468/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

468
ZÁKON
z 30. novembra 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z., zákona č. 356/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2017 Z. z., zákona č. 73/2017 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 130/2017 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/2017 Z. z., zákona č. 165/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 344/2018 Z. z., zákona č. 37/2019 Z. z., zákona č. 413/2019 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 512/2021 Z. z. a zákona č. 185/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 odsek 5 znie:
„(5)
Pre hlasovanie poštou vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a v referende voličmi, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, a voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiavajú mimo jej územia, utvára Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) osobitné volebné okrsky (ďalej len „osobitný okrsok“) najneskôr 51 dní predo dňom konania volieb a určuje volebné miestnosti. Osobitný okrsok sa utvára tak, aby zahŕňal spravidla 4 000 voličov. Osobitné okrsky sa označujú poradovým číslom v súvislom číselnom rade arabskými číslami. Poradovým číslom sa osobitný okrsok označuje aj vtedy, ak je vytvorený len jeden osobitný okrsok.“.
2.
V § 11 sa vypúšťa odsek 5.
3.
Za § 11 sa vkladajú § 11a až 11c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠11a
Osobitný zoznam voličov
(1)
Ministerstvo vnútra pre hlasovanie poštou vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a v referende voličmi, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, a voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiavajú mimo jej územia, vyhotovuje a vedie osobitný zoznam voličov v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému pre voľbu poštou podľa § 11b.
(2)
Volič sa do osobitného zoznamu voličov zapisuje na základe žiadosti o voľbu poštou po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom. Žiadosť o voľbu poštou možno podať elektronicky alebo v listinnej podobe. Na žiadosť podanú iným spôsobom sa neprihliada. Postup podania žiadosti o voľbu poštou ustanovuje zákon v osobitných častiach.
(3)
V osobitnom zozname voličov sa voliči vedú v abecednom poradí podľa priezviska.
(4)
O voličovi zapísanom do osobitného zoznamu voličov sa uvádzajú tieto údaje:
a)
meno a priezvisko,
b)
rodné číslo,
c)
adresa trvalého pobytu na území Slovenskej republiky voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
d)
adresa miesta pobytu v cudzine,
e)
e-mailová adresa voliča, ktorý požiadal o voľbu poštou elektronicky prostredníctvom informačného systému pre voľbu poštou.
(5)
Z osobitného zoznamu voličov vyhotoví ministerstvo vnútra zoznam voličov, ktorých návratná obálka bola doručená ministerstvu vnútra najneskôr do dvanástej hodiny posledného pracovného dňa predo dňom konania volieb. Zoznam voličov podľa prvej vety ministerstvo vnútra odovzdá v listinnej podobe v deň konania volieb príslušnej okrskovej volebnej komisii utvorenej pre osobitný okrsok. O voličovi zapísanom do zoznamu voličov sa uvádzajú tieto údaje:
a)
meno a priezvisko,
b)
rodné číslo,
c)
štát miesta pobytu v cudzine.
(6)
V zozname voličov podľa odseku 5 sa voliči vedú v časovom poradí, v akom boli návratné obálky doručené.
(7)
Na účely vyhotovenia zápisnice okresnej volebnej komisie o výsledku voľby poštou podľa osobitných častí tohto zákona oznámi ministerstvo vnútra v deň konania volieb okresnej volebnej komisii pre voľbu poštou údaj o počte voličov zapísaných v osobitnom zozname voličov. Do tohto počtu sa nezapočítava počet voličov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorých návratná obálka nebola doručená ministerstvu vnútra najneskôr do dvanástej hodiny posledného pracovného dňa predo dňom konania volieb.
(8)
Zoznam voličov podľa § 9, § 11 a odseku 1 je neverejný zoznam, pričom údaje z neho nebudú poskytované tretím stranám, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 11b
Informačný systém pre voľbu poštou
(1)
Ministerstvo vnútra utvára a spravuje informačný systém pre voľbu poštou. Prostredníctvom informačného systému pre voľbu poštou môžu voliči, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, a voliči, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiavajú mimo jej územia, elektronicky požiadať o voľbu poštou vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a v referende.
(2)
Ministerstvo vnútra na účel voľby poštou spracúva osobné údaje voliča v rozsahu podľa § 11a ods. 4.
§ 11c
Hlasovací preukaz
(1)
Vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, vo voľbách do Európskeho parlamentu, vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky, v ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky a v referende voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.
(2)
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb.
(3)
Ministerstvo vnútra najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb oznámi príslušnej obci zoznam voličov s trvalým pobytom na jej území, ktorí požiadali o voľbu poštou, v rozsahu údajov meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu. Obec nevydá hlasovací preukaz voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou; to neplatí, ak volič zápis v osobitnom zozname voličov zrušil podľa osobitných častí tohto zákona.
(4)
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi podľa § 9 ods. 3. Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb.
(5)
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb. Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadostí na úradnej tabuli obce. Žiadosť musí obsahovať
a)
údaje o voličovi podľa § 9 ods. 3,
b)
adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.
(6)
Obec zašle hlasovací preukaz voličovi najneskôr do troch pracovných dní od doručenia žiadosti.
(7)
Ak volič v žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, uvedie v žiadosti jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.
(8)
Tlačivá hlasovacích preukazov zabezpečuje ministerstvo vnútra. Ministerstvo vnútra doručí hlasovacie preukazy obciam prostredníctvom okresných úradov. Okresný úrad doručí obciam podľa osobitného predpisu hlasovací preukaz aj v jazyku národnostnej menšiny. Hlasovací preukaz musí mať ochranné prvky a miesto pre údaje o voličovi podľa § 9 ods. 3. Hlasovací preukaz opatrí obec odtlačkom úradnej pečiatky obce. Na hlasovacom preukaze musí byť ďalej miesto pre údaje o mene a priezvisku osoby, ktorá ho vydala, pre jej podpis, dátum jeho vydania a miesto pre údaj, pre aké voľby sa vydáva.
(9)
O vydaných hlasovacích preukazoch vedie obec evidenciu. Evidencia obsahuje číslo hlasovacieho preukazu, údaje o voličovi podľa § 9 ods. 3 a dátum jeho vydania. Súčasťou evidencie je žiadosť voliča o vydanie hlasovacieho preukazu. Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.
(10)
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.“.
4.
V § 15 ods. 9 sa za slová „okresné volebné komisie,“ vkladajú slová „okresnú volebnú komisiu pre voľbu poštou,“.
5.
V § 22 odsek 7 znie:
„(7)
Vo volebnej miestnosti utvorenej pre osobitný okrsok musí byť štátna vlajka Slovenskej republiky a štátny znak Slovenskej republiky, volebná schránka, zoznam voličov podľa § 11a ods. 5 a dostatočný počet tlačív zápisnice okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok o výsledku hlasovania poštou. Vybavenie volebnej miestnosti zabezpečuje obec, na území ktorej je zriadená okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok.“.
6.
V § 34 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
okresnú volebnú komisiu pre voľbu poštou Okresný úrad Bratislava,“.
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).
7.
V § 34 ods. 1 písm. e) sa za slová „okrskovú volebnú komisiu“ vkladá čiarka a slová „okrskovú volebnú komisiu utvorenú pre osobitný okrsok“.
8.
V § 34 ods. 3 sa slová „a) až c)“ nahrádzajú slovami „a) až d)“.
9.
§ 34 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Na účely úhrady výdavkov spojených s činnosťou okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou sa táto komisia považuje za okresnú volebnú komisiu. Na účely úhrady výdavkov spojených s činnosťou okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok sa táto komisia považuje za okrskovú volebnú komisiu.“.
10.
V § 36 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
na Okresnom úrade Bratislava, ak ide o člena okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou,“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).
11.
V § 36 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
v príslušnej obci, ak ide o člena okrskovej volebnej komisie, okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok, miestnej volebnej komisie alebo mestskej volebnej komisie.“.
12.
V § 36 odsek 4 znie:
„(4)
Člen okresnej volebnej komisie, člen okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou, člen obvodnej volebnej komisie, člen volebnej komisie samosprávneho kraja, člen okrskovej volebnej komisie, člen okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok, člen miestnej volebnej komisie, člen mestskej volebnej komisie a zapisovateľ volebnej komisie majú za deň konania volieb nárok na odmenu, ak v tento deň nemajú nárok na náhradu podľa odseku 1. Odmenu členovi volebnej komisie a odmenu zapisovateľovi volebnej komisie vypláca orgán, ktorý podľa § 34 ods. 1 písm. b) až e) zabezpečuje činnosť príslušnej volebnej komisie.“.
13.
§ 36 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Na účely uplatnenia nárokov podľa odsekov 1 až 4 sa člen okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou považuje za člena okresnej volebnej komisie a člen okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok sa považuje za člena okrskovej volebnej komisie.“.
14.
§ 45, § 46, § 76, § 99, § 117, § 197 a § 198 sa vypúšťajú.
15.
V § 47 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Na účely zisťovania výsledkov voľby poštou sa utvára okresná volebná komisia pre voľbu poštou. Do okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou doručí politická strana alebo koalícia predsedovi štátnej komisie v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.“.
Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 10.
16.
V § 47 ods. 5, § 100 ods. 4 a § 199 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak okresná volebná komisia pre voľbu poštou nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 2 alebo ak sa počet jej členov zníži pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva predseda štátnej komisie.“.
17.
V § 47 ods. 6 a § 100 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Prvé zasadanie okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou sa uskutoční v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb; zasadanie zvoláva predseda štátnej komisie.“.
18.
V § 47 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Ustanovenia odsekov 7 a 8 sa primerane vzťahujú aj na zánik členstva v okresnej volebnej komisii pre voľbu poštou.“.
Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 10 a 11.
19.
V § 47 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:
„(11)
Okresná volebná komisia pre voľbu poštou
a)
dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií utvorených pre osobitné okrsky zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona,
b)
prerokúva informácie ministerstva vnútra o organizačnej a technickej príprave voľby poštou,
c)
prerokúva informácie o zabezpečení činnosti svojho odborného sumarizačného útvaru,
d)
dohliada na spracovanie výsledkov hlasovania poštou,
e)
vyhotovuje zápisnicu o výsledku hlasovania poštou,
f)
odovzdáva volebné dokumenty do úschovy ministerstvu vnútra.“.
Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 12.
20.
V § 48, § 101 a § 200 sa na konci pripája táto veta: „Zapisovateľa okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou vymenúva a odvoláva predseda štátnej komisie.“.
21.
V § 49 ods. 1 druhej vete a § 201 ods. 1 tretej vete sa vypúšťa bodkočiarka a text za bodkočiarkou.
22.
V § 49 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok musí mať najmenej deväť členov. Do okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok doručí politická strana alebo koalícia predsedovi štátnej komisie najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb; na tento účel ministerstvo vnútra najneskôr 51 dní predo dňom konania volieb zverejní na svojom webovom sídle počet osobitných okrskov.“.
Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 10.
23.
V § 49 odsek 5 znie:
„(5)
Ak okrsková volebná komisia nie je utvorená podľa odseku 1 alebo ak sa počet jej členov zníži pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva starosta obce. Ak okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok nie je utvorená podľa odseku 2 alebo ak sa počet jej členov zníži pod deväť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva predseda štátnej komisie.“.
24.
V § 49 ods. 6 druhá veta znie: „Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok sa uskutoční najneskôr 15 dní predo dňom konania volieb; zasadanie zvoláva predseda štátnej komisie.“.
25.
V § 49 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Ustanovenia odsekov 7 a 8 sa primerane vzťahujú aj na zánik členstva v okrskovej volebnej komisii utvorenej pre osobitný okrsok.“.
Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 10 a 11.
26.
V § 49 ods. 11 písm. b) a § 201 ods. 8 písm. b) sa slová „osobitnom zozname voličov“ nahrádzajú slovami „zozname voličov podľa § 11a ods. 5“.
27.
V § 49 ods. 11 písm. c) sa za slovo „obálky“ vkladajú slová „rovnakej veľkosti, akosti a farby opatrené odtlačkom úradnej pečiatky ministerstva vnútra (ďalej len „obálka na hlasovanie“).“.
28.
V § 52 ods. 6 sa vypúšťa posledná veta.
29.
V § 55 ods. 3 štvrtej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to platí aj pre originál hlasovacieho lístka pre voľbu poštou podľa § 60a ods. 1 prvej vety.“.
30.
V § 55 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Originál hlasovacieho lístka pre voľbu poštou je podkladom na zverejnenie hlasovacieho lístka pre voľbu poštou na webovom sídle ministerstva vnútra podľa § 60a ods. 1 druhej vety.“.
31.
V § 55 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pre hlasovacie lístky podľa § 59 ods. 8 a § 60 ods. 5.“.
32.
V § 55 ods. 6 sa číslo „40“ nahrádza číslom „20“.
33.
V § 57 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a ktorý bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov.“.
34.
§ 59 a 60 vrátane nadpisov znejú:
㤠59
Žiadosť o voľbu poštou doručená elektronicky
(1)
Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, a volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou elektronicky prostredníctvom služieb informačného systému pre voľbu poštou alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy.
(2)
Na odoslanie žiadosti o voľbu poštou je potrebné úspešné overenie totožnosti voliča. Totožnosť voliča sa overuje
a)
úspešnou autentifikáciou alebo
b)
uvedením rodného čísla a čísla občianskeho preukazu, alebo rodného čísla a čísla cestovného dokladu vydaného Slovenskou republikou.
(3)
Ministerstvo vnútra overuje totožnosť voliča podľa odseku 2 písm. b) na účely získania údajov v rozsahu § 11a ods. 4 písm. a) až c) z informačného systému registra fyzických osôb, informačného systému evidencie občianskych preukazov a informačného systému centrálnej evidencie cestovných dokladov.
(4)
Volič v žiadosti o voľbu poštou uvedie aj adresu miesta pobytu v cudzine, na ktorú žiada zaslať materiály na hlasovanie podľa odseku 7, a e-mailovú adresu. Volič odošle žiadosť o voľbu poštou najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb.
(5)
Po odoslaní žiadosti o voľbu poštou bude voličovi na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v žiadosti o voľbu poštou, odoslaná výzva na overenie tejto e-mailovej adresy. Volič musí vykonať overenie e-mailovej adresy do jednej hodiny od odoslania výzvy.
(6)
Volič sa do osobitného zoznamu voličov zapíše, ak odoslal v lehote podľa odseku 4 úplnú žiadosť o voľbu poštou a ak overil e-mailovú adresu v lehote podľa odseku 5. O zapísaní do osobitného zoznamu voličov a o stave vybavenia žiadosti o voľbu poštou sa voličovi zasiela notifikácia na overenú e-mailovú adresu a do elektronickej schránky.
(7)
Ministerstvo vnútra zasiela najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou elektronicky, na adresu miesta pobytu v cudzine
a)
obálku na hlasovanie,
b)
návratnú obálku,
c)
poučenie o spôsobe hlasovania.
(8)
Volič vytlačí hlasovací lístok pre voľbu poštou uverejnený na webovom sídle ministerstva vnútra, ktorý použije na hlasovanie. Ak sú údaje o kandidátoch uvedené na viacerých stranách, volič vytlačí všetky strany hlasovacieho lístka pre voľbu poštou.
§ 60
Žiadosť o voľbu poštou doručená v listinnej podobe
(1)
Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, a volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou v listinnej podobe. Žiadosť o voľbu poštou musí byť doručená ministerstvu vnútra najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb. Na žiadosť, ktorá neobsahuje údaje podľa odseku 2, prílohu podľa odseku 3 a na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
(2)
Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať
a)
meno a priezvisko,
b)
rodné číslo,
c)
adresu miesta pobytu v cudzine.
(3)
Volič k žiadosti o voľbu poštou pripája fotokópiu občianskeho preukazu alebo fotokópiu časti cestovného dokladu Slovenskej republiky s osobnými údajmi v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo a číslo občianskeho preukazu alebo číslo cestovného dokladu; ostatné osobné údaje volič anonymizuje začiernením.
(4)
Ministerstvo vnútra zasiela najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou v listinnej podobe, na adresu miesta pobytu v cudzine
a)
obálku na hlasovanie,
b)
hlasovacie lístky pre voľbu poštou podľa § 60a ods. 1 prvej vety,
c)
návratnú obálku,
d)
poučenie o spôsobe hlasovania.
(5)
Ak volič nesprávne upravil hlasovací lístok pre voľbu poštou, ktorý mu bol zaslaný, môže na hlasovanie použiť hlasovací lístok pre voľbu poštou uverejnený na webovom sídle ministerstva vnútra, ktorý vytlačí. Ak sú údaje o kandidátoch uvedené na viacerých stranách, volič vytlačí všetky strany hlasovacieho lístka pre voľbu poštou.“.
35.
Za § 60 sa vkladá § 60a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠60a
Spoločné ustanovenia o voľbe poštou
(1)
Hlasovacie lístky pre voľbu poštou obsahujú údaje podľa § 55 ods. 3 a označenie, že ide o hlasovacie lístky pre voľbu poštou. Hlasovacie lístky pre voľbu poštou zverejní ministerstvo vnútra na svojom webovom sídle najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb.
(2)
Volič na jednom hlasovacom lístku môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac štyroch kandidátov uvedených na tomto hlasovacom lístku vyznačiť, ktorému z kandidátov dáva prednosť.
(3)
Volič vkladá hlasovací lístok do obálky na hlasovanie a zalepenú obálku na hlasovanie vkladá do návratnej obálky, ktorá mu bola doručená ministerstvom vnútra a ktorú odosiela. Poštovné uhrádza volič. Návratná obálka je označená heslom „VOĽBA POŠTOU“ a je na nej uvedená adresa sídla ministerstva vnútra ako adresáta, adresa voliča ako odosielateľa a jedinečný identifikačný kód.
(4)
Volič, ktorého zásielka s materiálmi na hlasovanie sa ministerstvu vnútra vrátila ako nedoručená, môže požiadať o opätovné zaslanie materiálov na hlasovanie na adresu miesta pobytu v cudzine najneskôr desať dní predo dňom konania volieb alebo môže zápis do osobitného zoznamu voličov zrušiť.
(5)
Do výsledku hlasovania poštou sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené ministerstvu vnútra najneskôr do dvanástej hodiny posledného pracovného dňa predo dňom konania volieb. Ministerstvo vnútra bezodkladne oznámi príslušnej obci zoznam voličov s trvalým pobytom na jej území v rozsahu údajov podľa § 11c ods. 3, ktorých návratná obálka bola doručená ministerstvu vnútra v lehote podľa prvej vety; obec voliča zo zoznamu voličov podľa § 11 vyčiarkne s poznámkou, že volič hlasoval poštou. Návratné obálky odovzdá ministerstvo vnútra okrskovým volebným komisiám utvoreným pre osobitné okrsky v deň konania volieb.
(6)
Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok v deň konania volieb zakrúžkuje poradové čísla voličov a vyznačuje voľbu poštou v zozname voličov podľa § 11a ods. 5. Po otvorení návratných obálok a po vybratí obálok s hlasovacími lístkami vkladá okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok obálky do volebnej schránky. Ak je v návratnej obálke viac obálok na hlasovanie, sú všetky tieto obálky neplatné.
(7)
Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok zisťuje výsledky hlasovania poštou v deň konania volieb od osemnástej hodiny. Na postup pri zisťovaní výsledkov hlasovania poštou sa vzťahujú ustanovenia § 29 ods. 2 až 4, § 61 a 62 primerane.
(8)
Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok vyhotoví zápisnicu o výsledku hlasovania poštou v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému štatistického úradu. Dva rovnopisy vytlačenej zápisnice podpisujú predseda a ostatní členovia okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok. Ak niektorý z členov okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok túto zápisnicu nepodpísal, môže v zápisnici uviesť dôvody nepodpísania. Nepodpísanie zápisnice poštou nemá vplyv na jej platnosť. Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok bezodkladne po podpísaní zápisnice zašle elektronicky vyhotovenú zápisnicu okresnej volebnej komisii pre voľbu poštou.
(9)
Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok v zápisnici o výsledku hlasovania poštou uvádza
a)
počet voličov, ktorých návratná obálka bola doručená,
b)
počet odovzdaných obálok na hlasovanie,
c)
počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu,
d)
počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu pre kandidátov politickej strany alebo koalície,
e)
počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa politických strán alebo koalícií.
(10)
Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok bezodkladne doručí ministerstvu vnútra jeden rovnopis vytlačenej a podpísanej zápisnice o výsledku hlasovania poštou.
(11)
Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok ukončí svoju činnosť na pokyn okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou.
(12)
Na overovanie zápisníc okrskových volebných komisií utvorených pre osobitné okrsky okresnou volebnou komisiou pre voľbu poštou sa vzťahuje § 64 primerane.
(13)
Okresná volebná komisia pre voľbu poštou v zápisnici o výsledku voľby poštou uvádza
a)
počet osobitných okrskov a počet okrskových volebných komisií utvorených pre osobitné okrsky, ktoré doručili výsledok hlasovania poštou,
b)
počet voličov zapísaných v osobitnom zozname voličov,
c)
počet voličov, ktorých návratná obálka bola doručená,
d)
počet odovzdaných obálok na hlasovanie,
e)
celkový počet platných hlasov,
f)
počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu,
g)
počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu pre kandidátov politickej strany alebo koalície,
h)
počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa politických strán alebo koalícií.
(14)
Na vyhotovenie zápisnice okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou sa vzťahuje § 32 ods. 1 primerane. Okresná volebná komisia pre voľbu poštou bezodkladne zasiela elektronicky štátnej komisii podpísanú zápisnicu o výsledku voľby poštou a bezodkladne zabezpečí doručenie jedného rovnopisu zápisnice štátnej komisii. Okresná volebná komisia pre voľbu poštou ukončí svoju činnosť na pokyn štátnej komisie.“.
36.
V § 62 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Hlasovací lístok pre voľbu poštou je neplatný, ak nebol vytlačený postupom podľa § 59 ods. 8 druhej vety alebo § 60 ods. 5 druhej vety.“.
37.
V § 63 ods. 1 písm. d), § 65 ods. 1 písm. d), § 211 ods. 1 písm. d) a § 213 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „podľa § 24“.
38.
V § 63 ods. 1, § 65 ods. 1, § 211 ods. 1 a § 213 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená e) až g).
39.
V § 69 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
počet voličov, ktorých návratná obálka bola doručená,“.
40.
V § 103 ods. 3 prvej vete sa slovo „siedmich“ nahrádza číslom „14“.
41.
V § 105 ods. 5 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „najneskôr 20 dní predo dňom konania volieb“.
42.
V § 113 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24,“.
Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená e) až i).“.
43.
V § 199 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Na účely zisťovania výsledkov voľby poštou v referende sa utvára okresná volebná komisia pre voľbu poštou. Do okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky, a petičný výbor za referendum jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou doručí politická strana, koalícia alebo petičný výbor za referendum predsedovi štátnej komisie v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení referenda.“.
Doterajšie odseky 2 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 9.
44.
V § 199 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Prvé zasadanie okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou sa uskutoční v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení referenda; zasadanie zvoláva predseda štátnej komisie.“.
45.
V § 199 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Ustanovenie odseku 7 sa primerane vzťahuje aj na zánik členstva v okresnej volebnej komisii pre voľbu poštou.“.
Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 9 a 10.
46.
V § 199 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10)
Okresná volebná komisia pre voľbu poštou
a)
dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií utvorených pre osobitné okrsky zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona,
b)
prerokúva informácie ministerstva vnútra o organizačnej a technickej príprave hlasovania poštou v referende,
c)
prerokúva informácie o zabezpečení činnosti svojho odborného sumarizačného útvaru,
d)
dohliada na spracovanie výsledkov hlasovania poštou,
e)
vyhotovuje zápisnicu o výsledku hlasovania poštou,
f)
odovzdáva dokumenty z referenda do úschovy ministerstvu vnútra.“.
Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 11.
47.
V § 201 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok musí mať najmenej deväť členov. Do okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky, a petičný výbor za referendum jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok doručí politická strana, koalícia alebo petičný výbor za referendum predsedovi štátnej komisie najneskôr 40 dní predo dňom konania referenda; na tento účel ministerstvo vnútra najneskôr 51 dní predo dňom konania referenda zverejní na svojom webovom sídle počet osobitných okrskov.“.
Doterajšie odseky 2 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 9.
48.
V § 201 odsek 5 znie:
„(5)
Ak okrsková volebná komisia nie je utvorená podľa odseku 1 alebo ak sa počet jej členov zníži pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva starosta obce. Ak okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok nie je utvorená podľa odseku 2 alebo ak sa počet jej členov zníži pod deväť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva predseda štátnej komisie.“.
49.
V § 201 ods. 6 druhá veta znie: „Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok sa uskutoční najneskôr 15 dní predo dňom konania referenda; zasadanie zvoláva predseda štátnej komisie.“.
50.
V § 201 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Ustanovenie odseku 7 sa primerane vzťahuje aj na zánik členstva v okrskovej volebnej komisii utvorenej pre osobitný okrsok.“.
Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 9 a 10.
51.
V § 201 ods. 10 písm. c) sa za slovo „obálky“ vkladajú slová „na hlasovanie“.
52.
V § 201 ods. 10 písm. d) sa vypúšťajú slová „voličmi, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky“.
53.
V § 204 ods. 3 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to platí aj pre originál hlasovacieho lístka pre voľbu poštou podľa § 208a ods. 1 prvej vety.“.
54.
V § 204 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Originál hlasovacieho lístka pre voľbu poštou je podkladom na zverejnenie hlasovacieho lístka pre voľbu poštou na webovom sídle ministerstva vnútra podľa § 208a ods. 1 druhej vety.“.
55.
V § 204 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pre hlasovacie lístky podľa § 207 ods. 8 a § 208 ods. 5.“.
56.
V § 204 ods. 5 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „najneskôr 20 dní predo dňom konania referenda“.
57.
§ 205 vrátane nadpisu znie:
㤠205
Spôsob voľby
Na spôsob voľby sa vzťahuje ustanovenie § 57.“.
58.
§ 207 a 208 vrátane nadpisov znejú:
㤠207
Žiadosť o voľbu poštou doručená elektronicky
(1)
Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, a volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou elektronicky prostredníctvom informačného systému pre voľbu poštou alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy.
(2)
Na odoslanie žiadosti o voľbu poštou je potrebné úspešné overenie totožnosti voliča. Totožnosť voliča sa overuje
a)
úspešnou autentifikáciou alebo
b)
uvedením rodného čísla a čísla občianskeho preukazu, alebo rodného čísla a čísla cestovného dokladu vydaného Slovenskou republikou.
(3)
Ministerstvo vnútra overuje totožnosť voliča podľa odseku 2 písm. b) na účely získania údajov v rozsahu § 11a ods. 4 písm. a) až c) z informačného systému registra fyzických osôb, informačného systému evidencie občianskych preukazov a informačného systému centrálnej evidencie cestovných dokladov.
(4)
Volič v žiadosti o voľbu poštou uvedie aj adresu miesta pobytu v cudzine, na ktorú žiada zaslať materiály na hlasovanie podľa odseku 7, a e-mailovú adresu. Volič odošle žiadosť o voľbu poštou najneskôr 52 dní predo dňom konania referenda.
(5)
Po odoslaní žiadosti o voľbu poštou bude voličovi na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v žiadosti o voľbu poštou, odoslaná výzva na overenie tejto e-mailovej adresy. Volič musí vykonať overenie e-mailovej adresy do jednej hodiny od odoslania výzvy.
(6)
Volič sa do osobitného zoznamu voličov zapíše, ak odoslal v lehote podľa odseku 4 úplnú žiadosť o voľbu poštou a ak overil e-mailovú adresu v lehote podľa odseku 5. O zapísaní do osobitného zoznamu voličov a o stave vybavenia žiadosti o voľbu poštou sa voličovi zasiela notifikácia na overenú e-mailovú adresu a do elektronickej schránky.
(7)
Ministerstvo vnútra zasiela najneskôr 40 dní predo dňom konania referenda voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou elektronicky, na adresu miesta pobytu v cudzine
a)
obálku na hlasovanie,
b)
návratnú obálku,
c)
poučenie o spôsobe hlasovania.
(8)
Volič vytlačí hlasovací lístok pre voľbu poštou uverejnený na webovom sídle ministerstva vnútra, ktorý použije na hlasovanie.
§ 208
Žiadosť o voľbu poštou doručená v listinnej podobe
(1)
Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, a volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia môže požiadať o voľbu poštou v listinnej podobe. Žiadosť o voľbu poštou musí byť doručená ministerstvu vnútra najneskôr 52 dní predo dňom konania referenda. Na žiadosť, ktorá neobsahuje údaje podľa odseku 2, prílohu podľa odseku 3 a na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
(2)
Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať
a)
meno a priezvisko,
b)
rodné číslo,
c)
adresu miesta pobytu v cudzine.
(3)
Volič k žiadosti o voľbu poštou pripája fotokópiu občianskeho preukazu alebo fotokópiu časti cestovného dokladu Slovenskej republiky s osobnými údajmi v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo a číslo občianskeho preukazu alebo číslo cestovného dokladu; ostatné osobné údaje volič anonymizuje začiernením.
(4)
Ministerstvo vnútra zasiela najneskôr 40 dní predo dňom konania referenda voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou v listinnej podobe, na adresu miesta pobytu v cudzine
a)
obálku na hlasovanie,
b)
hlasovací lístok pre voľbu poštou podľa § 208a ods. 1 prvej vety,
c)
návratnú obálku,
d)
poučenie o spôsobe hlasovania.
(5)
Ak volič nesprávne upravil hlasovací lístok pre voľbu poštou, ktorý mu bol zaslaný, môže na hlasovanie použiť vytlačený hlasovací lístok pre voľbu poštou uverejnený na webovom sídle ministerstva vnútra, ktorý vytlačí.“.
59.
Za § 208 sa vkladá § 208a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠208a
Spoločné ustanovenia o voľbe poštou
(1)
Hlasovací lístok pre voľbu poštou obsahuje údaje podľa § 204 ods. 1 a označenie, že ide o hlasovací lístok pre voľbu poštou. Hlasovací lístok pre voľbu poštou zverejní ministerstvo vnútra na svojom webovom sídle najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda.
(2)
Volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje odpoveď „áno“ alebo odpoveď „nie“.
(3)
Volič vkladá hlasovací lístok do obálky na hlasovanie a zalepenú obálku na hlasovanie vkladá do návratnej obálky, ktorá mu bola doručená ministerstvom vnútra a ktorú odosiela. Poštovné uhrádza volič. Návratná obálka je označená heslom „VOĽBA POŠTOU“ a je na nej uvedená adresa sídla ministerstva vnútra ako adresáta, adresa voliča ako odosielateľa a jedinečný identifikačný kód.
(4)
Volič, ktorého zásielka s materiálmi na hlasovanie sa ministerstvu vnútra vrátila ako nedoručená, môže požiadať o opätovné zaslanie materiálov na hlasovanie na adresu miesta pobytu v cudzine najneskôr desať dní predo dňom konania referenda alebo môže zápis do osobitného zoznamu voličov zrušiť.
(5)
Do výsledku hlasovania poštou sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené ministerstvu vnútra najneskôr do dvanástej hodiny posledného pracovného dňa predo dňom konania referenda. Ministerstvo vnútra bezodkladne oznámi príslušnej obci zoznam voličov s trvalým pobytom na jej území v rozsahu údajov podľa § 11c ods. 3, ktorých návratná obálka bola doručená ministerstvu vnútra v lehote podľa prvej vety; obec voliča zo zoznamu voličov podľa § 11 vyčiarkne s poznámkou, že volič hlasoval poštou. Návratné obálky odovzdá ministerstvo vnútra okrskovým volebným komisiám utvoreným pre osobitné okrsky v deň konania referenda.
(6)
Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok v deň konania referenda zakrúžkuje poradové čísla voličov a vyznačuje voľbu poštou v zozname voličov podľa § 11a ods. 5. Po otvorení návratných obálok a po vybratí obálok s hlasovacími lístkami vkladá okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok obálky do volebnej schránky. Ak je v návratnej obálke viac obálok na hlasovanie, sú všetky tieto obálky neplatné.
(7)
Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok zisťuje výsledky hlasovania poštou v deň konania referenda od dvadsiatej hodiny. Na postup pri zisťovaní výsledkov hlasovania poštou sa vzťahujú ustanovenia § 29 ods. 2 až 4, § 209 a 210 primerane.
(8)
Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok vyhotoví zápisnicu o výsledku hlasovania poštou v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému štatistického úradu. Dva rovnopisy vytlačenej zápisnice podpisujú predseda a ostatní členovia okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok. Ak niektorý z členov okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok túto zápisnicu nepodpísal, môže v zápisnici uviesť dôvody jej nepodpísania. Nepodpísanie zápisnice o výsledku hlasovania nemá vplyv na jej platnosť. Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok bezodkladne po podpísaní zašle elektronicky vyhotovenú zápisnicu okresnej volebnej komisii pre voľbu poštou.
(9)
Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok v zápisnici o výsledku hlasovania poštou uvádza
a)
počet voličov, ktorých návratná obálka bola doručená,
b)
počet odovzdaných obálok na hlasovanie,
c)
počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
d)
počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov,
e)
počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“.
(10)
Pre zisťovanie účasti na referende je rozhodujúci počet voličov, ktorých návratná obálka bola ministerstvu vnútra doručená najneskôr do dvanástej hodiny posledného pracovného dňa predo dňom konania referenda.
(11)
Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok bezodkladne doručí jeden rovnopis vytlačenej a podpísanej zápisnice o výsledku hlasovania poštou ministerstvu vnútra.
(12)
Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok ukončí svoju činnosť na pokyn okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou.
(13)
Na overovanie zápisníc okrskových volebných komisií utvorených pre osobitné okrsky okresnou volebnou komisiou pre voľbu poštou sa vzťahuje § 212 primerane.
(14)
Okresná volebná komisia pre voľbu poštou v zápisnici o výsledku voľby poštou uvádza
a)
počet osobitných okrskov a počet okrskových volebných komisií utvorených pre osobitné okrsky, ktoré doručili výsledok hlasovania poštou,
b)
počet voličov zapísaných v osobitnom zozname voličov,
c)
počet voličov, ktorých návratná obálka bola doručená,
d)
počet odovzdaných obálok na hlasovanie,
e)
počet platných hlasovacích lístkov,
f)
počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“.
(15)
Na vyhotovenie zápisnice okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou sa vzťahuje § 32 ods. 1 primerane. Okresná volebná komisia pre voľbu poštou bezodkladne zasiela elektronicky štátnej komisii podpísanú zápisnicu o výsledku voľby poštou a bezodkladne zabezpečí doručenie jedného rovnopisu zápisnice štátnej komisii. Okresná volebná komisia pre voľbu poštou ukončí svoju činnosti na pokyn štátnej komisie.“.
60.
V § 211 ods. 1 písm. e) a § 213 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „a zaslaných“.
61.
V § 211 ods. 2 sa vypúšťajú slová „na hlasovanie, a počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny, ktorá bola doručená posledný pracovný deň predo dňom konania referenda“.
62.
V § 214 ods. 1 písm. f) znie:
„f)
počet voličov, ktorých návratná obálka bola doručená,“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2023.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.