245/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

245
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 28. júna 2023,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 56/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu okrasných rastlín na trh v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 56/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu okrasných rastlín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 264/2018 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 210/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 1 časti Baktérie sa za položku Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM] vkladá nová položka, ktorá znie:
Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK] rastliny na výsadbu okrem semien Actinidia Lindl. 0 %
“.
2.
V prílohe č. 1 časti Huby a riasovky sa za položku Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC] vkladá nová položka, ktorá znie:
Phytophthora ramorum (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in’t Veld [PHYTRA] rastliny na výsadbu okrem peľu a semien Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L. okrem R. simsii L., Viburnum L. 0 %
“.
3.
Príloha č. 2 sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
„7.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2022/2438 z 12. decembra 2022, ktorou sa mení smernica 93/49/EHS a vykonávacia smernica 2014/98/EÚ, pokiaľ ide o regulovaných nekaranténnych škodcov Únie na množiteľskom materiáli okrasných rastlín, množiteľskom materiáli ovocných drevín a na ovocných drevinách určených na výrobu ovocia (Ú. v. EÚ L 319, 13. 12. 2022).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2023.
Ľudovít Ódor v. r.