419/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

419
ZÁKON
z 30. novembra 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 206/2008 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 92/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 4/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 270/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 212/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 158/2020 Z. z., zákona č. 243/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z., zákona č. 346/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 347/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 393/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 213/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 264/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 2/2022 Z. z., zákona č. 67/2022 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 266/2022 Z. z., zákona č. 267/2022 Z. z., zákona č. 341/2022 Z. z. a zákona č. 390/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 39 odseky 6 a 7 znejú:
„(6)
Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy podáva zdravotnícky pracovník. Špecializačné štúdium alebo certifikačná príprava začína dňom doručenia žiadosti.
(7)
Ak žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy neobsahuje náležitosti podľa odseku 5, vzdelávacia ustanovizeň vyzve v lehote 30 dní zdravotníckeho pracovníka na doplnenie žiadosti s upozornením, že ak zdravotnícky pracovník nedoplní žiadosť v stanovenej lehote, vzdelávacia ustanovizeň vyradí zdravotníckeho pracovníka zo špecializačného štúdia alebo z certifikačnej prípravy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31aa sa vypúšťa.
2.
V § 39 sa vypúšťajú odseky 8 a 9.
Doterajšie odseky 10 až 12 sa označujú ako odseky 8 až 10.
3.
V § 39 ods. 8 sa slová „odsekov 6 až 8“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
4.
§ 39a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Poskytovateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, štátnou príspevkovou organizáciou alebo právnickou osobou so 100 % majetkovou účasťou štátu, nemôže v dohode o zvyšovaní kvalifikácie uzatvorenej podľa osobitného predpisu vyžadovať od zdravotníckeho pracovníka vrátenie nákladov za poskytnutú náhradu mzdy vrátane odvodov za pracovné voľno poskytnuté na praktickú časť špecializačného štúdia, počas ktorého zdravotnícky pracovník vykonával prácu zdravotníckeho pracovníka u iného poskytovateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, štátnou príspevkovou organizáciou alebo právnickou osobou so 100 % majetkovou účasťou štátu.“.
5.
V § 39b ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Zamestnávateľom rezidenta môže byť iba poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti.“.
6.
V § 39b ods. 12 sa vypúšťajú slová „v dôsledku okolností hodných osobitného zreteľa, ktoré rezident nemohol ovplyvniť svojím konaním“ a na konci sa pripája táto veta: „Rezidentské štúdium je možné z dôvodu skončenia pracovného pomeru prerušiť najviac na dva roky.“.
7.
V § 39b sa vypúšťa odsek 23.
Doterajšie odseky 24 až 27 sa označujú ako odseky 23 až 26.
8.
§ 39b sa dopĺňa odsekom 27, ktorý znie:
„(27)
Zamestnávateľ rezidenta nemôže rezidenta zaväzovať, aby po ukončení rezidentského štúdia zotrval u neho v pracovnom pomere alebo požadovať úhradu nákladov vynaložených na jeho vzdelávanie, ak uňho rezident nezotrvá v pracovnom pomere.“.
9.
V § 80a ods. 1 sa slová „1,40-násobok“ nahrádzajú slovami „1,50-násobok“.
10.
V § 80a ods. 2 sa slová „2,30-násobok“ nahrádzajú slovami „2,50-násobok“.
11.
V § 80b odsek 5 znie:
„(5)
Základná zložka mzdy zdravotníckeho pracovníka uvedeného v § 80a ods. 1 sa navyšuje za každý odpracovaný rok výkonu zdravotníckeho povolania v zdravotníckom zariadení, ktorý je súhrnom dvanástich mesiacov, o 0,015-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy. Základná zložka mzdy zdravotníckeho pracovníka uvedeného v § 80a ods. 2 sa navyšuje spôsobom podľa prvej vety o 0,03-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy. Základná zložka mzdy zdravotníckeho pracovníka uvedeného v § 80aa až 80aw sa navyšuje spôsobom podľa prvej vety o 0,01-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy. Základnú zložku mzdy zdravotníckeho pracovníka uvedeného v § 80a až 80aw možno navýšiť najviac za tridsať odpracovaných rokov. Ak má zdravotnícky pracovník dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, navýšená základná zložka mzdy za odpracované roky výkonu zdravotníckeho povolania zodpovedá dohodnutému kratšiemu pracovnému času. Ak zdravotnícky pracovník uvedený v § 80a až 80aw vykonáva odborné pracovné činnosti, špecializované pracovné činnosti alebo certifikované pracovné činnosti súbežne vo viacerých zdravotníckych povolaniach alebo vykonáva odborné pracovné činnosti, špecializované pracovné činnosti alebo certifikované pracovné činnosti súbežne v pracovných pomeroch s viacerými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, do počtu odpracovaných rokov tohto zdravotníckeho pracovníka sa započíta doba, počas ktorej súbežne vykonával viacero zdravotníckych povolaní alebo počas ktorej mal súbežne uzatvorené pracovné pomery s viacerými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, iba raz.“.
12.
V § 80b sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Zdravotníckemu pracovníkovi uvedenému v § 80a až § 80aw sa do počtu odpracovaných rokov započíta aj doba výkonu základnej vojenskej služby.“.
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.
13.
V § 80b ods. 10 sa slová „odsekov 5 až 8“ nahrádzajú slovami „odsekov 5 až 9“.
14.
V § 82 ods. 6 písm. h) sa slová „§ 39b ods. 26“ nahrádzajú slovami „§ 39b ods. 25“.
15.
V § 102as sa slová „§ 80b ods. 5 až 8“ nahrádzajú slovami „§ 80b ods. 5 až 9“.
16.
Doterajší text § 102as sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Základná zložka mzdy zdravotníckeho pracovníka uvedeného v § 80a ods. 2 sa do 31. decembra 2024 navyšuje spôsobom podľa § 80b ods. 5 prvej vety o 0,025-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.
(3)
Na rezidenta zaradeného do rezidentského štúdia do 31. decembra 2022 sa po úspešnom ukončení rezidentského štúdia v špecializačnom odbore inom ako všeobecné lekárstvo vzťahujú povinnosti podľa odseku § 39b ods. 13 alebo tieto povinnosti:
a)
bezodkladne začať vykonávať zdravotnícke povolanie podľa § 3 ods. 4 písm. a) v špecializačnom odbore, v ktorom úspešne ukončil rezidentské štúdium u zamestnávateľa, ktorý podal žiadosť o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia, a to úhrnne najmenej päť rokov počas siedmich rokov od úspešného absolvovania špecializačnej skúšky najmenej v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo úhrnne päť rokov počas desiatich rokov od úspešného absolvovania špecializačnej skúšky najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času,
b)
oznámiť ministerstvu zdravotníctva do 30 dní od začatia poskytovania zdravotnej starostlivosti názov a adresu sídla poskytovateľa, dohodnutý pracovný čas, dátum začatia poskytovania zdravotnej starostlivosti a bezodkladne každú zmenu týchto údajov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2023.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.