519/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2022 do 30.04.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

519
ZÁKON
z 22. decembra 2022,
o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií a o doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
povinnosť platenia solidárneho príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií (ďalej len „príspevok“),
b)
správu a použitie príspevku.
§ 2
Subjekt podliehajúci príspevku
Subjektom podliehajúcim príspevku (ďalej len „prispievateľ“) je právnická osoba alebo stála prevádzkareň zahraničnej osoby,1) ktorá vytvára časť svojho obratu z hospodárskej činnosti v rozsahu podľa osobitného predpisu2) z činností klasifikovaných v nomenklatúre NACE Rev. 2 podľa osobitného predpisu,3) v kóde
a)
05.10 Ťažba uhlia a lignitu,
b)
05.20 Ťažba lignitu,
c)
06.10 Ťažba ropy a zemného plynu,
d)
06.20 Ťažba zemného plynu,
e)
09.10 Pomocné činnosti pri ťažbe ropy,
f)
19.10 Výroba produktov koksárenských pecí, alebo
g)
19.20 Výroba rafinovaných ropných produktov.
§ 3
Základ pre výpočet príspevku
(1)
Pri výpočte základu pre výpočet príspevku4) sa vychádza zo základu dane z príjmov zníženého o odpočet daňovej straty a po uplatnení nárokov na zníženie základu dane z príjmov5) za každé zdaňovacie obdobie dane z príjmov6) prispievateľa so začiatkom v kalendárnom roku 2022.
(2)
Ak je zdaňovacie obdobie podľa odseku 1 kratšie ako dvanásť mesiacov, pomerne sa upraví aj priemer základov dane z príjmov podľa osobitného predpisu.4) Ak je niektoré z období,7) z ktorých sa počíta priemer na účely výpočtu základu pre výpočet príspevku, kratšie ako dvanásť mesiacov, prispievateľ pri výpočte základu pre výpočet príspevku dopočíta základ dane z príjmov za toto kratšie obdobie na dvanásť mesiacov.
§ 4
Sadzba pre výpočet príspevku
Sadzba príspevku je 55 % zo základu pre výpočet príspevku podľa § 3.
§ 5
Príspevkové obdobie
Príspevkovým obdobím je dvanásť bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nasledujúcich po príslušnom zdaňovacom období podľa § 3 ods. 1.
§ 6
Výpočet príspevku
Príspevok sa vypočíta ako súčin základu pre výpočet príspevku a sadzby príspevku.
§ 7
Vyrubovanie príspevku
(1)
Prispievateľ je povinný doručiť daňovému úradu do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov8) za príslušné zdaňovacie obdobie podľa § 3 ods. 1 oznámenie, v ktorom uvedie
a)
identifikačné údaje o prispievateľovi, najmä jeho názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a daňové identifikačné číslo, ak mu bolo pridelené,
b)
zdaňovacie obdobie podľa § 3 ods. 1 na účely platenia príspevku,
c)
základ pre výpočet príspevku podľa § 3,
d)
výšku príspevku.
(2)
Oznámenie podľa odseku 1 sa považuje za daňové priznanie podľa Daňového poriadku. Oznámenie sa predkladá na tlačive, ktorého vzor určí Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky a uverejní ho na svojom webovom sídle.
(3)
Príspevok je splatný v lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov8) za príslušné zdaňovacie obdobie podľa § 3 ods. 1. Prispievateľ môže príspevok zaplatiť aj v štyroch rovnomerných splátkach, ktoré sú splatné do konca každého štvrťroka príspevkového obdobia. Ak má prispievateľ predĺženú lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov,8) splatnosť splátok, ktoré pripadajú na štvrťroky od začiatku príspevkového obdobia do uplynutia predĺženej lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov,8) sa posúva na koniec tejto predĺženej lehoty.
§ 8
Použitie príspevku
Príspevok sa použije ustanoveným spôsobom a na jeden alebo viac účelov podľa osobitného predpisu.9)
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 9
(1)
Na správu príspevku sa primerane použije Daňový poriadok.
(2)
Správu príspevku vykonáva daňový úrad, ktorý je príslušný na správu dane z príjmov prispievateľa podľa Daňového poriadku.
§ 10
Povinnosť podať oznámenie podľa § 7 má prispievateľ prvýkrát v lehote na podanie daňového priznania, ktoré sa podáva najskôr 1. januára 2023, za príslušné zdaňovacie obdobie, ktorým je zdaňovacie obdobie, ktoré začalo plynúť najskôr 1. januára 2022.
Čl. II
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona 317/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 385/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z., zákona č. 10/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 88/2019 Z. z., zákona č. 155/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 228/2019 Z. z., zákona č. 233/2019 Z. z., zákona č. 301/2019 Z. z., zákona č. 315/2019 Z. z., zákona č. 316/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 462/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 416/2020 Z. z., zákona č. 420/2020 Z. z., zákona č. 421/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 257/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 408/2021 Z. z., zákona č. 416/2021 Z. z., zákona č. 129/2022 Z. z., zákona č. 222/2022 Z. z., zákona č. 232/2022 Z. z., zákona č. 257/2022 Z. z., zákona č. 433/2022 Z. z. a zákona č. 496/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 19 ods. 3 písm. j) sa za slovo „predpisu90a)“ vkladá čiarka a slová „solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií90ac)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 90ac znie:
90ac) Zákon č. 519/2022 Z. z. o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií a o doplnení niektorých zákonov.“.
ČI. III
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 339/2016 Z. z., zákona č. 267/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 369/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 390/2020 Z. z., zákona č. 416/2020 Z. z., zákona č. 421/2020 Z. z., zákona č. 45/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 408/2021 Z. z., zákona č. 39/2022 Z. z., zákona č. 250/2022 Z. z., zákona č. 325/2022 Z. z., zákona č. 433/2022 Z. z. a zákona č. 496/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 1 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ak tak ustanovuje osobitný predpis,1h) ustanovenia tohto zákona sa primerane použijú na solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií.1h)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1h znie:
1h) Zákon č. 519/2022 Z. z. o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií a o doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2022.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.
1)
§ 16 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
2)
Čl. 2 ods. 17 nariadenia Rady (EÚ) 2022/1854 zo 6. októbra 2022 o núdzovom zásahu s cieľom riešiť vysoké ceny energie (Ú. v. EÚ L 2611, 7. 10. 2022).
3)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30. 12. 2006) v platnom znení.
4)
Čl. 15 nariadenia (EÚ) 2022/1854.
5)
§ 14, § 30, § 30c až 30e zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
§ 41 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
Čl. 2 ods. 12 nariadenia (EÚ) 2022/1854.
8)
§ 49 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
Čl. 17 nariadenia (EÚ) 2022/1854.