325/2022 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

325
ZÁKON
z 20. septembra 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 214/2014 Z. z., zákona č. 29/2015 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 374/2016 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 313/2018 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z. a zákona č. 416/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 písm. g) sa za slová „postúpenia žiadosti“ vkladajú slová „o sprístupnenie informácií povinnej osobe4aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4aa znie:
4aa) § 15 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. v znení zákona č. 628/2005 Z. z.“.
2.
V § 2 odsek 5 znie:
„(5)
Tento zákon vrátane ním ustanovených inštitútov, programových prostriedkov alebo technických prostriedkov možno použiť aj v prípadoch, ak tak ustanoví osobitný predpis.“.
3.
V § 2 ods. 7 sa slová „osobitné predpisy o štandardoch informačných systémov verejnej správy.8)“ nahrádzajú slovami „štandardy vydané podľa osobitného predpisu.8)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
8) § 24 zákona č. 95/2019 Z. z.“.
4.
V § 3 písm. k) sa za slová „úradným dokumentom“ vkladajú slová „elektronický dokument alebo“.
5.
V § 3 písm. n) treťom bode sa slová „podnikateľa, ktorý nie je právnickou osobou ani fyzickou osobou“ nahrádzajú slovami „organizačnú zložku, o ktorej sa zapisujú údaje do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci6a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
6a) § 2 ods. 2 písm. f) zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
6.
V § 5 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
7.
V § 5 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.
8.
V § 5 ods. 4 sa slová „ministerstvo investícií“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo investícií“)“.
9.
V § 5 ods. 5 úvodná veta znie: „Správca ústredného portálu a správca špecializovaného portálu na účely elektronickej úradnej komunikácie zabezpečia“.
10.
V § 5 ods. 5 písm. a) sa slová „ústredného portálu, špecializovaného portálu a informačného systému integrovaného obslužného miesta“ nahrádzajú slovami „ústredného portálu a špecializovaného portálu“.
11.
V § 5 ods. 5 písm. b) sa slová „a správca informačného systému integrovaného obslužného miesta nie sú toto povinní“ nahrádzajú slovami „nie je toto povinný“.
12.
V § 5 ods. 6 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 5“ a slová „a správca informačného systému integrovaného obslužného miesta zabezpečujú“ sa nahrádzajú slovom „zabezpečuje“.
13.
V § 5 odsek 7 znie:
„(7)
Správca ústredného portálu a správca špecializovaného portálu na účely elektronickej úradnej komunikácie zabezpečia automatické vyhotovenie potvrdenia o odoslaní elektronického podania a rovnopisu odosielaného elektronického podania.“.
14.
V § 6 ods. 3 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „informačných systémov verejnej správy“.
15.
§ 7 vrátane nadpisu nad paragrafom, § 8 a 9 sa vypúšťajú.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8a a 9 sa vypúšťajú.
16.
V § 9a ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak v dohode podľa prvej vety nie je dohodnuté inak, dňom jej účinnosti je správca dátového centra oprávnený na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou obce a dňom zániku dohody zaniká aj toto oprávnenie; na účely podľa § 13 ods. 4 písm. f) preukazuje správca dátového centra správcovi modulu elektronických schránok vznik a zánik tohto oprávnenia, ako aj dátum jeho vzniku a zániku.“.
17.
V § 10 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Spoločný modul podľa odseku 3 písm. h) sú oprávnené používať aj iné osoby, ak tak ustanoví osobitný predpis.11aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11aa znie:
11aa) Napríklad § 99 ods. 18 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.“.
18.
V § 10 ods. 5 sa slová „podľa § 21 ods. 1 zabezpečuje autentifikáciu osoby podľa § 19 ods. 4“ nahrádzajú slovami „zabezpečuje autentifikáciu osoby“ a slová „ministerstvo vnútra“ sa nahrádzajú slovami „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“)“.
19.
V § 10 odsek 8 znie:
„(8)
Správcom modulu elektronických formulárov je ministerstvo investícií. Modul elektronických formulárov zabezpečuje programové nástroje na tvorbu elektronických formulárov, funkcie spojené s riadením životného cyklu elektronických formulárov, ich evidenciu, ukladanie a dostupnosť.“.
20.
§ 10a vrátane nadpisu sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12e sa vypúšťa.
21.
V § 11 odsek 1 znie:
„(1)
Elektronická schránka sa zriaďuje tomu, kto je v právnom postavení
a)
orgánu verejnej moci,
b)
právnickej osoby,
c)
fyzickej osoby,
d)
fyzickej osoby podnikateľa,
e)
zapísanej organizačnej zložky,
f)
subjektu medzinárodného práva,
g)
organizačnej zložky alebo organizácie podľa § 12 ods. 6,
h)
inom než podľa písmen a) až g), ak tak ustanoví osobitný predpis.“.
22.
V § 11 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „a ak bol prístup vykonaný prostredníctvom integrovaného obslužného miesta, aj informáciu o takomto prístupe s uvedením identifikátora osoby pracovníka integrovaného obslužného miesta, ktorý do elektronickej schránky pristúpil alebo elektronickou schránkou disponoval“.
23.
V § 12 odsek 2 znie:
„(2)
Pre každé právne postavenie sa zriaďuje jedna elektronická schránka. Ak je majiteľ elektronickej schránky súčasne osobou vo viacerých právnych postaveniach, zriaďuje sa mu elektronická schránka pre každé z týchto právnych postavení. Ak je majiteľ elektronickej schránky súčasne osobou v právnom postavení orgánu verejnej moci a inom právnom postavení, zriaďuje sa mu len jedna elektronická schránka v právnom postavení orgánu verejnej moci a ďalšia elektronická schránka sa mu zriaďuje len vtedy, ak je súčasne v právnom postavení fyzickej osoby.“.
24.
V § 12 ods. 4 písm. a) sa slová „orgánu verejnej moci, právnickej osoby a zapísanej organizačnej zložky“ nahrádzajú slovami „orgánu verejnej moci a právnickej osoby“.
25.
V § 12 ods. 4 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
bezodkladne po tom, ako sa dozvie o udelení pobytu alebo udelení azylu fyzickej osobe, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky, ak ide o elektronickú schránku fyzickej osoby, ktorá nie je podnikateľom,“.
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).
26.
V § 12 ods. 4 písmeno e) znie:
„e)
do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o zriadenie elektronickej schránky, ak ide o
1.
subjekt medzinárodného práva,
2.
právnickú osobu, ktorá nemá sídlo na území Slovenskej republiky,
3.
fyzickú osobu, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky alebo je občanom Slovenskej republiky mladším ako 18 rokov, a ak nejde o elektronickú schránku podľa písmena b) alebo písmena d),
4.
elektronickú schránku toho, o kom to ustanoví osobitný predpis, alebo
5.
zapísanú organizačnú zložku,“.
27.
V § 12 ods. 5 sa slová „písm. d) a e)“ nahrádzajú slovami „písm. e) a f)“.
28.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Ak je orgánom verejnej moci fyzická osoba, ktorá zároveň vykonáva činnosť alebo funkciu podľa osobitného predpisu12h) v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu k subjektu, ktorý je majiteľom aktivovanej elektronickej schránky, nezriaďuje sa tejto fyzickej osobe elektronická schránka pre právne postavenie orgánu verejnej moci; na účely elektronického doručovania sa používa elektronická schránka tohto subjektu ako elektronická schránka zriadená pre právne postavenie orgánu verejnej moci a fyzická osoba, ktorá je orgánom verejnej moci, je osobou oprávnenou na prístup a disponovanie s touto elektronickou schránkou.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12h znie:
12h) Napríklad zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
29.
V § 13 ods. 1 písm. a) sa slová „orgánu verejnej moci, právnickej osoby a zapísanej organizačnej zložky“ nahrádzajú slovami „orgánu verejnej moci a právnickej osoby“.
30.
V § 13 ods. 4 písm. e) sa slová „štatutárny orgán právnickej osoby alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby, o ktorej“ nahrádzajú slovami „štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu toho, o koho“.
31.
V § 13 ods. 4 písm. g) štvrtom bode sa slová „štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, o ktorej“ nahrádzajú slovami „štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu toho, o koho“.
32.
V § 13 ods. 7 sa slová „funkcie elektronickej schránky“ nahrádzajú slovami „funkcie ústredného portálu“.
33.
V § 14 ods. 1 prvá veta znie: „Deaktiváciou elektronickej schránky je úkon, ktorým sa zabezpečí, aby elektronickú schránku po tomto úkone nebolo možné použiť na účely elektronického doručovania; deaktivácia elektronickej schránky na žiadosť jej majiteľa nemá vplyv na doručovanie elektronickej úradnej správy vrátane všetkých elektronických dokumentov, ktoré boli do elektronickej schránky uložené pred vykonaním deaktivácie.“.
34.
V § 14 ods. 2 písmená d) a e) znejú:
„d)
zániku právnickej osoby alebo orgánu verejnej moci bez právneho nástupcu, skončenia výkonu činnosti orgánu verejnej moci, ak ide o fyzickú osobu, alebo zániku právneho postavenia fyzickej osoby podnikateľa,
e)
uvedenému v žiadosti
1.
majiteľa elektronickej schránky o deaktiváciu elektronickej schránky, najskôr však tretí pracovný deň po doručení žiadosti, ak ide o elektronickú schránku fyzickej osoby, fyzickej osoby podnikateľa, zapísanej organizačnej zložky, alebo toho, o kom to ustanoví osobitný predpis, ak nie je zároveň v postavení orgánu verejnej moci, alebo
2.
ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, detenčného ústavu, detenčného ústavu pre mladistvých a nemocnice pre obvinených a odsúdených, ak ide o elektronickú schránku osoby, ktorá je vo väzbe, výkone detencie alebo výkone trestu odňatia slobody, ak s tým majiteľ elektronickej schránky vyjadril súhlas.“.
35.
V § 14 ods. 3 písm. c) sa za slová „tejto osoby“ vkladajú slová „alebo odseku 2 písm. d) na žiadosť fyzickej osoby podnikateľa“.
36.
V § 14 ods. 7 sa za slovo „deaktivovaná“ vkladajú slová „z iného dôvodu než na žiadosť jej majiteľa“.
37.
V § 17 ods. 2 prvá veta znie: „Ak vzájomne elektronicky komunikujú orgány verejnej moci, pričom nie sú navzájom v postavení orgánu aplikácie práva a účastníka konania, môžu komunikovať prostredníctvom elektronickej správy doručovanej do elektronickej schránky, prostredníctvom modulu procesnej integrácie a integrácie údajov alebo priamou formou elektronickej komunikácie medzi sebou, a to aj automatizovaným spôsobom, bez toho, aby pri elektronickej komunikácii doručovali do elektronickej schránky orgánu verejnej moci.“.
38.
§ 18 vrátane nadpisu znie:
㤠18
Notifikácie
(1)
Notifikáciou je na účely tohto zákona právne nezáväzná informácia, ktorú zasiela orgán verejnej moci do elektronickej schránky alebo iným spôsobom v elektronickej podobe.
(2)
Ak to nie je v rozpore s osobitnými predpismi, orgán verejnej moci môže zasielať notifikácie
a)
o priebehu a stave konania o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach osobám, ktoré sú účastníkom konania alebo ktorých sa vec týka,
b)
o iných dôležitých skutočnostiach, ktoré vyplývajú z výkonu jeho činnosti, osobám, ktorých sa vec týka,
c)
obsahujúce výzvu v krízovej situácii alebo iné dôležité oznámenie určené verejnosti.
(3)
Zasielanie notifikácií možno podmieniť registráciou alebo vopred daným súhlasom adresáta notifikácie. Zasielanie notifikácií podlieha registrácii alebo vopred danému súhlasu vždy, ak je spojené s nákladmi, ktoré má hradiť adresát notifikácie. Registrácia sa vykonáva a súhlas sa udeľuje spôsobom, ktorý určí orgán verejnej moci a tieto úkony sú bezodplatné.
(4)
Ak je zasielanie notifikácie zvoleným spôsobom spojené s nákladmi, orgán verejnej moci, ktorý notifikáciu zasiela, môže požadovať ich úhradu od adresáta notifikácie; o tejto skutočnosti musí byť adresát vopred informovaný spôsobom, ktorý neumožní vykonanie registrácie alebo udelenie súhlasu bez toho, aby adresát potvrdil svoj súhlas s takým spôsobom zasielania notifikácií.
(5)
Ak je zasielanie notifikácie zvoleným spôsobom spojené s nákladmi a notifikácia sa zasiela cez notifikačný modul, orgán verejnej moci, ktorý notifikáciu zasiela, je povinný tieto náklady vopred uhradiť v sume podľa sadzobníka úhrad za činnosť ústredného portálu a spoločných modulov.
(6)
Zasielanie notifikácií výlučne s využitím funkcionality ústredného portálu alebo spoločného modulu, ako aj zasielanie elektronickou poštou, je pre orgán verejnej moci a adresáta vždy bezodplatné.“.
39.
V § 19 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.
40.
V § 19 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo písm. b)“.
41.
V § 19 ods. 4 písm. b) sa slová „písm. c) alebo písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. b) alebo písm. c)“.
42.
V § 19 ods. 4 sa vypúšťa písmeno c).
43.
V § 19 ods. 6 sa za slová „na autentifikáciu“ vkladajú slová „pri použití elektronickej služby verejnej správy, alebo“ a vypúšťa sa slovo „bezpečnostných“.
44.
V § 21 ods. 1 písmená b) až d) znejú:
„b)
prostriedok elektronickej identifikácie vydaný v rámci schémy elektronickej identifikácie,15b) ktorý je uvedený v zozname podľa osobitného predpisu,15c) ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu,15d)
c)
prostriedok, ktorý zodpovedá najmenej úrovni zabezpečenia „pokročilá“ podľa osobitného predpisu20a) a je zapísaný v evidencii autentifikačných prostriedkov podľa § 22,
d)
prostriedok, ktorý zodpovedá úrovni zabezpečenia „nízka“ podľa osobitného predpisu,20a) za podmienok podľa odseku 8.“.
45.
V § 21 ods. 3 písm. a) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „to neplatí, ak ide o autentifikačný certifikát“.
46.
V § 21 ods. 4 písm. a) sa slová „písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „písm. a)“.
47.
V § 21 ods. 4 písmeno b) znie:
„b)
komunikačnej časti autentifikačného modulu, ak ide o autentifikátor podľa odseku 1 písm. b) a c), pričom ich plní v rozsahu, v akom sú údaje dostupné zo zákonom ustanovených evidencií vedených v Slovenskej republike, a ak ide o autentifikátor podľa
1.
odseku 1 písm. b) aj zo schémy elektronickej identifikácie zverejnenej podľa osobitného predpisu,15d)
2.
odseku 1 písm. c) aj z údajov poskytnutých osobou, ktorá ho prevádzkuje,“.
48.
V § 21 odseky 5 a 6 znejú:
„(5)
Na účely a v rozsahu nevyhnutnom na splnenie povinnosti podľa odseku 3 sú správcovia podľa odseku 4 oprávnení získavať údaje z informačných systémov verejnej správy3) a z informačných systémov osoby, ktorá prevádzkuje autentifikátor podľa odseku 1 písm. c), pričom správca informačného systému verejnej správy3) a osoba, ktorá prevádzkuje autentifikátor podľa odseku 1 písm. c), sú povinní im tieto údaje bezodplatne poskytnúť, a to aj automatizovaným spôsobom; ustanovenia § 17 ods. 6 druhej vety sa použijú rovnako.
(6)
Orgán verejnej moci je povinný zabezpečiť autentifikáciu s použitím autentifikátora podľa odseku 1 písm. a) a b). Orgán verejnej moci je povinný zabezpečiť autentifikáciu s použitím autentifikátora podľa odseku 1 písm. c), ak ide o autentifikátor používaný na autentifikáciu pri prístupe k ústrednému portálu, elektronickej komunikácii prostredníctvom ústredného portálu, pri prístupe do elektronickej schránky alebo disponovaní s elektronickou schránkou.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
3) § 2 ods. 4 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
49.
§ 21 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Zabezpečiť vytvorenie a prevádzku autentifikátora podľa odseku 1 písm. c) je oprávnený aj orgán verejnej moci. Ak autentifikátor podľa odseku 1 písm. c) zodpovedá úrovni zabezpečenia „vysoká“ podľa osobitného predpisu,20a) možno zabezpečiť jeho vytvorenie a prevádzku len vtedy, ak má byť so súhlasom správcu komunikačnej časti autentifikačného modulu použitý na autentifikáciu pri prístupe k ústrednému portálu, elektronickej komunikácii prostredníctvom ústredného portálu, pri prístupe do elektronickej schránky alebo disponovaní s elektronickou schránkou.
(8)
Zabezpečiť vytvorenie a prevádzku autentifikátora podľa odseku 1 písm. d) je oprávnený aj orgán verejnej moci.“.
50.
§ 22 znie:
㤠22
(1)
Evidenciu autentifikačných prostriedkov vedie ministerstvo investícií a sprístupňuje ju v metainformačnom systéme a zverejnením na ústrednom portáli.
(2)
Ministerstvo investícií zapíše autentifikačný prostriedok do evidencie autentifikačných prostriedkov na žiadosť prevádzkovateľa autentifikačného prostriedku, ak má preukázané, že autentifikačný prostriedok
a)
zodpovedá najmenej úrovni zabezpečenia „pokročilá“ podľa osobitného predpisu20a) a spĺňa štandardy ustanovené pre činnosti spojené s elektronickou úradnou komunikáciou vydané podľa osobitného predpisu,8)
b)
spĺňa podmienky ustanovené pre autentifikáciu podľa tohto zákona,
c)
umožňuje autentifikáciu najmenej v rozsahu, v ktorom tento zákon ukladá povinnosť vykonať autentifikáciu alebo umožňuje vykonať autentifikáciu a
d)
má byť so súhlasom správcu komunikačnej časti autentifikačného modulu použitý na autentifikáciu pri prístupe k ústrednému portálu, elektronickej komunikácii prostredníctvom ústredného portálu, pri prístupe do elektronickej schránky alebo disponovaní s elektronickou schránkou, ak sa zápis požaduje na tieto účely.
(3)
Žiadosť podľa odseku 2 sa podáva elektronicky a obsahuje identifikačné údaje prevádzkovateľa autentifikačného prostriedku, ktorého zápis sa žiada, opis autentifikačného prostriedku a spôsobu jeho použitia, opis spôsobu evidencie údajov podľa § 21 ods. 3 písm. a) a opis spôsobu vydávania, zneplatnenia a zabezpečenia proti riziku zneužitia autentifikačného prostriedku. Ak sa zápis požaduje na účely podľa odseku 2 písm. d), žiadosť obsahuje aj túto informáciu. K žiadosti podľa odseku 2 sa prikladajú dokumenty preukazujúce splnenie podmienok podľa odseku 2 a vzorové zmluvy, ktoré sú uzatvárané v súvislosti s vydaním alebo používaním autentifikačného prostriedku.
(4)
Ak ide o autentifikačný prostriedok určený na použitie výlučne alebo v podstatnej miere v elektronickej úradnej komunikácii s miestnou územnou samosprávou, ministerstvo investícií si pred rozhodnutím o žiadosti vyžiada stanovisko správcu dátového centra. Ak má byť autentifikačný prostriedok použitý na autentifikáciu pri prístupe k ústrednému portálu, elektronickej komunikácii prostredníctvom ústredného portálu, prístupe do elektronickej schránky alebo disponovaní s elektronickou schránkou, podmienkou zápisu autentifikačného prostriedku na tento účel použitia je súhlas správcu komunikačnej časti autentifikačného modulu.
(5)
Zápis podľa odseku 2 sa vykonáva s platnosťou na dva roky a prevádzkovateľ zapísaného autentifikačného prostriedku môže požiadať o zápis na ďalšie dva roky najskôr šesť mesiacov pred uplynutím tejto doby; ustanovenia odsekov 2 až 4 sa použijú rovnako. Ak dôjde k zmene zapísaného autentifikačného prostriedku alebo jeho podstatných parametrov, ministerstvo investícií vykoná opätovné posúdenie splnenia podmienok podľa odseku 2. Ak zapísaný autentifikačný prostriedok prestane spĺňať podmienky podľa odseku 2 alebo ak o to požiada prevádzkovateľ autentifikačného prostriedku, ministerstvo investícií zapísaný autentifikačný prostriedok z evidencie autentifikačných prostriedkov vymaže.
(6)
Ministerstvo investícií koordinuje používanie autentifikátorov podľa § 21 ods. 1 písm. c) a na tento účel
a)
kontroluje splnenie a dodržiavanie podmienok na zápis do evidencie autentifikačných prostriedkov podľa odseku 2,
b)
usmerňuje orgány verejnej moci pri ich prevádzkovaní a používaní a pri správe zmluvných vzťahov s nimi súvisiacich,
c)
vyhodnocuje požiadavky na takéto autentifikátory, ich používanie a stav ich prevádzkovania.“.
51.
§ 22a vrátane nadpisu sa vypúšťa.
52.
V § 23 ods. 1 písm. a) druhý bod znie:
„2.
použitím na to určenej funkcie ústredného portálu alebo špecializovaného portálu, ktorá je podmienená úspešnou autentifikáciou zodpovedajúcou najmenej úrovni zabezpečenia „pokročilá“ podľa osobitného predpisu,20a) alebo“.
53.
§ 23 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:
„(9)
Na špecializovanom portáli môže byť funkcia podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu dostupná na autorizáciu v rozsahu elektronických služieb verejnej správy určených správcom.
(10)
Orgán verejnej moci môže určiť rozsah elektronických služieb verejnej správy, pre ktoré možno použiť uznaný spôsob autorizácie.“.
54.
V § 24 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo integrovaného obslužného miesta“.
55.
V § 24 ods. 3 úvodnej vete sa slová „ústredného portálu, špecializovaného portálu a informačného systému integrovaného obslužného miesta“ nahrádzajú slovami „ústredného portálu a špecializovaného portálu“.
56.
V § 25 ods. 1 sa slová „§ 5 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 7“.
57.
V § 26 ods. 2 sa za slová „elektronické formuláre pre elektronické úradné dokumenty“ vkladá čiarka a slová „ktoré sú údajmi vyplnenými podľa elektronického formulára“.
58.
V § 26 ods. 5 sa slová „odsekov 2 až 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 a 3“.
59.
V § 26 ods. 7 prvej vete sa za slová „vytvoriť elektronický úradný dokument“ vkladá čiarka a slová „ktorý je údajmi vyplnenými podľa elektronického formulára,“.
60.
§ 27 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Ustanovenia § 26 ods. 4 sa na elektronický úradný dokument, ktorý nie je údajmi vyplnenými podľa elektronického formulára, použijú rovnako.
(5)
Ak elektronický úradný dokument nie je údajmi vyplnenými podľa elektronického formulára, orgán verejnej moci je povinný pri jeho doručovaní v jednej elektronickej úradnej správe doručiť aj základné údaje o tomto elektronickom úradnom dokumente v dátovej štruktúre podľa štandardov vydaných podľa osobitného predpisu.8)“.
61.
V § 28 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.
62.
V § 30 odsek 1 znie:
„(1)
Elektronickou doručenkou sa rozumie elektronický dokument jednoznačne identifikujúci moment elektronického doručenia, odosielateľa, prijímateľa, elektronickú úradnú správu a jej obsah; identifikácia elektronickej úradnej správy a elektronických dokumentov musí zabezpečiť vytvorenie logickej väzby na túto správu a dokumenty, ktoré obsahuje.“.
63.
V § 31a ods. 6 sa slová „podľa odseku 1“ nahrádzajú slovami „listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu“ a na konci sa pripája táto veta: „Údaje uvedené v informácii o výsledku doručenia sa považujú za pravdivé, kým nie je preukázaný opak.“.
64.
V § 31a ods. 11 sa za slová „vynaložené na zabezpečenie“ vkladajú slová „postupu podľa odseku 1 vrátane výdavkov na zabezpečenie“.
65.
V § 31a ods. 12 sa na konci pripája táto veta: „Na účely podľa prvej vety je orgán verejnej moci, ktorý nepostupuje podľa odseku 1, povinný pred odoslaním elektronickej úradnej správy overiť, či je elektronická schránka adresáta aktivovaná.“.
66.
V § 31a odsek 14 znie:
„(14)
Ak sa má doručovať do zahraničia, poštový podnik doručuje listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu ako doporučenú zásielku a informáciu o výsledku doručenia podľa odseku 6 vyhotovuje len vtedy, ak poštový podnik krajiny určenia poskytne informáciu o doručení, ktorá potvrdzuje doručenie listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu. Informácia o výsledku doručenia neobsahuje dôvody nedoručenia. Orgán verejnej moci je pri doručovaní do zahraničia oprávnený zabezpečiť vyhotovenie listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu a jeho doručenie bez použitia postupu podľa odseku 1.“.
67.
V § 31a sa za odsek 14 vkladá nový odsek 15, ktorý znie:
„(15)
Ak je listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu vytvorený postupom podľa odseku 1 alebo s použitím funkcionality ústredného portálu alebo spoločných modulov, správca modulu elektronického doručovania bezodkladne po jeho doručení sprístupní adresátovi v module dlhodobého uchovávania elektronický úradný dokument, z ktorého je vytvorený, vrátane jeho príloh. Na účely podľa prvej vety je správca modulu elektronického doručovania oprávnený uchovávať po nevyhnutnú dobu elektronický úradný dokument vrátane jeho príloh a poštový podnik je povinný zasielať správcovi modulu elektronického doručovania informáciu o výsledku doručenia; odsek 6 sa použije primerane.“.
Doterajší odsek 15 sa označuje ako odsek 16.
68.
V § 32 odseky 5 až 7 znejú:
„(5)
Elektronická úradná správa vrátane všetkých elektronických dokumentov sa považuje za doručenú, ak je adresátom
a)
orgán verejnej moci, uložením elektronickej úradnej správy,
b)
iná osoba ako orgán verejnej moci, a ak sa
1.
doručuje do vlastných rúk, momentom uvedeným na elektronickej doručenke alebo márnym uplynutím úložnej lehoty podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel,
2.
nedoručuje do vlastných rúk, v deň bezprostredne nasledujúci po uložení elektronickej úradnej správy.
(6)
Ustanovenie odseku 5 písm. b) sa nepoužije, ak orgán verejnej moci rozhodne, že elektronické doručenie je neúčinné; to neplatí, ak osobitný predpis ustanovuje, že účinky náhradného doručenia nemožno vylúčiť. Ak nastane skutočnosť podľa prvej vety, odosielateľ vykoná opätovné elektronické doručenie podľa tohto zákona; ustanovenia § 31 ods. 2 a § 31a sa použijú rovnako.
(7)
Ak bola elektronická schránka deaktivovaná pred uložením elektronickej úradnej správy, ustanovenie odseku 5 písm. b) sa nepoužije a odosielateľ vykoná opätovné doručovanie podľa ustanovení o doručovaní podľa osobitných predpisov.“.
69.
V § 34 ods. 2 písm. b) a odseku 4 sa za slovom „vyhláškou“ vypúšťa čiarka a slová „na webovom sídle“.
70.
V § 35 ods. 3 písmená a) a b) znejú:
„a)
orgán verejnej moci,
b)
poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu, advokát a notár,“.
71.
V § 35 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
banka a pobočka zahraničnej banky, ak ide o zaručenú konverziu na žiadosť klienta banky alebo klienta pobočky zahraničnej banky a súvisiacu s výkonom bankových činností,21c) alebo ak ide o zaručenú konverziu dokumentov pre potrebu banky alebo pobočky zahraničnej banky v súvislosti s výkonom bankových činností.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21c znie:
21c) § 2 ods. 2 a 5 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
72.
V § 35 sa vypúšťa odsek 4.
73.
V § 36 ods. 2 písmená d) a e) znejú:
„d)
vytvorí záznam o vykonanej zaručenej konverzii a zašle ho do centrálnej evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii (ďalej len „centrálna evidencia záznamov“),
e)
z údajov získaných z centrálnej evidencie záznamov vytvorí osvedčovaciu doložku v listinnej podobe a neoddeliteľne ju spojí s novovzniknutým dokumentom v listinnej podobe.“.
74.
V § 36 ods. 3 písmená b) až d) znejú:
„b)
vytvorí záznam o vykonanej zaručenej konverzii a zašle ho do centrálnej evidencie záznamov,
c)
z údajov získaných z centrálnej evidencie záznamov vytvorí osvedčovaciu doložku vo forme elektronického dokumentu,
d)
autorizuje osvedčovaciu doložku a novovzniknutý elektronický dokument spoločne a pripojí časovú pečiatku.19)“.
75.
V § 36 ods. 4 písmená d) až f) znejú:
„d)
vytvorí záznam o vykonanej zaručenej konverzii a zašle ho do centrálnej evidencie záznamov,
e)
z údajov získaných z centrálnej evidencie záznamov vytvorí osvedčovaciu doložku vo forme elektronického dokumentu,
f)
autorizuje osvedčovaciu doložku a novovzniknutý elektronický dokument spoločne a pripojí časovú pečiatku.19)“.
76.
V § 36 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.
77.
V § 36 ods. 5 sa za slová „osvedčovacou doložkou a“ vkladajú slová „zo záznamu o vykonanej zaručenej konverzii v centrálnej evidencii záznamov“.
78.
§ 37 vrátane nadpisu znie:
㤠37
Záznam o vykonanej zaručenej konverzii a osvedčovacia doložka
(1)
Záznam o vykonanej zaručenej konverzii obsahuje údaje o dokumente vrátane jeho autorizácie, jej overenia a o použitých bezpečnostných prvkoch, údaje o osobe, ktorá zaručenú konverziu vykonala, údaj o čase jej vykonania a evidenčné údaje o vykonanej zaručenej konverzii. Osobné údaje o osobe, ktorá zaručenú konverziu vykonala, sa uvádzajú v rozsahu identifikátor osoby, meno, priezvisko, funkcia a pracovné zaradenie.
(2)
Osvedčovacia doložka obsahuje údaje identifikujúce záznam o vykonanej zaručenej konverzii v centrálnej evidencii záznamov a vyhlásenie osoby, ktorá konverziu vykonala, o dodržaní postupu podľa tohto zákona.
(3)
Ak sa zaručená konverzia vykonáva automatizovaným spôsobom, neuvádzajú sa údaje o fyzickej osobe, ktorá zaručenú konverziu vykonala, a vlastnoručný podpis možno nahradiť faksimile alebo obdobným spôsobom.
(4)
Osoba vykonávajúca konverziu spracúva osobné údaje podľa odseku 1 na účely výkonu zaručenej konverzie a plnenia povinností podľa tohto zákona v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie tohto účelu a počas nevyhnutnej doby.
(5)
Rozsah údajov podľa odseku 1 iných než osobné údaje a vzor záznamu o vykonanej zaručenej konverzii a osvedčovacej doložky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo investícií.“.
79.
V § 39 odsek 1 znie:
„(1)
Novovzniknutý dokument zo zaručenej konverzie má rovnaké právne účinky a je použiteľný na právne účely v rovnakom rozsahu ako osvedčená kópia pôvodného dokumentu, ktorého transformáciou vznikol, ak je neoddeliteľne spojený s osvedčovacou doložkou a k zaručenej konverzii existuje záznam v centrálnej evidencii záznamov.“.
80.
V § 39 ods. 2 sa za slová „osvedčovacou doložkou“ vkladajú slová „a k zaručenej konverzii existuje záznam v centrálnej evidencii záznamov“.
81.
V § 39 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 8.
82.
V § 39 odsek 5 znie:
„(5)
Ministerstvo investícií vedie centrálnu evidenciu záznamov, ktorá je informačným systémom verejnej správy3) a poskytuje osobám vykonávajúcim konverziu údaje na vytvorenie osvedčovacej doložky. Účelom centrálnej evidencie záznamov a sprístupňovania záznamov z nej je kontrola údajov o pôvodnom dokumente v porovnaní s novovzniknutým dokumentom. Obsahom centrálnej evidencie záznamov sú záznamy o vykonanej zaručenej konverzii. Záznam o vykonanej zaručenej konverzii sa v centrálnej evidencii záznamov uchováva 70 rokov odo dňa jeho zápisu do centrálnej evidencie záznamov. Centrálna evidencia záznamov je dostupná prostredníctvom webového sídla ministerstva investícií, ako aj prostredníctvom aplikačného rozhrania. Ak ide o notára, získavanie údajov z centrálnej evidencie záznamov a zasielanie údajov do tejto evidencie zabezpečuje Notárska komora Slovenskej republiky prostredníctvom Centrálneho informačného systému podľa osobitného predpisu.22a) V centrálnej evidencii sa spracúvajú osobné údaje v rozsahu podľa § 37 ods. 1, a to na účely vedenia centrálnej evidencie záznamov a plnenia povinností ministerstva investícií podľa tohto zákona, v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie tohto účelu a po dobu uchovávania záznamov o vykonanej zaručenej konverzii. Osobné údaje podľa § 37 ods. 1 sa nezverejňujú.“.
83.
V § 39 sa vypúšťa odsek 7.
Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 9.
84.
V § 39 ods. 7 sa vypúšťajú slová „informačných systémov verejnej správy“.
85.
V § 39 odsek 8 znie:
„(8)
Ak osobitný predpis neustanoví inak, orgán verejnej moci zabezpečí vykonanie zaručenej konverzie bezodplatne, ak ide o zaručenú konverziu dokumentov, ktoré vznikli z činnosti tohto orgánu verejnej moci, inak má nárok na úhradu hotových výdavkov spojených so zaručenou konverziou v sume podľa sadzobníka úhrad za zaručenú konverziu. Ak osoba vykonávajúca konverziu, ktorá nie je orgánom verejnej moci, vykonáva zaručenú konverziu odplatne, suma odplaty nesmie prevýšiť sumy ustanovené v sadzobníku úhrad za vykonanie zaručenej konverzie.“.
86.
V § 40 písm. d) sa slová „prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta“ nahrádzajú slovami „poštový podnik vykonávajúci činnosť osvedčujúcej osoby22b) (ďalej len „osvedčujúca osoba“)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22b znie:
22b) § 26 ods. 2 zákona č. 95/2019 Z. z. v znení zákona č. 325/2022 Z. z.“.
87.
V § 40 písm. f) sa slová „prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta, prostredníctvom ktorého“ nahrádzajú slovami „osvedčujúcej osoby, ktorej prostredníctvom“.
88.
V § 41 sa slová „na integrovanom obslužnom mieste“ nahrádzajú slovami „prostredníctvom osvedčujúcej osoby“.
89.
Nadpis § 43 znie: „Vykonanie úhrady prostredníctvom osvedčujúcej osoby“.
90.
V § 43 a 44 sa slová „integrované obslužné miesto“ a slová „prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „osvedčujúca osoba“ v príslušnom tvare.
91.
V § 43 ods. 3 sa slovo „odoslal“ nahrádza slovom „odoslala“ a vypúšťajú sa slová „informačný systém osvedčujúcej osoby“.
92.
V § 43 ods. 7 sa slovo „povinný“ nahrádza slovom „povinná“.
93.
V § 44 ods. 7 sa slovo „uzatvoril“ nahrádza slovom „uzatvorila“ a slovo „každým“ sa nahrádza slovom „každou“.
94.
V § 49 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa slovo „elektronického“.
95.
V § 56 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená b) až f).
96.
V § 56 ods. 1 písm. e) sa vypúšťa prvý bod.
Doterajší druhý bod až piaty bod sa označujú ako prvý bod až štvrtý bod.
97.
V § 56 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
od 250 eur do 5 000 eur osobe vykonávajúcej konverziu, ak pri vykonávaní zaručenej konverzie poruší povinnosť ustanovenú týmto zákonom,“.
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).
98.
V § 56 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „závažným spôsobom“.
99.
V § 59 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
jednotný formát elektronických správ podľa § 5 ods. 5 písm. a) a elektronickej doručenky podľa § 30 ods. 1,“.
100.
V § 59 ods. 1 sa vypúšťajú písmená e) a f).
Doterajšie písmená g) až m) sa označujú ako písmená e) až k).
101.
V § 59 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmená h) až k) sa označujú ako písmená g) až j).
102.
V § 59 ods. 1 písm. h) tretí bod až piaty bod znejú:
„3.
rozsah údajov iných ako osobné údaje v zázname o vykonanej zaručenej konverzii, vzor záznamu o vykonanej zaručenej konverzii, vzor osvedčovacej doložky a podrobnosti o spôsobe ich vyhotovenia,
4.
podrobnosti o spôsobe vyžiadania a o prideľovaní evidenčného čísla záznamu o vykonanej zaručenej konverzii a údajov na vytvorenie osvedčovacej doložky,
5.
podrobnosti o obsahu, forme a spôsobe vedenia centrálnej evidencie záznamov a o spôsobe zasielania záznamu o vykonanej zaručenej konverzii do centrálnej evidencie záznamov,“.
103.
V § 59 sa vypúšťa odsek 2.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
104.
V § 60f ods. 5 sa slová „31. decembra 2022“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2023“.
105.
Za § 60i sa vkladá § 60j, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠60j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2022
(1)
Ak má orgán verejnej moci podľa predpisov účinných do 31. októbra 2022 zriadenú aj elektronickú schránku pre iné právne postavenie, takáto elektronická schránka pre iné právne postavenie sa mu deaktivuje najneskôr 30. septembra 2023; to neplatí, ak je takouto inou elektronickou schránkou elektronická schránka pre právne postavenie fyzickej osoby.
(2)
Orgán verejnej moci je oprávnený elektronické úradné správy uložené v elektronickej schránke, ktorá sa deaktivuje podľa odseku 1, presunúť po dohode so správcom modulu elektronických schránok do inej elektronickej schránky, ktorej je majiteľom, najneskôr do 30. septembra 2023.
(3)
Na zrušenie elektronickej schránky deaktivovanej podľa odseku 1 sa použijú ustanovenia § 15.
(4)
Ak ide o deaktiváciu elektronickej schránky fyzickej osoby podnikateľa podľa § 14 ods. 2 písm. d), správca modulu elektronických schránok ju vykonáva najneskôr od 1. júna 2025.
(5)
Elektronická schránka podľa § 12 ods. 10 v znení účinnom od 1. novembra 2022 sa zriadi a aktivuje do 30. septembra 2023.
(6)
Elektronická schránka zapísanej organizačnej zložky podľa predpisov účinných do 31. októbra 2022 je elektronickou schránkou zapísanej organizačnej zložky podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. novembra 2022.
(7)
Do 30. júna 2024 možno vydávať alternatívny autentifikátor, autentifikačný certifikát a zriaďovať spôsoby autentifikácie podľa § 21 ods. 6 podľa predpisov účinných 31. októbra 2022. Alternatívny autentifikátor a autentifikačný certifikát vydané do 30. júna 2024 a  spôsoby autentifikácie podľa § 21 ods. 6 zriadené do 30. júna 2024 možno použiť na autentifikáciu počas trvania ich platnosti, najneskôr však do 30. septembra 2024. Na autentifikáciu s  použitím alternatívneho autentifikátora,  autentifikačného certifikátu a  spôsobov autentifikácie podľa predchádzajúcej prvej vety a  na nakladanie s  nimi sa použijú predpisy v znení účinnom 31. októbra 2022.
(8)
Ministerstvo investícií zriadi evidenciu autentifikačných prostriedkov podľa § 22 do 1. októbra 2023.
(9)
Orgán verejnej moci môže do 30. septembra 2024 pri vytváraní elektronického úradného dokumentu postupovať podľa § 28 ods. 6 v znení účinnom do 31. októbra 2022.
(10)
Na elektronické doručovanie elektronických úradných správ odoslaných a nedoručených do 31. októbra 2022 sa použijú ustanovenia tohto zákona o elektronickom doručovaní v znení účinnom od 1. novembra 2022.
(11)
Konania o uložení pokuty za správne delikty podľa § 56 v znení účinnom do 31. októbra 2022, ktoré boli začaté do 31. októbra 2022 a právoplatne neukončené do 31. októbra 2022 sa dokončia podľa zákona účinného do 31. októbra 2022 a pri ukladaní pokút sa použije tento zákon, ak je to pre páchateľa správneho deliktu priaznivejšie. Protiprávnosť konania, ku ktorému došlo do 31. októbra 2022, sa posudzuje a sankcia sa ukladá podľa zákona účinného v čase spáchania správneho deliktu; podľa neskoršieho zákona sa posudzuje iba vtedy, ak je to pre páchateľa správneho deliktu priaznivejšie.“.
106.
Za § 61 sa dopĺňajú § 61a a 61b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠61a
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. novembra 2022
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 25/2014 Z. z. o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania, označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad v znení vyhlášky č. 3/2015 Z. z. a vyhlášky č. 314/2015 Z. z.
§ 61b
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. októbra 2024
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 29/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o alternatívnom autentifikátore v znení vyhlášky č. 239/2019 Z. z.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 621/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 71/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 297/2012 Z. z., zákona č. 64/2013 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 267/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 402/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 307/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 54/2017 Z. z., zákona č. 141/2017 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z., zákona č. 384/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 68/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 403/2021 Z. z. a zákona č. 111/2022 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 6 ods. 3 sa slová „integrovaného obslužného miesta5ac)“ nahrádzajú slovami „poštového podniku vykonávajúceho činnosť osvedčujúcej osoby5ac) (ďalej len „osvedčujúca osoba“)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5ac znie:
5ac) § 26 ods. 2 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 325/2022 Z. z.“.
2.
V § 9 ods. 2 a § 11b vrátane nadpisu sa slová „integrovaného obslužného miesta“ nahrádzajú slovami „osvedčujúcej osoby“.
3.
V § 15a ods. 4 sa slová „integrovanom obslužnom mieste“ nahrádzajú slovami „u osvedčujúcej osoby“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z. a zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 346/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 213/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 386/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 395/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 310/2020 Z. z., zákona č. 128/2021 Z. z., zákona č. 149/2021 Z. z., zákona č. 259/2021 Z. z., zákona č. 287/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 372/2021 Z. z., zákona č. 378/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 402/2021 Z. z., zákona č. 404/2021 Z. z., zákona č. 455/2021 Z. z., zákona č. 490/2021 Z. z., zákona č. 500/2021 Z. z., zákona č. 532/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 111/2022 Z. z., zákona č. 114/2022 Z. z., zákona č. 122/2022 Z. z., zákona č. 180/2022 Z. z., zákona č. 181/2022 Z. z., zákona č. 246/2022 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z., zákona č. 253/2022 Z. z., zákona č. 264/2022 Z. z., zákona č. 265/2022 Z. z. a zákona č. 266/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
správca majetku štátu pri prevode správy majetku štátu.“.
2.
V § 6 ods. 2 sa slová „integrovaného obslužného miesta5)“ nahrádzajú slovami „poštového podniku vykonávajúceho činnosť osvedčujúcej osoby5) (ďalej len „osvedčujúca osoba“)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
5) § 26 ods. 2 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 325/2022 Z. z.“.
3.
V § 7 a § 12 ods. 2 sa slová „integrované obslužné miesto“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „osvedčujúca osoba“ v príslušnom tvare.
4.
V § 7 ods. 4 a 10 a § 15a ods. 1 sa odkaz „7ae)“ nahrádza odkazom „5)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7ae sa vypúšťa.
5.
V § 15a ods. 1 sa slová „integrovaného obslužného miesta“ nahrádzajú slovami „osvedčujúcej osoby“ a v § 15a ods. 4 sa slová „integrovanom obslužnom mieste“ nahrádzajú slovami „u osvedčujúcej osoby“.
6.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 22a časti Oslobodenie sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4.
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz za platný občiansky preukaz s elektronickým čipom, ak na elektronický čip nemožno zapísať údaje z dôvodu, že elektronický čip bez zavinenia občana nespĺňa podmienky na ich zápis podľa osobitných predpisov.16aa)“.
Doterajšie body 4 až 8 sa označujú ako body 5 až 9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16aa znie:
16aa) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) v platnom znení, zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení neskorších predpisov.“.
7.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti XXIV. Výkon verejnej moci elektronicky sa vypúšťa položka 275 vrátane poznámky.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 255/2001 Z. z., zákona č. 419/2002 Z. z., zákona č. 173/2004 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 669/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 103/2010 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z. a zákona č. 225/2019 Z. z. sa mení takto:
V § 69 ods. 6 sa slová „integrovaného obslužného miesta21b)“ nahrádzajú slovami „poštového podniku vykonávajúceho činnosť osvedčujúcej osoby21b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21b znie:
21b) § 26 ods. 2 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 325/2022 Z. z.“.
Čl. V
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 54/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z., zákona č. 138/2019 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 271/2021 Z. z., zákona č. 273/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 415/2021 Z. z., zákona č. 488/2021 Z. z. a zákona č. 507/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 38a sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Ak škola alebo školské zariadenie nie je v právnom postavení, pre ktoré sa zo zákona81c) zriaďuje a aktivuje elektronická schránka,81d) na účely elektronického doručovania podľa osobitného predpisu81b) ich riaditeľovi ako orgánu verejnej moci sa škole a školskému zariadeniu zriaďuje elektronická schránka vo forme elektronickej schránky organizačnej zložky alebo organizácie bez právnej subjektivity podľa osobitného predpisu.81e)
(4)
Majiteľom elektronickej schránky81f) podľa odseku 3 je zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia podľa odseku 3. Elektronická schránka podľa odseku 3 sa na účely elektronického doručovania podľa osobitného predpisu81b) považuje za elektronickú schránku zriadenú orgánu verejnej moci a aktivuje, deaktivuje a zrušuje sa rovnako ako elektronická schránka orgánu verejnej moci.“.
Poznámky pod čiarou k  odkazom 81c až 81f znejú:
81c) § 11 ods. 1 a § 13 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
81d) § 3 písm. l) zákona č. 305/2013 Z. z. v  znení zákona č. 273/2015 Z. z.
81e) § 12 ods. 6 zákona č. 305/2013 Z. z. v  znení neskorších predpisov.
81f) § 12 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z.“.
2.
Za § 39hh sa vkladá § 39hi, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠39hi
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2022
Elektronická schránka podľa § 38a ods. 3 sa zriadi a aktivuje postupom podľa osobitného predpisu81b) do 30. septembra 2023.“.
Čl. VI
Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 644/2007 Z. z., zákona č. 598/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 55/2017 Z. z., zákona č. 274/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 308/2020 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 271/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z. a zákona č. 414/2021 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 10 ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
poštovému podniku vykonávajúcemu činnosť osvedčujúcej osoby4aa) (ďalej len „osvedčujúca osoba“),“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4aa znie:
4aa) § 26 ods. 2 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 325/2022 Z. z.“.
2.
V § 10 ods. 12 písmeno c) znie:
„c)
osvedčujúcej osoby,“.
3.
V § 19 ods. 1 sa slová „integrovaným obslužným miestom“ nahrádzajú slovami „osvedčujúcou osobou“.
Čl. VII
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 339/2016 Z. z., zákona č. 267/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 369/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 416/2020 Z. z., zákona č. 421/2020 Z. z., zákona č. 45/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 408/2021 Z. z., zákona č. 39/2022 Z. z. a zákona č. 250/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 13 odseky 5 až 7 znejú:
„(5)
Podanie v elektronickej podobe musí byť autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom20) alebo uznaným spôsobom autorizácie podľa osobitného predpisu.20aaa) Podanie, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,20ab) možno podať len prostredníctvom špecializovaného portálu prevádzkovaného finančným riaditeľstvom cez určené dátové rozhranie. Ak daňový subjekt, ktorý je fyzickou osobou, chce doručovať finančnej správe písomnosti elektronickými prostriedkami, ktoré nebudú autorizované podľa prvej vety, oznámi správcovi dane údaje potrebné na doručovanie na tlačive podľa vzoru uverejneného na webovom sídle finančného riaditeľstva a uzavrie so správcom dane písomnú dohodu o elektronickom doručovaní. Táto dohoda obsahuje najmä náležitosti elektronického doručovania, spôsob overovania elektronického podania a spôsob preukazovania doručenia.
(6)
Podanie v elektronickej podobe, ktoré nebolo podané spôsobom podľa odseku 5, je potrebné doručiť aj v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe spôsobom podľa odseku 5, a to do piatich pracovných dní odo dňa odoslania podania v elektronickej podobe, inak sa považuje za nedoručené.
(7)
Na podanie urobené elektronickými prostriedkami sa vzťahuje tento zákon, ak osobitný predpis20aa) v ustanoveniach o elektronickom podaní neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20aaa znie:
20aaa) § 23 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 238/2017 Z. z.“.
2.
V § 26 ods. 14 sa slovo „forme“ nahrádza slovom „podobe“.
3.
V § 27 odsek 5 znie:
„(5)
Lehota je zachovaná, ak je v posledný deň lehoty vykonaný úkon u správcu dane alebo podanie odovzdané na poštovú prepravu alebo podané elektronickými prostriedkami spôsobom podľa § 13 ods. 5. Ak nemožno podanie v elektronickej podobe doručiť z dôvodov na strane správcu dane, lehota sa považuje za zachovanú, ak je podanie doručené najbližší nasledujúci pracovný deň po odstránení prekážok na strane správcu dane; rovnako je lehota zachovaná, ak najneskôr v piaty pracovný deň je podanie urobené podľa § 13 ods. 6.“.
4.
§ 32 vrátane nadpisu znie:
㤠32
Doručovanie elektronickými prostriedkami
(1)
Na doručovanie elektronickými prostriedkami sa vzťahuje tento zákon, ak ustanovenia osobitného predpisu o elektronickom doručovaní29) neustanovujú inak.
(2)
Ak má osoba, ktorej správca dane doručuje elektronickými prostriedkami, zriadených viacero elektronických schránok pre právne postavenia podľa osobitného predpisu,29aa) správca dane doručuje do ktorejkoľvek z takýchto elektronických schránok, ktorá je aktivovaná na doručovanie.
(3)
Elektronické doručovanie, pri ktorom sa vyžaduje potvrdenie doručenia podľa osobitného predpisu,29ab) sa považuje za doručenie do vlastných rúk.
(4)
Doručovanie elektronickými prostriedkami sa vzťahuje aj na finančné riaditeľstvo.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 29 až 29ab znejú:
29) § 29 až 34 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
29aa) § 11 ods. 1 a § 12 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 325/2022 Z. z.
29ab) § 29 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 33 ods. 1 písm. a) sa slovo „forme“ nahrádza slovom „podobe“.
6.
V § 33 ods. 1 písm. c) sa slová „elektronickú podateľňu“ nahrádzajú slovami „špecializovaný portál prevádzkovaný finančným riaditeľstvom“.
7.
V § 33 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Špecializovaný portál prevádzkovaný finančným riaditeľstvom je spoločný pre finančnú správu.29a) Špecializovaný portál sprístupňuje finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle a umožňuje elektronickú komunikáciu s ním aj prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy.
(3)
Elektronická osobná schránka je elektronické rozhranie, ktoré možno použiť na komunikáciu s finančnou správou; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 13 ods. 5 prvej vety a § 32 ods. 2.“.
8.
V § 33 ods. 4 sa slová „Podmienky a podrobnosti“ nahrádzajú slovom „Podrobnosti“.
9.
V § 165m ods. 1 sa slová „najneskôr do 30. septembra 2022“ nahrádzajú slovami „na základe oznámení o indexe daňovej spoľahlivosti zaslaných do 31. januára 2023“.
Čl. VIII
Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 91/2020 Z. z. a zákona č. 6/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 23 ods. 1 písm. e) prvom bode a písm. f) sa za slová „trvalý pobyt“ vkladá čiarka a slová „rodné číslo“.
2.
V § 23 ods. 1 písm. f) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „osobitne sa uvedie fyzická osoba oprávnená na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou spoločenstva podľa osobitného predpisu,33a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:
33a) Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 23 ods. 3 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „okrem údajov o dátume narodenia a rodnom čísle“ a na konci druhej vety sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „výpis z registra obsahuje údaje podľa odsekov 1 a 2 okrem údajov o rodnom čísle.“.
4.
V § 25 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem údajov, ktoré si okresný úrad podľa osobitných predpisov34) získava z úradnej povinnosti“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34 znie:
34) Napríklad § 52 ods. 7 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z., § 1 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 28 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „povinnosť podľa § 32c ods. 1 alebo“.
6.
Za § 32b sa vkladá § 32c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠32c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2022
(1)
Spoločenstvo je povinné do 31. januára 2023 oznámiť okresnému úradu údaje o rodných číslach podľa § 23 ods. 1 písm. e) prvého bodu a písm. f).
(2)
Zápis údaja o rodnom čísle oznámeného podľa odseku 1 do registra je bezodplatný.“.
Čl. IX
Zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 211/2021 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 3 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.
2.
V § 11 ods. 4 sa slová „§ 3 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 4“.
Čl. X
Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 287/2021 Z. z. a zákona č. 395/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 písm. c) sa slovo „systémoch“ nahrádza slovom „technológiách“.
2.
V § 4 písmeno b) znie:
„b)
je správcom vládneho elektronického komunikačného systému Govnet podľa § 24b.“.
3.
V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
postupovať pri tvorbe, zmene alebo pri zabezpečovaní kontinuity prevádzky informačných technológií v súlade s časovým aspektom identifikovaných potrieb koncových užívateľov alebo s nadobudnutím účinnosti všeobecne záväzných právnych predpisov.“.
4.
V § 9 ods. 1 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
„k)
vedie zoznam kľúčových parametrov pre riadenie prevádzky informačných technológií verejnej správy, ktorý obsahuje
1.
elektronické služby verejnej správy, ktoré vyžadujú vysokú dostupnosť,
2.
aktíva určené na spoločné využitie viacerými orgánmi riadenia,
3.
údaje monitorované na účely riadenia prevádzky, najmä riadenia kontinuity prevádzky,“.
Doterajšie písmená k) až v) sa označujú ako písmená l) až w).
5.
V § 9 ods. 1 písm. p) sa slová „písmena n)“ nahrádzajú slovami „písmena o)“.
6.
V § 9 ods. 1 sa vypúšťa písmeno t).
Doterajšie písmená u) až w) sa označujú ako písmená t) až v).
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.
7.
V § 9 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Zoznam kľúčových parametrov pre riadenie prevádzky informačných technológií verejnej správy vedie orgán vedenia v štruktúrovanej podobe a zmeny v ňom vykonáva podľa aktuálnej potreby. Návrh na vydanie a návrh na zmenu zoznamu podľa prvej vety orgán vedenia zverejňuje na pripomienkovanie orgánom riadenia a iným osobám spôsobom, akým sa zverejňujú návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov. Zoznam podľa prvej vety a jeho zmeny sa vydávajú sprístupnením v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy a orgán vedenia ich sprístupňuje aj na ústrednom portáli verejnej správy a na svojom webovom sídle. Zmeny v zozname podľa prvej vety sa vykonávajú tak, aby boli účinné najskôr tri mesiace odo dňa vydania, spravidla od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho roka.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
8.
V § 9 ods. 4 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.
9.
V § 11 ods. 4 sa slová „zmenovú požiadavku“ nahrádzajú slovami „projekt, zmenovú požiadavku v projekte, zmenovú požiadavku v prevádzke“.
10.
V § 11 ods. 6 sa slová „verejnej správy, zmenová požiadavka a servisná požiadavka“ nahrádzajú slovami „verejnej správy a zmenová požiadavka v projekte“.
11.
V § 11 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Právny vzťah, ktorého predmetom je činnosť potrebná na zabezpečenie prevádzky informačnej technológie verejnej správy, riešenia servisných požiadaviek, alebo činnosť spočívajúca v riešení zmenových požiadaviek v prevádzke vrátane úpravy, rozvoja, opravy informačnej technológie verejnej správy alebo odstránenia prevádzkového incidentu na informačnej technológii verejnej správy (ďalej len „zmluva v prevádzke“), sa na účely tohto zákona považuje za veľký, ak celková cena presahuje cenu ustanovenú všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo investícií. Celková cena na účely podľa prvej vety sa určuje aj ako súčet opakovaných finančných plnení alebo najvyššia dojednaná hodnota všetkých plnení zo zmluvy v prevádzke, alebo ako jednorazové plnenie zo zmluvy v prevádzke. Ak je uzatvorených viac zmlúv v prevádzke, na účely celkovej ceny sa posudzujú spoločne.“.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.
12.
V § 12 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
13.
V § 15 ods. 7 sa za slová „zmenovú požiadavku“ vkladajú slová „v projekte“.
14.
V § 16 ods. 1 písm. b) sa slová „správu servisných požiadaviek a prevádzkových incidentov“ nahrádzajú slovami „riadenie prevádzky“.
15.
V § 16 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
V rámci nastavenia riadenia prevádzky informačných technológií verejnej správy je správca povinný
a)
vydať vnútorný predpis pre riadenie prevádzky,
b)
klasifikovať aktíva podľa § 15 ods. 8 písm. c), a to najmä s použitím kritérií potrieb konkrétnych služieb verejnej správy a dodržania povinností podľa § 6 ods. 1 písm. a) a b),
c)
zabezpečiť vysokú dostupnosť elektronickej služby verejnej správy uvedenej v zozname podľa § 9 ods. 1 písm. k) prvom bode alebo klasifikovanej na túto úroveň podľa písmena b),
d)
zaviesť systém riadenia prevádzky informačných technológií verejnej správy,
e)
pravidelne monitorovať a vyhodnocovať údaje podľa § 9 ods. 1 písm. k) tretieho bodu a oznamovať ich hodnoty orgánu vedenia,
f)
preferovať energeticky úsporné postupy pri riadení prevádzky.
(3)
V rámci zabezpečenia riadenia prevádzky informačných technológií verejnej správy je správca povinný
a)
umožniť pre každú informačnú technológiu verejnej správy vo svojej správe nahlasovanie servisných požiadaviek, prevádzkových problémov a prevádzkových incidentov,
b)
zabezpečiť riešenie a uzavretie servisných požiadaviek, prevádzkových problémov a prevádzkových incidentov spôsobom a v rozsahu v závislosti od ich úrovne ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo investícií,
c)
poskytnúť orgánu vedenia na požiadanie, najmenej raz za šesť mesiacov správu o počte a charaktere nahlásených, riešených a uzavretých servisných požiadaviek, prevádzkových problémov a prevádzkových incidentov okrem informácií, ktorých zverejnenie by bolo rizikové z pohľadu bezpečnosti informačnej technológie verejnej správy, a to v rozsahu a spôsobom podľa dohody s orgánom vedenia,
d)
zabezpečiť dostupnosť informácií potrebných na náhradné riešenie dostupnosti služieb verejnej správy a informačných systémov verejnej správy pri výskyte prevádzkového incidentu,
e)
zaviesť systém riadenia správy prevádzkových problémov a systém riadenia servisných požiadaviek a zmenových požiadaviek v prevádzke, vrátane oznamovania pripravovaných zmenových požiadaviek v prevádzke orgánu vedenia,
f)
predložiť veľkú zmluvu v prevádzke na posúdenie a schválenie orgánu vedenia a začať s jej realizáciou až po jej schválení,
g)
zaviesť postup realizácie plnení z veľkej zmluvy v prevádzke a realizácie zmenových požiadaviek v prevádzke,
h)
postupovať pri dojednaní zmluvných podmienok zmluvy v prevádzke podľa § 15 ods. 2 písm. d).“.
16.
V § 16 ods. 4 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
systém riadenia kontinuity elektronických služieb verejnej správy a zavedie ho do prevádzky.“.
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).
17.
Za § 24 sa vkladajú § 24a a 24b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠24a
Vládny cloud
(1)
Vládny cloud je cloud computing prevádzkovaný vo forme hybridného cloudu, ktorý je tvorený vládnymi cloudovými službami.
(2)
Vládnou cloudovou službou je cloudová služba, ktorá je zapísaná v evidencii vládnych cloudových služieb. Evidenciu vládnych cloudových služieb vedie orgán vedenia a sprístupňuje ju v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy.
(3)
Orgán vedenia zapíše cloudovú službu do evidencie vládnych cloudových služieb na žiadosť poskytovateľa cloudovej služby, ak sú splnené podmienky podľa odseku 7 a má preukázané, že cloudová služba spĺňa štandardy poskytovania cloud computingu a využívania cloudových služieb podľa § 24 ods. 1 písm. f). Žiadosť podľa prvej vety sa podáva elektronicky, obsahuje identifikačné údaje poskytovateľa cloudovej služby, prevádzkovateľa cloudovej služby a opis cloudovej služby a prikladajú sa k nej dokumenty preukazujúce splnenie podmienok podľa prvej vety a vzorové zmluvy, ktoré sú s používaním cloudovej služby odberateľom cloudovej služby spojené. Ak ide o cloudovú službu určenú miestnej územnej samospráve, orgán vedenia si pred rozhodnutím o žiadosti vyžiada stanovisko správcu dátového centra obcí.36)
(4)
Zápis podľa odseku 3 sa vykonáva s platnosťou na dva roky a poskytovateľ vládnej cloudovej služby môže požiadať o zápis na ďalšie dva roky najskôr šesť mesiacov pred uplynutím tejto doby; ustanovenia odseku 3 sa použijú rovnako. Ak dôjde k zmene vládnej cloudovej služby alebo jej podstatných parametrov, orgán vedenia vykoná opätovné posúdenie splnenia podmienok na zápis do evidencie vládnych cloudových služieb podľa odseku 3. Ak vládna cloudová služba prestane spĺňať podmienky na jej zápis do evidencie vládnych cloudových služieb podľa odseku 3, orgán vedenia ju z evidencie vymaže.
(5)
Štandardy podľa § 24 ods. 1 písm. f) ustanovia úrovne cloudových služieb podľa odseku 8 písm. e), pri ktorých dosiahnutí môže orgán riadenia na účely konania v rozsahu podľa osobitných predpisov vo veciach práv, právom chránených záujmov a povinností fyzických osôb alebo právnických osôb odoberať a využívať len cloudové služby, ktoré sú vládnymi cloudovými službami.
(6)
Odberateľom vládnych cloudových služieb môže byť len orgán riadenia. Orgán riadenia je povinný oznamovať orgánu vedenia, ktoré vládne cloudové služby využíva vrátane orgánom vedenia určených informácií potrebných na plnenie jeho úloh podľa odseku 8; na tento účel orgán vedenia sprístupňuje pre orgány riadenia elektronickú službu.
(7)
Poskytovateľom cloudovej služby a prevádzkovateľom cloudovej služby v časti privátneho cloudu v modeli infraštruktúra ako služba a platforma ako služba môže byť spomedzi orgánov riadenia len Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, pričom pre tieto služby výpočtové zdroje zabezpečujú datacentrum v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a datacentrum v správe Ministerstva financií Slovenskej republiky; ak je to potrebné, orgán vedenia môže rozhodnúť, že v časti privátneho cloudu môže zabezpečovať výpočtové zdroje a poskytovať alebo prevádzkovať cloudovú službu v modeli infraštruktúra ako služba a platforma ako služba aj iná osoba, ktorá je správcom nadrezortného informačného systému verejnej správy.
(8)
Orgán vedenia koordinuje poskytovanie a používanie vládnych cloudových služieb a na tento účel
a)
kontroluje splnenie a dodržiavanie podmienok na zaradenie cloudovej služby do evidencie vládnych cloudových služieb podľa odseku 3,
b)
usmerňuje orgány riadenia pri poskytovaní a používaní vládnych cloudových služieb a pri správe zmluvných vzťahov s nimi súvisiacich vrátane koordinácie požiadaviek na dohody o úrovni poskytovania vládnych cloudových služieb a dohľadu nad ich dodržiavaním,
c)
vypracúva plán implementácie, rozvoja a centralizácie datacentier v správe orgánov riadenia a dohliada na jeho uplatňovanie,
d)
vyhodnocuje požiadavky na vládne cloudové služby, ich používanie a stav ich poskytovania,
e)
štandardizuje kategorizácie cloudových služieb podľa úrovne bezpečnosti v nadväznosti na kategorizáciu údajov, ktorých sa ich používanie týka.
(9)
Zmluvy o používaní vládnej cloudovej služby musia obsahovať náležitosti podľa osobitného predpisu,30a) ktoré sa použijú v prípade, ak bude poskytovateľ vládnej cloudovej služby spracúvať osobné údaje v mene odberateľa cloudovej služby.
§ 24b
Govnet
(1)
Govnet je vládny elektronický komunikačný systém vytvorený na účely plnenia úloh vyplývajúcich orgánom riadenia z osobitných predpisov, ktorý je tvorený z elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb. Elektronické komunikačné služby sú súčasťou Govnetu v rozsahu podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného ministerstvom investícií.
(2)
Správca Govnetu poverí prevádzkou a rozvojom Govnetu príspevkovú organizáciu zriadenú na tento účel, ktorá je podnikom podľa osobitného predpisu.30b) Výdavky správcu Govnetu, vynaložené na zabezpečenie prevádzky a rozvoja Govnetu, sú výdavkami tohto správcu vynaloženými na plnenie jeho úloh.
(3)
Ak prevádzku Govnetu nie je technicky možné zabezpečiť vlastnými prostriedkami prevádzkovateľa, možno na účely zabezpečenia prevádzky Govnetu využiť verejnú elektronickú komunikačnú sieť.
(4)
Govnet nie je verejnou sieťou30c) a nie je tvorený verejne dostupnými službami.30d) Do Govnetu sa pripája orgán riadenia, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou. Orgán riadenia, ktorý nie je štátnou rozpočtovou organizáciou, sa môže pripojiť do Govnetu, ak sa tak dohodne so správcom Govnetu.
(5)
Pre orgán riadenia, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, je používanie Govnetu bezodplatné; pre iný orgán riadenia je používanie Govnetu spojené s povinnosťou úhrady podľa cenníka úhrad za používanie Govnetu podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného ministerstvom investícií.
(6)
Prevádzka Govnetu musí byť plynulá, bezpečná a spoľahlivá a musí byť vykonávaná v súlade s bezpečnostnými a technickými pravidlami prevádzky Govnetu podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného ministerstvom investícií.
(7)
Činnosti súvisiace s nepretržitým monitorovaním na účely zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti Govnetu vykonáva aj vládna jednotka pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov.30e)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 30a až 30e znejú:
30a) Čl. 28 nariadenia (EÚ) 2016/679.
30b) § 3 písm. a) zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.
30c) § 2 ods. 3 zákona č. 452/2021 Z. z.
30d) § 2 ods. 22 zákona č. 452/2021 Z. z.
30e) § 11 zákona č. 69/2018 Z. z. v znení zákona č. 134/2020 Z. z.“.
18.
V § 26 ods. 2 sa slová „integrované obslužné miesto“ nahrádzajú slovami „poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu“.
19.
§ 26 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Poštový podnik podľa odseku 2 má za činnosť osvedčujúcej osoby nárok na úhradu podľa sadzobníka úhrad ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo investícií.“.
20.
V § 29 ods. 1 písm. c) druhý bod znie:
„2.
orgánu riadenia, ktorý poruší povinnosť podľa § 8 ods. 2, § 12 ods. 1 písm. c) alebo písm. j), § 15 ods. 4 písm. d) alebo písm. e), § 16 ods. 3 písm. d) alebo § 24a ods. 5,“.
21.
V § 31 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
podrobnosti o zmluve v prevádzke, najvyššiu celkovú cenu na účely § 11 ods. 7 a spôsob jej určenia,“.
Doterajšie písmená c) až k) sa označujú ako písmená d) až l).
22.
V § 31 písmená f) a g) znejú:
„f)
úrovne prevádzkových problémov a prevádzkových incidentov podľa § 16 ods. 3 písm. b) a kritériá na určenie úrovne kontinuity podľa § 16 ods. 4 písm. a),
g)
podrobnosti o
1.
nastavení riadenia prevádzky informačných technológií verejnej správy podľa § 16 ods. 2,
2.
zabezpečení riadenia prevádzky informačných technológií verejnej správy vrátane zmenových požiadaviek v prevádzke, servisných požiadaviek, zmlúv v prevádzke, správy prevádzkových problémov, prevádzkových incidentov podľa § 16 ods. 3 a
3.
zabezpečení riadenia kontinuity prevádzky informačných technológií verejnej správy podľa § 16 ods. 4,“.
23.
§ 31 sa dopĺňa písmenami m) a n), ktoré znejú:
„m)
cenník úhrad za používanie Govnetu podľa § 24b ods. 5, rozsah elektronických komunikačných služieb Govnetu a bezpečnostné a technické pravidlá prevádzky Govnetu,
n)
sadzobník úhrad podľa § 26 ods. 9.“.
24.
Za § 33 sa vkladá § 33a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠33a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2022
(1)
Orgán vedenia zverejní zoznam kľúčových parametrov pre riadenie prevádzky informačných technológií verejnej správy na pripomienkovanie podľa § 9 ods. 2 najneskôr 31. marca 2023.
(2)
Vládny cloud, vládna cloudová služba a evidencia vládnych cloudových služieb podľa predpisov účinných do 31. októbra 2022 sú vládnym cloudom, vládnou cloudovou službou a evidenciou vládnych cloudových služieb podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. novembra 2022.
(3)
Orgán riadenia, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, je povinný postupovať podľa § 24b ods. 4 najneskôr od 1. augusta 2024.“.
Čl. XI
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, okrem čl. I bodov 1 až 32, 34, 35, 37 až 72, 83 až 105, § 61a v bode 106, čl. II, čl. III bodov 1 až 5 a 7, čl. IV až VI, čl. VII bodov 1 až 8, čl. VIII až X, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2022, čl. I bodov 33 a 36, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2023, čl. I bodov 73 až 82 a čl. I § 61b v bode 106, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2024.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.