471/2022 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

471
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 521/2021 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vysokokvalifikovaným štátnym príslušníkom tretích krajín
Vláda Slovenskej republiky na vykonanie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 521/2021 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vysokokvalifikovaným štátnym príslušníkom tretích krajín sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „v roku 2022 udeliť“.
2.
V § 1 ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „v kalendárnom roku“.
3.
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠5a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2023
V konaní o udelenie národného víza začatom a neskončenom pred 1. januárom 2023 sa splnenie podmienok podľa § 1 ods. 1 písm. b) a c) posudzuje podľa príloh č. 1 a 2 v znení účinnom do 31. decembra 2022.“.
4.
Prílohy č. 1 a 2 znejú:
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2023.
Eduard Heger v. r.