85/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

85
ZÁKON
z 22. marca 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 164/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 309/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 297/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 276/2020 Z. z., zákona č. 419/2020 Z. z. a zákona č. 516/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písmeno k) znie:
„k)
zraniteľným odberateľom
1.
odberateľ elektriny v domácnosti,
2.
odberateľ plynu v domácnosti,
3.
odberateľ elektriny mimo domácnosti s celkovým ročným odberom elektriny za predchádzajúci rok najviac 30 000 kWh,
4.
odberateľ plynu mimo domácnosti s celkovým ročným odberom plynu za predchádzajúci rok najviac 100 000 kWh,
5.
odberateľ elektriny mimo domácnosti okrem odberateľa elektriny podľa bodu 3, ktorý odoberá elektrinu na prevádzku zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych služieb6a) alebo na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,6b)
6.
odberateľ plynu mimo domácnosti okrem odberateľa plynu podľa bodu 4, ktorý odoberá plyn na prevádzku zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych služieb6a) alebo na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,6b)
7.
skupina koncových odberateľov plynu, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, odoberajúca plyn na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpená fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou,6c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6a až 6c znejú:
6a) § 62 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
6b) § 45 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6c) § 2 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení zákona č. 151/1995 Z. z.“.
2.
V § 2 sa vypúšťa písmeno l).
Doterajšie písmená m) až r) sa označujú ako písmená l) až q).
3.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Podľa odseku 9 sa postupuje aj pri obmedzení rozsahu alebo nevykonávaní cenovej regulácie dodávok elektriny alebo dodávok plynu zraniteľným odberateľom podľa § 11 ods. 6 v priebehu regulačného obdobia. Pred uverejnením návrhu dodatku k regulačnej politike uverejní regulačná rada analýzu dôvodov obmedzenia cenovej regulácie a analýzu vplyvov na účastníkov trhu s elektrinou a účastníkov trhu s plynom, najmä dotknutých zraniteľných odberateľov, na rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie.“.
4.
V § 9 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
do 31. decembra 2024 a následne každé tri roky analýzu potreby zachovania rozsahu cenovej regulácie dodávky elektriny alebo dodávky plynu zraniteľným odberateľom podľa § 11 ods. 5 a vplyvov možného obmedzenia rozsahu alebo nevykonania cenovej regulácie podľa § 11 ods. 6.“.
5.
V § 11 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmená g) až l) sa označujú ako písmená f) až k).
6.
V § 11 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).
7.
§ 11 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Ak sa nepostupuje podľa odseku 6, cenovej regulácii v elektroenergetike a plynárenstve ďalej podlieha
a)
dodávka elektriny zraniteľným odberateľom, ktorí uzatvorili zmluvu o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom podľa osobitného predpisu,21c)
b)
dodávka plynu zraniteľným odberateľom, ktorí uzatvorili zmluvu o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom podľa osobitného predpisu.21c)
(6)
Úrad môže všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 40 ods. 1 obmedziť rozsah cenovej regulácie podľa odseku 5 alebo ustanoviť, že cenová regulácia podľa odseku 5 sa nevykonáva, ak pominuli dôvody na cenovú reguláciu, najmä ak pôsobenie trhu postačuje na zachovanie účelu regulácie podľa § 3 ods. 1. Rozsah cenovej regulácie podľa odseku 5 možno obmedziť na dodávku elektriny alebo dodávku plynu vykonávanú dodávateľmi elektriny alebo dodávateľmi plynu poskytujúcimi univerzálnu službu, ktorí dodávajú elektrinu alebo plyn do viac ako 100 000 odberných miest.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21c znie:
21c) § 17b ods. 6 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 85/2022 Z. z.“.
8.
V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
uložení povinnosti dodávateľovi elektriny alebo dodávateľovi plynu ponúknuť elektrinu alebo plyn dodávateľovi poslednej inštancie podľa osobitného predpisu.26a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:
26a) § 18 ods. 15 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 85/2022 Z. z.“.
9.
V § 14 ods. 2 sa slová „§ 11 ods. 1 písm. g), h) a k)“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 1 písm. f), g) a j)“ a slová „§ 11 ods. 1 písm. k)“ sa nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 1 písm. j)“.
10.
V § 14 ods. 5 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).
11.
V § 14 ods. 5 písmená a) až c) znejú:
„a)
31. augusta posledného kalendárneho roka regulačného obdobia pre regulované činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. a) až d), § 11 ods. 2 písm. a) až d) a § 11 ods. 4 písm. g) až i),
b)
30. septembra posledného kalendárneho roka regulačného obdobia pre regulované činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. e) pre regionálne distribučné sústavy, § 11 ods. 1 písm. h), § 11 ods. 2 písm. e) a f), § 11 ods. 3 písm. a) až c) a § 11 ods. 4 písm. a), b), d) až f) a j),
c)
31. októbra posledného kalendárneho roka regulačného obdobia pre regulované činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. e) pre miestne distribučné sústavy a § 11 ods. 1 písm. k),“.
12.
V § 14 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Návrh ceny pre regulované činnosti podľa § 11 ods. 5 na nasledujúci kalendárny rok je regulovaný subjekt povinný predložiť do 31. októbra.“.
13.
V § 14 odsek 10 znie:
„(10)
Úrad v cenovom konaní rozhodne do 30 dní od začatia konania pre činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. b) až d), f) až j), § 11 ods. 2, § 11 ods. 4 písm. g) až i) a § 11 ods. 5 a do 60 dní od začatia konania pre činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. a), e) a k), § 11 ods. 3 a § 11 ods. 4 písm. a) až f). Úrad cenové konanie pre činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. a) preruší, ak by vydaním cenového rozhodnutia došlo k prekročeniu sumárneho inštalovaného výkonu nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou uverejneného ministerstvom pre príslušný kalendárny rok podľa osobitného predpisu.33a) V konaní možno pokračovať v kalendárnom roku, pre ktorý ministerstvo uverejní ďalší sumárny inštalovaný výkon nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Cenové rozhodnutia v cenových konaniach, ktoré boli prerušené, vydáva úrad v poradí, v akom došlo k začatiu cenových konaní.“.
14.
V § 14 ods. 12 a 14 sa slová „§ 11 ods. 1 písm. a) až e) a g) až l), § 11 ods. 2 písm. a) až d) a f), § 11 ods. 3 a § 11 ods. 4 písm. a) až e)“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 1, § 11 ods. 2 písm. a) až e), § 11 ods. 3, § 11 ods. 4 písm. a) až e) a § 11 ods. 5“.
15.
V § 14 ods. 15 sa na konci pripája táto veta: „Cenové rozhodnutie pre regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú činnosť podľa § 11 ods. 5, platí jeden kalendárny rok.“.
16.
V § 38 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
prevádzkovateľom sústavy a žiadateľom o pripojenie do sústavy, ak sa namieta porušenie povinnosti prevádzkovateľa sústavy uzatvoriť zmluvu o pripojení do sústavy podľa osobitného predpisu.57a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 57a znie:
57a) § 28 ods. 2 písm. l), § 31 ods. 2 písm. h) a § 31 ods. 13 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 85/2022 Z. z.“.
17.
V § 38 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Súhlas účastníkov sporového konania s rozhodnutím sporu úradom sa nevyžaduje pri sporoch podľa odseku 1 písm. f).“.
18.
V § 38 ods. 5 písm. e) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa podľa odseku 2 vyžaduje.“.
19.
V § 38 ods. 9 druhej vete sa slovo „súd“ nahrádza slovom „rada“.
20.
Za § 45g sa vkladá § 45h, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠45h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2022
(1)
Pri vykonávaní cenovej regulácie dodávky elektriny a dodávky plynu zraniteľným odberateľom na rok 2022 sa postupuje podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. marca 2022. Cenové rozhodnutia pre regulované subjekty, ktoré vykonávajú regulované činnosti dodávky elektriny alebo dodávky plynu zraniteľným odberateľom, zostávajú v platnosti do vydania nových cenových rozhodnutí.
(2)
Cenová regulácia pre regulované činnosti podľa § 11 ods. 5 sa prvýkrát vykoná na rok 2023.“.
Čl. II
Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 558/2010 Z. z., zákona č. 136/2011 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 373/2012 Z. z., zákona č. 30/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 382/2013 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 173/2015 Z. z., zákona č. 181/2017 Z. z., zákona č. 268/2017 Z. z., zákona č. 309/2018 Z. z., zákona č. 377/2018 Z. z., zákona č. 362/2019 Z. z., zákona č. 277/2020 Z. z., zákona č. 395/2020 Z. z., zákona č. 419/2020 Z. z. a zákona č. 296/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 3 písm. n) sa slová „je do 500 kW vrátane, najviac však vo výške maximálnej rezervovanej kapacity“ nahrádzajú slovami „nepresiahne maximálnu rezervovanú kapacitu“.
2.
V § 4b odsek 3 znie:
„(3)
Podmienkou pre uplatnenie práv podľa odseku 2 je
a)
uzatvorenie zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy11b) pre lokálny zdroj, a ak sa lokálny zdroj pripája do miestnej distribučnej sústavy, ktorá je priamo alebo prostredníctvom jednej alebo viacerých miestnych distribučných sústav pripojená do regionálnej distribučnej sústavy, aj uzatvorenie zmluvy o pripojení do regionálnej distribučnej sústavy podľa osobitného predpisu,11c)
b)
splnenie technických podmienok a obchodných podmienok pripojenia lokálneho zdroja do distribučnej sústavy a
c)
doručenie úplného oznámenia o prevádzke lokálneho zdroja prevádzkovateľovi distribučnej sústavy do skončenia platnosti stanoviska prevádzkovateľa distribučnej sústavy k rezervovanej kapacite podľa odseku 5; vzor oznámenia zverejní prevádzkovateľ distribučnej sústavy na svojom webovom sídle.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11c znie:
11c) § 31 ods. 13 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 85/2022 Z. z.“.
3.
V § 4b ods. 5 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v rovnakej lehote oznámi stanovisko k rezervovanej kapacite aj ministerstvu.“.
4.
V § 4b ods. 6 sa za slovo „zasiela“ vkladá slovo „ministerstvu,“.
5.
V § 4b odseky 12 a 13 znejú:
„(12)
Výrobca elektriny v lokálnom zdroji môže v rozsahu maximálnej rezervovanej kapacity lokálneho zdroja dodávať do sústavy11d) elektrinu vyrobenú v lokálnom zdroji, ktorá nie je spotrebovaná v odbernom mieste identickom s odovzdávacím miestom lokálneho zdroja. Ak technické podmienky pripojenia lokálneho zdroja do distribučnej sústavy neumožňujú zmluvne dohodnúť maximálnu rezervovanú kapacitu lokálneho zdroja vo výške celkového inštalovaného výkonu lokálneho zdroja, maximálna rezervovaná kapacita lokálneho zdroja sa dohodne v nižšej hodnote, ktorú technické podmienky pripojenia lokálneho zdroja do distribučnej sústavy umožňujú.
(13)
Výrobca elektriny v lokálnom zdroji, ktorý dodáva elektrinu do sústavy, má práva a povinnosti výrobcu elektriny podľa osobitného predpisu.11e)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11d a 11e znejú:
11d) § 2 písm. b) tridsiaty šiesty bod zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
11e) Napríklad § 27 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 4b ods. 19 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „najviac však v rozsahu 1 000 MWh ročne.“.
7.
§ 5 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Na účel zachovania bezpečnosti a spoľahlivosti sústavy vypracuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy v spolupráci s prevádzkovateľmi distribučných sústav minimálne technicko-konštrukčné a prevádzkové požiadavky vzťahujúce sa na lokálne zdroje a tieto požiadavky pravidelne prehodnocuje. Požiadavky podľa prvej vety sú súčasťou technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy prevádzkovateľov sústavy.13a)
(9)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy určuje v technických podmienkach prístupu a pripojenia do sústavy13a) pravidlá rozvrhnutia voľnej kapacity pripojenia do sústavy pre zariadenia na výrobu elektriny a osobitne pre lokálne zdroje medzi prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľov distribučných sústav. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej sústavy zverejňuje na svojom webovom sídle voľnú kapacitu pripojenia do sústavy pre zariadenia na výrobu elektriny a osobitne pre lokálne zdroje a pravidelne ju aktualizuje.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
13a) § 19 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 162/2018 Z. z.“.
8.
V § 14 ods. 1 písm. e) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „takto určené hodnoty inštalovaného výkonu nových zariadení na výrobu elektriny a lokálnych zdrojov možno zvýšiť aj v priebehu kalendárneho roka, na ktorý boli určené, pričom zmeny zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle.“.
9.
Za § 18k sa vkladá § 18l, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18l
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2022
(1)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy vypracuje minimálne technicko-konštrukčné a prevádzkové požiadavky vzťahujúce sa na lokálne zdroje podľa § 5 ods. 8 do 31. augusta 2022.
(2)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy určí pravidlá rozvrhnutia voľnej kapacity pripojenia do sústavy podľa § 5 ods. 9 do 31. mája 2022.“.
Čl. III
Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 382/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 162/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 309/2018 Z. z. a zákona č. 419/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slová „zraniteľný odberateľ“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „závislý odberateľ“ v príslušnom tvare.
2.
V § 3 písm. a) desiaty bod znie:
„10.
zraniteľným odberateľom
10.1.
odberateľ elektriny v domácnosti,
10.2.
odberateľ plynu v domácnosti,
10.3.
odberateľ elektriny mimo domácnosti s celkovým ročným odberom elektriny za predchádzajúci rok najviac 30 000 kWh,
10.4.
odberateľ plynu mimo domácnosti s celkovým ročným odberom plynu za predchádzajúci rok najviac 100 000 kWh,
10.5.
odberateľ elektriny mimo domácnosti okrem odberateľa elektriny podľa bodu 10.3., ktorý odoberá elektrinu na prevádzku zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych služieb,6a) alebo na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,6b)
10.6.
odberateľ plynu mimo domácnosti okrem odberateľa plynu podľa bodu 10.4., ktorý odoberá plyn na prevádzku zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych služieb,6a) alebo na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,6b)
10.7.
skupina koncových odberateľov plynu, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, odoberajúca plyn na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpená fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou,6c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6a až 6c znejú:
6a) § 62 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
6b) § 45 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6c) § 2 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona č. 151/1995 Z. z.“.
3.
Za § 17a sa vkladá § 17b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠17b
Dodávka elektriny a dodávka plynu zraniteľným odberateľom za cenu regulovanú úradom
(1)
Zraniteľný odberateľ má právo na dodávku elektriny alebo dodávku plynu za cenu regulovanú úradom podľa osobitného predpisu2) na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom alebo zmluvy o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom. To neplatí pre zraniteľných odberateľov, pre ktorých úrad postupom podľa osobitného predpisu38c) rozhodol o obmedzení alebo nevykonávaní cenovej regulácie.
(2)
Zmluva o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom a zmluva o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom sa uzatvára na dobu určitú v trvaní jedného kalendárneho roka. To neplatí pre zmluvu so zraniteľným odberateľom podľa odseku 5, ktorá sa uzatvára na dobu do konca kalendárneho roka, v ktorom zraniteľnému odberateľovi vznikne prvýkrát právo ukončiť zmluvu podľa odseku 3 prvej vety.
(3)
Ak zraniteľný odberateľ neurobí do 31. marca prejav vôle ukončiť zmluvu o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom alebo zmluvu o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom k 31. decembru, zmluva sa obnovuje na nasledujúci kalendárny rok. Tým nie je dotknuté právo zraniteľného odberateľa podľa § 17 ods. 9.
(4)
Ak zraniteľný odberateľ odoberá elektrinu alebo plyn za cenu nepodliehajúcu cenovej regulácii a súčasne nemá uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu na dobu presahujúcu 31. december kalendárneho roka, právo na dodávku elektriny alebo dodávku plynu za cenu regulovanú úradom podľa osobitného predpisu2) si uplatní tak, že najneskôr do 31. marca požiada dodávateľa elektriny poskytujúceho univerzálnu službu alebo dodávateľa plynu poskytujúceho univerzálnu službu o uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom alebo zmluvy o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom na nasledujúci kalendárny rok. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 17 ods. 9 až 11.
(5)
Zraniteľný odberateľ, ktorý sa pripája do sústavy alebo siete alebo ktorý pokračuje v odbere elektriny alebo plynu na odbernom mieste po zmene odberateľa elektriny alebo plynu a zraniteľný odberateľ, ktorému dodáva elektrinu alebo plyn dodávateľ poslednej inštancie si právo na dodávku elektriny alebo dodávku plynu za cenu regulovanú úradom podľa osobitného predpisu2) v priebehu kalendárneho roka uplatní tak, že požiada dodávateľa elektriny poskytujúceho univerzálnu službu alebo dodávateľa plynu poskytujúceho univerzálnu službu o uzatvorenie zmluvy o združenej dodávky elektriny za cenu regulovanú úradom alebo zmluvy o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 17 ods. 9 až 11.
(6)
Dodávateľ elektriny poskytujúci univerzálnu službu alebo dodávateľ plynu poskytujúci univerzálnu službu je povinný uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom alebo zmluvu o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom so zraniteľným odberateľom, ktorý si uplatní právo podľa odseku 4 alebo 5.
(7)
Dodávateľ elektriny poskytujúci univerzálnu službu alebo dodávateľ plynu poskytujúci univerzálnu službu, ktorý je povinný uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom alebo zmluvu o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom so zraniteľným odberateľom alebo ktorý také zmluvy uzatvára, je povinný informovať zraniteľného odberateľa, s ktorým uzatvoril zmluvu každoročne najskôr tri mesiace a najneskôr jeden mesiac pred 31. marcom o jeho práve na zmenu dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu a o ponukách dodávok elektriny alebo dodávok plynu za ceny nepodliehajúce cenovej regulácii a poučiť ho o postupe uplatnenia práva na zmenu dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu vrátane poučenia o nevyhnutnosti oznámiť ukončenie zmluvného vzťahu najneskôr do 31. marca.
(8)
Ak úrad postupom podľa osobitného predpisu38c) rozhodol o obmedzení alebo nevykonávaní cenovej regulácie, zmluvy o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom alebo zmluvy o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom sa odo dňa nadobudnutia účinkov obmedzenia alebo nevykonávania cenovej regulácie považujú za zmluvy s cenami nepodliehajúcimi cenovej regulácii. Kým nedôjde medzi zraniteľným odberateľom a dodávateľom elektriny alebo dodávateľom plynu k dohode o novej cene alebo k zmene ceny iným dohodnutým spôsobom, má dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu právo určiť cenu dodávky elektriny alebo cenu dodávky plynu pre obdobie nasledujúce po dni nadobudnutia účinkov obmedzenia alebo nevykonávania cenovej regulácie podľa prvej vety. Určenú cenu dodávky elektriny alebo cenu dodávky plynu je dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu povinný oznámiť zraniteľnému odberateľovi najneskôr 30 dní pred dňom nadobudnutia účinkov obmedzenia alebo nevykonávania cenovej regulácie podľa prvej vety. Ustanovenia § 17 ods. 4 a 5 sa primerane použijú aj na určenie ceny dodávky elektriny alebo ceny dodávky plynu dodávateľom elektriny alebo dodávateľom plynu.
(9)
Ak dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu neoznámi zraniteľnému odberateľovi určenú cenu dodávky elektriny alebo určenú cenu dodávky plynu podľa odseku 8, platí naďalej cena, ktorá bola platná bezprostredne pred dňom nadobudnutia účinkov obmedzenia alebo nevykonávania cenovej regulácie podľa osobitného predpisu.38c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 38c znie:
38c) § 11 ods. 6 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 85/2022 Z. z.“.
4.
V § 18 odsek 7 znie:
„(7)
Dňom začatia dodávky elektriny alebo dodávky plynu dodávateľom poslednej inštancie sa ukončujú dodávky elektriny alebo dodávky plynu pôvodným dodávateľom elektriny alebo dodávateľom plynu. Zodpovednosť dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu za škodu spôsobenú odberateľovi elektriny alebo odberateľovi plynu tým nie je dotknutá.“.
5.
§ 18 sa dopĺňa odsekmi 14 a 15, ktoré znejú:
„(14)
Dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu, ktorý stratil spôsobilosť dodávať elektrinu alebo plyn podľa odseku 6, je povinný bezodkladne ponúknuť množstvo elektriny alebo plynu, ktoré zabezpečil podľa § 34 ods. 11 alebo § 69 ods. 7, za obstarávacie náklady navýšené o jadrovú infláciu dodávateľovi poslednej inštancie. Povinnosť dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu podľa prvej vety vzniká v rozsahu predpokladaného maximálneho množstva elektriny alebo plynu dodávaného dodávateľom poslednej inštancie odberateľom elektriny alebo odberateľom plynu, ktorým boli ukončené dodávky elektriny alebo plynu podľa odseku 7. Dodávateľ poslednej inštancie má prednostné právo odkúpiť takto ponúknuté množstvo elektriny alebo plynu alebo ním určenú časť od pôvodného dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu.
(15)
Úrad na návrh dodávateľa poslednej inštancie alebo z vlastného podnetu rozhodne o uložení povinnosti dodávateľovi elektriny alebo dodávateľovi plynu ponúknuť elektrinu alebo plyn dodávateľovi poslednej inštancie v rozsahu a za podmienok podľa odseku 14, ak dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu nesplní povinnosť podľa odseku 14. Ak existuje dôvodná obava, že dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu povinnosť podľa odseku 14 nesplní alebo jej splnenie zmarí, môže úrad konanie podľa prvej vety začať aj pred okamihom, kedy dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu stratí spôsobilosť dodávať elektrinu alebo plyn. Úrad môže predbežným opatrením40a) dodávateľovi elektriny alebo dodávateľovi plynu uložiť zákaz prevodu elektriny alebo plynu okrem dodávky elektriny alebo dodávky plynu koncovým odberateľom elektriny alebo koncovým odberateľom plynu alebo zaťažovania elektriny alebo plynu právami tretích osôb v rozsahu, v akom by mohla dodávateľovi elektriny alebo dodávateľovi plynu vzniknúť povinnosť ponuky množstva elektriny alebo plynu podľa odseku 14. Predbežné opatrenie stráca účinnosť uplynutím 90 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa prvej vety.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 40a znie:
40a) § 43 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).“.
6.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Každé odmietnutie uzatvorenia zmluvy o pripojení do sústavy podľa § 28 ods. 2 písm. l), § 31 ods. 2 písm. h) alebo § 31 ods. 13 je prevádzkovateľ sústavy povinný odôvodniť. Prevádzkovateľ sústavy musí informovať žiadateľa o pripojenie do sústavy o technických podmienkach alebo obchodných podmienkach pripojenia do sústavy, ktoré nie sú splnené a o opatreniach, ktoré je potrebné vykonať v ním prevádzkovanej sústave alebo u žiadateľa o pripojenie, aby mohlo byť žiadosti o pripojenie do sústavy vyhovené.“.
7.
§ 31 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
Ak je miestna distribučná sústava pripojená do regionálnej distribučnej sústavy priamo alebo prostredníctvom jednej alebo viacerých miestnych distribučných sústav, zariadenie na výrobu elektriny vrátane lokálneho zdroja61b) možno do miestnej distribučnej sústavy pripojiť na základe zmluvy o pripojení do regionálnej distribučnej sústavy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy a prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy. Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy je povinný uzatvoriť zmluvu podľa prvej vety, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do sústavy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 61b znie:
61b) § 2 ods. 3 písm. n) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
8.
§ 34 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Dodávateľ elektriny je povinný zabezpečiť množstvo elektriny pre dodávku elektriny koncovým odberateľom elektriny, s ktorými uzatvoril zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny, a predkladať úradu údaje o zabezpečenom množstve elektriny.“.
9.
§ 69 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Dodávateľ plynu je povinný zabezpečiť množstvo plynu pre dodávku plynu koncovým odberateľom plynu, s ktorými uzatvoril zmluvy o dodávke plynu alebo zmluvy o združenej dodávke plynu, a predkladať úradu údaje o zabezpečenom množstve plynu.“.
10.
V § 90 písm. a) sa slová „§ 19 ods. 6 až 8“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 6 až 9“, slová „§ 31 ods. 5 až 12“ sa nahrádzajú slovami „§ 31 ods. 5 až 13“, slová „§ 34 ods. 3 až 10“ sa nahrádzajú slovami „§ 34 ods. 3 až 11“ a slová „§ 69 ods. 3 až 6“ sa nahrádzajú slovami „§ 69 ods. 3 až 7“.
11.
V § 91 ods. 2 písm. c) sa slová § 18 ods. 3, § 19 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 3, 14 a 15, § 19 ods. 7 a 9“.
12.
V § 91 ods. 2 písm. d) sa slová „§ 31 ods. 5 až 12“ nahrádzajú slovami „§ 31 ods. 5 až 13“.
13.
V § 91 ods. 2 písm. e) sa slová „§ 17, § 17a, § 33 ods. 9, § 94, § 96 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 17 až § 17b, § 33 ods. 9, § 34 ods. 11, § 69 ods. 7, § 94, § 96 ods. 7“.
14.
Za § 96f sa vkladá § 96g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠96g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2022
(1)
Zmluvy o združenej dodávke elektriny a zmluvy o združenej dodávke plynu za ceny regulované úradom podľa osobitného predpisu2) uzatvorené na dobu neurčitú alebo na dobu určitú presahujúcu 31. december 2022 so zraniteľnými odberateľmi sa považujú za zmluvy o združenej dodávke elektriny za ceny regulované úradom a zmluvy o združenej dodávke plynu za ceny regulované úradom uzavreté na dobu určitú do 31. decembra 2022. Ak zraniteľný odberateľ neurobí do 30. apríla 2022 prejav vôle ukončiť zmluvu o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom alebo zmluvu o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom k 31. decembru 2022, zmluva sa obnovuje na kalendárny rok 2023. Tým nie je dotknuté právo zraniteľného odberateľa podľa § 17 ods. 9.
(2)
Zmluvy o združenej dodávke elektriny a zmluvy o združenej dodávke plynu za ceny nepodliehajúce cenovej regulácii uzatvorené na dobu presahujúcu 31. december 2022 so zraniteľnými odberateľmi podľa § 3 písm. a) bodov 10.3. až 10.7. zostávajú nedotknuté. Ak zraniteľný odberateľ podľa § 3 písm. a) bodov 10.3. až 10.7. nemá uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu na dobu presahujúcu 31. december 2022, môže si do 30. apríla 2022 uplatniť právo na dodávku elektriny alebo na dodávku plynu za cenu regulovanú úradom podľa osobitného predpisu2) na kalendárny rok 2023. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 17 ods. 9 až 11.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2022.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.