472/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

472
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2022,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 519/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 623/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 412/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 276/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 531/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 415/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 417/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 370/2016 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 356/2017 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 363/2020 Z. z. sa mení takto:
V prílohe č. 3 tabuľke č. 1 Hodnoty koeficientov riadky 18 a 19 znejú:

18 Dieťa v centre poradenstva a prevencie 1,5
19 Dieťa v špecializovanom centre poradenstva a prevencie 3,0
“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2023.
Eduard Heger v. r.