517/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.12.2022 do 11.01.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

517
ZÁKON
z 20. decembra 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 74/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 150/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 475/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 119/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 242/2020 Z. z., zákona č. 286/2020 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z., zákona č. 220/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 304/2021 Z. z., zákona č. 412/2021 Z. z., zákona č. 533/2021 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 551/2021 Z. z. a zákona č. 249/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
3.
V § 5 ods. 2 prvej vete sa slová „vedúcim služobného úradu.5)“ nahrádzajú slovami „generálnym tajomníkom.5)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
5) Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 5 ods. 2 sa druhá veta „Hlavného hygienika vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva Slovenskej republiky vedúci služobného úradu ministerstva.6)“ nahrádza vetou „Hlavného hygienika vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva Slovenskej republiky.“.
64.
V § 61 sa nad slovami „podľa osobitného predpisu“ odkaz „36“ nahrádza odkazom „34c“.
Čl. IV
Zákon č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V § 18 sa slová „do 31. decembra 2022“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2023“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. IV, ktorý nadobúda účinnosť 30. decembra 2022, a okrem čl. I bodov 1, 2, 5 až 63, 65 až 70, čl. II a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 12. januára 2023.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.