109/2023 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2023 do 30.06.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

109
ZÁKON
z 15. marca 2023,
ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 59/2023 Z. z., ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V čl. V sa slovo „apríla“ nahrádza slovom „júla“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2023.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.