400/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2023 do 30.06.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

400
ZÁKON
z 8. novembra 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 136/2013 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 263/2014 Z. z., zákona č. 375/2014 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 391/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 124/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 374/2021 Z. z., zákona č. 485/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 199/2022 Z. z., zákona č. 232/2022 Z. z., zákona č. 345/2022 Z. z., zákona č. 352/2022 Z. z., zákona č. 376/2022 Z. z. a zákona č. 401/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
11.
Za § 67m sa vkladá § 67n, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠67n
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2023
(1)
Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením vlády Slovenskej republiky k 1. júlu 2023 výšku peňažného príspevku na opatrovanie
a)
podľa § 40 ods. 7,
b)
podľa § 40 ods. 8 písm. a) najmenej vo výške 75 % peňažného príspevku na opatrovanie podľa § 40 ods. 7 pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím ustanoveného podľa písmena a),
c)
podľa § 40 ods. 8 písm. b) najmenej vo výške 75 % peňažného príspevku na opatrovanie podľa § 40 ods. 7 pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím ustanoveného podľa písmena a).
(2)
Výška peňažného príspevku na opatrovanie uvedená v § 40 ods. 7 a 8 sa neuplatňuje ustanovením novej výšky peňažného príspevku na opatrovanie podľa odseku 1.
(3)
V roku 2023 sa § 42 ods. 7 a 8 neuplatní na určenie výšky peňažného príspevku na opatrovanie.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2023 okrem čl. I bodu 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2023, a čl. I bodov 1, 3 až 10, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2024.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.