310/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

310
VYHLÁŠKA
Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
z 5. septembra 2022,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru
Slovenskej republiky č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie v znení neskorších predpisov
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa § 17a ods. 4 a § 28 ods. 26 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie v znení vyhlášky č. 35/2012 Z. z. a vyhlášky č. 9/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V úvodnej vete vyhlášky sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „§ 17a ods. 4,“.
2.
V § 2 písmeno a) znie:
„a)
organizáciou havarijnej odozvy zriadenie a usporiadanie útvarov a zaradenie dostatočného počtu zamestnancov na obsadenie pozícií v organizačnej štruktúre držiteľa povolenia alebo dotknutých orgánov štátnej správy a orgánov samosprávy podľa osobitého predpisu1) vo vzájomných nadväznostiach, ktoré zabezpečia vykonanie činností potrebných na zdolávanie nehôd alebo havárií a na zmiernenie a odstránenie ich následkov
1.
na jednom jadrovom zariadení podľa § 2 písm. f) druhého až piateho bodu zákona,
2.
na jednom jadrovom reaktore,
3.
na viacerých jadrových reaktoroch jedného jadrového zariadenia,
4.
na viacerých jadrových reaktoroch viacerých jadrových zariadení v jednej lokalite,
5.
na viacerých jadrových zariadeniach v jednej lokalite alebo
6.
pri preprave rádioaktívnych materiálov,“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa slová „zákona č. 515/2003 Z. z.“ nahrádzajú slovami „neskorších predpisov.“.
3.
V § 2 písmeno d) znie:
„d)
oblasťou ohrozenia jadrovým zariadením územie spravidla v tvare kruhu, ktorého stred a polomer navrhne žiadateľ v konaní o schválenie veľkosti oblasti ohrozenia alebo jej zmien,“.
4.
V § 4 odsek 4 znie:
„(4)
Organizácia havarijnej odozvy obsahuje
a)
klasifikáciu prevádzkových udalostí na jadrovom zariadení pri nehode alebo havárii, spôsob určenia stupňa ich závažnosti a ich predpokladaného časového priebehu,
b)
opis činnosti na území jadrového zariadenia na zabránenie alebo zmiernenie následkov nehody alebo havárie,
c)
opis riešenia dlhotrvajúcich udalostí,
d)
opis zabezpečenia činnosti organizácie havarijnej odozvy pri narušení infraštruktúry na území jadrového zariadenia a v jeho okolí,
e)
spôsob vyhlásenia nehody alebo havárie podľa stupňa ich závažnosti,
f)
spôsob vyrozumenia osôb na území jadrového zariadenia a v oblasti ohrozenia, spôsob varovania obyvateľstva a informovanie dozorných orgánov o nehode alebo havárii,
g)
štruktúru organizácie havarijnej odozvy držiteľa povolenia,
h)
opis využívania personálnych zdrojov, technických, komunikačných a materiálnych prostriedkov spoločných pre viaceré jadrové zariadenia jedného držiteľa povolenia v jednej lokalite,
i)
opis opatrení na zabezpečenie dostatočného počtu zamestnancov v štruktúre organizácie havarijnej odozvy v čase dlhotrvajúcej udalosti,
j)
dokumentáciu, technické, komunikačné a materiálne prostriedky vrátane mobilných zariadení a spotrebných materiálov určených na zvládnutie nehody alebo havárie alebo zmiernenie ich následkov, ktoré sú skladované, udržiavané, testované a kontrolované dostatočne často na to, že sú dostupné a schopné prevádzky počas projektovej havárie a havárie v podmienkach rozšíreného projektu,2b)
k)
opis zabezpečenia prístupu do skladovacích priestorov dokumentácie a prostriedkov podľa písmena j), pričom prístup k týmto prostriedkom musí byť možný aj pri rozsiahlom poškodení infraštruktúry,
l)
systém uvedenia do pohotovosti,
m)
plán monitorovania územia jadrového zariadenia a okolia jadrového zariadenia,
n)
ochranu osôb oprávnene sa zdržujúcich na území jadrového zariadenia vrátane osôb podieľajúcich sa na likvidácii jadrovej havárie alebo radiačnej havárie,
o)
školenia o vnútornom havarijnom pláne a jeho precvičovanie,
p)
nadväznosti na plán ochrany obyvateľstva3) v oblasti ohrozenia,
q)
kritériá na odvolanie núdzových stavov a zásady obnovy na jadrovom zariadení,
r)
spôsob informovania verejnosti o nehodách alebo haváriách,
s)
zoznam orgánov štátnej správy, právnických osôb a fyzických osôb zúčastnených na činnosti havarijnej odozvy na území jadrového zariadenia podľa havarijného plánu s vymedzením zodpovednosti a koordinácie medzi držiteľom povolenia a orgánmi štátnej správy a právnickými osobami, pričom sa berie do úvahy časový priebeh nehody alebo havárie,
t)
dokumentáciu ochrany pred požiarmi,2)
u)
plán zdravotníckych opatrení2a) vrátane spolupráce s orgánmi štátnej správy a právnickými osobami zabezpečujúcimi prevenciu a ochranu pracovníkov a verejnosti pred nebezpečnými účinkami ionizujúceho žiarenia a zabezpečujúcimi zdravotnú starostlivosť postihnutým osobám.“.


Poznámky pod čiarou k odkazom 2, 2a, 2b a 3 znejú:
2) § 24 až 31 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.
2a) Príloha č. 6 časť 5 bod E zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2b) § 2 písm. l) vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z.
3) § 3 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

5.
V § 8 úvodnej vete sa slová „písm. h)“ nahrádzajú slovami „písm. m)“.
6.
V § 10 odsek 7 sa slovo „konca“ nahrádza slovom „30.“.
7.
V § 15 ods. 3 a § 16 ods. 3 sa slová „zásahových úrovní podľa osobitných predpisov.8)“ nahrádzajú slovami „všeobecných kritérií na prijímanie ochranných opatrení podľa osobitného predpisu.8)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
8) Príloha č. 12 zákona č. 87/2018 Z. z.“.
8.
V § 15 ods. 4 sa slová „zásahovej úrovne“ nahrádzajú slovami „všeobecných kritérií na prijímanie ochranných opatrení“.

9.
V § 16 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
zákaz alebo regulácia spotreby rádioaktívne kontaminovaných potravín, vody a krmív,7a)“.
10.
V § 18 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Najmenšia možná veľkosť oblasti ohrozenia jadrového zariadenia podľa § 2 písm. f) prvého a piateho bodu zákona žiadateľa o vydanie povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. a), b) a o) zákona je kruh s polomerom 5 km od uvažovaného stredu jadrového zariadenia; to neplatí pre jadrové zariadenie vo vyraďovaní. Veľkosť oblasti ohrozenia jadrového zariadenia podľa § 2 písm. f) druhého až štvrtého bodu zákona a jadrového zariadenia vo vyraďovaní môže byť vymedzená hranicou jadrového zariadenia, ak to žiadateľ dostatočne preukáže a zdôvodní výsledkami analýz.“.
Doterajšie odseky 1 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 6.
11.
V § 18 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Podrobnosti podkladov k žiadosti o schválenie veľkosti oblasti ohrozenia alebo jej zmien sú uvedené v prílohe č. 5 v rozsahu podľa žiadosti o vydanie povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. a), b) a o) zákona pre jadrové zariadenie podľa § 2 písm. f) zákona. Na vydanie povolenia alebo súhlasu podľa § 5 ods. 2 písm. a) zákona alebo podľa § 5 ods. 3 písm. d) zákona pre jadrové zariadenia podľa § 2 písm. f) zákona sa podklady k žiadosti použijú primerane.
(3)
Žiadosť o schválenie návrhu veľkosti oblasti ohrozenia sa predkladá úradu tri mesiace pred podaním žiadosti o súhlas na umiestnenie stavby jadrového zariadenia podľa § 5 ods. 2 písm. a) zákona alebo žiadosti o povolenie na umiestnenie jadrového zariadenia podľa § 5 ods. 3 písm. o) zákona.“.
12.
V prílohe č. 1 bode B písmene b) sa na konci pripájajú tieto slová: „do životného prostredia vrátane informácie o predpokladanom čase začiatku takéhoto úniku alebo o čase, do ktorého takýto únik nenastane, alebo o čase, do ktorého sa takýto únik nepredpokladá“.

13.
Príloha č. 5 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 5
k vyhláške č. 55/2006 Z. z.
Podrobnosti o podkladoch požadovaných na vymedzenie veľkosti oblasti ohrozenia

1.
Podklady požadované pre návrh veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením podľa prílohy č. 1 bodu A písm. g) zákona alebo jej zmien obsahujú
a)
opis a analýzu obálkových scenárov udalostí na jadrovom zariadení zohľadňujúce následky žiadateľom navrhnutých ťažkých havárií11) pre jadrové zariadenia podľa § 2 písm. f) prvého, tretieho a piateho bodu zákona a vybraných nehôd a havárií pre ostatné jadrové zariadenia,
b)
odôvodnenie výberu obálkových scenárov,
c)
vyhodnotenie radiačných následkov obálkových scenárov a odôvodnenie návrhu veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením,
d)
návrh oblasti ohrozenia,
e)
opis metodiky pre návrh veľkosti oblasti ohrozenia a výpočtových programov použitých na analýzy scenárov.
2.
Podklady pre predbežné vymedzenie veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením podľa prílohy č. 1 bodu B písm. l) zákona alebo jej zmien a vymedzenie veľkosti oblasti ohrozenia podľa prílohy č. 1 bodu C písm. v) zákona obsahujú spresnenie prvého bodu a
a)
analýzu scenárov a radiačných následkov žiadateľom navrhnutých ťažkých havárií11) pre jadrové zariadenia podľa § 2 písm. f) prvého, tretieho a piateho bodu zákona a vybraných nehôd a havárií pre ostatné jadrové zariadenia s použitím deterministickej metódy alebo s použitím kombinácie deterministickej metódy a pravdepodobnostnej metódy, pre scenáre uvažujúce s únikmi do životného prostredia vrátane zahrnutia vplyvu externých faktorov a porovnanie vypočítaných výsledkov s ustanovenými hodnotami podľa osobitného predpisu,8)
b)
opis metodiky analýzy a výpočtového programu,
c)
preukázanie úplnosti uvažovaných udalostí a odôvodnenia výberu analyzovaných scenárov podľa písmena a),
d)
použité predpoklady modelovania,
e)
uvažované počiatočné a okrajové podmienky a požiadavky na funkčnosť systémov a komponentov,
f)
uvažované nápravné opatrenia na zmiernenie následkov vybraných scenárov podľa písmena a),
g)
zabezpečenie kvality,
h)
výsledky analýz, ich závery s návrhom veľkosti oblasti ohrozenia,
i)
grafické zobrazenie s vyznačením umiestnenia jadrového zariadenia a s vyznačením oblasti ohrozenia.
3.
Podklady k žiadosti podľa druhého bodu sa primerane použijú pri predkladaní žiadosti o schválenie zmeny veľkosti oblasti ohrozenia podľa prílohy č. 1 bodu D písm. q) zákona.
4.
Analýzy scenárov a radiačných následkov vybraných scenárov podľa druhého bodu písm. a) sú vyhotovené a zdokumentované tak, že úrad môže vypočítané výsledky a závery overiť.
5.
Podklady podľa prvého až tretieho bodu sa predkladajú v dvoch vyhotoveniach v listinnej podobe a v elektronickej podobe.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
11) § 2 písm. x) vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 sa vypúšťa.
14.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5, 7a a 10 znejú:
5) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov.
7a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení neskorších predpisov.
10) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).“.
15.
V publikovanom znení vyhlášky v zozname poznámok pod čiarou na konci sa vypúšťajú poznámky pod čiarou k odkazu 1 a 2.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2022.
Marta Žiaková v. r.