477/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.12.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

477
ZÁKON
zo 7. decembra 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 149/2020 Z. z. o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 296/2012 Z. z. o Európskom mechanizme pre stabilitu a o doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 149/2020 Z. z. o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
poskytovanie mimoriadnych štátnych záruk Slovenskou republikou Európskej únii zastúpenej Európskou komisiou (ďalej len „Komisia“) na
1.
zriadenie Európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v súvislosti s negatívnymi následkami pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2,1)
2.
poskytnutie výnimočnej finančnej pomoci Ukrajine,1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
1a) Napríklad rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/1628 z 20. septembra 2022, ktorým sa poskytuje výnimočná makrofinančná pomoc Ukrajine, posilňuje spoločný rezervný fond zárukami členských štátov a osobitnou tvorbou rezerv na niektoré finančné záväzky týkajúce sa Ukrajiny zaručené podľa rozhodnutia č. 466/2014/EÚ a ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2022/1201 (Ú. v. EÚ L 245, 22. 9. 2022).“.
2.
V § 1 ods. 2 sa slová „osobitného predpisu1)“ nahrádzajú slovami „osobitných predpisov1b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
1b) Napríklad nariadenie (EÚ) 2020/672, rozhodnutie (EÚ) 2022/1628.“.
3.
V § 2 ods. 2 sa slová „osobitným predpisom1)“ nahrádzajú slovami „osobitnými predpismi1b)“.
4.
V § 2 ods. 3 sa za slovo „záruk“ vkladajú slová „podľa § 1 ods. 1 písm. a) prvého bodu“.
5.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Objem istín mimoriadnych štátnych záruk podľa § 1 ods. 1 písm. a) druhého bodu poskytnutých na základe dohody o zárukách nesmie presiahnuť sumu určenú dohodou o zárukách.“.
6.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Na realizáciu mimoriadnych štátnych záruk podľa § 1 ods. 1 písm. a) druhého bodu sa nevzťahuje odsek 3.“.
Čl. II
Zákon č. 296/2012 Z. z. o Európskom mechanizme pre stabilitu a o doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V § 2 ods. 1 sa suma „659 200 000 eur“ nahrádza slovami „určenej rámcovou zmluvou“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.