410/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

410
ZÁKON
z 9. novembra 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 301/2014 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona 156/2019 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 101/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 28a sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ak účastník udelil súhlas s poskytovaním údajov o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktoré doplnková dôchodková spoločnosť spracúva podľa tohto zákona, doplnková dôchodková spoločnosť je povinná v strojovo-spracovateľnom formáte automatizovaným spôsobom prostredníctvom aplikačného programového rozhrania poskytovať prístup k údajom účastníka autentifikovanej tretej strane. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná komunikovať prostredníctvom aplikačného programového rozhrania bezpečným spôsobom a prijímateľ údajov podľa prvej vety je povinný získané údaje šifrovať ihneď, ako je to možné.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
2.
V § 35a ods. 1 písm. a) sa číslo „1,2“ nahrádza číslom „1“.
3.
§ 67b vrátane nadpisu znie:
㤠67b
Informačné povinnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti voči orgánom verejnej moci
Doplnková dôchodková spoločnosť poskytuje ministerstvu, Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) a Rade pre rozpočtovú zodpovednosť prostredníctvom Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť údaje vrátane osobných údajov, ktoré spracúva podľa tohto zákona, o účastníkovi, poberateľovi dávky a oprávnenej osobe, a to v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh podľa osobitných predpisov.43a) Orgány podľa prvej vety sú povinné osobné údaje získané podľa prvej vety šifrovať ihneď, ako je to možné, a ak šifrovanie nie je v odôvodnených prípadoch možné, pseudonymizovať ihneď, ako je to možné.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 43a znie:
43a) Napríklad § 35 až 38 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, § 14 ods. 5 a § 30aa ods. 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. 4 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.“.
4.
V § 84a sa číslo „10“ nahrádza číslom „8“.
5.
Za § 87r sa vkladá § 87s, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠87s
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2023
(1)
Do 31. decembra 2024 sa § 35a ods. 1 písm. a) nepoužije.
(2)
Odplata za správu doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden rok správy v roku
a)
2023 presiahnuť 1,15 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde,
b)
2024 presiahnuť 1,05 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2023 okrem čl. I bodu 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. júna 2023.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.