389/2022 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

389
ZÁKON
z 8. novembra 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2002 Z. z., zákona č. 431/2002 Z. z., zákona č. 428/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 607/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 381/2010 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 344/2018 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 149/2020 Z. z., zákona č. 314/2020 Z. z. a zákona č. 346/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2b sa odsek 1 dopĺňa písmenami o) a p), ktoré znejú:
„o)
usmerňuje a kontroluje monitorovanie platobných operácií realizovaných Štátnou pokladnicou,
p)
vedie evidenciu oznámení o rizikových platobných operáciách podľa § 10d ods. 5 a rizikových vybraných platobných operáciách podľa § 10e ods. 2.“.
2.
V § 2b ods. 2 sa vkladá nová prvá veta a druhá veta, ktoré znejú:
„Ministerstvo zostavuje súbory údajov z účtovných výkazov a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy predkladaných subjektom verejnej správy. Na účel zostavenia súborov údajov podľa prvej vety je subjekt verejnej správy povinný predkladať ministerstvu údaje podľa prvej vety.“.
3.
V § 4 ods. 1 sa vypúšťajú slová „(ďalej len „riaditeľ“)“.
4.
V § 4 ods. 2 a 5 až 7 sa za slovo „riaditeľ“ vo všetkých tvaroch vkladajú slová „Štátnej pokladnice“.
5.
V § 5 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „Štátnej pokladnice“.
6.
V § 6 ods. 1 písm. b) sa slová „Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky a Colného riaditeľstva Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“)“.
7.
V § 6 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
vykonáva platobné operácie,“.
8.
V § 6 ods. 1 sa vypúšťajú písmená e) a f).
Doterajšie písmená g) až zc) sa označujú ako písmená e) až aa).
9.
V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenami ab) až ae), ktoré znejú:
„ab)
spolupracuje s ministerstvom pri zabezpečení riadenia rizík,
ac)
podieľa sa na definovaní rizík spojených s platobnými operáciami a navrhuje postupy, ako týmto rizikám predchádzať,
ad)
navrhuje postupy a schémy na zdokonalenie automatizovaných softvérových procesov na odhalenie rizík spojených s platobnými operáciami,
ae)
informuje ministerstvo o rizikových platobných operáciách podľa § 10d ods. 5 a rizikových vybraných platobných operáciách podľa § 10e ods. 2.“.
10.
V § 6 ods. 3 úvodnej vete sa slová „písm. o) a q)“ nahrádzajú slovami „písm. m) a o)“.
11.
V § 6 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
zostavuje súbory údajov z vlastnej evidencie o klientovi uvedenom v § 2a ods. 1 písm. a) až i), k), l), m) a n),“.
12.
V § 6 ods. 4 sa vypúšťa slovo „cezhraničné“.
13.
V § 6 odseky 5 až 8 znejú:
„(5)
Príjmy a výdavky Štátnej pokladnice súvisiace s pôsobnosťou Štátnej pokladnice podľa odsekov 1, 2, 4 a 10 a § 11 sa vedú na osobitnom účte, ktorého správcom je Štátna pokladnica.
(6)
Príjmy osobitného účtu sú príjmy
a)
z úročenia finančných prostriedkov podľa § 11 ods. 3,
b)
z úročenia finančných prostriedkov podľa odseku 1 písm. h),
c)
z finančných operácií vykonávaných s klientom Štátny dlh podľa § 2b ods. 1 písm. k),
d)
z finančných operácií a obchodov vykonávaných v osobitných prípadoch podľa § 17 ods. 2,
e)
z úhrad nákladov od klientov za vykonanie platobných operácií a služieb poskytovaných na základe zmluvy a na základe žiadosti klienta,
f)
z použitia kurzov súvisiacich so zabezpečovaním platobných operácií, pri ktorých sa suma prepočítava z jednej meny na inú menu.
(7)
Výdavky osobitného účtu sú výdavky
a)
z úročenia finančných prostriedkov podľa § 11 ods. 3,
b)
z úročenia finančných prostriedkov podľa odseku 1 písm. g) alebo písm. i),
c)
súvisiace s činnosťou Štátnej pokladnice podľa odseku 1 písm. e), j), k), q) alebo písm. aa) a súvisiace s finančným zabezpečením hospodárskej mobilizácie,14ba)
d)
z použitia kurzov súvisiacich so zabezpečovaním platobných operácií, pri ktorých sa suma prepočítava z jednej meny na inú menu.
(8)
Kladný zostatok osobitného účtu sa v priebehu rozpočtového roka odvádza do príjmov štátneho rozpočtu14bb) do 5 pracovných dní po skončení štvrťroka formou preddavkov a do 20 pracovných dní po skončení rozpočtového roka. Preddavkom sa rozumie zostatok osobitného účtu znížený o rezervu na financovanie výdavkov podľa odseku 7.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14ba a 14bb znejú:
14ba) § 5 písm. l) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.
14bb) § 7 ods. 1 písm. l) zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
14.
Nadpis štvrtej časti znie:
„Realizácia rozpočtu klienta, realizácia platobnej operácie vybraných klientov,
monitoring platobných operácií a monitoring vybraných platobných operácií“.
“.
15.
Za § 10c sa vkladajú § 10d a 10e, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠10d
Monitoring platobných operácií
(1)
Štátna pokladnica priebežne monitoruje platobné operácie a vyhodnocuje ich rizikovosť.
(2)
Spôsob monitorovania rizikovosti platobných operácií, jeho vyhodnocovanie a kritériá vyhodnocovania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(3)
Monitoringu podľa odseku 1 nepodliehajú platobné operácie
a)
medzi klientmi, ktorí sú subjektmi verejnej správy,
b)
klienta podľa § 2c,
c)
Národného bezpečnostného úradu, Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva.
(4)
Rizikovou platobnou operáciou sa na účely tohto zákona rozumie platobná operácia, ktorú Štátna pokladnica vyhodnotí ako rizikovú podľa odseku 1.
(5)
Ak bola platobná operácia Štátnou pokladnicou vyhodnotená ako riziková platobná operácia, Štátna pokladnica o tejto skutočnosti informuje ministerstvo.
§ 10e
Monitoring vybraných platobných operácií
(1)
Vybranou platobnou operáciou sa na účely tohto zákona rozumie platobná operácia podľa osobitného predpisu.23a)
(2)
Ak bola vybraná platobná operácia vyhodnotená Štátnou pokladnicou ako riziková platobná operácia, Štátna pokladnica bezodkladne informuje o dôvodoch rizikovosti vybranej platobnej operácie štatutárny orgán klienta alebo osobu oprávnenú konať za štatutárny orgán klienta, ktorý o realizáciu tejto platobnej operácie žiadal, a ministerstvo.
(3)
Klient, ktorý bol informovaný o rizikovosti vybranej platobnej operácie podľa odseku 2, je oprávnený žiadosť o realizáciu tejto platobnej operácie zmeniť alebo zrušiť najneskôr do konca pracovného dňa, ktorý predchádza dohodnutému dňu jej splatnosti.
(4)
Ak klient nevyužije oprávnenie podľa odseku 3, riziková vybraná platobná operácia sa v deň jej splatnosti zrealizuje. O rizikovej vybranej platobnej operácii podľa prvej vety Štátna pokladnica informuje osobitný útvar služby finančnej polície Policajného zboru na účel predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
23a) § 79 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
16.
V § 11 ods. 5 sa slová „písm. i) a k)“ nahrádzajú slovami „písm. g) a i)“ a slová „písm. j)“ sa nahrádzajú slovami „písm. h)“.
17.
V § 12 ods. 1 písm. c) sa slová „Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „finančné riaditeľstvo“.
18.
V § 12 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
vykonať základnú finančnú kontrolu24a) pred predložením žiadosti o vstup do záväzku a žiadosti o realizáciu platobnej operácie Štátnej pokladnici,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:
24a) § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24b sa vypúšťa.
19.
V § 12 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
poskytovať ministerstvu informácie potrebné na zostavenie súborov údajov podľa § 2b ods. 2 okrem informácií, ktoré sú utajovanými skutočnosťami,24c)“.
20.
V § 12 ods. 5 a 10 sa slová „písm. k)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“.
21.
V § 13 ods. 1 sa za slová „až 5“ vkladajú slová „a § 12a“.
22.
V § 14 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Na činnosť agentúry sa nevzťahuje osobitný predpis.28aaa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28aaa znie:
28aaa) Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
23.
V § 14 ods. 3 a § 16 ods. 2 sa na konci pripája toto slovo: „agentúry“.
24.
V § 15 ods. 1 sa vypúšťajú slová „(ďalej len „riaditeľ“)“.
25.
V § 15 ods. 2 a 5 až 7 sa za slovo „riaditeľ“ vo všetkých tvaroch vkladá slovo „agentúry“.
26.
V § 17 odsek 1 znie:
„(1)
Agentúra v mene ministerstva alebo v mene Slovenskej republiky
a)
organizuje a realizuje splácanie štátneho dlhu,
b)
zabezpečuje podľa pokynov ministerstva financovanie záväzkov Slovenskej republiky, ktoré jej vzniknú v súvislosti so zabezpečením finančnej a hospodárskej stability eurozóny,28aa) alebo Európskej únie,28ab)
c)
zabezpečuje vydávanie štátnych cenných papierov,
d)
vykonáva vysporiadanie obchodov s cennými papiermi,
e)
vykonáva alebo inak zabezpečuje28ac) výplatu menovitých hodnôt a výnosov štátnych cenných papierov,
f)
vykonáva zabezpečovacie prevody cenných papierov,
g)
vykonáva finančné operácie a obchody s finančnými nástrojmi28a) súvisiace s riadením štátneho dlhu alebo riadením rizík na účtoch klienta Štátny dlh,
h)
vykonáva alebo inak zabezpečuje spätné odkúpenie nesplateného štátneho dlhu,
i)
vykonáva alebo inak zabezpečuje predčasné splatenie štátneho dlhu,
j)
vykonáva finančné operácie a obchody na účtoch klienta Štátny dlh,
k)
vykonáva finančné operácie a obchody na finančnom trhu s dočasne voľnými finančnými prostriedkami na účtoch klienta Štátny dlh vrátane vkladov a pôžičiek,
l)
vykonáva na finančnom trhu finančné operácie a obchody s finančnými nástrojmi na preklenutie nesúladu medzi príjmami štátneho rozpočtu a výdavkami štátneho rozpočtu a na zabezpečenie likvidity Štátnej pokladnice na účtoch klienta Štátny dlh,
m)
vykonáva úhrady výnosov z finančných prostriedkov poukázaných ako chybné platobné operácie vyplývajúce z ich nesprávneho poukázania na účty, ku ktorým má agentúra dispozičné právo,
n)
vykonáva obchody so Štátnou pokladnicou v súlade s § 2c ods. 6,
o)
vykonáva činnosti na zabezpečenie podpory likvidity štátnych cenných papierov na finančnom trhu vrátane primárneho trhu a sekundárneho trhu so štátnymi cennými papiermi,
p)
vykonáva finančné operácie a obchody s derivátmi28b) a ich zábezpekami vrátane zriadenia zábezpeky.“.
Poznámky pod čiarou k odkazu 28ac a 28b znejú:
28ac) § 19 ods. 2 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
28b) § 7 ods. 21 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
27.
V § 17 ods. 2 sa za slovo „operácie“ vkladajú slová „a obchody“.
28.
V § 18 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
poskytuje údaje týkajúce sa klienta na účel výkonu štatutárneho auditu.28c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28c znie:
28c) § 22a zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
29.
V § 19 ods. 2 prvá veta znie:
„Agentúra vykonáva finančné operácie a obchody na finančnom trhu podľa § 17, pričom prevody prostriedkov vyplývajúce z uvedených finančných operácií a obchodov vykonáva pre agentúru Štátna pokladnica.“.
30.
§ 20 vrátane nadpisu znie:
㤠20
Vzťahy k finančnému riaditeľstvu
Finančné riaditeľstvo
a)
účtuje o majetku a záväzkoch štátu3) súvisiacich so správou daní a ciel, o daňových príjmoch a colných príjmoch, o daňových výdavkoch a colných výdavkoch,
b)
zostavuje prognózy daňových príjmov a colných príjmov pre potreby Štátnej pokladnice.“.
31.
V § 21a sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to sa nevzťahuje na zákonom uloženú povinnosť Štátnej pokladnice predkladať a poskytovať údaje subjektom uvedeným v tomto zákone.“.
32.
V § 21b ods. 1 sa slová „písm. u)“ nahrádzajú slovami „písm. s)“.
Čl. II
Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona č. 355/1997 Z. z., zákona č. 361/1999 Z. z., zákona č. 103/2000 Z. z., zákona č. 329/2000 Z. z., zákona č. 566/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z., zákona č. 36/2013 Z. z., zákona č. 206/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z. a zákona č. 454/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 18 ods. 4 sa vypúšťajú slová „po súhlase ministerstva“.
2.
V § 19 ods. 2 sa vypúšťajú slová „po súhlase ministerstva“ a za slovo „dlhopisov“ sa vkladajú slová „a s vyplácaním výnosov štátnych dlhopisov“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 280/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 375/1996 Z. z., zákona č. 313/2005 Z. z., zákona č. 591/2007 Z. z., zákona č. 474/2008 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z. a zákona č. 347/2018 Z. z. sa mení takto:
V § 6 odsek 1 znie:
„(1)
Tvorbu fondu a čerpanie prostriedkov fondu vedie zamestnávateľ, ktorým je
a)
vyšší územný celok, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorá je zapojená na štátny rozpočet, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorá je zriadená vyšším územným celkom, alebo verejná výskumná inštitúcia,5a) na osobitnom účte fondu v Štátnej pokladnici,
b)
iná osoba, ako je uvedená v písmene a), na osobitnom analytickom účte fondu alebo na osobitnom účte fondu v Štátnej pokladnici, v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
5a) § 1 ods. 2 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. IV
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 413/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 204/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 316/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 385/2008 Z. z., zákona č. 474/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 578/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 62/2012 Z. z., zákona č. 438/2012 Z. z., zákona č. 288/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 325/2014 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 217/2016 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 388/2018 Z. z., zákona č. 138/2019 Z. z., zákona č. 224/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 470/2019 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 414/2021 Z. z. a zákona č. 264/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Na účely odseku 2 písm. b) sa výsledná prax pri vykonávaní pracovných činností zaokrúhli na celý deň nahor. Ak sa pri postupe podľa odseku 2 písm. b) započítava prax z viacerých pracovných činností, najskôr sa výsledná prax za každú pracovnú činnosť zaokrúhli na dve desatinné miesta nahor a súčet praxí sa zaokrúhli podľa prvej vety.“.
2.
V § 27 odsek 4 znie:
„(4)
Príslušná časť funkčného platu na účely tohto zákona je podiel funkčného platu a priemerného počtu pracovných hodín pripadajúcich na jeden mesiac v roku. Priemerný počet pracovných hodín pripadajúci na jeden mesiac v roku je súčin priemerného počtu týždňov pripadajúcich na jeden mesiac v roku a ustanoveného týždenného pracovného času zamestnanca. Suma príslušnej časti funkčného platu sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor. Pri zníženej dĺžke pracovného času pod ustanovený rozsah sa hodinová sadzba funkčného platu úmerne upraví.“.
Čl. V
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 150/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 292/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 352/2016 Z. z., zákona č. 146/2017 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 372/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 360/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 214/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 368/2021 Z. z., zákona č. 503/2021 Z. z., zákona č. 101/2022 Z. z., zákona č. 113/2022 Z. z., zákona č. 121/2022 Z. z. a zákona č. 137/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 1 písmeno l) znie:
„l)
kladný zostatok osobitného účtu Štátnej pokladnice,12a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
12a) § 6 ods. 8 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 8 ods. 1 písm. g) sa nad slovom „operácie“ odkaz „12a)“ nahrádza odkazom „13aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13aa znie:
13aa) § 2c zákona č. 291/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 11 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
prostriedky mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.“.
4.
V § 14 ods. 5 sa za slová „zostavenia rozpočtu verejnej správy“ vkladá čiarka a slová „realizácie rozpočtu verejnej správy“.
5.
Za § 37m sa vkladá § 37n, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠37n
Prechodné ustanovenie v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny
(1)
Na účely podpory hospodárenia Slovenskej republiky v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny môže ministerstvo financií prijať na základe zmluvy finančné prostriedky poskytnuté právnickou osobou, ktorá je podnikateľom.
(2)
Ak právnická osoba, ktorá je podnikateľom, poskytne finančné prostriedky podľa odseku 1, tieto finančné prostriedky sú príjmom kapitoly Všeobecná pokladničná správa; pri realizácii výdavkov zodpovedajúcich týmto príjmom sa § 30aa ods. 18 uplatní rovnako.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2022 okrem čl. I bodov 2, 11, 19, 21, 28, čl. III a IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023, čl. I bodov 1, 9, 14, § 10d v bode 15 a bodu 31, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2023, a čl. I § 10e v bode 15, ktorý nadobúda účinnosť 1. júna 2024.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.