492/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

492
VYHLÁŠKA
Národného bezpečnostného úradu
z 19. decembra 2022,
ktorou sa ustanovujú znalostné štandardy v oblasti kybernetickej bezpečnosti
Národný bezpečnostný úrad podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje znalostné štandardy v oblasti kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „znalostný štandard“) prostredníctvom jednotlivých rolí kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „rola“). Znalostné štandardy sú určené na preukazovanie minimálnych požiadaviek na výkon konkrétnej roly a budovanie bezpečnostného povedomia.
§ 2
(1)
Konkrétna činnosť, ktorou osoba vykonáva úlohy a činnosti podľa zákona, je určená prostredníctvom konkrétnej roly, v ktorej osoba vystupuje vo vzťahu k sieti alebo k informačnému systému.
(2)
Charakteristika vzdelávacích potrieb pre jednotlivé kategórie používateľov informačno-komunikačných technológií je uvedená v prílohe č. 1 a úrovne vzdelávacích cieľov sú uvedené v prílohe č. 2.
(3)
Znalostné štandardy pre konkrétnu rolu sú uvedené v prílohách č. 3 až 14.
(4)
Znalostné štandardy pre určitú rolu sú splnené aj kolektívne ich vzájomným zdieľaním. Tvorba názvov pracovných pozícií a ich pracovných náplní sa určuje prevádzkovateľom základnej služby.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2023 okrem príloh č. 3 až 5 a príloh č. 7 až 14, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024.
Roman Konečný v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 492/2022 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 492/2022 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 492/2022 Z. z.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 492/2022 Z. z.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 492/2022 Z. z.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 492/2022 Z. z.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 492/2022 Z. z.
Príloha č. 8 k vyhláške č. 492/2022 Z. z.
Príloha č. 9 k vyhláške č. 492/2022 Z. z.
Príloha č. 10 k vyhláške č. 492/2022 Z. z.
Príloha č. 11 k vyhláške č. 492/2022 Z. z.
Príloha č. 12 k vyhláške č. 492/2022 Z. z.
Príloha č. 13 k vyhláške č. 492/2022 Z. z.
Príloha č. 14 k vyhláške č. 492/2022 Z. z.