258/2022 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

258
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 15. júla 2022,
ktorou sa určuje zoznam poľnohospodárskych a potravinárskych komodít a kritická hodnota ich skladových zásob, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti štátu a vzory oznámení
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na základe § 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 211/2022 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Zoznam komodít
(1)
Zoznam poľnohospodárskych a potravinárskych komodít (ďalej len „komodita“), ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti štátu je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Kritická hodnota skladových zásob komodít podľa odseku 1 je uvedená v prílohe č. 2.
§ 2
Oznámenie o skladových zásobách komodít
(1)
Oznámenie o skladových zásobách komodít podľa § 24 ods. 1 zákona sa podáva prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na webovom sídle ministerstva. Vzor oznámenia je uvedený v prílohe č. 3.
(2)
Oznámenie o skladových zásobách komodít podľa § 24 ods. 2 zákona sa podáva prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na webovom sídle ministerstva. Vzor oznámenia je uvedený v prílohe č. 4.
§ 3
Oznámenie o plánovanom vývoze komodít
Oznámenie o plánovanom vývoze komodít podľa § 24 ods. 3 zákona sa podáva prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na webovom sídle ministerstva. Vzor oznámenia je uvedený v prílohe č. 5.
§ 4
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Samuel Vlčan v. r.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 258/2022 Z. z.
Príloha č. 2
k vyhláške č. 258/2022 Z. z.
Príloha č. 3
k vyhláške č. 258/2022 Z. z.
Príloha č. 4
k vyhláške č. 258/2022 Z. z.
Príloha č. 5
k vyhláške č. 258/2022 Z. z.