511/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

511
VYHLÁŠKA
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
z 19. decembra 2022
o uznaných spôsoboch autorizácie
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky podľa § 59 písm. j) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Uznaný spôsob autorizácie
(1)
Uznaným spôsobom autorizácie elektronického podania je autorizácia vykonaná použitím
a)
úradného autentifikátora vydaného do 20. júna 2021, ktorá je založená na kvalifikovanom certifikáte pre elektronický podpis,1) na ktorého osobitné atribúty v styku s orgánmi verejnej moci sa vzťahuje všeobecný predpis o dôveryhodných službách,2) a je reprezentovaná ako zdokonalený elektronický podpis,3)
b)
zdokonaleného elektronického podpisu založeného na kvalifikovanom certifikáte, ktorý je uložený na inom zariadení ako úradnom autentifikátore.
(2)
Uznaný spôsob autorizácie nemožno použiť na elektronické podanie, pri ktorom musí byť v listinnej podobe vlastnoručný podpis úradne osvedčený. Autorizáciou dokladom podľa odseku 1 písm. a) nie je autorizácia podľa § 23 ods. 1 písm. a) prvého bodu, druhého bodu alebo písm. b) zákona.
(3)
Uznaný spôsob autorizácie možno použiť na autorizáciu elektronického podania, ktoré sa podáva v rámci elektronickej služby, o ktorej to podľa § 23 ods. 10 zákona určil orgán verejnej moci. Rozsah elektronických služieb verejnej správy podľa predchádzajúcej vety sa zverejňuje na ústrednom portáli verejnej správy.
§ 2
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2023.
Veronika Remišová v. r.
1)
Čl. 3 ods. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) v platnom znení.
2)
§ 2 ods. 1 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).
3)
Čl. 3 ods. 11 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 v platnom znení.