) je povinný pri pestovaní jahôd
a)
zabezpečiť minimálny počet 29 000 ks/ha,
b)
vysadiť jahody na ploche, na ktorej boli pred výsadbou pestované obilniny, vybrané druhy bielkovinových plodín,60) alebo po zelenom hnojení; nepovolené predplodiny sú zemiaky, kukurica alebo cukrová repa,
c)
zabezpečiť každoročne do 30. septembra údržbu porastu jahôd odstránením starých listov mulčovaním alebo kosením,
d)
sledovať a zaznamenávať každodenne od 1. marca do 30. októbra meteorologické prvky a výskyt škodcov a chorôb,
e)
zabezpečiť dodržanie limitných hodnôt rizikových prvkov uvedených v prílohe č. 8 a pred zberom úrody zabezpečiť v akreditovanej inštitúcii analytický rozbor jednej vzorky jahôd z každých aj začatých 20 ha poľnohospodárskej plochy zameraný na chemické prvky v prvom roku a štvrtom roku a každoročne na rezíduá aplikovaných účinných látok.
(6)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 23 písm. b) je povinný zaslať platobnej agentúre výsledky rozboru podľa odseku 4 písm. d) až f) a odseku 5 písm. e) do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.
§ 26
Šetrné hospodárenie v ovocných sadoch
(1)
Podpora na operáciu podľa § 23 písm. c) sa poskytuje na poľnohospodársku plochu a plochu podľa osobitného predpisu,27) na ktorej sa pestuje v príslušnom roku druh ovocia podľa odseku 3, ak jej výmera je najmenej 0,3 ha.
(2)
Podpora na operáciu podľa § 23 písm. c) sa poskytuje na ovocný sad, ktorým je plocha s trvalými plodinami so súvislou výsadbou jedného druhu ovocných stromov alebo ovocných krov; súčasťou tejto plochy sú aj okrajové svahy terás, na ktorých sa vykonáva poľnohospodárska činnosť, ako aj súvislý manipulačný priestor, ktorý nie je súčasťou cesty, nepresahuje hranicu oplotenia a ktorý prechádza šírkou najviac
a)
12 m priečne a na konci vysadených radov ovocných stromov alebo ovocných krov,
b)
8 m pozdĺž vysadených radov ovocných stromov alebo ovocných krov.
(3)
Druhy ovocných stromov a ovocných krov, ktoré možno pestovať pri operácii podľa § 23 písm. c) a minimálny počet ich kusov, sú uvedené v prílohe č. 10.
(4)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 23 písm. c) je povinný v ovocných sadoch
a)
neaplikovať prípravky na ochranu rastlín, ktoré obsahujú účinné látky zakázané pre šetrné hospodárenie v ovocných sadoch; zoznam týchto látok zverejňuje ministerstvo pôdohospodárstva vo vestníku,
b)
nahradiť každoročne najmenej jedenkrát prípravok na ochranu rastlín podľa písmena c) prípravkom na ochranu rastlín zo zoznamu prípravkov povolených podľa osobitného predpisu,54)
c)
používať autorizované alebo povolené prípravky na ochranu rastlín, ktoré sú povolené pre šetrné hospodárenie v ovocných sadoch; zoznam týchto prípravkov zverejňuje ministerstvo pôdohospodárstva vo vestníku,
d)
neaplikovať herbicídy v medziradí a v manipulačnom priestore,
e)
použiť najviac dve aplikácie herbicídu v príkmennom páse za kalendárny rok,
f)
zabezpečiť celoročne zelený kryt v každom druhom medziradí ovocného sadu bylinným porastom alebo zmesou medonosných bylín,
g)
zabezpečiť v prvom kalendárnom roku obdobia viacročného záväzku rozbor pôdnych vzoriek odobratých z každej poľnohospodárskej plochy spôsobom ustanoveným v prílohe č. 7 časti A zameraný na obsah rizikových prvkov v týchto vzorkách akreditovanou inštitúciou; limitné hodnoty rizikových prvkov uvedených v prílohe č. 7 časti A nesmú byť prekročené,
h)
zabezpečiť pred zberom úrody v ovocných sadoch od štvrtého roku výsadby v akreditovanej inštitúcii rozbor plodov jednej priemernej vzorky ovocia z každých aj začatých 20 ha ovocného sadu na obsah rizikových prvkov v prvom roku a štvrtom roku a každoročne na rezíduá používaných účinných látok podľa prílohy č. 11; v prípade viacerých druhov ovocia sa priemerná vzorka odoberie z prevládajúceho druhu ovocia, pričom limitné hodnoty rizikových prvkov v ovocí uvedené v prílohe č. 11 a limity rezíduí aplikovaných účinných látok uvedených v osobitnom predpise56) nesmú byť prekročené,
i)
zabezpečiť rozbor listových vzoriek akreditovanou inštitúciou na zisťovanie výživových parametrov najmenej raz za štyri roky,
j)
viesť a uchovávať všetky záznamy o pestovateľských postupoch a súvisiacich činnostiach,
k)
sledovať vývoj vlhkosti a teploty vzduchu počas vegetačného obdobia spravidla od 1. marca do 30. septembra a získané údaje zaznamenávať podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 12.
(5)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 23 písm. c) je povinný zaslať platobnej agentúre výsledky rozboru podľa odseku 4 písm. g) a h) do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.
§ 27
Šetrné hospodárenie vo viniciach
(1)
Podpora na operáciu podľa § 23 písm. d) sa poskytuje na poľnohospodársku plochu a plochu podľa osobitného predpisu,27) ak jej výmera je najmenej 0,3 ha.
(2)
Podpora na operáciu podľa § 23 písm. d) sa poskytuje na vinicu, ktorou je plocha so súvislou výsadbou obhospodarovanej vinohradníckej plochy,61) ako aj okrajové svahy terás, na ktorých sa vykonáva poľnohospodárska činnosť, spolu so súvislým manipulačným priestorom, ktorý svojou šírkou nepresahuje 8 m na začiatku a na konci riadkov a šírku 4 m po stranách pozdĺžne vysadených radov krov viniča, ak táto plocha netvorí súčasť cesty alebo nepresiahne hranicu oplotenia.
(3)
Podpora na operáciu podľa § 23 písm. d) sa poskytuje na
a)
vinicu od štvrtého roku od výsadby viniča,
b)
vinicu v prvom roku až treťom roku od výsadby viniča.
(4)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 23 písm. d) je povinný na obhospodarovanej vinohradníckej ploche vinice
a)
podľa odseku 3 písm. a)
1.
zabezpečiť minimálny počet viniča 3 000 ks/ha,
2.
neaplikovať prípravky na ochranu rastlín, ktoré obsahujú účinné látky zakázané pre šetrné hospodárenie vo viniciach; zoznam týchto látok zverejňuje ministerstvo pôdohospodárstva vo vestníku,
3.
neaplikovať herbicídy v medziradí a manipulačných plochách,
4.
vykonať mechanickú údržbu medziradia a manipulačného priestoru najneskôr
do 15. augusta,
5.
zabezpečiť v každom druhom medziradí ozelenenie medziplodinami v letnom období alebo zimnom období zmesou plodín zo zoznamu plodín podľa osobitného predpisu,62) alebo celoročný zelený kryt pôdy bylinným porastom alebo zatrávnením,
6.
použiť prípravky na ochranu rastlín povolené pre šetrné hospodárenie vo viniciach
zverejnené ministerstvom pôdohospodárstva vo vestníku každoročne najviac
6.1.
šesťkrát proti perenospóre,
6.2.
šesťkrát proti múčnatke,
6.3.
dvakrát proti plesni sivej po 1. auguste,
7.
používať proti obaľovačom len biologické prípravky na ochranu rastlín, ktorých zoznam zverejňuje ministerstvo pôdohospodárstva vo vestníku, alebo pomocné prípravky v ochrane rastlín,
8.
každoročne pred zberom úrody zabezpečiť v akreditovanej inštitúcii rozbor plodov zameraný na rezíduá aplikovaných účinných látok, pričom jedna vzorka hrozna sa odoberá z každých aj začatých 20 ha obhospodarovanej vinohradníckej plochy, na ktorú sa vzťahuje záväzok; hodnota týchto látok nesmie prekročiť limitné hodnoty uvedené v osobitnom predpise.56)
b)
podľa odseku 3 písm. b)
1.
nepoužívať herbicídy,
2.
nepoužívať akaricídy a insekticídy,57)
3.
použiť autorizované alebo povolené prípravky na ochranu rastlín, ktorých zoznam zverejňuje ministerstvo pôdohospodárstva vo vestníku, proti múčnatke viniča najviac dvakrát za rok a proti peronospóre najviac trikrát za rok,
4.
použiť v prípade potreby najmenej dve aplikácie biologických prípravkov na ochranu rastlín proti peronospóre alebo proti múčnatke viniča za rok alebo použiť dve aplikácie pomocných prípravkov v ochrane rastlín na zvýšenie odolnosti rastlín; zoznamy týchto prípravkov zverejňuje ministerstvo pôdohospodárstva vo vestníku,
5.
použiť zelené hnojenie v prvých troch rokoch po výsadbe minimálne jedenkrát vysiatím a zapravením vikovitých rastlín do pôdy najmenej v množstve 80 kg/ha osiatej plochy,
c)
podľa odseku 3 písm. a) a b)
1.
použiť najviac 50 kg dusíka/ha ročne vrátane maštaľného hnoja,
2.
vykonať jedenkrát za rok mechanickú kultiváciu príkmenného pásu a len vo viniciach od štvrtého roku od výsadby viniča na príkmenné pásy možno použiť najviac dve aplikácie herbicídov za rok,
3.
viesť a uchovávať všetky záznamy o pestovateľských postupoch a súvisiacich činnostiach.
(5)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 23 písm. d) je povinný zaslať platobnej agentúre výsledky rozboru podľa odseku 4 písm. a) ôsmeho bodu do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.
Podpora na ochranu a zachovanie biodiverzity
§ 28
Podpora na opatrenie podľa § 1 písm. h) zahŕňa tieto operácie:
a)
ochrana poloprírodných a prírodných biotopov tráv,
b)
ochrana biotopu dropa veľkého,
c)
ochrana biotopu sysľa pasienkového,
d)
obhospodarovanie biotopov druhov v územiach európskeho významu.
§ 29
Ochrana poloprírodných a prírodných biotopov tráv
(1)
Podpora na operáciu podľa § 28 písm. a) sa poskytuje na poľnohospodársku plochu trvalého trávneho porastu a plochu podľa osobitného predpisu,27) ak jej výmera je najmenej 1 ha a je vedená ako
a)
teplomilné a suchomilné trvalé trávne porasty,
b)
mezofilné trvalé trávne porasty,
c)
horské kosné lúky,
d)
vlhkomilné porasty nižších plôch,
e)
nížinné aluviálne lúky,
f)
vlhkomilné porasty vyšších polôh, slatinné a bezkolencové lúky,
g)
vysokohorské trávne porasty.
(2)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 28 písm. a) je povinný
a)
neaplikovať na ploche podľa odseku 1 minerálne hnojivá a hnojovicu,
b)
aplikovať na ploche podľa odseku 1 písm. b) a c) organické hnojivá najviac v dávke 50 kg dusíka/ha biotopu raz za dva roky; exkrementy pasúcich sa zvierat sa do tejto dávky nezapočítavajú,
c)
neaplikovať prípravky na ochranu rastlín na ploche podľa odseku 1,
d)
vykonať na ploche podľa odseku 1 prvú kosbu trvalých trávnych porastov najneskôr do 8. augusta okrem prípadu, ak sa na túto plochu vzťahuje povinnosť podľa § 32 ods. 2 písm. b); termín kosenia možno zmeniť so súhlasom orgánu ochrany prírody,
e)
kosiť plochu podľa odseku 1 smerom od stredu plochy k jej okrajom alebo od jednej strany plochy k jej druhej strane, pričom plochu podľa
1.
odseku 1 písm. b) až f) nie je možné kosiť viac ako dvakrát ročne,
2.
odseku 1 písm. a) a g) nie je možné kosiť viac ako jedenkrát ročne,
3.
odseku 1 písm. a), c), f) a g) je možné kosiť len ručným kosením a kosením s pomocou ľahkých mechanizmov,
f)
nepásť hospodárske zvieratá na ploche podľa odseku 1 písm. f); pasenie je možné len so súhlasom orgánu ochrany prírody,
g)
pásť na ploche podľa odseku 1 písm. c) a e) po prvej kosbe len na dopásanie mládzí; pri trvalých trávnych porastoch na ploche podľa odseku 1 písm. c) môže byť prvá kosba nahradená vypasením plochy hospodárskymi zvieratami, pričom nahradenie kosenia pasením je možné len so súhlasom orgánu ochrany prírody,
h)
košarovať na ploche podľa odseku 1 najviac jednu dobytčiu jednotku na 10 m2 košiara a denne košiar prekladať; pri pasení mladého hovädzieho dobytka je možné so súhlasom orgánu ochrany prírody využívať nočný košiar umiestený stabilne,
i)
dodržať na 1 ha poľnohospodárskej plochy podniku zaťaženie dobytčími jednotkami polygastrov a koní o veľkosti najviac 1,9 dobytčej jednotky,
j)
dodržať na 1 ha plochy podľa odseku 1 zaťaženie dobytčími jednotkami polygastrov a koní o veľkosti najmenej 0,3 dobytčej jednotky určené ako priemer za obdobie od 1. júna do 30. septembra každého kalendárneho roka,
k)
na ploche podľa odseku 1
1.
nevykonať prísev; pri poškodení biotopov je možné použiť postupy ekologickej obnovy nastielaním sena z okolitého biotopu použitím lokálnej semennej zmesi vhodnej pre daný biotop prenosom mačiny z okolitého biotopu,
2.
nepoužívať diskovanie, orbu ani odvodňovacie opatrenia,
3.
používať mulčovanie len ako doplnkové agrotechnické opatrenie zamerané proti šíreniu náletových drevín; zakazuje sa počas obdobia viacročného záväzku mulčovať na rovnakej ploche viac ako jedenkrát.
§ 30
Ochrana biotopu dropa veľkého
(1)
Podpora na operáciu podľa § 28 písm. b) sa poskytuje na poľnohospodársku plochu ornej pôdy, ktorá sa nachádza v Chránenom vtáčom území Lehnice63) alebo v Chránenom vtáčom území Sysľovské polia,64) ak jej výmera je najmenej 1 ha.
(2)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 28 písm. b) je povinný na ploche podľa odseku 1
a)
zabezpečiť osevný postup v zastúpení:
1.
lucerna najmenej 10 %,
2.
úhor najmenej 5 %,
3.
ozimné obilniny najmenej 25 %,
4.
hrach najmenej 5 %,
5.
tráv na ornej pôde v podiele najmenej 10 %, pričom najmenej polovica výmery tráv je kosených po 1. júli,
6.
repka najmenej 15 %,
7.
spolu kukurica a slnečnica najviac 15 %,
b)
nepoužívať prípravky na ochranu rastlín, ak nie sú označené podľa osobitného predpisu,65)
c)
kosiť a vykonávať žatevné práce vždy smerom od stredu plochy k jej okrajom alebo od jednej strany plochy k jej druhej strane; pri kosbe a žatve používať výstražné zariadenia a reťazové závesy,
d)
po žatve obilnín a repky aspoň 30 % strnísk zaorať až v septembri a
1.
ponechať strniská v júli a v auguste nepoorané alebo
2.
osiať plochy medziplodinami.
§ 31
Ochrana biotopu sysľa pasienkového
(1)
Podpora na operáciu podľa § 28 písm. c) sa poskytuje na poľnohospodársku plochu trvalého trávneho porastu, ktorá sa nachádza v lokalitách výskytu biotopu sysľa pasienkového uvedených v prílohe č. 13, ak jej výmera je najmenej 1 ha.
(2)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 28 písm. c) je povinný na ploche podľa odseku 1
a)
nepoužívať hnojivá okrem hnojenia pasúcimi sa zvieratami,
b)
nepoužívať prípravky na ochranu rastlín,
c)
vykonať prvú kosbu trvalých trávnych porastov v termíne do 15. júna, druhú kosbu do 15. augusta a pokosenú biomasu odstrániť; termín kosenia možno zmeniť so súhlasom orgánu ochrany prírody alebo kosbu je možné nahradiť pastvou podľa písmena e),
d)
kosiť trvalý trávny porast smerom od stredu plochy k jej okrajom alebo od jednej strany plochy k druhej strane plochy,
e)
začať pastvu najneskôr do 30. apríla a pásť priebežne najmenej do 30. septembra,
f)
zabezpečiť pasenie tak, aby plochy trvalých trávnych porastov v období od 1. septembra do 30. novembra nepresahovali výšku 20 cm; oplôtkové pasenie sa povoľuje,
g)
na plochách trvalých trávnych porastov
1.
nepoužívať mulčovanie, diskovanie a odvodňovacie opatrenia,
2.
neodstraňovať nedopasky, neobnovovať trvalé trávne porasty orbou a nesenážovať.
(3)
Druhá kosba trvalých trávnych porastov môže byť nahradená pasením podľa podmienok pasenia podľa odseku 2 písm. e) a f).
§ 32
Obhospodarovanie biotopov druhov v územiach európskeho významu
(1)
Podpora na operáciu podľa § 28 písm. d) sa poskytuje na poľnohospodársku plochu trvalého trávneho porastu, ktorá sa nachádza na území európskeho významu v druhom stupni ochrany alebo v treťom stupni ochrany, ak jej výmera je najmenej 1 ha; zoznam území európskeho významu zverejňuje ministerstvo pôdohospodárstva vo vestníku.
(2)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 28 písm. d) je povinný na ploche podľa odseku 1
a)
vykonať prvú kosbu trvalých trávnych porastov najneskôr do 15. júla príslušného kalendárneho roka, pričom pokosí 70 % každého dielu pôdneho bloku s toleranciou ±10 % a vytvára tak mozaiku pokosených plôch s dočasne nepokosenými plochami,
b)
pokosiť ostatné nepokosené plochy trvalého trávneho porastu podľa písmena a) v období od 15. augusta do 30. septembra individuálne alebo v rámci druhej kosby; táto plocha, ako aj mládza, môžu byť po prvej kosbe dopásané,
c)
ponechať pokosenú hmotu na ploche počas 2 až 14 dní; pokosenú hmotu po vysušení je prijímateľ povinný z plochy odstrániť.
(3)
Nepokosené časti trvalého trávneho porastu podľa odseku 2 písm. a) nesmú byť v dvoch po sebe nasledujúcich rokoch umiestnené na tej istej časti poľnohospodárskej plochy.
§ 33
Podpora na zatrávňovanie podmáčanej ornej pôdy
(1)
Podpora na opatrenie podľa § 1 písm. i) sa poskytuje na poľnohospodársku plochu ornej pôdy a plochu podľa osobitného predpisu,27) ktorá sa nachádza v lokalite uvedenej v zozname, ktorý zverejňuje ministerstvo pôdohospodárstva vo vestníku, ak jej výmera je najmenej 5 ha.
(2)
Prijímateľ podpory na opatrenie podľa § 1 písm. i) je povinný na ploche podľa odseku 1 založiť trvalý trávny porast v prvom kalendárnom roku obdobia viacročného záväzku najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka vysiatím zmesi osiva, v ktorej trávy tvoria najviac 83 %, ďatelinoviny najmenej 12 % a iné kvitnúce byliny najmenej 5 %; zmes osiva musí mať hmotnosť najmenej 12 kg/ha. Ak prijímateľ podpory na opatrenie podľa § 1 písm. i) nemôže založiť trvalý trávny porast v lehote podľa prvej vety z dôvodu podmočenia plochy alebo zatopenia plochy, je povinný založiť ho najneskôr deň pred podaním žiadosti; tieto skutočnosti oznámi platobnej agentúre spolu so žiadosťou.
(3)
Prijímateľ podpory na opatrenie podľa § 1 písm. i) je povinný na zatrávnených plochách podľa odseku 2
a)
neaplikovať prípravky na ochranu rastlín ani hnojivá okrem exkrementov pasúcich sa zvierat,
b)
nepoužívať mulčovanie, neobnovovať a nerozorávať zatrávnené plochy,
c)
vykonať prvú kosbu v termíne do 30. júna na ploche najviac 80 % výmery zatrávnenej plochy, pričom minimálne 20 % z výmery zatrávnenej plochy musí byť pokosených v termíne od 1. júla; do výpočtu percentuálnych podielov sa nezarátavajú časti, na ktorých sa pasú hospodárske zvieratá,
d)
zabezpečiť v príslušnom kalendárnom roku aj dosev zatrávnenej plochy zmesou podľa odseku 2, ak osiatie nebolo úspešné.
(4)
Plocha, na ktorú sa poskytuje podpora na opatrenie podľa § 1 písm. i), sa nezapočítava do výmery podľa osobitného predpisu.66)
Podpora na ekologické poľnohospodárstvo
§ 34
(1)
Podpora na opatrenie podľa § 1 písm. j) zahŕňa tieto operácie:
a)
ekologické pestovanie plodín na ornej pôde,
b)
ekologické pestovanie zeleniny na ornej pôde,
c)
ekologické pestovanie liečivých rastlín, koreninových rastlín alebo aromatických rastlín na ornej pôde,
d)
ekologické pestovanie jahôd na ornej pôde,
e)
ekologické pestovanie zemiakov na ornej pôde,
f)
ekologické pestovanie v rodiacich ovocných sadoch s vyšším počtom jedincov,
g)
ekologické pestovanie v mladých ovocných sadoch s vyšším počtom jedincov,
h)
ekologické pestovanie v ostatných ovocných sadoch,
i)
ekologické pestovanie v zmiešaných krajinotvorných ovocných sadoch,
j)
ekologické pestovanie v mladých viniciach,
k)
ekologické pestovanie v rodiacich viniciach,
l)
ekologické pestovanie na trvalých trávnych porastoch so základným prínosom k špecifickým cieľom,
m)
ekologické pestovanie na trvalých trávnych porastoch s vyšším prínosom k špecifickým cieľom.
(2)
Podpora na operáciu podľa odseku 1 sa poskytuje v období
a)
prechodu na postupy a metódy ekologického poľnohospodárstva,
b)
udržania ekologického poľnohospodárstva.
(3)
Obdobie podľa odseku 2 písm. a) trvá pri operácii podľa odseku 1 písm. a) až e) a l) a m) dva roky a pri operácii podľa odseku 1 písm. f) až k) tri roky.
(4)
Podpora na opatrenie podľa § 1 písm. j) sa poskytuje na plodiny pestované v ekologickom poľnohospodárstve na potravinové účely, na pestovanie plodín na produkciu osív alebo kŕmne účely; podpora sa neposkytuje na pestovanie plodín na produkciu bioplynu, biopalív, kúrenia a peliet.
(5)
Podpora na operáciu podľa odseku 1 písm. b) a c) sa poskytuje na druhy zeleniny, liečivých rastlín, koreninových rastlín a aromatických rastlín, ktoré zverejňuje ministerstvo pôdohospodárstva vo vestníku.
(6)
Ak v období viacročného záväzku dôjde k premene ornej pôdy na trvalý trávny porast, prijímateľ podpory na operáciu podľa odseku 1 písm. a) až d) alebo písm. e) je povinný odo dňa premeny plniť podmienky poskytnutia podpory na operáciu podľa odseku 1 písm. l) alebo písm. m); tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.67)
(7)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa odseku 1 je povinný dodržiavať všeobecné podmienky ekologickej poľnohospodárskej výroby a podmienky pre rastlinnú výrobu alebo živočíšnu výrobu podľa osobitného predpisu.68)
§ 35
(1)
Podpora na opatrenie podľa § 1 písm. j) sa poskytuje na poľnohospodársku plochu zapísanú v registri prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby a plochu podľa osobitného predpisu27) s výmerou najmenej
a)
1 ha, ak ide o operáciu podľa § 34 ods. 1 písm. a), l) a m),
b)
0,3 ha, ak ide o operáciu podľa § 34 ods. 1 písm. f) až k).
(2)
Podpora na opatrenie podľa § 1 písm. j) sa poskytuje na poľnohospodársku plochu zapísanú v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby a plochu podľa osobitného predpisu,27) ak výmera, na ktorej sa pestujú plodiny, je najmenej 0,5 ha, ak ide o operáciu podľa § 34 ods. 1 písm. b) až e).
(3)
Podpora na operáciu podľa § 34 ods. 1 písm. a) až e) sa poskytuje na ornú pôdu.
(4)
Podpora na operáciu podľa § 34 ods. 1 písm. f) až i) sa poskytuje na ovocný sad, ktorým je plocha s trvalými plodinami so súvislou výsadbou jedného druhu ovocných stromov alebo ovocných krov, ak odsek 7 neustanovuje inak; súčasťou tejto plochy sú aj okrajové svahy terás, na ktorých sa vykonáva poľnohospodárska činnosť, ako aj súvislý manipulačný priestor, ktorý nie je súčasťou cesty, nepresahuje hranicu oplotenia a ktorý prechádza šírkou najviac
a)
12 m priečne a na konci vysadených radov ovocných stromov alebo ovocných krov,
b)
8 m pozdĺž vysadených radov ovocných stromov alebo ovocných krov.
(5)
Podpora na operáciu podľa § 34 ods. 1 písm. f) sa poskytuje na ovocný sad podľa odseku 4 od štvrtého roku od jeho výsadby.
(6)
Podpora na operáciu podľa § 34 ods. 1 písm. g) sa poskytuje na ovocný sad podľa odseku 4 v prvom roku až treťom roku od jeho výsadby.
(7)
Podpora na operáciu podľa § 34 ods. 1 písm. i) sa poskytuje na ovocný sad podľa odseku 4, ktorým je plocha so zmiešanou výsadbou viacerých druhov ovocných stromov alebo ovocných krov.
(8)
Podpora na operáciu podľa § 34 ods. 1 písm. j) a k) sa poskytuje na vinicu, ktorou je plocha so súvislou výsadbou obhospodarovanej vinohradníckej plochy, ako aj okrajové svahy terás, na ktorých sa vykonáva poľnohospodárska činnosť, spolu so súvislým manipulačným priestorom, ktorý svojou šírkou nepresahuje 8 m na začiatku a na konci riadkov a šírku 4 m po stranách pozdĺžne vysadených radov krov viniča, ak táto plocha netvorí súčasť cesty alebo nepresiahne hranicu oplotenia.
(9)
Podpora na operáciu podľa § 34 ods. 1 písm. j) sa poskytuje na vinicu podľa odseku 8 v prvom roku až treťom roku od výsadby viniča.
(10)
Podpora na operáciu podľa § 34 ods. 1 písm. k) sa poskytuje na vinicu podľa odseku 8 od štvrtého roku od výsadby viniča.
(11)
Podpora na operáciu podľa § 34 ods. 1 písm. l) a m) sa poskytuje na trvalé trávne porasty; v kalendárnom roku počas obdobia viacročného záväzku je možné realizovať len jednu operáciu.
(12)
Podpora na opatrenie podľa § 1 písm. j) sa neposkytuje na plochu ornej pôdy ležiacej úhorom. Podpora na opatrenie podľa § 1 písm. j) sa neposkytuje na plochu biopásu a plochu vysiatu zmesami pre opeľovače počas trvania príslušného záväzku poľnohospodára pre plnenie podmienok celofarmovej eko-schémy podľa osobitného predpisu.69) Neposkytnutie podpory na túto plochu sa nepovažuje za porušenie podmienok podľa § 2 ods. 4.
§ 36
(1)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 34 ods. 1 písm. l) je povinný na ploche, na ktorú sa poskytuje podpora na operáciu podľa § 34 ods. 1 písm. l), dodržať od 1. júna do 30. septembra priemerné zaťaženie o veľkosti najmenej 0,3 dobytčej jednotky na 1 ha hospodárskymi zvieratami, ktorých držiteľom je prijímateľ podľa centrálneho registra; na účel určenia zaťaženia je možné započítať len druhy hospodárskych zvierat zapísané v registri prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby.
(2)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 34 ods. 1 písm. m) je povinný na ploche, na ktorú sa poskytuje podpora na operáciu podľa § 34 ods. 1 písm. m), dodržať od 1. júna do 30. septembra priemerné zaťaženie o veľkosti najmenej 0,5 dobytčej jednotky na 1 ha hospodárskymi zvieratami, ktorých držiteľom je prijímateľ podľa centrálneho registra; na účel určenia zaťaženia je možné započítať len druhy hospodárskych zvierat zapísané v registri prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby.
(3)
Koeficienty prepočtu hospodárskych zvierat na dobytčie jednotky podľa odsekov 1 a 2 sú uvedené v prílohe č. 3.
(4)
Prijímateľ je povinný na ploche, na ktorej sa poskytuje podpora na príslušnú operáciu, dodržiavať tento najmenší požadovaný počet ks/ha:
a)
20 000 ks jahôd, ak sa podpora poskytuje na operáciu podľa § 34 ods. 1 písm. d),
b)
700 ks jadrového ovocia, 500 ks kôstkového ovocia, 150 ks moruše, 3 000 ks ríbezle, 2 000 ks egreša, 5 000 ks maliny, 3 000 ks černice, 3 000 ks brusnice chocholíkatej – čučoriedky, 8 000 ks brusnice obyčajnej, 1 000 ks rakytníka, 500 ks bazy čiernej, 1 000 ks jarabiny čiernej (arónie), 1 000 ks ruže jabĺčkovej, 300 ks mandle, 150 ks orecha, 150 ks gaštana, alebo 300 ks liesky, ak sa podpora poskytuje na operáciu podľa § 34 ods. 1 písm. f) a g),
c)
350 ks jadrového ovocia, 250 ks kôstkového ovocia, 80 ks moruše, 2 000 ks ríbezle, 1 000 ks egreša, 3000 ks maliny, 2 000 ks černice, 2 000 ks brusnice chocholíkatej – čučoriedky, 4 000 ks brusnice obyčajnej, 500 ks rakytníka, 300 ks bazy čiernej, 600 ks jarabiny čiernej (arónie), 600 ks ruže jabĺčkovej, 200 ks mandle, 50 ks orecha, 50 ks gaštana, alebo 200 ks liesky, ak sa podpora poskytuje na operáciu podľa § 34 ods. 1 písm. h),
d)
150 ks druhov ovocných stromov podľa písmena c) alebo 900 ks druhov ovocných krov podľa písmena c), ak sa podpora poskytuje na operáciu podľa § 34 ods. 1 písm. i),
e)
1 800 ks, ak sa podpora poskytuje na operáciu podľa § 34 ods. 1 písm. j) a k).
(5)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 34 ods. 1 písm. e) nesmie pestovať zemiaky na tej istej ploche tri po sebe nasledujúce roky počas obdobia viacročného záväzku.
Podpora na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov
§ 37
(1)
Podpora na opatrenie podľa § 1 písm. k) zahŕňa tieto operácie:
a)
lesnícko-environmentálne záväzky v chránených vtáčích územiach,
b)
lesnícko-environmentálne záväzky v územiach európskeho významu,
c)
lesnícko-environmentálne záväzky – ochrana hlucháňa hôrneho.
(2)
Podpora na operáciu podľa odseku 1 sa poskytuje na lesný pozemoks lesným porastom, ktorý je vedený v evidencii lesných pozemkov a v Informačnom systéme lesného hospodárstva.
(3)
Podpora na operáciu podľa odseku 1 písm. a) sa poskytuje na lesné pozemky podľa odseku 2, ktoré sa nachádzajú v chránených vtáčích územiach zverejnených ministerstvom pôdohospodárstva vo vestníku, na ktorých sa nachádzajú hniezdne lokality týchto druhov vtákov:
a)
dravce a sovy – Včelár lesný (Pernis apivorus), Haja tmavá (Milvus migrans), Haja červená (Milvus milvus), Orliak morský (Haliaeetus albicilla), Hadiar krátkoprstý (Circaetus gallicus), Orol krikľavý (Clanga pomarina), Orol kráľovský (Aquila heliacal), Orol skalný (Aquila chrysaetos), Sokol rároh (Falco cherrug), Sokol sťahovavý (Falco peregrinus), Výr skalný (Bubo bubo), Kuvik vrabčí (Glaucidium passerinum), Sova dlhochvostá (Strix uralensis), Kuvik kapcatý (Aegolius funereus),
b)
brodivce – Bocian čierny (Ciconia nigra),
c)
dutinové hniezdiče – Žlna sivá (Picus canus), Ďateľ čierny (Dryocopus martius), Ďateľ prostredný (Leiopicus medius), Ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos), Ďateľ trojprstý (Picoides tridactylus), Muchárik červenohrdlý (Ficedula parva), Muchárik bielokrký (Ficedula albicollis),
d)
lesné kury – Hlucháň hôrny (Tetrao urogallus), Tetrov hôľniak (Lyrurus tetrix).
(4)
Podpora na operáciu podľa odseku 1 písm. b) sa poskytuje na lesné pozemky podľa odseku 2, ktoré sa nachádzajú na územiach európskeho významu v treťom stupni ochrany alebo v štvrtom stupni ochrany; zoznam území európskeho významu zverejňuje ministerstvo pôdohospodárstva vo vestníku.
(5)
Podpora na operáciu podľa odseku 1 písm. c) sa poskytuje na lesné pozemky podľa odseku 2, ktoré sa nachádzajú v chránených vtáčích územiach; zoznam chránených vtáčích území zverejňuje ministerstvo pôdohospodárstva vo vestníku.
(6)
Pri prekrytí lesného pozemku podľa odseku 3 a lesného pozemku podľa odseku 4 je prijímateľ podpory na operáciu podľa odseku 1 písm. a) a b) povinný plniť podmienky operácie podľa odseku 1 písm. a).
(7)
Ak počas obdobia viacročného záväzku skončí na lesnom pozemku prijímateľa podpory na operáciu podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) platnosť programu starostlivosti o lesy a vyhotoví sa nový program starostlivosti o lesy, prijímateľ podpory na operáciu podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) je povinný požiadať o úpravu záväzku bez zmeny výmery najneskôr do 40 dní odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o schválení programu starostlivosti o lesy.
(8)
Podpora na operácie podľa odseku 1 sa poskytuje prijímateľovi, ktorý spĺňa podmienky podľa § 39, § 40 alebo § 41 a vypláca sa každoročne za výmeru lesných pozemkov podľa odsekov 2 až 5.
(9)
Ak je na lesnom pozemku viac obhospodarovateľov lesa alebo ak pri zmene hraníc lesného pozemku nie je rozdelenie vykonané v súlade s metódami hospodárskej úpravy lesov v porastovej mape, podpora na operáciu podľa odseku 1 sa na tento lesný pozemok neposkytne.
§ 38
(1)
Podpora na operáciu podľa § 37 ods. 1 písm. a) a b) sa poskytuje, ak prijímateľ
a)
obhospodaruje najmenej 1 ha lesa,
b)
má schválený program starostlivosti o lesy.
(2)
Podpora na operáciu podľa § 37 ods. 1 písm. c) sa poskytuje, ak prijímateľ
a)
obhospodaruje najmenej 1 ha lesa,
b)
realizuje operáciu v porastoch mimo piateho stupňa ochrany a má schválený program starostlivosti o lesy, podľa ktorého je vek porastu v čase vstupu do záväzku 20 až 50 rokov, pričom pri viacetážových porastoch ide o vek hornej etáže; túto operáciu je možné vykonávať len v hospodárskych lesoch a lesoch osobitného určenia.
§ 39
(1)
Podpora na operáciu podľa § 37 ods. 1 písm. a) sa poskytuje na plochu lesného pozemku, ak prijímateľ
a)
ponechá pri obnovnej ťažbe lesných porastov vo fáze dorubu na 1 ha najmenej o desať ks viac živých stojacich stromov, ktoré nie sú inváznymi drevinami, s priemernou hrúbkou kmeňa úrovne predmetnej jednotky priestorového rozdelenia lesa ako ustanovujú osobitné predpisy70) alebo program starostlivosti o lesy, a to prioritne v bioskupinách; smrek obyčajný možno ponechať od 5. vegetačného stupňa,
b)
zabezpečí najmenej na 65 % plochy odkrytej obnovnou ťažbou po dorube prirodzené zmladenie alebo prirodzené dreviny z podsadieb; to neplatí pre plochy vzniknuté náhodnými škodlivými činiteľmi,
c)
ponechá časť stanovištne prirodzených pionierskych drevín na dožitie a neodstraňuje ich v rámci výchovných zásahov a obnovných zásahov, ak ich zastúpenie nepresiahne 10 % pri výchovných zásahoch a 3 % pri obnovných zásahoch,
d)
ponechá pri obnovnej ťažbe na 1 ha najmenej o sedem ks viac dutinových stromov a hniezdnych stromov, ak sú takto označené orgánom ochrany prírody, pre vtáky, ktoré sú predmetom ochrany chráneného vtáčieho územia, ako ustanovujú osobitné predpisy70) alebo platný program starostlivosti o lesy; tieto stromy sa nesmú zhodovať so stromami podľa písmena a),
e)
ponechá minimálne 5 m3 hrubej drevnej hmoty na 1 ha obnovovanej plochy ako hrubé odumreté drevo v lesných porastoch s vekom začatia obnovy; hrubým odumretým drevom je stojace alebo ležiace odumreté drevo so strednou hrúbkou, ktorá dosahuje najmenej hrúbku stredného kmeňa hornej etáže,
f)
vylúči používanie toxických prípravkov na ochranu rastlín označených podľa osobitného predpisu71) a používa prípravky na ochranu rastlín v súlade s osobitným predpisom72) so súhlasom orgánu ochrany prírody,
g)
používa pri ťažbe biologicky odbúrateľný olej na mazanie reťazovej časti ťažbového stroja alebo motorovej píly,
h)
vylúči na hniezdnych lokalitách ohrozených druhov vtákov, spravidla na päť mesiacov od 16. februára do 31.augusta podľa príslušného druhu, podľa pokynov organizácie ochrany prírody uvedených v doklade o výskyte druhu, lesohospodársku činnosť, najmä ťažbu dreva, približovanie dreva, stavbu a rekonštrukciu lesných ciest a pohyb mechanizmov, s výnimkou ich prejazdu; hniezdnou lokalitou ohrozeného druhu vtáka je príslušná jednotka priestorového rozdelenia lesa príslušného lesného pozemku, v ktorom je organizáciou ochrany prírody evidovaný výskyt ohrozeného druhu vtáka.
(2)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 37 ods. 1 písm. a) je povinný vykonať počas obdobia viacročného záväzku najmenej jednu z činností podľa odseku 1 písm. a) až e) na celej výmere lesného pozemku zaradenej do záväzku.
(3)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 37 ods. 1 písm. a) je povinný dodržiavať podmienky podľa odseku 1 písm. f) až h) počas obdobia viacročného záväzku na celej výmere lesného pozemku zaradenej do záväzku.
(4)
Podpora na operáciu podľa § 37 ods. 1 písm. a) sa poskytuje na celú výmeru lesných pozemkov, na ktorých boli splnené povinnosti podľa odsekov 2 a 3.
§ 40
(1)
Podpora na operáciu podľa § 37 ods. 1 písm. b) sa poskytuje na plochu lesného pozemku, ak prijímateľ
a)
ponechá pri obnovnej ťažbe lesných porastov vo fáze dorubu na 1 ha najmenej o desať ks viac živých stojacich stromov, ktoré nie sú inváznymi drevinami, s priemernou hrúbkou kmeňa hlavnej úrovne predmetnej jednotky priestorového rozdelenia lesa ako ustanovujú osobitné predpisy73) alebo program starostlivosti o lesy, a to prioritne v bioskupinách; smrek obyčajný možno ponechať od 5. vegetačného stupňa,
b)
zabezpečí najmenej na 65 % plochy odkrytej obnovnou ťažbou po dorube prirodzené zmladenie alebo prirodzené dreviny z podsadieb; to neplatí pre plochy vzniknuté náhodnými škodlivými činiteľmi,
c)
ponechá časť stanovištne prirodzených pionierskych drevín na dožitie a neodstraňuje ich v rámci výchovných zásahov a obnovných zásahov, ak ich zastúpenie nepresiahne 10 % pri výchovných zásahoch a 3 % pri obnovných zásahoch,
d)
ponechá pri obnovnej ťažbe na 1 ha najmenej o sedem ks viac dutinových stromov a hniezdnych stromov, ak sú takto označené orgánom ochrany prírody, pre vtáky, ktoré sú predmetom ochrany územia európskeho významu ako ustanovujú osobitné predpisy73) alebo platný program starostlivosti o lesy; tieto stromy sa nesmú zhodovať so stromami podľa písmena a),
e)
ponechá minimálne 5 m3 hrubej drevnej hmoty na 1 ha obnovovanej plochy ako hrubé odumreté drevo v lesných porastoch s vekom začatia obnovy; hrubým odumretým drevom je stojace alebo ležiace odumreté drevo so strednou hrúbkou, ktorá dosahuje najmenej hrúbku stredného kmeňa hornej etáže,
f)
používa pri ťažbe biologicky odbúrateľný olej na mazanie reťazovej časti ťažbového stroja alebo motorovej píly.
(2)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 37 ods. 1 písm. b) je povinný vykonať počas obdobia viacročného záväzku najmenej jednu z činností podľa odseku 1 písm. a) až e) na celej výmere lesného pozemku zaradenej do záväzku.
(3)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 37 ods. 1 písm. b) je povinný dodržiavať podmienku podľa odseku 1 písm. f) počas obdobia viacročného záväzku na celej výmere lesného pozemku zaradenej do záväzku.
(4)
Podpora na operáciu podľa § 37 ods. 1 písm. b) sa poskytuje na celú výmeru lesných pozemkov, na ktorých boli splnené povinnosti podľa odsekov 2 a 3.
§ 41
(1)
Podpora na operáciu podľa § 37 ods. 1 písm. c) sa poskytuje na plochu lesného pozemku, ak prijímateľ
a)
vytvára mozaikovité rozmiestnenie rozvoľnených a hustejších častí lesného porastu pri realizácii pestovných zásahov v jednotlivých lesných porastoch pri dodržaní zásad prebierky s nerovnomernou intenzitou; prebierku v určených lesných porastoch vykonáva s dostatočnou intenzitou tak, aby sa dosiahlo znížené zakmenenie porastu v skupinách mozaiky so silnejším zásahom, pričom najviac prípustné je zníženie na úroveň 0,7 a celková plošná intenzita zásahu sa môže pohybovať od 30 % do 70 % plochy lesného porastu,
b)
vytvorí pre podporu čučoriedkových zárastov čistiny s výmerou 2 až 20 árov; ich celková výmera nesmie prekročiť 15 % výmery lesného porastu,
c)
udržiava jarabinu a iné primiešané dreviny v podiele najmenej 10 % z celkovej výmery lesného porastu; ak ich je menej, ponechá všetky,
d)
prepojí plochy so zníženým zakmenením
1.
nerovnomernými prepojovacími koridormi alebo
2.
približovacími linkami, ktorými spojí prepojenie takýchto plôch s rozčlenením porastu; šírka približovacích liniek sa musí pohybovať na úrovni 3 m až 5 m podľa zvolenej technológie ťažby, pričom približovacie linky je potrebné viesť nerovnomerne, prípadne meniť ich šírku v jednotlivých úsekoch,
e)
realizuje lesohospodársku činnosť len v období od 1. augusta do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka a vylúči akúkoľvek rušivú činnosť mimo tohto obdobia,
f)
ponechá odumreté, vyschnuté, stojace stromy a ležiace stromy s hrúbkou zodpovedajúcou strednej hrúbke porastu a vyššou v počte najmenej o desať ks na 1 ha viac ako ustanovujú osobitné predpisy70) alebo program starostlivosti o lesy; stromy nesmú zasahovať do trasy liniek,
g)
ponechá pri zásahoch cieľové stromy, ktorými sú hlbokozavetvené smreky, jedle, jarabina a brezy.
(2)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 37 ods. 1 písm. c) je povinný vykonať počas obdobia viacročného záväzku najmenej jednu z činností podľa odseku 1 písm. a) až g) na celej výmere lesného pozemku zaradenej do záväzku.
(3)
Podpora na operáciu podľa § 37 ods. 1 písm. c) sa poskytuje na celú výmeru lesných pozemkov, na ktorých bola splnená povinnosť podľa odseku 2.
Podpora na založenie agrolesníckeho systému na poľnohospodárskej ploche a na ochranu a údržbu drevín založeného agrolesníckeho systému
§ 42
Podpora podľa § 1 písm. l) zahŕňa tieto operácie:
a)
založenie agrolesníckeho systému na ornej pôde a trvalých trávnych porastoch (ďalej len „založenie agrolesníckeho systému“),
b)
ochrana a údržba drevín založeného agrolesníckeho systému.
§ 43
Založenie agrolesníckeho systému
(1)
Podpora na operáciu podľa § 42 písm. a) sa poskytuje na poľnohospodársku plochu, ak súvislá výmera založeného agrolesníckeho systému je najmenej 0,5 ha ornej pôdy alebo trvalého trávneho porastu a celková výmera založeného agrolesníckeho systému je najmenej 1 ha.
(2)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 42 písm. a) je povinný v roku podania žiadosti podľa § 2 ods. 5 zabezpečiť v súlade s plánom na založenie agrolesníckeho systému výsadbu 100 ks drevín na 1 ha najneskôr do 15. decembra formou
a)
líniovej výsadby s najmenšou vzdialenosťou línií 12 m a najmenšou vzdialenosťou drevín 3 m alebo
b)
roztrúsenej výsadby drevín na trvalom trávnom poraste s najmenšou vzdialenosťou drevín 8 m; v prípade vytvárania skupín drevín v počte do 20 ks v jednej skupine a výmerou skupín do 400 m2 plochy na 1 ha.
(3)
Zoznam drevín v členení na lesné dreviny a ostatné dreviny určených na založenie agrolesníckeho systému zverejňuje ministerstvo pôdohospodárstva vo vestníku.
(4)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 42 písm. a) je povinný na poľnohospodárskej ploche zabezpečiť výsadbu drevín, z ktorých najmenej 60 % musia tvoriť lesné dreviny, a zabezpečiť rôznorodosť drevín v zložení najmenej troch druhov drevín, ktoré nepresiahne
a)
60 % dominantnej lesnej dreviny,
b)
30 % druhej dreviny.
(5)
Zmena parametrov podľa odseku 2 v rozsahu najviac 5 % sa nepovažuje za porušenie podmienky.
(6)
Ak sa výsadba drevín realizuje na plochách spadajúcich do oblasti Natura 2000,74) podpora na operáciu podľa § 42 písm. a) sa poskytuje len v prípade, ak prijímateľ podpory na operáciu podľa § 42 písm. a) predloží súhlas orgánu ochrany prírody na založenie agrolesníckeho systému pri podaní žiadosti.
(7)
Po založení agrolesníckeho systému je prijímateľ podpory na operáciu podľa § 42 písm. a) povinný zaslať platobnej agentúre hlásenie o založení agrolesníckeho systému, ktoré obsahuje výmeru založeného agrolesníckeho systému v členení na ornú pôdu a trvalé trávne porasty, údaje o počte a druhoch vysadených drevín a údaje o spone výsadby do 15. januára nasledujúceho kalendárneho roka v súlade s plánom predkladaným pri podávaní žiadosti alebo jeho upravenou konečnou verziou.
(8)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 42 písm. a) je povinný na svojom webovom sídle, ak také sídlo existuje, a na oficiálnych stránkach sociálnych médií uverejniť informácie o realizovanej operácii v roku vyplatenia podpory; informácie o realizovanej operácii obsahujú jej krátky opis zodpovedajúci úrovni podpory, ciele, výsledky a sumu podpory poskytnutú Európskou úniou.
§ 44
Ochrana a údržba drevín založeného agrolesníckeho systému
(1)
Podpora na operáciu podľa § 42 písm. b) sa poskytuje na poľnohospodársku plochu, na ktorej bol založený agrolesnícky systém v súlade s podmienkami podľa § 43.
(2)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 42 písm. b) je povinný zabezpečiť v období údržby na ploche podľa odseku 1
a)
riadne ošetrovanie, ochranu a údržbu vysadených drevín tak, aby počet životaschopných vysadených drevín neklesol pod úroveň 80 %; ochrana vysadených drevín sa zabezpečí ich upevnením k najmenej jednému kolu s výškou najmenej 2 m a zabezpečením ich ochrany pred ohryzom najmenej prostredníctvom chráničky,
b)
dosadenie nových drevín v agrolesníckom systéme tak, aby sa dosiahol počet drevín najmenej 80 ks/ha poľnohospodárskej plochy.
Podpora na založenie líniových vegetačných prvkov a na ochranu a údržbu drevín v rámci založeného líniového vegetačného prvku
§ 45
Podpora podľa § 1 písm. m) zahŕňa tieto operácie:
a)
založenie líniových vegetačných prvkov na ornej pôde (ďalej len „založenie líniových vegetačných prvkov“),
b)
ochrana a údržba drevín v rámci založených líniových vegetačných prvkov.
§ 46
Založenie líniových vegetačných prvkov
(1)
Podpora na operáciu podľa § 45 písm. a) sa poskytuje na poľnohospodársku plochu ornej pôdy, ak výmera založeného líniového vegetačného prvku je najmenej 0,3 ha.
(2)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 45 písm. a) je povinný v roku podania žiadosti podľa § 2 ods. 5 zabezpečiť v súlade s plánom na založenie líniových vegetačných prvkov výsadbu drevín na 1 ha najneskôr do 15. decembra formou
a)
líniovej výsadby drevín realizovanej v šírke do 2 m ornej pôdy, pričom najväčšia vzdialenosť medzi drevinami je v rozsahu 3 m až 4 m alebo
b)
výsadby drevín vo forme vetrolamov realizovanej v dvoch radoch drevín v šírke do 6 m ornej pôdy, so vzdialenosťou medzi drevinami v rozsahu 3 m až 4 m a
c)
zabezpečenia dĺžky línie výsadby drevín do 300 m na 1 ha.
(3)
Zoznam drevín v členení na lesné dreviny a ostatné dreviny určených na založenie líniových vegetačných prvkov zverejňuje ministerstvo pôdohospodárstva vo vestníku.
(4)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 45 písm. a) je povinný na poľnohospodárskej ploche zabezpečiť výsadbu drevín, z ktorých najmenej 60 % musia tvoriť lesné dreviny, a zabezpečiť rôznorodosť drevín v zložení najmenej troch druhov drevín, ktoré nepresiahne
a)
60 % dominantnej lesnej dreviny,
b)
30 % druhej dreviny.
(5)
Zmena parametrov podľa odseku 2 v rozsahu najviac 5 % sa nepovažuje za porušenie podmienky.
(6)
Ak sa výsadba drevín realizuje na plochách spadajúcich do oblasti Natura 2000, podpora na operáciu podľa § 45 písm. a) sa poskytuje len v prípade, ak prijímateľ podpory na operáciu podľa § 45 písm. a) predloží súhlas orgánu ochrany prírody na založenie líniových vegetačných prvkov pri podaní žiadosti.
(7)
Po založení líniových vegetačných prvkov je prijímateľ podpory na operáciu podľa § 45 písm. a) povinný zaslať platobnej agentúre hlásenie o založení líniových vegetačných prvkov, ktoré obsahuje výmeru založeného líniového vegetačného prvku v členení na ornú pôdu, údaje o počte a druhoch vysadených drevín a údaje o spone výsadby do 15. januára nasledujúceho kalendárneho roka v súlade s plánom predkladaným pri podávaní žiadosti alebo jeho upravenou konečnou verziou.
(8)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 45 písm. a) je povinný na svojom webovom sídle, ak také sídlo existuje, a na oficiálnych stránkach sociálnych médií uverejniť informácie o realizovanej operácii v roku vyplatenia podpory; informácie o realizovanej operácii obsahujú jej krátky opis zodpovedajúci úrovni podpory, ciele, výsledky a sumu podpory poskytnutú Európskou úniou.
§ 47
Ochrana a údržba drevín v rámci založených líniových vegetačných prvkov
(1)
Podpora na operáciu podľa § 45 písm. b) sa poskytuje na ornú pôdu, na ktorej bol založený líniový vegetačný prvok v súlade s podmienkami podľa § 46.
(2)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 45 písm. b) je povinný zabezpečiť v období údržby na ploche podľa odseku 1
a)
riadne ošetrovanie, ochranu a údržbu vysadených drevín tak, aby počet životaschopných vysadených drevín neklesol pod úroveň 90 %; ochrana vysadených drevín sa zabezpečí ich upevnením k najmenej jednému kolu s výškou najmenej 2 m a zabezpečením ich ochrany pred ohryzom najmenej prostredníctvom chráničky,
b)
dosadenie nových drevín pre zabezpečenie podmienky podľa písmena a).
Podpora na zalesňovanie ornej pôdy a na ochranu a údržbu drevín v rámci zalesnenej pôdy
§ 48
Podpora na opatrenie podľa § 1 písm. n) zahŕňa tieto operácie:
a)
zalesňovanie ornej pôdy,
b)
ochrana a údržba drevín zalesnenej ornej pôdy,
c)
prémia za stratu príjmu z poľnohospodárskej činnosti pri zalesňovaní ornej pôdy.
§ 49
Zalesňovanie ornej pôdy
(1)
Podpora na operáciu podľa § 48 písm. a) sa poskytuje na
a)
súvislú výmeru ornej pôdy najmenej 0,5 ha a najviac 10 ha obhospodarovanej jedným prijímateľom, pričom jej kratšia strana musí mať dĺžku viac ako 50 m,
b)
výmeru ornej pôdy, ktorej kód bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky patrí s prevažujúcou výmerou do 6. až 9. skupiny.75)
(2)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 48 písm. a) je povinný zabezpečiť zalesnenie ornej pôdy pôvodnými stanovištne vhodnými druhmi drevín najneskôr do 30. novembra roku podania žiadosti.
(3)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 48 písm. a) je povinný zabezpečiť na ornej pôde rôznorodosť drevín vo forme počtu stromov, ktoré musia byť u lesných drevín v zložení najmenej troch druhov drevín.
(4)
Nedodržanie podmienky rôznorodosti drevín podľa odseku 3 v rozsahu najviac 5 % sa nepovažuje za porušenie podmienky.
(5)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 48 písm. a) je povinný v roku podania žiadosti zabezpečiť zmenu druhu poľnohospodárskeho pozemku na lesný pozemok podľa osobitného predpisu.76)
(6)
Po zalesnení poľnohospodárskej plochy je prijímateľ podpory na operáciu podľa § 48 písm. a) povinný zaslať platobnej agentúre hlásenie o zalesnení s uvedeným výmery zalesnenej ornej pôdy a údajov o druhoch vysadených stromov do 31. decembra roku podania žiadosti v súlade s plánom predkladaným pri podávaní žiadosti alebo jeho upravenou konečnou verziou.
(7)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 48 písm. a) je povinný na svojom webovom sídle, ak také sídlo existuje, a na oficiálnych stránkach sociálnych médií uverejniť informácie o realizovanej operácii v roku vyplatenia podpory; informácie o realizovanej operácii obsahujú jej krátky opis zodpovedajúci úrovni podpory, ciele, výsledky a sumu podpory poskytnutú Európskou úniou.
§ 50
Ochrana a údržba drevín zalesnenej ornej pôdy
(1)
Podpora na operáciu podľa § 48 písm. b) sa poskytuje na zalesnenú ornú pôdu v súlade s podmienkami podľa § 49.
(2)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 48 písm. b) je povinný zabezpečiť na ploche podľa odseku 1
a)
riadnu ochranu a údržbu vysadených stromov tak, aby počet životaschopných vysadených stromov neklesol pod úroveň 80 %,
b)
dosadenie nových stromov pre zabezpečenie podmienky podľa písmena a).
§ 51
Prémia za stratu príjmu z poľnohospodárskej činnosti pri zalesňovaní ornej pôdy
(1)
Podpora na operáciu podľa § 48 písm. c) sa poskytuje na zalesnenú ornú pôdu v súlade s podmienkami podľa § 50.
(2)
Prijímateľ podpory na operáciu podľa § 48 písm. c) je povinný zabezpečiť na ploche podľa odseku 1
a)
riadnu ochranu a údržbu vysadených stromov tak, aby počet životaschopných vysadených stromov neklesol pod úroveň 80 %,
b)
dosadenie nových stromov pre zabezpečenie podmienky podľa písmena a).
§ 52
Zníženie podpory a vrátenie poskytnutej podpory z dôvodu neplnenia podmienok záväzku
(1)
Porušenie podmienok poskytnutia podpory sa posudzuje podľa hodnôt určených na základe rozsahu, trvania a závažnosti podľa prílohy č. 14, ak ide o porušenie podmienky podľa
e)
f)
§ 34 ods. 7 alebo osobitného predpisu,68)§ 36 ods. 1 alebo ods. 2, ods. 4 písm. a) až d) alebo písm. e) alebo ods. 5 pri opatrení podľa § 1 písm. j),
h)
§ 44 ods. 2 písm. a) alebo písm. b) pri opatrení podľa § 1 písm. l),
i)
§ 47 ods. 2 písm. a) alebo písm. b) pri opatrení podľa § 1 písm. m),
(2)
Porušenie podmienky sa považuje za opakované, ak prijímateľ poruší tú istú podmienku podľa odseku 1 počas troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov.
(3)
Ak prijímateľ poruší podmienku podľa odseku 1 podpora v roku podania žiadosti sa zníži o sumu, ktorá zodpovedá určenému percentu zníženia zaokrúhlenému na jedno desatinné miesto, ak odsek 8 alebo odsek 11 neustanovuje inak; percento zníženia sa určí z násobku hodnôt určených na základe rozsahu, trvania, závažnosti podľa prílohy č. 14, váhového koeficientu a koeficientu za opakované porušenie podľa odseku 4. Výsledná suma zníženia za porušenie podmienky podľa odseku 1 sa spočítava najviac do výšky podpory na opatrenie podľa § 1 písm. f) alebo písm. i) alebo do výšky podpory na operáciu podľa §12, § 23, § 28, § 34 ods. 1, § 37 ods. 1, § 42 písm. b), § 45 písm. b) alebo § 48 písm. b).
(4)
Váhové koeficienty podľa odseku 3 zverejňuje ministerstvo pôdohospodárstva vo vestníku. Váhový koeficient môže nadobúdať hodnoty postupne sa navyšujúce o 0,1 bodu v rozsahu 0,1 až 1. Hodnota koeficientu za opakované porušenie podmienky podľa odseku 2 je 1,2.
(5)
Podpora na príslušnú operáciu s rovnakou sumou podpory sa zníži o 1 %, najviac do sumy podpory na operáciu, ak prijímateľ zašle po termíne
a)
kópiu evidencie o stave ošípaných podľa § 11 ods. 3 písm. b),
b)
kópiu výsledkov koprologického vyšetrenia podľa § 15 ods. 5,
c)
kópiu evidencie o individuálnej kontrole, úprave paznechtov a prevádzaní cez dezinfekčný brod podľa § 15 ods. 5,
d)
kópiu denníka kotenia podľa § 16 ods. 5,
e)
kópiu evidencie o počte odchovaných výkrmových ošípaných podľa § 20 ods. 5 alebo § 21 ods. 5,
f)
evidenciu spotreby prípravkov na ochranu rastlín podľa § 24 ods. 5,
g)
výsledky rozboru podľa § 25 ods. 6, § 26 ods. 5 alebo § 27 ods. 5,
h)
hlásenie o založení agrolesníckeho systému podľa § 43 ods. 7,
i)
hlásenie o založení líniových vegetačných prvkov podľa § 46 ods. 7,
j)
hlásenie o zalesnení podľa § 49 ods. 6.
(6)
Podpora na príslušnú operáciu s rovnakou jednotkovou sumou podpory sa neposkytne, ak prijímateľ v lehote určenej vo výzve platobnej agentúry neposkytne požadované doklady podľa odseku 5.
(7)
Pri porušení podmienky podľa § 2 ods. 12 sa podpora na opatrenie podľa § 1 písm. f) až j) neposkytne.
(8)
Podpora na operáciu podľa § 12 sa neposkytne, ak prijímateľ poruší na tom istom zvierati podmienky operácie podľa § 12 a zároveň podmienku podľa osobitného predpisu.77)
(9)
Ak prijímateľ nedodrží výmeru podľa § 2 ods. 4 alebo ods. 6, je povinný poskytnuté podpory vrátiť vo výške zisteného rozdielu za predchádzajúce kalendárne roky, ak rozsah nedodržanej výmery presiahol 15 % výmery podľa § 2 ods. 4 alebo ods. 6. Ak prijímateľ nedodrží výmeru podľa § 2 ods. 7, je povinný poskytnuté podpory vrátiť vo výške zisteného rozdielu za predchádzajúce roky, ak rozsah nedodržanej výmery presiahol 15 % výmery podľa § 2 ods. 7 pri operácii podľa § 48 písm. b).
(10)
Povinnosť podľa § 2 ods. 4 až 7 zaniká a prijímateľ je povinný poskytnuté podpory vrátiť, ak
a)
nie sú splnené podmienky podľa § 2 ods. 1,
b)
prijímateľ oznámi platobnej agentúre ukončenie plnenia povinností podľa § 2 ods. 4 alebo ods. 6,
c)
prijímateľ nepredloží žiadosť počas obdobia viacročného záväzku, ak ide o opatrenie podľa § 1 písm. f) až i) alebo písm. k),
d)
prijímateľ nepredloží žiadosť
1.
v období údržby, ak ide o operáciu podľa § 42 písm. b) alebo § 45 písm. b),
2.
v období podľa § 2 ods. 7, ak ide o operáciu podľa § 48 písm. b).
(11)
Odseky 1 až 10 sa nepoužijú v prípade prevodu podľa § 4, ak nejde o prípad umelo vytvorených podmienok78) alebo ak § 53 ods. 3 alebo osobitný predpis79) ustanovuje inak; za výnimku z povinnosti vrátiť poskytnutú podporu sa považuje aj nedodržanie výmery v dôsledku rozhodnutia o navrátení pozemku80) alebo rozhodnutia o schválení vykonania pozemkových úprav.81)
(12)
Výmera podľa § 2 ods. 4, 6 alebo ods. 7 sa zníži pre príslušný kalendárny rok a za ďalšie kalendárne roky na zvyšok obdobia záväzku na výmeru
a)
prevedenej plochy podľa § 4,
b)
plochy zahrnutej do rozhodnutia o navrátení pozemku alebo plochy, ktorá bola predmetom pozemkových úprav podľa odseku 11.
(13)
Výmera podľa § 2 ods. 6 alebo ods. 7 sa zníži pre príslušný kalendárny rok a za ďalšie kalendárne roky na zvyšok obdobia na výmeru, na ktorú sa poskytuje podpora podľa § 43, § 46 alebo § 49.
§ 53
Spoločné ustanovenia
(1)
Jednotkové sumy podpôr na opatrenia zverejňuje ministerstvo pôdohospodárstva vo vestníku.
(2)
Prijímateľ pri kombinovaní opatrení podľa prílohy č. 1 dodržiava podmienky, ktoré sú ustanovené u príslušných kombinovaných opatreniach, na určenej výmere poľnohospodárskej plochy.
(3)
Ak prijímateľ podpory na opatrenie podľa § 1 písm. f) až m) alebo písm. n) neprijme úpravu podmienok opatrení alebo operácií, na podporu sa vzťahuje osobitný predpis;82) záväzok sa skončí a prijímateľ nie je povinný vrátiť poskytnuté podpory.
(4)
Týmto nariadením vlády nie sú dotknuté osobitné predpisy o poskytovaní štátnej pomoci.83)
§ 54
Implementačné ustanovenie
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 15.
§ 55
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. januára 2023.
Eduard Heger v. r.
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 3/2023 Z. z.
Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 3/2023 Z. z.
Minimálne požiadavky na používanie hnojív a prípravkov na ochranu rastlín

1.
Dodržiavať zákaz aplikácie dusíkatých hnojivých látok v období od 15. novembra do 15. februára.84)
2.
Dodržiavať zákaz aplikácie dusíkatých hnojivých látok, ak je pôda zamrznutá, zamokrená alebo zasnežená.85)
3.
Dodržiavať zákaz využívať poľnohospodársku pôdu so sklonom vyšším ako 12o ako ornú pôdu.86)
4.
Dodržiavať zákaz aplikácie dusíkatých hnojivých látok na svahoch ornej pôdy so sklonom vyšším ako 10o a na trvalom trávnom poraste so sklonom vyšším ako 12o; to sa nevzťahuje na aplikáciu maštaľného hnoja a kompostov, ak sú zapravené do ornej pôdy najneskôr do 24 hodín po ich aplikácii.87)
5.
Dodržiavať povinnosť pri používaní prípravkov na ochranu rastlín mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti.88)
6.
Dodržiavať povinnosť kontroly aplikačných zariadení s vydaným osvedčením a kontrolnou nálepkou.89)
7.
Dodržiavať podmienky skladovania prípravkov na ochranu rastlín, manipulácie s nimi a nakladania s ich obalmi.90)
Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 3/2023 Z. z.
Koeficienty prepočtu hospodárskych zvierat na dobytčie jednotky

Druh Vek/kategória Koeficient
Hovädzí dobytok menej ako šesť mesiacov 0,4
od šiestich mesiacov do dvoch rokov vrátane 0,6
viac ako dva roky 1,0
Koňovité viac ako šesť mesiacov 1,0
Ovce a kozy 0,15
Ošípané chovné prasnice > 50 kg 0,5
ostatné ošípané 0,3
Hydina kury 0,014
kurčatá na produkciu mäsa 0,0046
morky, husi, kačice 0,03
Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 3/2023 Z. z.
Príloha č. 5
k nariadeniu vlády č. 3/2023 Z. z.
Príloha č. 6
k nariadeniu vlády č. 3/2023 Z. z.
VZOR
Plán hnojenia k pestovanej plodine


A: Plán hnojenia obsahuje okrem identifikačných údajov prijímateľa tieto údaje pre každý poľnohospodársky pozemok:
a)
údaje v rozsahu podľa § 6 vyhlášky č. 215/2016 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy v zraniteľných oblastiach,
b)
druh pestovanej plodiny a súvisiace požiadavky pre každý poľnohospodársky pozemok,
c)
obsah živín v pôde vykonaním analýzy vzorky pôdy na jeseň po zbere alebo skoro na jar (v prvom roku záväzku) pred hnojením, pričom analýza sa vykonáva v akreditovanom laboratóriu,
d)
obsah živín v aplikovaných organických a minerálnych hnojivách,
e)
pomer organického hnojiva/minerálneho hnojiva, ktorý by sa mal použiť vzhľadom na potreby pestovaných plodín, obsah uhlíka v pôde a aplikované organické hnojivo, dostupnosť hnoja, životné prostredie.

B: Evidencia o skutočnom použití hnojív
Záznam pre každý poľnohospodársky pozemok by mal obsahovať podrobnosti o všetkých prvkoch plánu manažmentu živín zavedeného do praxe, ktorý zahŕňa najmä:
a)
1.
typy hnojív, aplikačné dávky, čas aplikácie, aplikačné metódy,
2.
iné zdroje živín,
3.
poznámky k osobitným podmienkam – napr. nárazníkové zóny neošetrené hnojivami,
4.
nové výsledky analýzy pôdy,
5.
akékoľvek environmentálne údaje – napr. obsah dusičnanov v podzemnej vode,
6.
záznamy o rizikových faktoroch, ktoré môžu ovplyvniť environmentálne účinky živín – napr. evidencia zrážok, evidencia zavlažovania, aplikácie odpadových vôd atď. alebo
b)
záznamy z GPS a mapové podklady.
Príloha č. 7
k nariadeniu vlády č. 3/2023 Z. z.
Limitné hodnoty rizikových prvkov v poľnohospodárskej pôde a určenie hodnoty minerálneho dusíka v poľnohospodárskej pôde


A. Limitné hodnoty rizikových prvkov v poľnohospodárskej pôde
[v mg/kg suchej hmoty, rozklad lúčavkou kráľovskou, Hg celkový obsah]
Pôdny druh Cd Hg Pb
piesočnatá hlinito-piesočnatá 0,4 0,15 25
piesočnato-hlinitá hlinitá 0,7 0,5 70
ílovito-hlinitá, ílovitá, íl 1,0 0,75 115
Reprezentatívna vzorka poľnohospodárskej pôdy na analýzu rizikových prvkov sa vytvorí zmiešaním 25 stredných vzoriek pôdy odobratých z jedného dielu pôdneho bloku zaradeného do záväzku, ktoré sa využívajú na rovnaký účel, pričom vzorky sa musia odoberať z hĺbky 0,25 m.

B. Určenie hodnoty minerálneho dusíka v poľnohospodárskej pôde

Minerálny dusík sa z pôdy extrahuje roztokom 1 mol/l KCl alebo 1-percentným roztokom K2SO4 v pomere 1 diel pôdy : 5 dielov extrakčného roztoku pri teplote 20 °C ±2 °C jednu hodinu. Po prefiltrovaní sa minerálny dusík v extrakte určí vhodnou metódou. Odporúčaná je metóda určenia hodnoty minerálneho dusíka v pôde podľa slovenskej technickej normy.
Príloha č. 9
k nariadeniu vlády č. 3/2023 Z. z.
Najvyššie prípustné množstvo dusičnanov v zelenine


Zelenina Najvyššie prípustné
množstvo
[mg/kg] (ako N03-)
melóny, tekvice, cukety 700
ostatná plodová zelenina 400
struková zelenina 400
konzumné zemiaky 500
koreňová zelenina (okrem rýchlenej mrkvy, reďkovky a cvikly) 700
hlúbová zelenina 700
listová zelenina (okrem špenátu, šalátu a čakanky) 1 000
rýchlená mrkva 1 500
reďkovka 3 500
cvikla 3 000
čerstvý špenát zo zberu od 1. XI. do 31. III. 3 000
čerstvý špenát zo zberu od 1. IV. do 31. X. 2 500
hlávkový šalát (okrem typu „iceberg“) zo zberu:
od 1. X. do 31. III. – pestovaný v skleníku 4 500
od 1. X. do 31. III. – pestovaný vonku 4 000
od 1. IV. do 30. IX. – pestovaný v skleníku 3 500
od 1. IV. do 30. IX. – pestovaný vonku 2 500
hlávkový šalát typu „iceberg“ – kučeravý a
širokolisté endívie (batavské) – pestované v skleníku 2 500
širokolisté endívie (batavské) – pestované vonku 2 000
Príloha č. 10
k nariadeniu vlády č. 3/2023 Z. z.
Druhy ovocných stromov a ovocných krov a minimálne počty ks na 1 ha ovocného sadu podporených a potrebných pre vstup do operácie šetrné hospodárenie v ovocných sadoch


Ovocný druh Najnižší počet ks na 1 ha
ovocného sadu
produkčný
ovocný sad
ostatný
ovocný sad
1 jabloň domáca (Malus domestica L.) 1 000 400
2 hruška obyčajná (Pyrus communis L.) 1 000 400
3 broskyňa obyčajná (Prunus persica L.) 600 300
4 marhuľa obyčajná (Prunus armeniaca L.) 600 300
5 slivka domáca (Prunus domestica L.) 500 300
6 čerešňa vtáčia (Prunus avium) 500 300
7 višňa (Cerasus vulgaris) 500 300
8 ringlota ( Prunus insititia L.) 500 300
9 orech kráľovský (Juglans regia) 150 50
10 gaštan jedlý (castanea sativa) 150 50
11 mandľa obyčajná (Prunus dulcis L.) 300 200
12 lieska obyčajná (Corylus avellana L.) 300 200
13 egreš obyčajný (Ribes uva-crispa L.) 2 000 1 000
14 ríbezľa (Ribes sp.) 3 000 2 000
15 ostružina černicová (Rubus fruticosus agg L.) 3 000 2 000
16 malina (Rubus idaeus L) 5 000 3 000
17 jarabina čierna (Aronia melanocarpa L.)
jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia L.)
1 000 600
18 brusnica pravá, Vaccinium vitis-idaea
10 000 5 000
19 brusnica chocholíkatá (čučoriedka) (Vaccinium corymbosum L.) 3 000 2 000
20 baza čierna (Sambucus nigra L.) 500 300
21 rakytník rešetliakovitý (Hippophae rhamnoides L.) 1 000 500
22 ruža jabĺčková (Rosa villosa) 1 000 600
Príloha č. 11
k nariadeniu vlády č. 3/2023 Z. z.
Príloha č. 12
k nariadeniu vlády č. 3/2023 Z. z.
VZOR
Záznam v zošite žiadateľa o podporu na šetrné hospodárenie v ovocných sadoch


Dátum
od – do
Použité zariadenie
na sledovanie
výskytu škodlivých
organizmov/meno
a priezvisko, kto
údaj zaznamenal
Údaje
o vlhkosti
a teplote
Použité zariadenia
na zistenie
meteorologických
údajov/meno a
priezvisko, kto
údaj zaznamenal
Označenie
pôdneho bloku
alebo dielu
pôdneho
bloku
Plodina/
druhPríloha č. 13
k nariadeniu vlády č. 3/2023 Z. z.
Lokality výskytu biotopu sysľa pasienkového


Číslo
KU
Názov KU Číslo
obce
Názov obce Číslo
okresu
Názov okresu
812935 Drienovec 521337 Drienovec 806 Košice – okolie
813281 Dubno 514683 Dubno 609 Rimavská Sobota
814971 Gemerské Dechtáre 514764 Gemerské Dechtáre 609 Rimavská Sobota
815021 Gemerský Jablonec 514781 Gemerský Jablonec 609 Rimavská Sobota
815233 Čenice 514799 Gortva 609 Rimavská Sobota
816558 Hodejov 514837 Hodejov 609 Rimavská Sobota
816566 Hodejovec 514845 Hodejovec 609 Rimavská Sobota
818615 Hostice 514861 Hostice 609 Rimavská Sobota
819255 Hrhov 525740 Hrhov 808 Rožňava
821039 Chtelnica 507121 Chtelnica 204 Piešťany
822191 Machalovce 523542 Jánovce 706 Poprad
822795 Jesenské 515001 Jesenské 609 Rimavská Sobota
822817 Jestice 515019 Jestice 609 Rimavská Sobota
823287 Kamenica 524611 Kamenica 708 Sabinov
829650 Kružná 560065 Kružná 808 Rožňava
835102 Malá Lehota 517062 Malá Lehota 612 Žarnovica
835854 Malý Horeš 528552 Malý Horeš 811 Trebišov
838322 Moldava nad Bodvou 521698 Moldava nad Bodvou 806 Košice – okolie
838772 Muráň 525987 Muráň 608 Revúca
841447 Nová Bašta 515230 Nová Bašta 609 Rimavská Sobota
841463 Chorváty 599310 Chorváty 806 Košice – okolie
846074 Petrovce 515299 Petrovce 609 Rimavská Sobota
848557 Poráč 543489 Poráč 810 Spišská Nová Ves
855499 Silica 526223 Silica 808 Rožňava
856754 Smižany 560154 Smižany 810 Spišská Nová Ves
857386 Spišská Nová Ves 526355 Spišská Nová Ves 810 Spišská Nová Ves
857645 Spišské Podhradie 543578 Spišské Podhradie 704 Levoča
857670 Spišské Tomášovce 543586 Spišské Tomášovce 810 Spišská Nová Ves
857858 Stará Bašta 515540 Stará Bašta 609 Rimavská Sobota
860697 Šávoľ 511854 Šávoľ 606 Lučenec
860921 Širkovce 515639 Širkovce 609 Rimavská Sobota
862258 Šurice 511897 Šurice 606 Lučenec
864790 Trnava 506745 Trnava 207 Trnava
866008 Háj 518123 Háj 806 Košice – okolie
866016 Turňa nad Bodvou 559784 Turňa nad Bodvou 806 Košice – okolie
871605 Vyšný Slavkov 526614 Vyšný Slavkov 704 Levoča
871699 Dvorníky nad Turňou 559873 Dvorníky-Včeláre
806 Košice – okolie
871711 Zádiel 559881 Zádiel 806 Košice – okolie
874183 Žehra 526657 Žehra 810 Spišská Nová Ves
857599 Spišská Teplica 523844 Spišská Teplica 706 Poprad
829773 Kuchyňa 508021 Kuchyňa 106 Malacky
836028 Krátke Kesy 501239 Marcelová 401 Komárno
803421 Bohdanovce nad Trnavou 506796 Bohdanovce nad Trnavou 207 Trnava
827380 Barca 599093 Košice-Barca 805 Košice IV
846651 Píla 517127 Píla 612 Žarnovica
846929 Plešivec 526096 Plešivec 808 Rožňava
822621 Jedľové Kostoľany 500364 Jedľové Kostoľany 407 Zlaté Moravce
854778 Sekule 556114 Sekule 205 Senica
821501 Iža 501174 Iža 401 Komárno
838489 Moravský Svätý Ján 504572 Moravský Svätý Ján 205 Senica
814903 Gemerská Hôrka 525651 Gemerská Hôrka 808 Rožňava
803596 Klčovany 506818 Boleráz 207 Trnava
808555 Čachtice 505901 Čachtice 304 Nové Mesto nad Váhom
869635 Višňové 506672 Višňové 304 Nové Mesto nad Váhom
868248 Veľké Pole 517348 Veľké Pole 612 Žarnovica
863220 Tisovec 515680 Tisovec 609 Rimavská Sobota
862720 Teplička 543667 Teplička 810 Spišská Nová Ves
Príloha č. 14
k nariadeniu vlády č. 3/2023 Z. z.
Určenie hodnôt pre výpočet krátenia podpory na základe posúdenia rozsahu, trvania a závažnosti porušenia podmienky


Určenie rozsahu porušenia podmienky
Pri určovaní rozsahu porušenia podmienky sa sledujú príslušné jednotky (počet zvierat, počet dobytčích jednotiek, výmera), na ktorých nebola podmienka dodržaná.
Ak nebola podmienka dodržaná na podstatnom počte zvierat, dobytčích jednotiek alebo na podstatnej výmere (spravidla viac ako polovica), určí sa rozsah hodnotou 8 – rozsiahle porušenia.
Ak nebola podmienka dodržaná na malom počte zvierat, dobytčích jednotiek alebo malej výmere (ojedinelé jednotky, spravidla menej ako 1 %), určí sa rozsah hodnotou 3 – zanedbateľné porušenia.
Ak nebola podmienka dodržaná v počte zvierat, dobytčích jednotiek alebo výmere, ktoré nezodpovedajú malým a podstatným počtom, určí sa rozsah hodnotou 6 – stredný rozsah porušenia.

Určenie trvanie porušenia podmienky
Pri určovaní trvania porušenia podmienky sa sleduje časové trvanie porušenia vo vzťahu k jednému roku záväzku a možnosť prijať neodkladnú nápravu porušenia.
Ak je možné prijať neodkladnú nápravu porušenia, určí sa rozsah hodnotou 2 – odstrániteľné trvanie.
Ak nie je možné vykonať neodkladnú nápravu a je možné identifikovať maximálne časové rozpätie porušenia podmienky a porušenie netrvá podstatnú dobu, určí sa rozsah hodnotou 4 – dočasné porušenia.
Ak nejde o odstrániteľné trvanie alebo dočasné porušenie, určí sa rozsah hodnotou 5 – dlhodobé porušenia.

Určenie závažnosti porušenia podmienky
Pri určovaní závažnosti porušenia podmienky sa sleduje veľkosť odchýlky od požadovaných hodnôt podmienky.
Ak je porušenie podmienky podstatné (cieľ podmienky je výrazne nedodržaný spravidla nad 50 %), určí sa závažnosť hodnotou 3 – významné porušenia.
Ak je porušenie podmienky nepodstatné, prípadne spôsobené faktormi, ktoré môže podnik ovplyvniť len v obmedzenom rozsahu (odchýlka od podmienky spravidla malá, spôsobená napríklad nepresnosťou spravidla do 3 %), určí sa závažnosť hodnotou 1 – drobné porušenia.
Ak je porušenie podmienky v rozsahu, ktoré nezodpovedá významnému alebo drobnému porušeniu, určí sa závažnosť hodnotou 2 – závažné porušenia.
Príloha č. 15
k nariadeniu vlády č. 3/2023 Z. z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


1.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 z 2. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021) v znení
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/126 zo 7. decembra 2021 (Ú. v. EÚ L 20, 31. 1. 2022),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/648 z 15. februára 2022 (Ú. v. EÚ L 119, 21. 4. 2022).
2.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 z 2. decembra 2021 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021) v znení
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/1172 zo 4. mája 2022 (Ú. v. EÚ L 183, 8. 7. 2022),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/1408 zo 16. júna 2022 (Ú. v. EÚ L 216, 19. 8. 2022).
3.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1173 z 31. mája 2022, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 183, 8. 7. 2022).
1)
§ 3 písm. n) zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 411/2022 Z. z.
2)
Čl. 3 trinásty bod nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 z 2. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021) v platnom znení.
3)
Čl. 3 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2022/1173 z 31. mája 2022, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 183, 8. 7. 2022).
4)
§ 10 ods. 1 písm. d) zákona č. 280/2017 Z. z. v znení zákona č. 411/2022 Z. z.
5)
§ 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 435/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na udržiavanie poľnohospodárskej plochy, aktívneho poľnohospodára a kondicionality.
6)
§ 2 ods. 1 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.
7)
§ 2 písm. p) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 158/2019 Z. z.
8)
Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
§ 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
10)
§ 19 ods. 1 a 2 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
11)
§ 5 ods. 1 zákona č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe.
12)
§ 18 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13)
§ 4 zákona č. 315/2016 Z. z. v znení zákona č. 241/2019 Z. z.
14)
Čl. 82 nariadenia (EÚ) 2021/2115 v platnom znení.
15)
Čl. 111 písm. g) a k) nariadenia (EÚ) 2021/2115 v platnom znení.
16)
§ 3 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb.
17)
§ 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 435/2022 Z. z.
18)
Čl. 6 nariadenia (EÚ) 2021/2115 v platnom znení.
19)
Napríklad § 10 ods. 4 a § 12a ods. 8 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20)
Čl. 3 druhý bod nariadenia (EÚ) 2021/2115 v platnom znení.
21)
Čl. 71 nariadenia (EÚ) 2021/2115 v platnom znení.
22)
Čl. 32 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
23)
Čl. 32 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení.
24)
Čl. 32 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení.
25)
§ 4 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.
26)
Čl. 3 prvý bod nariadenia (EÚ) 2021/2115 v platnom znení.
28)
§ 27 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
29)
§ 15 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
30)
§ 16 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
31)
§ 7 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 488/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách a opatreniach na ochranu zdravia ľudí, zdrojov pitnej vody, včiel, zveri, vodných a iných necieľových organizmov, životného prostredia a osobitných oblastí pri používaní prípravkov na ochranu rastlín.
33)
§ 4 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34)
§ 45 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
35)
§ 16 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 454/2007 Z. z.
36)
§ 2 ods. 14 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
37)
§ 6 ods. 1 zákona č. 194/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
38)
§ 19 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
39)
§ 6 písm. e) šiesty bod vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka v znení vyhlášky č. 105/2017 Z. z.
41)
Napríklad § 6 písm. a) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 18/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii oviec a kôz, § 6 písm. a) vyhlášky č. 20/2012 Z. z.
42)
§ 22 ods. 1 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.
43)
§ 2 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 275/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa.
45)
§ 45 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka.
46)
§ 45 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z.
47)
§ 39 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z.
48)
§ 2 zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
49)
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 151/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o agrochemickom skúšaní pôd a o skladovaní a používaní hnojív.
50)
Napríklad zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
51)
§ 1 písm. d) zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
52)
Čl. 23 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24. 11. 2009) v platnom znení.
53)
Zákon č. 387/2013 Z. z. o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z.
54)
55)
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 491/2011 Z. z. o vedení záznamov o prípravkoch na ochranu rastlín a nahlasovaní údajov, podmienkach a postupoch pri skladovaní a manipulácii s prípravkami na ochranu rastlín a čistení použitých aplikačných zariadení.
56)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16. 3. 2005) v platnom znení.
57)
Čl. 3 tretí bod nariadenia (ES) č. 1107/2009 v platnom znení.
58)
§ 3 písm. l) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 186/2010 Z. z.
59)
§ 2 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 55/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 177/2015 Z. z.
61)
§ 2 písm. l) prvý bod zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve.
62)
Tabuľka č. 2 časti B prílohy č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 435/2022 Z. z.
63)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 377/2005 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Lehnice.
64)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 234/2006 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Sysľovské polia.
66)
§ 16 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.
67)
Zákon č. 282/2020 Z. z. v znení zákona č. 350/2020 Z. z.
68)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) 834/2007 (Ú. v. EÚ L 150, 14. 6. 2018) v platnom znení.
69)
§ 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.
70)
Napríklad vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 593/2006 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dolné Považie, vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 27/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dolné Pohronie.
71)
Príloha V časť 2 bod 2.1. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008) v platnom znení.
72)
§ 26 až 28 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
73)
Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
74)
§ 28 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
75)
§ 2 písm. c) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 57/2013 Z. z.
76)
§ 9 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
77)
Napríklad § 3 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných.
78)
Čl. 62 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 z 2. decembra 2021 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a o zrušení nariadenia (EÚ) 1306/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021) v platnom znení.
79)
Čl. 3 nariadenia (EÚ) 2021/2116 v platnom znení.
80)
Napríklad zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov, zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam v znení neskorších predpisov.
81)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
82)
Čl. 70 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2021/2115 v platnom znení.
83)
Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016), nariadenie Komisie (EÚ) č. 702/2014 z 25. júna 2014, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 193, 1. 7. 2014) v platnom znení, zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
84)
§ 10c ods.1 zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 394/2015 Z. z.
85)
§ 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 136/2000 Z. z. v znení zákona č. 394/2015 Z. z.
86)
§ 10c ods. 8 písm. a) zákona č. 136/2000 Z. z. v znení zákona č. 394/2015 Z. z.
87)
§ 10c ods. 8 písm. b) zákona č. 136/2000 Z. z. v znení zákona č. 394/2015 Z. z.