39/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

39
ZÁKON
z 1. februára 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 372/2018 Z. z. a zákona č. 368/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písmeno j) znie:
„j)
zamestnancom fyzická osoba v pracovnoprávnom vzťahu5a) alebo obdobnom pracovnom vzťahu,6)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5a a 6 znejú:
5a) Zákonník práce.
6) Napríklad § 226 ods. 2 Obchodného zákonníka, zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
§ 2 sa dopĺňa písmenom t), ktoré znie:
„t)
podpisom vlastnoručný podpis, kvalifikovaný elektronický podpis alebo obdobný preukázateľný podpisový záznam v elektronickej podobe nahrádzajúci vlastnoručný podpis, ktorý umožňuje jednoznačnú preukázateľnú identifikáciu osoby, ktorá podpisový záznam vyhotovila.“.
3.
V § 3 písm. k) a § 4 ods. 4 písm. c) a e) sa slovo „sankcia“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovami „odvod, penále alebo pokuta“ v príslušnom tvare.
4.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Za vytvorenie, zachovávanie a rozvíjanie finančného riadenia zodpovedá štatutárny orgán orgánu verejnej správy.“.
5.
V § 6 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak orgán verejnej správy poverí výkonom administratívnej finančnej kontroly alebo výkonom finančnej kontroly na mieste iný orgán verejnej správy podľa § 8 ods. 2 alebo iný orgán verejnej správy podľa § 9 ods. 4, za vykonanie tejto finančnej kontroly zodpovedá štatutárny orgán orgánu verejnej správy, ktorý iný orgán verejnej správy poveril.“.
6.
V § 6 ods. 4 písm. g) sa za slovo „poskytnutia“ vkladajú slová „a použitia“.
7.
V § 7 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Osoby podľa odseku 2 vykonávajúce základnú finančnú kontrolu finančnej operácie alebo jej časti, ktorá bola overená administratívnou finančnou kontrolou podľa § 8 ods. 1 druhej vety, môžu vykonať overenie súladu tejto finančnej operácie alebo jej časti s tými istými skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4, ktorých súlad bol overený administratívnou finančnou kontrolou.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
8.
V § 7 ods. 5 sa slová „až 3“ nahrádzajú slovami „až 4“.
9.
§ 8 vrátane nadpisu znie:
㤠8
Administratívna finančná kontrola
(1)
Orgán verejnej správy je povinný vykonávať administratívnu finančnú kontrolu súladu každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4, ak orgán verejnej správy poskytne verejné financie inej osobe alebo poskytol verejné financie inej osobe, alebo ak sa poskytujú v súlade s osobitným predpisom.18) Ak tak ustanovia osobitné predpisy18aa) alebo medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná, orgán verejnej správy môže overiť súlad finančnej operácie alebo jej časti podľa prvej vety len s určenými skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4; spôsob určenia skutočností uvedených v § 6 ods. 4 ustanovia osobitné predpisy18aa) alebo medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná. Administratívnu finančnú kontrolu vykonávajú osoby uvedené v § 7 ods. 2.
(2)
Orgán verejnej správy môže poveriť výkonom administratívnej finančnej kontroly iný orgán verejnej správy, ak tak ustanovia osobitné predpisy18ab) alebo medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná. Na administratívnu finančnú kontrolu podľa prvej vety sa primerane vzťahuje ustanovenie § 7 ods. 2 prvej vety.
(3)
Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije na poskytnutie verejných financií z rozpočtu orgánu verejnej správy, ak finančná operácia alebo jej časť súvisí so zabezpečením vlastnej prevádzky iného orgánu verejnej správy zapojeného na jeho rozpočet alebo iného orgánu verejnej správy v jeho vecnej pôsobnosti.
(4)
Ak sa finančná operácia alebo jej časť vykonáva na základe správneho konania, súdneho konania, certifikačného overovania alebo iného konania podľa osobitných predpisov,19) administratívna finančná kontrola sa nevykonáva; to neplatí, ak sa finančná operácia alebo jej časť vykonáva na základe rozhodnutia podľa osobitného predpisu.20)
(5)
Na vykonávanie administratívnej finančnej kontroly a na úkony súvisiace s vykonanou administratívnou finančnou kontrolou sa použijú ustanovenia základných pravidiel finančnej kontroly a auditu podľa § 20 až 27.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18, 18aa a 18ab znejú:
18) Čl. 4 a 23 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013.
Čl. 9 a 46 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1059 z 24. júna 2021 o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov (Ú. v. EÚ L 231, 30. 6. 2021).
18aa) § 7 ods. 3 zákona č. 292/2014 Z. z. v znení zákona č. 461/2019 Z. z.
§ 7 ods. 3 zákona č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 461/2019 Z. z.
Nariadenie (EÚ) 2021/1059.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku (Ú. v. EÚ L 231, 30. 6. 2021).
§ 5 ods. 6 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
18ab) Napríklad zákon č. 292/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 323/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
18a) Čl. 4 a 23 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013.
Čl. 83 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
Čl. 9 a 46 nariadenia (EÚ) 2021/1059.“.
11.
V § 9 ods. 3 sa za slovo „jedna“ vkladá slovo „iná“.
12.
V § 9 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Orgán verejnej správy môže poveriť výkonom finančnej kontroly na mieste iný orgán verejnej správy, ak tak ustanovia osobitné predpisy18ab) alebo medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná. Na finančnú kontrolu na mieste podľa prvej vety sa primerane vzťahuje ustanovenie odseku 3 prvej vety.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
13.
V § 9 ods. 5 sa za slovo „mieste“ vkladajú slová „a na úkony súvisiace s vykonanou finančnou kontrolou na mieste“.
14.
V § 10 ods. 4 sa za slová „vykonávanie auditu“ vkladajú slová „a na úkony súvisiace s vykonaným auditom“.
15.
V § 10a ods. 4 sa za slová „vykonávania finančnej kontroly a auditu“ vkladajú slová „a na úkony súvisiace s vykonaným hodnotením kvality vykonávania finančnej kontroly a auditu“.
16.
V § 11 ods. 1 druhá až štvrtá veta znejú:
„Členmi výboru sú traja zástupcovia ministerstva financií, zástupca Úradu vládneho auditu, zástupca Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, zástupca Úradu vlády Slovenskej republiky, zástupca Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, zástupca Úradu pre verejné obstarávanie, zástupca Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, zástupca Národného bezpečnostného úradu, zástupca Úradu pre dohľad nad výkonom auditu a zástupca Slovenskej komory audítorov. Členov výboru vymenúva a odvoláva štatutárny orgán príslušného orgánu verejnej správy, člena Slovenskej komory audítorov vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej komory audítorov. Predsedom výboru je zástupca Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.“.
17.
V § 11 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane vypracovávania odporúčaní k vykonávaniu auditu,“.
18.
V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
je v štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo v pracovnom pomere.“.
19.
V § 14 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
(6) Povinnosť podľa odseku 5 sa nevzťahuje na vnútorného audítora a vládneho audítora počas krízovej situácie20b) alebo mimoriadnej situácie.20c) Ak pominie situácia podľa prvej vety, vnútorný audítor a vládny audítor postupujú podľa odseku 5.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 20b a 20c znejú:
20b) Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
20c) § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.
20.
V § 20 ods. 2 písm. a) sa za slová „v určenej lehote“ vkladajú slová „a rozsahu“.
21.
V § 20 ods. 4 písm. b) sa vypúšťajú slová „v určenej lehote“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „v lehote najmenej päť pracovných dní odo dňa doručenia návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy, ak sa oprávnená osoba nedohodne s povinnou osobou inak“.
22.
V § 20 ods. 5 písmeno a) znie:
„a)
vopred, najneskôr pri vstupe podľa odseku 3 oznámiť povinnej osobe alebo tretej osobe termín začatia a cieľ výkonu finančnej kontroly na mieste alebo auditu,“.
23.
V § 21 ods. 1 písm. b) sa slová „určenej oprávnenou osobou“ nahrádzajú slovami „podľa § 20 ods. 4 písm. b)“ a v časti vety za bodkočiarkou sa slová „určenej lehote“ nahrádzajú slovami „lehote podľa § 20 ods. 4 písm. b)“.
24.
V § 21 ods. 3 písm. b) sa slová „lehote určenej“ nahrádzajú slovami „lehote a rozsahu určených“.
25.
V § 21 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená d) až g).
26.
V § 21 ods. 3 písmeno d) znie:
„d)
prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených v čiastkovej správe alebo v správe a predložiť oprávnenej osobe písomný zoznam prijatých opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,“.
27.
V § 22 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
mená, priezviská a podpisy zamestnancov oprávnenej osoby a prizvanej osoby, ktorí vykonali administratívnu finančnú kontrolu, finančnú kontrolu na mieste alebo audit; podpis týchto osôb sa v prípadoch hodných osobitného zreteľa nevyžaduje, ak je návrh správy alebo návrh čiastkovej správy z vykonanej administratívnej finančnej kontroly alebo finančnej kontroly na mieste podpísaný aspoň jedným zamestnancom oprávnenej osoby, ktorý vykonal administratívnu finančnú kontrolu alebo finančnú kontrolu na mieste, alebo ak je návrh správy alebo návrh čiastkovej správy z vykonaného auditu podpísaný zamestnancom povereným vedením auditu,“.
28.
V § 22 ods. 3 písm. e) a ods. 4 písm. c) sa za slovo „nedostatkov“ vkladajú slová „spolu s ich odôvodnením“.
29.
V § 22 ods. 6 tretej vete sa za slovo „audit“ vkladajú slová „alebo ich časť“.
30.
V § 27 odsek 1 znie:
„(1)
Zamestnanci oprávnenej osoby, fyzická osoba, ktorú schválilo obecné zastupiteľstvo uznesením, a prizvaná osoba sú povinní zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone finančnej kontroly a auditu. Povinnosť podľa prvej vety trvá aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu5a) alebo obdobného pracovného vzťahu.6)“.
31.
V § 27 ods. 3 sa slová „Zamestnancov oprávnenej osoby alebo prizvanú osobu“ nahrádzajú slovami „Osoby podľa odseku 1“.
32.
§ 28 vrátane nadpisu znie:
㤠28
Pokuty
(1)
Orgán verejnej správy, ktorý vykonáva administratívnu finančnú kontrolu alebo finančnú kontrolu na mieste, správca kapitoly štátneho rozpočtu, ktorý vykonáva vnútorný audit, alebo auditujúci orgán, ktorý vykonáva vládny audit alebo hodnotí kvalitu vykonávania finančnej kontroly alebo auditu, je oprávnený uložiť za nesplnenie povinností uvedených v § 21 ods. 3, 4 a 6 alebo § 23
a)
povinnej osobe alebo tretej osobe poriadkovú pokutu do výšky 100 000 eur,
b)
zamestnancovi povinnej osoby alebo zamestnancovi tretej osoby poriadkovú pokutu do výšky 3 000 eur.
(2)
Ak fyzická osoba uvedená v § 7 ods. 2 nevykoná základnú finančnú kontrolu, vykoná základnú finančnú kontrolu v rozpore s § 7 ods. 2 a 3 alebo jej vyjadrenie podľa § 7 ods. 3 je nesprávne, auditujúci orgán alebo správca kapitoly štátneho rozpočtu, ak vykonal vnútorný audit, je oprávnený uložiť jej pokutu do výšky 3 000 eur.
(3)
Za nevykonanie administratívnej finančnej kontroly, vykonanie administratívnej finančnej kontroly v rozpore s § 8, vykonanie finančnej kontroly na mieste v rozpore s § 9 alebo, ak čiastková správa alebo správa neobsahuje nedostatky, ktoré v čase výkonu administratívnej finančnej kontroly alebo finančnej kontroly na mieste existovali, ale orgán verejnej správy ich nezistil, hoci na základe dostupných dokladov a skutočností ich zistiť mal, je auditujúci orgán alebo správca kapitoly štátneho rozpočtu, ak vykonal vnútorný audit, oprávnený uložiť orgánu verejnej správy pokutu najviac do výšky sumy zodpovedajúcej sume verejných financií, ktoré boli neoprávnene poskytnuté alebo použité.
(4)
Auditujúci orgán alebo správca kapitoly štátneho rozpočtu, ak vykonal vnútorný audit, je oprávnený uložiť pokutu orgánu verejnej správy do výšky 100 000 eur za
a)
nesplnenie povinností uvedených v § 5,
b)
nesplnenie povinností uvedených v § 7 alebo
c)
nesplnenie povinností uvedených v § 8, alebo vykonanie finančnej kontroly na mieste v rozpore s § 9, ak nie je splnená podmienka na uloženie pokuty podľa odseku 3.
(5)
Ministerstvo financií je oprávnené uložiť pokutu správcovi kapitoly štátneho rozpočtu do výšky 3 000 eur za nesplnenie povinností uvedených v § 15 ods. 4, § 16 ods. 1 alebo § 18 ods. 1 písm. a) a b).
(6)
Orgán verejnej správy je oprávnený uložiť osobe uvedenej v § 27 ods. 1 pokutu do výšky 3 000 eur za nesplnenie povinnosti uvedenej v § 27 ods. 1.
(7)
Ak vládny audit vykonáva iná právnická osoba podľa § 19 ods. 5, pokutu podľa odsekov 1 až 4 je oprávnené uložiť ministerstvo financií.
(8)
Ak porušenie, za ktoré sa môže uložiť pokuta podľa odsekov 2 až 4, zistí orgán verejnej správy, ktorý nie je oprávnený na uloženie pokuty podľa týchto odsekov, pokutu je oprávnený uložiť auditujúci orgán.
(9)
Pri ukladaní pokuty podľa odsekov 1 až 6 sa prihliada na povahu, závažnosť, čas trvania a následky porušenia povinností.
(10)
Uložením pokuty podľa odsekov 1 až 5 nezanikajú povinnosti, za ktorých porušenie sa pokuta uložila. Pokutu podľa odsekov 1, 2, 4 a 5 možno uložiť opakovane.
(11)
Pokutu podľa odsekov 1 až 6 možno uložiť do troch rokov odo dňa, keď sa orgán verejnej správy, ktorý vykonáva administratívnu finančnú kontrolu alebo finančnú kontrolu na mieste, správca kapitoly štátneho rozpočtu, ktorý vykonáva vnútorný audit, alebo auditujúci orgán dozvedel o porušení povinností, najneskôr však do piatich rokov odo dňa porušenia povinností.
(12)
Pokuta je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.
(13)
Na konanie o uloženie pokuty podľa odsekov 1 až 6 sa vzťahuje Správny poriadok.
(14)
Pokuty uložené podľa tohto zákona sú príjmom štátneho rozpočtu, ak odsek 15 neustanovuje inak.
(15)
Pokuty uložené podľa odsekov 1, 5 a 6 sú príjmom rozpočtu orgánu verejnej správy, ktorý ich uložil.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30 sa vypúšťa.
33.
Za § 30a sa vkladá § 30b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠30b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2022
(1)
Finančná kontrola a audit začaté a neukončené do 28. februára 2022 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 28. februára 2022.
(2)
Konania o uložení pokuty právoplatne neukončené do 28. februára 2022 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 28. februára 2022.“.
Čl. II
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona
č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona
č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona
č. 176/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona
č. 339/2016 Z. z., zákona č. 267/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 369/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 416/2020 Z. z., zákona č. 421/2020 Z. z., zákona č. 45/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z. a zákona č. 408/2021 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 165m ods. 1 sa slová „30. júna 2022“ nahrádzajú slovami „30. septembra 2022“.
2.
V § 165m ods. 2 a 3 sa slová „28. februára 2022“ nahrádzajú slovami „30. júna 2022“.
Čl. III
Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 171/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 280/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 154/2019 Z. z., zákona č. 461/2019 Z. z., zákona č. 128/2020 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 202/2021 Z. z., zákona č. 279/2021 Z. z. a zákona č. 395/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Riadiaci orgán vykonáva overovanie podľa osobitného predpisu37a) ako finančnú kontrolu.12) Ak riadiaci orgán vykonáva overovanie podľa prvej vety ako administratívnu finančnú kontrolu,37b) overuje len tie skutočnosti podľa osobitného predpisu,37c) ktoré so zohľadnením písomnej analýzy rizík určí tak, aby boli naplnené ciele finančnej kontroly.“.
Doterajšie odseky 3 až 12 sa označujú ako odseky 4 až 13.
Poznámky pod čiarou k odkazom 37a až 37c znejú:
37a) Čl. 125 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení.
37b) § 8 zákona č. 357/2015 Z. z. v znení zákona č. 39/2022 Z. z.
37c) § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. v znení zákona č. 39/2022 Z. z.“.
2.
V § 7 ods. 5 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
3.
V § 7 ods. 12 sa slová „odseku 12“ nahrádzajú slovami „odseku 13“.
4.
V § 7 ods. 13 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 12“.
5.
V § 8 ods. 8 a § 54a ods. 2 sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.
6.
V § 10 ods. 2 písm. g) sa slová „v termínoch do 28. februára a 31. augusta“ nahrádzajú slovami „v termíne do 31. marca“.
7.
V § 26 ods. 1 písm. d) a ods. 2 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.
8.
V § 54 ods. 12 sa slová „ods. 12“ nahrádzajú slovami „ods. 13“.
Čl. IV
Zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 374/2019 Z. z., zákona č. 461/2019 Z. z. a zákona č. 134/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 písm. j) sa slová „správcovská spoločnosť podľa osobitného predpisu,8)“ nahrádzajú slovami „právnická osoba podľa osobitného predpisu,8)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
8) § 27, 31a a 31b zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 7 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
3.
V § 7 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Riadiaci orgán vykonáva kontrolu podľa odseku 2 ako finančnú kontrolu.15) Ak riadiaci orgán vykonáva kontrolu podľa prvej vety ako administratívnu finančnú kontrolu,15aa) overuje súlad operácie len s tými skutočnosťami podľa osobitného predpisu,15ab) ktoré so zohľadnením písomnej analýzy rizík určí tak, aby boli naplnené ciele finančnej kontroly.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15 až 15ab znejú:
15) Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15aa) § 8 zákona č. 357/2015 Z. z. v znení zákona č. 39/2022 Z. z.
15ab) § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. v znení zákona č. 39/2022 Z. z.“.
Čl. V
Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Ak vykonávateľ vykonáva kontrolu podľa odseku 2 písm. d) ako administratívnu finančnú kontrolu,12a) môže overiť len tie skutočnosti podľa osobitného predpisu,12b) ktoré so zohľadnením písomnej analýzy rizík určí tak, aby boli naplnené ciele tejto kontroly.“.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12a a 12b znejú:
12a) § 8 zákona č. 357/2015 Z. z. v znení zákona č. 39/2022 Z. z.
12b) § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. v znení zákona č. 39/2022 Z. z.“.
2.
V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
prijímateľ určený rozhodnutím vlády, ktorý je v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti ústredného orgánu štátnej správy alebo je právnickou osobou zriadenou zákonom alebo právnickou osobou zriadenou na základe zákona, a ktorý vykonáva úlohy, na ktoré sa poskytujú prostriedky mechanizmu na účely dosahovania míľnikov a cieľov plánu obnovy.“.
3.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Na účely plnenia a dosahovania míľnikov a cieľov12) určených v pláne obnovy sa pri prevode výpočtovej techniky ako hnuteľného majetku štátu nadobudnutého z prostriedkov mechanizmu nepoužije osobitný predpis.21a) Nadobúdateľom hnuteľného majetku štátu podľa prvej vety môže byť len fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky plánu obnovy na poskytnutie tohto hnuteľného majetku štátu. Nadobúdateľ musí dodržať účel prevodu počas dohodnutej doby. Správca majetku štátu je oprávnený prevod hnuteľného majetku štátu podľa prvej vety zabezpečiť aj prostredníctvom právnickej osoby, ktorá nie je správcom majetku štátu, a to na základe písomnej zmluvy, v ktorej dohodne najmä rozsah a spôsob prevodu a použitia tohto hnuteľného majetku štátu v prospech nadobúdateľa.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
21a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa na konci pripája táto citácia: „§ 3 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
5.
V poznámke pod čiarou k odkazu 20 sa vypúšťa citácia „§ 3 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 27. februára 2022 okrem čl. I a čl. III až V, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2022.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.