375/2022 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

375
ZÁKON
z 8. novembra 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., zákona č. 344/2018 Z. z., zákona č. 413/2019 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 187/2021 Z. z., zákona č. 512/2021 Z. z., zákona č. 150/2022 Z. z. a zákona č. 151/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 312d písm. a) sa slová „politická strana alebo politické hnutie alebo“ nahrádzajú slovami „každá politická strana, každé politické hnutie alebo každá“ a za slová „kraja, alebo“ sa vkladá slovo „každý“.
2.
V § 312e sa slová „vyhlásenia výsledku“ nahrádzajú slovami „zverejnenia celkových výsledkov“.
3.
V § 312g ods. 1 sa slovo „povinný“ nahrádza slovom „oprávnený“.
4.
V § 312g ods. 2 sa slová „ostatným účastníkom okrem žalobcu a žalovaného“ nahrádzajú slovom „žalovanému“, bodka na konci sa nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, len čo bolo správnemu súdu predložené splnomocnenie, ktoré žalovaný udelil advokátovi na celé konanie, alebo splnomocnenie, ktorým si žalovaný ustanovil osobitného splnomocnenca na doručovanie písomností.“.
5.
V § 312h odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Správny súd môže žalobu odmietnuť aj vtedy, ak je zrejmé, že aj keby dôvody uvedené v žalobe podľa § 312f písm. e) boli pravdivé, nebolo by možné žalobe vyhovieť; prijať rozhodnutie o odmietnutí žaloby z tohto dôvodu možno len jednomyseľne. Ak správny súd žalobu neodmietol alebo nezastavil konanie, doručí žalobu žalovaným a vyzve ich na vyjadrenie k nej; súčasne si vyžiada všetky volebné dokumenty, a ak je to potrebné, vypočuje svedkov a zadováži potrebné vysvetlenia a správy.
(3)
Správny súd rozhoduje o žalobe spravidla bez pojednávania; pojednávanie môže nariadiť, ak to považuje za potrebné.“.
6.
V § 312h ods. 4 a 6 sa vypúšťajú slová „na účely prípravy pojednávania“.
7.
§ 312h sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Na vykonávanie dôkazov v konaní podľa tohto dielu sa vzťahuje § 124 ods. 1 a 2 prvá veta až tretia veta.“.


8.
§ 312i znie:
㤠312i
Správny súd rozhodne o žalobe do 90 dní odo dňa doručenia žaloby.“.
9.
Za § 493c sa vkladá § 493d, ktorý znie:
㤠493d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Na konanie vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy začaté predo dňom účinnosti tohto zákona sa použijú predpisy účinné odo dňa účinnosti tohto zákona.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.