433/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.12.2022 do 04.02.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

433
ZÁKON
zo 6. decembra 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 382/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 162/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 309/2018 Z. z., zákona č. 419/2020 Z. z., zákona č. 85/2022 Z. z., zákona č. 256/2022 Z. z., zákona č. 324/2022 Z. z. a zákona č. 393/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 písm. a) bodoch 10.5. a 10.6. sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku, ktoré sú určené na sociálne bývanie podľa osobitného predpisu,6ba) alebo na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi v rámci štátom podporovaného nájomného bývania podľa osobitného predpisu,6bb)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6ba a 6bb znejú:
6ba) § 21 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 358/2020 Z. z.
6bb) Zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 3 písm. a) sa bod 10. dopĺňa bodom 10.8., ktorý znie:
„10.8.
skupina koncových odberateľov elektriny, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, odoberajúca elektrinu na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpená fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou,6c)“.
3.
V § 20 ods. 18 sa slová „súhlas národná rada“ nahrádzajú slovami „súhlas Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“)“.
4.
V § 24e ods. 1 sa za slová „Poskytovateľ povinnosti“ vkladá slovo „eviduje“.
5.
V § 24e ods. 3 sa slová „a použije na ostatné služby“ nahrádzajú slovami „a na ostatné služby“.
6.
Druhá časť sa dopĺňa treťou hlavou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„TRETIA HLAVA
ODVOD Z NADMERNÝCH PRÍJMOV
Diel 1
Odvod
§ 25a
Platiteľ odvodu
(1)
Platiteľom odvodu z nadmerných príjmov je tuzemská fyzická osoba, tuzemská právnická osoba, zahraničná fyzická osoba, zahraničná právnická osoba alebo zahraničný subjekt50a) podľa osobitného predpisu,50b) ak na území Slovenskej republiky vyrába elektrinu v zariadení na výrobu elektriny na základe povolenia vydaného podľa § 6 ods. 2 písm. a) alebo na základe splnenia oznamovacej povinnosti podľa § 6 ods. 6.
(2)
Platiteľom odvodu je aj tuzemská fyzická osoba, tuzemská právnická osoba, zahraničná fyzická osoba, zahraničná právnická osoba alebo zahraničný subjekt, ak
a)
na území Slovenskej republiky nakupuje a predáva elektrinu na základe povolenia na dodávku elektriny podľa § 6 ods. 2 písm. a),
b)
je priamo alebo nepriamo prepojená podľa osobitného predpisu50c) s iným platiteľom odvodu podľa odseku 1 a
c)
dodáva elektrinu na veľkoobchodný trh s elektrinou.
§ 25b
Predmet odvodu
(1)
Predmetom odvodu z nadmerných príjmov je nadmerný príjem.
(2)
Nadmerným príjmom sa na účely odvodu z nadmerných príjmov rozumie kladný rozdiel medzi trhovým príjmom a stropom trhového príjmu.
(3)
Trhovým príjmom sa na účely odvodu z nadmerných príjmov rozumie trhový príjem podľa osobitného predpisu,50d) ak ide o elektrinu vyrobenú na území Slovenskej republiky dodanú do elektrizačnej sústavy okrem dodanej regulačnej elektriny.
(4)
Spôsob určenia výšky nadmerného príjmu platiteľom odvodu na základe tržieb z predaja vyrobenej elektriny vrátane vplyvu zaisťovacích obchodov týchto príjmov z predaja elektriny a spôsobu preukazovania výšky odvodu ustanoví vláda nariadením.
(5)
Pri určení odvodového obdobia pre trhový príjem sa zohľadnia všetky trhové príjmy za elektrinu dodanú v tomto období, a to bez ohľadu na to, kedy dôjde k úhrade za takéto dodanie.
§ 25c
Vylúčenie z predmetu odvodu
(1)
Predmetom odvodu z nadmerného príjmu nie je nadmerný príjem z predaja elektriny vyrobenej
a)
v zariadení na výrobu elektriny s inštalovaným výkonom do 0,9 MW vrátane,
b)
v zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby výrobcami, ktorí si uplatňujú podporu doplatkom, zároveň si uplatňujú podporu výkupom elektriny výkupcom elektriny za cenu vykupovanej elektriny a zároveň si uplatňujú právo výrobcu elektriny na prevzatie zodpovednosti za odchýlku výkupcom elektriny pre toto zariadenie,
c)
vyrobenej v prečerpávacích vodných elektrárňach alebo
d)
z biometánu.
(2)
Predmetom odvodu nie je nadmerný príjem za redispečing podľa osobitného predpisu54) a náhrady za neodobratú elektrinu.
§ 25d
Osobitné ustanovenia o prepojených platiteľoch odvodu
(1)
Predmetom odvodu z nadmerných príjmov nie je nadmerný príjem z predaja elektriny dosiahnutý platiteľom odvodu, ak túto elektrinu na veľkoobchodný trh s elektrinou následne dodal iný platiteľ odvodu, ktorý je s ním priamo alebo nepriamo prepojený, a to v rozsahu odvodovej povinnosti vzniknutej v súvislosti s touto elektrinou platiteľovi odvodu, ktorý dodal túto elektrinu na veľkoobchodný trh s elektrinou.
(2)
Platiteľ odvodu, ktorý vyrobil elektrinu následne dodanú na veľkoobchodný trh s elektrinou iným platiteľom odvodu, ktorý je s ním priamo alebo nepriamo prepojený, ručí za odvod z nadmerných príjmov alebo preddavok k tomuto odvodu hradené platiteľom odvodu, ktorý dodal túto elektrinu na veľkoobchodný trh s elektrinou.
§ 25e
Výška odvodu
Odvod z nadmerných príjmov je 90 % nadmerného príjmu.
§ 25f
Strop trhového príjmu
(1)
Strop trhového príjmu okrem zariadení na výrobu elektriny podľa odsekov 2 a 3 pre trhový príjem získaný z predaja 1 MWh elektriny určí nariadením vláda v rozpätí od 50 do 250 eur podľa typu zdroja
a)
z veternej energie,
b)
zo slnečnej energie,
c)
z geotermálnej energie,
d)
z vodnej energie,
e)
z plynného paliva z biomasy,
f)
z pevného paliva z biomasy,
g)
spaľovaním odpadu,
h)
z jadrovej energie,
i)
z hnedého uhlia,
j)
z minerálnych olejov a biokvapaliny,50e)
k)
z rašeliny.
(2)
Strop trhového príjmu získaného z predaja 1 MWh vyrobenej elektriny pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou zo zdrojov podľa odseku 1, ktorí si uplatňujú podporu doplatkom a zároveň si neuplatňujú podporu vo forme prevzatia zodpovednosti za odchýlku výkupcom elektriny, sa vypočíta ako rozdiel ceny elektriny za jednotku množstva elektriny schválenej alebo určenej úradom podľa osobitného predpisu50f) a doplatku určeného podľa osobitného predpisu50g) s pripočítaním nákladu na odchýlku vo výške, ktorú ustanoví vláda nariadením.
(3)
Ak sa elektrina vyrába v zariadení na výrobu elektriny využitím viacerých druhov palív podľa odseku 1, použije sa strop trhového príjmu určený pre prevažujúci druh paliva. Ak platiteľ odvodu vyrába elektrinu vo viacerých zariadeniach na výrobu elektriny, použije sa vážený priemer stropov trhového príjmu jednotlivých zariadení na výrobu elektriny, kde váhami sú množstvá elektriny vyrobené v jednotlivých zariadeniach na výrobu elektriny za odvodové obdobie. Ak pre zariadenie na výrobu elektriny nie je určený strop trhového príjmu, použije sa na výpočet váženého priemeru priemerná predajná cena elektriny v odvodovom období a váhou je množstvo vyrobenej elektriny v tomto zariadení na výrobu elektriny.
(4)
Ak dôjde k zvýšeniu ceny emisných kvót skleníkových plynov nad 90 eur za 1 kvótu, môže vláda pre zdroje podľa odseku 1 písm. i) nariadením určiť vyšší strop trhového príjmu.
(5)
Vláda môže pre zdroje podľa odseku 1 nariadením určiť vyšší strop trhového príjmu.
§ 25g
Odvodové obdobie
(1)
Odvodovými obdobiami odvodu z nadmerných príjmov sú jednotlivé kalendárne mesiace v období od 1. decembra 2022 do 31. decembra 2024.
(2)
Ustanovenia osobitného predpisu50d) týkajúce sa odvodu z nadmerných príjmov sa použijú aj po 30. júni 2023.
§ 25h
Rozpočtové určenie odvodu
(1)
Odvod z nadmerných príjmov je príjmom štátneho rozpočtu.
(2)
Odvod sa použije na jeden alebo viac účelov podľa osobitného predpisu.50h)
(3)
Odvod sa platí na príslušný účet vedený v Štátnej pokladnici, ktorý určí Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) a zverejní ho na svojom webovom sídle.
§ 25i
Určenie rozhodného inštalovaného elektrického výkonu
Ak bolo zariadenie na výrobu elektriny uvedené do prevádzky pred 8. októbrom 2022, je na účely odvodu z nadmerných príjmov rozhodný inštalovaný elektrický výkon zariadenia na výrobu elektriny k 8. októbru 2022. Ak bolo zariadenie na výrobu elektriny uvedené do prevádzky po 7. októbri 2022, je na účely odvodu z nadmerných príjmov rozhodný inštalovaný elektrický výkon zariadenia na výrobu elektriny ku dňu uvedenia zariadenia na výrobu elektriny do prevádzky.
Diel 2
Správa odvodu
§ 25j
Všeobecné ustanovenia
(1)
Správu odvodu z nadmerných príjmov vykonáva daňový úrad, ktorý je príslušný na správu dane z príjmov platiteľa odvodu z nadmerných príjmov podľa Daňového poriadku.
(2)
Ministerstvo a úrad poskytujú správcovi odvodu všetku potrebnú súčinnosť v súvislosti so správou odvodu a poskytujú správcovi odvodu všetky informácie potrebné na riadny výkon správy odvodu.
(3)
Na správu odvodu z nadmerných príjmov sa primerane použijú ustanovenia Daňového poriadku.
(4)
Ministerstvo rozhoduje vo vzťahu k odvodu z nadmerného príjmu ako druhostupňový orgán vo veciach, v ktorých rozhoduje finančné riaditeľstvo podľa Daňového poriadku a osobitných predpisov.50i)
(5)
Finančné riaditeľstvo poskytuje ministerstvu všetky informácie potrebné na monitorovanie a podávanie správ Európskej komisii podľa osobitného predpisu.50j) Rozsah informácií podľa prvej vety ustanoví vláda nariadením.
§ 25k
Oznámenie o odvode
(1)
Platiteľ odvodu z nadmerných príjmov je povinný podať oznámenie o odvode z nadmerných príjmov a odvod z nadmerných príjmov zaplatiť za jednotlivé odvodové obdobia do 25. kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po uplynutí odvodového obdobia.
(2)
Oznámenie o odvode z nadmerných príjmov je povinný podať aj platiteľ odvodu, ktorému nevznikla v odvodovom období povinnosť na úhradu odvodu.
(3)
Oznámenie o odvode z nadmerných príjmov sa považuje za daňové priznanie podľa Daňového poriadku.
(4)
Oznámenie o odvode z nadmerných príjmov možno podať iba elektronicky.
(5)
Finančné riaditeľstvo v spolupráci s ministerstvom a úradom určí vzor tlačiva oznámenia o odvode z nadmerných príjmov a uverejní ho na svojom webovom sídle.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 50a až 50j znejú:
50a) § 2 písm. ad) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 344/2017 Z. z.
50b) Čl. 6 ods. 2 nariadenia Rady (EÚ) 2022/1854 zo 6. októbra 2022 o núdzovom zásahu s cieľom riešiť vysoké ceny energie (Ú. v. EÚ L 261I, 7. 10. 2022).
50c)Čl. 6 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2022/1854.
50d) Nariadenie (EÚ) 2022/1854.
50e) § 2 ods. 6 písm. a) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
50f) § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
50g) § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
50h) Čl. 10 nariadenia (EÚ) 2022/1854.
50i) Napríklad zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákon v znení neskorších predpisov.
50j) Čl. 19 nariadenia (EÚ) 2022/1854.“.
7.
V § 31 ods. 2 písm. q) sa slová „za predchádzajúci rok“ nahrádzajú slovami „za predchádzajúce obdobie“.
8.
§ 37 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
Podmienky a postup podľa § 37 ods. 10 a 12 špecificky pre zabezpečenie činností agregátora, prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny, energetického spoločenstva a aktívneho odberateľa určí úrad tak, aby organizátor krátkodobého trhu s elektrinou bol schopný výkon týchto činností plnohodnotne zabezpečovať prostredníctvom dátového a funkčného rozhrania ním prevádzkovaného elektronického systému najneskôr od 1. júla 2024.“.
12.
§ 94 sa dopĺňa odsekmi 5 až 10, ktoré znejú:
„(5)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy poskytuje zo svojho informačného systému orgánu podľa odseku 9 na účel podľa odseku 9 údaje o
a)
mene, priezvisku, dátume narodenia, adrese pobytu a rodnom čísle odberateľa elektriny v domácnosti, v rozsahu, v akom tieto údaje spracúva vo svojom informačnom systéme,
b)
čísle odberného miesta odberateľa elektriny v domácnosti,
c)
spotrebe elektriny na odbernom mieste za určené obdobie a
d)
distribučnej tarife odberného miesta.
(6)
Prevádzkovateľ distribučnej siete poskytuje zo svojho informačného systému orgánu podľa odseku 9 na účel podľa odseku 9 údaje o
a)
mene, priezvisku, dátume narodenia, adrese pobytu a rodnom čísle odberateľa plynu v domácnosti, v rozsahu, v akom tieto údaje spracúva vo svojom informačnom systéme,
b)
čísle odberného miesta odberateľa plynu v domácnosti,
c)
spotrebe plynu na odbernom mieste za určené obdobie a
d)
distribučnej tarife odberného miesta.
(7)
Dodávateľ elektriny poskytuje zo svojho informačného systému orgánu podľa odseku 9 na účel podľa odseku 9 údaje o
a)
mene, priezvisku, dátume narodenia, adrese pobytu a rodnom čísle odberateľa elektriny v domácnosti, v rozsahu, v akom tieto údaje spracúva vo svojom informačnom systéme,
b)
čísle odberného miesta odberateľa elektriny v domácnosti,
c)
spotrebe elektriny na odbernom mieste za určené obdobie,
d)
sadzbe za dodávku elektriny odberateľa elektriny v domácnosti za jednotlivé odberné miesta,
e)
celkovej sume, vrátane dane z pridanej hodnoty, fakturovanej za určené obdobie odberateľovi elektriny v domácnosti podľa zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o dodávke elektriny.
(8)
Dodávateľ plynu poskytuje zo svojho informačného systému podľa odseku 9 na účel podľa odseku 9 údaje o
a)
mene, priezvisku, dátume narodenia, adrese pobytu a rodnom čísle odberateľa plynu v domácnosti, v rozsahu, v akom tieto údaje spracúva vo svojom informačnom systéme,
b)
čísle odberného miesta odberateľa plynu v domácnosti,
c)
spotrebe plynu na odbernom mieste za určené obdobie,
d)
tarife pre odber plynu odberateľa plynu v domácnosti za jednotlivé odberné miesta,
e)
celkovej sume, vrátane dane z pridanej hodnoty, fakturovanej za určené obdobie odberateľovi plynu v domácnosti podľa zmluvy o združenej dodávke plynu alebo zmluvy o dodávke plynu.
(9)
Údaje podľa odsekov 5 až 8 sa poskytujú
a)
ministerstvu, Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvu financií Slovenskej republiky na analytické a štatistické účely,
b)
riadiacemu orgánu a sprostredkovateľskému orgánu podľa osobitného predpisu96a) na účel podľa osobitného predpisu.96a)
(10)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej siete, dodávateľ elektriny a dodávateľ plynu poskytne na žiadosť orgánu podľa odseku 9 bezodplatne údaje podľa odsekov 5 až 8 v rozsahu, štruktúre, termíne a spôsobom určeným orgánom podľa odseku 9. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej siete, dodávateľ elektriny a dodávateľ plynu poskytne údaje podľa prvej vety vo forme, ktorá umožní jednoznačné priradenie týchto údajov k číslu odberného miesta odberateľa elektriny v domácnosti a číslu odberného miesta odberateľa plynu v domácnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 96a znie:
96a) Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
14.
Za § 96j sa vkladajú § 96k a 96l, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠96k
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)
Prvé odvodové obdobie začína dňom nasledujúcim po dni účinnosti nariadenia vlády, ktorým určila strop trhového príjmu podľa § 25f ods. 1; ustanovenie § 25g ods. 1 o začatí odvodového obdobia sa v tom prípade nepoužije.
(2)
Zmluvy o združenej dodávke elektriny a zmluvy o združenej dodávke plynu za ceny nepodliehajúce cenovej regulácii uzatvorené na dobu nepresahujúcu 31. december 2022 so zraniteľnými odberateľmi podľa § 3 písm. a) bodov 10.3. až 10.8. zostávajú nedotknuté. Ak má zraniteľný odberateľ podľa § 3 písm. a) bodov 10.3. až 10.8. uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu na dobu presahujúcu 31. december 2022, môže si do 31. decembra 2022 uplatniť právo na dodávku elektriny alebo na dodávku plynu za cenu regulovanú úradom podľa osobitného predpisu2) na kalendárny rok 2023. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 17 ods. 9 až 11.“.
Čl. II
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona 317/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 385/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z., zákona č. 10/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 88/2019 Z. z., zákona č. 155/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 228/2019 Z. z., zákona č. 233/2019 Z. z., zákona č. 301/2019 Z. z., zákona č. 315/2019 Z. z., zákona č. 316/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 462/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 416/2020 Z. z., zákona č. 420/2020 Z. z., zákona č. 421/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 257/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 408/2021 Z. z., zákona č. 416/2021 Z. z. zákona č. 129/2022 Z. z., zákona č. 222/2022 Z. z., zákona č. 232/2022 Z. z. a zákona č. 257/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 17 sa odsek 19 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
odvod z nadmerných príjmov.79g)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 79g znie:
79g) § 25a až 25k zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2022 Z. z.“.
2.
V § 19 ods. 3 písm. j) sa za slovo „predpisu90a)“ vkladá čiarka a slová „miestny poplatok za rozvoj,90ab) odvod z nadmerných príjmov79g)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 90ab znie:
90ab) Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 339/2016 Z. z., zákona č. 267/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 369/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 390/2020 Z. z., zákona č. 416/2020 Z. z., zákona č. 421/2020 Z. z., zákona č. 45/2021 Z. z., zákona č. 395/2021, zákona č. 408/2021 Z. z. a zákona č. 39/2022 Z. z., zákona č. 250/2022 Z. z. a zákona č. 325/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 1 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ak tak ustanovuje osobitný predpis,1g) ustanovenia tohto zákona sa primerane použijú na odvod z nadmerných príjmov.1g)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1g znie:
1g) § 25a až 25k zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2022 Z. z.“.
Čl. IV
Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 164/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 309/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 297/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 276/2020 Z. z., zákona č. 419/2020 Z. z., zákona č. 516/2021 Z. z., zákona č. 85/2022 Z. z., zákona č. 256/2022 Z. z., zákona č. 324/2022 Z. z. a zákona č. 363/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. k) piatom bode a šiestom bode sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku, ktoré sú určené na sociálne bývanie podľa osobitného predpisu,6ba) alebo na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi v rámci štátom podporovaného nájomného bývania podľa osobitného predpisu,6bb)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6ba a 6bb znejú:
6ba) § 21 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 358/2020 Z. z.
6bb) Zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 2 sa písmeno k) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:
„8.
skupina koncových odberateľov elektriny, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, odoberajúca elektrinu na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpená fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou,6c)“.
3.
V § 2 písm. o) sa za slovo „uhlia“ vkladá čiarka a slová „na systémové služby“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21d znie:
21d) § 20 ods. 17, § 21 ods. 16 a § 24 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 324/2022 Z. z.“.
5.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Ministerstvo môže poskytnúť finančné prostriedky na účet organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na financovanie nákladov zohľadnených v tarife za prevádzkovanie systému podľa § 2 písm. o). Finančné prostriedky podľa predchádzajúcej vety sa poukazujú prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu ministerstva.“.
6.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 22, ktorý znie:
„(22)
Okrem dôvodov podľa všeobecného predpisu o správnom konaní35) úrad preruší cenové konanie aj vtedy, ak nastanú mimoriadne okolnosti, najmä
a)
ohrozenie obyvateľov vplyvom neúmerného nárastu cien v sieťových odvetviach uvedených v § 11,
b)
príprava opatrení vo všeobecnom hospodárskom záujme, ktoré majú vplyv na ceny a podmienky ich uplatnenia,
c)
hrozba značných hospodárskych škôd pre štát.“.
7.
Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠16a
Krízová regulácia
(1)
Ak dôjde k mimoriadnej situácii na trhu s tovarom a s ním súvisiacimi regulovanými činnosťami, ohrozeniu odberateľov vplyvom neúmerného nárastu cien tovarov alebo hrozia štátu značné hospodárske škody, vláda na návrh ministerstva môže vykonať krízovú reguláciu činnosti, tovaru alebo ceny v sieťových odvetviach uvedených v § 11 (ďalej len „krízová regulácia“).
(2)
Krízová regulácia sa vykoná najdlhšie na jeden rok. Ak dôvody pre ktoré došlo k vykonaniu krízovej regulácie pretrvávajú, vláda môže krízovú reguláciu predĺžiť na nevyhnutne potrebný čas.
(3)
Pri vykonaní krízovej regulácie vláda určí ceny a podmienky ich uplatnenia nariadením vlády. Vláda môže určiť ceny za regulovanú činnosť podľa § 11 alebo individuálne ceny pre regulovaný subjekt.
(4)
Rozdiel medzi cenami schválenými alebo určenými úradom pri vykonávaní cenovej regulácie podľa tohto zákona a cenami určenými nariadením vlády podľa odseku 3 úrad zohľadní pri vykonávaní cenovej regulácie podľa tohto zákona pre nasledujúce obdobie v trvaní najviac štyroch rokov po skončení krízovej regulácie, ak nedôjde k vysporiadaniu rozdielu prostredníctvom úhrady zo štátneho rozpočtu.
(5)
Cenové rozhodnutia vydané úradom regulovaným subjektom podľa tohto zákona sa neuplatňujú, ak sa cena určí podľa odseku 3.
(6)
Na určenie spôsobu vykonania krízovej regulácie sa § 12 použije primerane.“.
8.
V § 29 sa odsek 4 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
sa obstaráva palivo na výrobu elektriny a ide o regulovaný subjekt, ktorého výnosy z regulovanej činnosti podliehajúcej cenovej regulácii na báze oprávnených nákladov a primeraného zisku nepredstavujú viac ako 25 % celkových výnosov za predchádzajúci kalendárny rok.“.
9.
Za § 45i sa vkladá § 45j, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠45j
Prechodné ustanovenia účinné dňom vyhlásenia
(1)
Regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú činnosť podľa § 11 ods. 3 písm. a) až c) a ktorému úrad na prvý rok regulačného obdobia začínajúceho 1. januárom 2023 schválil alebo určil cenu cenovým rozhodnutím, môže uplatniť schválenú alebo určenú cenu najviac do výšky limitu nárastu ceny, ktorý určí vláda nariadením.
(2)
Limit nárastu schválenej alebo určenej ceny ustanoví vláda voči naposledy úradom schválenej alebo určenej cene cenovým rozhodnutím pre príslušnú lokalitu na posledný rok regulačného obdobia končiaceho 31. decembrom 2022, pričom limit nárastu môže byť diferencovaný na jednotlivé zložky maximálnej ceny tepla a na charakter odberu tepla.
(3)
Ak regulovaný subjekt nemal schválenú alebo určenú cenu cenovým rozhodnutím na posledný rok regulačného obdobia končiaceho 31. decembrom 2022 alebo v 5. regulačnom období, limit nárastu podľa odseku 2 sa uplatní voči priemeru cien, ktorý sa vypočíta z cien, ktoré úrad schválil alebo určil cenovými rozhodnutiami pre regulované subjekty na posledný rok regulačného obdobia končiaceho 31. decembrom 2022.
(4)
Úrad na účely nariadenia vlády vypracuje do piatich pracovných dní odo dňa účinnosti tohto zákona údaj o priemere cien, ktorý sa vypočíta z cien, ktoré úrad schválil alebo určil cenovými rozhodnutiami pre regulované subjekty vykonávajúce regulovanú činnosť podľa § 11 ods. 3 písm. a) až c) v poslednom roku regulačného obdobia končiaceho 31. decembrom 2022.
(5)
Na rozdiel medzi cenou schválenou alebo určenou úradom a cenou uplatnenou podľa odsekov 1 a 2 je možné uplatniť dotáciu podľa osobitného predpisu.59)
(6)
Cenové rozhodnutia pre regulované subjekty zostávajú v platnosti do vydania nových cenových rozhodnutí.
(7)
Úrad rozhodne v cenovom konaní o návrhu ceny na prvý rok regulačného obdobia podľa § 14 ods. 5 do 180 dní, pričom ceny podľa cenového rozhodnutia sa uplatnia od 1. januára 2023.
(8)
Konanie o cenovej regulácii podľa § 14, ktoré sa začalo a právoplatne sa neskončilo do dňa účinnosti tohto zákona, sa dokončí podľa tohto zákona.
(9)
Úrad za účelom ochrany odberateľov pred neúmerným nárastom cien môže § 2 písm. o) v znení účinnom dňom vyhlásenia prvýkrát zohľadniť v cenových konaniach na rok 2023.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 59 znie:
59) § 13f zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení zákona č. 433/2022 Z. z.“.
Čl. V
Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 290/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 302/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 298/2019 Z. z., zákona č. 155/2020 Z. z., zákona č. 349/2020 Z. z. a zákona 402 /2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 2 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
pokrytia rozdielu cien tepla.“.
2.
Za § 13e sa vkladá § 13f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13f
Dotácia na pokrytie rozdielu cien tepla
(1)
Dotáciu možno poskytnúť na pokrytie rozdielu medzi cenou tepla schválenou alebo určenou Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a cenou tepla, ktorú určila vláda nariadením.41)
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť osobe, ktorá podniká v tepelnej energetike a ktorej Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil alebo určil cenu tepla cenovým rozhodnutím na rok 2023, ak sa na ňu nevzťahujú sankcie.40)
(3)
Na poskytovanie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov regulovaných subjektov v dôsledku ustanovenia limitu nárastu cien tepla nariadením vlády sa ustanovenia § 13e ods. 3 až 10 použijú primerane.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41 znie:
41) § 45j zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetví v znení zákona č. 433/2022 Z. z.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 9 až 11, 13 a § 96l v bode 14, ktoré nadobúdajú účinnosť 5. februára 2023.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.